Rogaland fylkeskommunes støtteordninger

Rogaland fylkeskommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Rogaland fylkeskommune.

Les mer om Rogaland fylkeskommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland.
Støtteordninger (20)
logo
Bragdprisen

Bragdprisen er en honnør til en person som har utført en særskilt innsats innenfor et hvilket som helst samfunnsområde.

Frist for å nominere kandidater er 1. november 

Søknadsskjema blir tilgjengelig ca. en måned før søknadsfrist. Dersom fristen faller på en helge- eller helligdag, vil fristen være første påfølgende virkedag. Elektronisk søknadsskjema finner du på rogfk.no

Prisen består av en statuett av Kristoff Nasilowski, samt 100 000 kroner.

Hvem kan nominere kandidater?

Enkeltpersoner, kommuner, institusjoner og frivillige organisasjoner står fritt til å fremme forslag om aktuelle kandidater. Fylkeskommunens folkevalgte og fylkesrådmannen har også anledning til å foreslå kandidater, som ikke er foreslått av andre.

Kriterier for tildeling

Kandidatene må ha markert seg ut over det vanlige nasjonalt og/eller internasjonalt i sitt arbeid.
Kandidatene må ha markedsført Rogaland på en positiv måte nasjonalt og/eller internasjonalt.
Prisen tildeles enkeltpersoner bosatt i Rogaland. I særtilfeller kan den tildeles personer som ikke er bosatt i Rogaland, men som er nært knyttet til fylket eller har gjort en særskilt innsats for fylket.
Prisen tildeles bare én gang til samme person.

Krav til forslag

Forslag fremmes elektronisk på nettbasert skjema. Forslag må inneholde en fyldig beskrivelse og redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført, og den betydning kandidatens arbeid har hatt for fylket.

Vi gjør oppmerksom på at forslagsteksten vil bli brukt i saksfremlegget som legges frem i politisk behandling. Det må derfor gis en god og helhetlig beskrivelse av kandidaten.

Avgjørelse

Innkomne forslag legges fram til politisk vurdering i fylkesutvalget. Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Prisutdeling

Bragdprisen overrekkes i et fylkesting.

Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut.

Les mer og foreslå kandidat på rogfk.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Miljøprisen

Rogaland fylkeskommunes miljøpris deles hvert år ut til bedrifter, frivillige organisasjoner, offentlige organer, institusjoner eller enkeltpersoner som har gjort en spesiell innsats for natur og miljø i Rogaland. Prisen består av et diplom, et kunstverk av en kunstner bosatt i Rogaland og 50 000 kroner.

Søknadsfrist: 15. oktober hvert år

Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til:

firmapost@rogfk.no eller post til:

Rogaland fylkeskommune
v/ Plan-, miljø- og samfunnsavdelingen
Postboks 130
4001 Stavanger

Hvem kan nominere kandidater?

Enkeltpersoner, kommuner, institusjoner og frivillige organisasjoner står fritt til å fremme forslag om aktuelle kandidater. Fylkeskommunens folkevalgte og fylkesdirektøren har også anledning til å foreslå kandidater.

Kriterier for tildeling

Prisen gis for spesiell innsats for å ta vare på naturen og miljøet i Rogaland. Dette kan være, men er ikke begrenset til, innsats innen områdene naturmangfold, forurensing, klimagassreduksjon, naturrestaurering, naturformidling og klimatilpasning.

Krav til forslag

Forslag må sendes inn skriftlig, med en kortfattet begrunnelse for nominasjonen.

Avgjørelse

Innkomne forslag vurderes av fylkesdirektøren, som legger fram en innstilling på prisvinner til vurdering i Regional-, kultur- og næringsutvalget.

Prisutdeling

Miljøprisen overrekkes i et fylkesting. Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut.

Les mer på rogfk.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Innovasjonspris for studenter

For å fremme økt innovasjon i regionen har Rogaland fylkeskommune etablert en pris for masterstudenter i Rogaland. 

 Målet for prisen er å få flere studenter til å velge problemstillinger som kan resultere i innovative løsninger som bidrar til å nå bærekraftsmålene.

Følgende institusjoner inviteres til å delta: UiS, BI Stavanger, HVL (campus Haugesund) og VID (campus Stavanger og Sandnes).

Vilkår

Prisen deles ut til en student som gjennom sin masteroppgave har vist stor grad av innovasjon i sitt prosjekt, eller som har kombinert kjente elementer på en ny og innovativ måte.

Følgende tre kriterier må være oppfylt:

- Innovasjonen må bidra til ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
- Masteroppgaven må holde en høy faglige standard.
- Oppgaven bidrar til en ny løsning på et viktig problem.

Forslag til kandidater fremmes av instituttleder/studieleder etter nominasjon fra veileder. Hvert institutt eller programområde har maksimalt lov å fremme to kandidater. 

Prisen er på 30.000 kroner og vil bli delt ut av fylkesordfører på fylkestinget i oktober.

Juryen består av representanter fra Rogaland fylkeskommune, Ungdommens fylkesting, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, BI, VID, Validé og en studentrepresentant (rullerer mellom utdanningsinstitusjonene).

Les mer på rogfk.no

Privatpersoner
logo
Kulturprisen

Kulturprisen er en honnør for langvarig innsats for kulturlivet i Rogaland, og består av en statuett av John Th. Josefsen samt et pengebeløp på 100 000 kroner.

Søknadsfrist: 1. april 

Søknadsskjema finner du på rogfk.no
Dersom søknadsfristen faller på en helge- eller helligdag, vil fristen være første påfølgende virkedag.

Hvem kan nominere kandidater?

Enkeltpersoner, kommuner, institusjoner og frivillige organisasjoner står fritt til å fremme forslag om aktuelle kandidater. Fylkeskommunens folkevalgte og fylkesrådmannen har også anledning til å foreslå kandidater, som ikke er foreslått av andre.

Kriterier for tildeling

- Prisen tildeles bare på grunnlag av langvarig innsats for kulturlivet i fylket.
- Ved valg av prisvinner skal det legges vekt på om innsatsen har hatt betydning for hele eller større deler av fylket.
- Prisen tildeles enkeltpersoner bosatt i Rogaland. I særtilfeller kan den tildeles personer som er bosatt utenfor Rogaland, men som på en eller annen måte har arbeidet for å fremme kulturlivet i Rogaland.
- Prisen tildeles bare én gang til samme person.
- Prisen deles ut innenfor de områdene som kulturavdelingen har ansvar for: (Idrett, kulturarv, litteratur, musikk, visuell kunst, film, scenekunst og den kulturelle frivilligheten).

Det skal over tid være en rimelig fordeling mellom de kulturområdene fylkeskommunen har ansvar for.

Krav til forslag

Forslag fremmes elektronisk på nettbasert skjema.

Forslag må inneholde en fyldig beskrivelse og redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført, og den betydning kandidatens arbeid har hatt for kulturlivet i fylket.

Vi gjør oppmerksom på at forslagsteksten vil bli brukt i saksfremlegget som legges frem for politisk behandling. Det må derfor gis en god og helhetlig beskrivelse av kandidaten.

Avgjørelse

Innkomne forslag legges fram til politisk vurdering i Regional-, kultur- og næringsutvalget.

Prisutdeling

Kulturprisen overrekkes i et fylkesting. 

Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut.

Les mer og foreslå kandidat på rogfk.no

Privatpersoner
logo
Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland. Dette kan være i lokalmiljøet, kommunen eller i fylket. Prisen består av et diplom og et prisbeløp på 50 000 kroner.

Søknadsfrist: 15. september hvert år

Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til:

firmapost@rogfk.no (merk.: Tilgjengelighetsprisen årstall)

eller:

Rogaland fylkeskommune, 
Postboks 130 Sentrum, 
4001 Stavanger
(merk.: Tilgjengelighetsprisen 20xx)

Hvem kan nominere kandidater?

Alle kan foreslå kandidater til prisen. Du må begrunne forslaget.

Kriterier for tildeling

Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for prisen: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Satsingsområdene i Fylkesdelplan for universell utforming definerer prisens virkeområde:

- Kunnskap og kompetanse 
- Bygg og anlegg 
- Uteområder, friluftsliv og kulturminner
- Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
- Samferdsel 
- Reiseliv, næringsutvikling og innovasjon

Krav til forslag

Fristen for å foreslå kandidater til prisen er 15. september. Forslag til kandidater skal sendes inn skriftlig, med en kortfattet begrunnelse for forslaget. Alle kan foreslå kandidater til prisen. Det er mulig å foreslå flere tiltak/løsninger, også de som man selv har vært involvert i.

Avgjørelse

Prisen deles ut etter følgende kriterier:
- Priskandidaten har vist stor kreativitet og nytenking for å oppnå universelt utforma tiltak/løsninger. 
- Tiltaket/løsningen må ha høy kvalitet. 
- Tiltaket/løsningen må være tatt i bruk.

Bedømmelse:

- Fylkesrådet for funksjonshemmedes arbeidsutvalg velger ut forslag til tre prioriterte kandidater, som legges fram for fylkesrådet. 
- Fylkesrådet for funksjonshemmede innstiller én vinner til fylkestinget. 
- Tiltaket/løsningen vurderes ut fra et helhetlig kvalitetsperspektiv. 
- Universell utforming, innovasjon, materialvalg, funksjonalitet, estetikk, bærekraft og brukeropplevelse inngår i helhetsperspektivet. 
- Brukermedvirkning i utvikling av tiltaket/løsningen skal vektlegges.

Prisutdeling

Prisen deles ut en gang i året i Rogaland fylkestingsmøte i desember. Tilgjengelighetsprisen består av et diplom og et prisbeløp på 50 000 kroner. 

Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut.

Les mer på rogfk.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ungdomsmidler

Rogaland fylkesting har gitt ungdommens fylkesråd (UFR) kr 100.000 til fordeling til prosjekter og aktiviteter med ungdom som målgruppe.

Søknadsfristen er 30. april 

Ungdommens fylkesråd er en naturlig del av den politiske behandlingen i fylkeskommunen, og ungdommen behandler mange saker som også fylkestinget og fylkesutvalget skal behandle. 

Ungdommens fylkesråd vil bidra til gjennomføring av prosjekter og aktiviteter for ungdom i Rogaland. Tiltakene skal være forankret i Ungdommens fylkesråds handlingsprogram (PDF, 108 kB) og må gjennomføres innen utgangen av november i år. Prosjektet eller arrangementet må være rettet mot ungdom generelt og ha regional interesse med målgruppe på minst tre kommuner og ungdommer i aldersgruppen fra 10. klasse til 20 år. 

Retningslinjer

1. Formål
Gjennom ungdomsmidlene vil ungdommens fylkesråd (UFR) bidra til gjennomføring av prosjekter/aktiviteter for ungdom i Rogaland. Tiltakene skal være forankret i UFRs handlingsplan. De må ikke være forbeholdt enkeltgrupper, men rettes mot ungdom generelt, og ha regional interesse med målgruppe i minst tre kommuner.

2. Målgruppe
Ungdom i aldersgruppen likt intervall i de til enhver tid gjeldende vedtekter (10. klasse til 20 år).

3. Prosjektene/tiltakene som tildeles midler, skal
a. være forankret i den til hver tid gjeldende handlingsplan vedtatt av UFR
b. bidra til økt samfunnsengasjement blant ungdom
c. være av regional interesse der målgruppen er minst tre kommuner
d. gjennomføres innen utgangen av november
e. kunne få tildelt inntil 50 prosent av budsjetterte utgifter
f. være rusfrie
g. ikke bruke midlene som ordinære driftsmidler
h. prosjektene/tiltak må være åpne og tilgjengelige for alle

4. Som grunnlag for UFRs behandling av saken, skal administrasjonen legge frem søknadene
a. i prioritert rekkefølge
b. med opplysninger om hvem som er ansvarlig for prosjektet / tiltaket
c. med en god beskrivelse og budsjett

5. Søkeprosess
a. Senest første halvdel av juni blir kommunene og de lokale ungdomsrådene informert om støtteordningen og oppfordres til å finne aktuelle søkere i sin kommune
b. Søknadsfrist settes til 30. august.
c. Ungdommens fylkesråd behandler søknadene i september.
d. Alle kandidatene tilskrives om vedtaket i saken. Etter forvaltningsloven er vedtak fattet etter denne ordningen å anse som enkeltvedtak. Ansvarlig for tiltaket har derfor rett til å klage på vedtaket innen tre uker etter at melding om vedtak er mottatt. Fylkesutvalget er klageinstans.

6. Utbetalingsprosedyre
a. Midlene utbetales etter at vedtaket er fattet.
b. Etter gjennomført arrangement/tiltak skal dokumentasjon sendes fylkeskommunen.

Les mer og søk elektronisk på rogfk.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ulla-Førrefondet

Ulla-Førrefondet skal være et offensivt redskap i arbeidet med grønn omstilling av næringslivet og utvikling av høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak i tråd med dette.

Søknadsfrist 1. september.

Ulla-Førrefondet skal være et offensivt redskap i arbeidet med

- grønn omstilling av næringsliv
- utvikling av høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak i tråd med dette.

Midlene skal i all hovedsak nyttes til å fremme omfattende, langsiktige prosjekter.

Hvem kan søke om hva?

Private og offentlige virksomheter kan søke støtte fra fondet. Det kan også nettverk, klynger og sammenslutninger av private og offentlige virksomheter. Det kan søkes om minimum to millioner kroner i støtte til prosjektet.

Slik søker du

Elektronisk søknadsskjema finner du på ullaforrefondet.no

Hvem kan søke om tilskudd?

- Private og offentlige virksomheter
- Sammenslutninger av private og offentlige virksomheter
- Nettverk og klynger

Hvem kan ikke søke om støtte?

- Foretak i økonomiske vanskeligheter
- Foretak som ikke har oppfylt et krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning av EFTAs overvåkningsorgan der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked

Hva kan det søkes støtte til?

- Det kan søkes om minimum 2 millioner kroner i støtte til prosjekter
- Prosjekter som faller inn under fondets formål
- Det kan ikke gis støtte til ordinær drift av organisasjon, foretak eller bedrift, eller til å oppfylle krav fra myndigheter
- Det kan kun søkes om støtte til prosjekter som ikke er påbegynt før søknad om støtte er inngitt, eller før styret beslutter å tildele midler etter eget initiativ

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:

- Navn og størrelsen (antall ansatte, årlig omsetning etc.) på søkeren
- Søknadssum
- En beskrivelse av prosjektet, herunder dets lokalisering, mål, milepæler og varighet
- Informasjon om annen offentlig støtte til prosjektet
- Dersom søkeren er et foretak, må søknaden vise til en artikkel i GBER som søknaden baserer seg på, og redegjøre for hvorfor prosjektet faller inn under den aktuelle støttekategorien.
I tillegg til søknaden, skal det legges ved søknadsbrev. Retningslinjer for søknadsbrev finner du på ullaforrefondet.no

Budsjett på følgende kostnadstyper og finansiering:

- Personal- og indirekte kostnader
- Innkjøp av tjenester
- Utstyr
- Andre driftskostnader
- Finansieringsplan, inkludert egenfinansiering og annen privat og offentlig finansiering.

Budsjettmal finner du på ullaforrefondet.no

Vurderingskriterier

Styret består av fem medlemmer der Rogaland fylkeskommune oppnevner tre og Lyse og SKL ett hver. Styret vurderer søknader etter

- Prosjektets relevans i forhold til fondets formål
- Gjennomførbarhet og kvalitet
- Langsiktighet

Styrets beslutning om tildelinger er endelig.

Konfidensialitet

Offentlighetsloven kommer ikke til anvendelse for søknader til Ulla-Førrefondet. Eventuelle innsynsbegjæringer til fondet behandles i tråd med prinsippene i offentlighetsloven §13 jfr Fvl §13.1 Opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

Ved innsending av søknad aksepterer du at søknaden kan bli delt med andre aktører i virkemiddelapparatet. 

EØS-avtalens statsstøtteregelverk

Ulla-Førrefondet er underlagt statsstøtteregelverket ved tildeling av tilskuddsmidler. Når Ulla-Førrefondet tildeler midler til foretak, vil tildelingen måtte overholde reglene i gruppeunntaksforordningen (GBER). Det påpekes at søkerne må sette seg inn i GBER reglene før søknad sendes, og at søker oppgir hvilket artikkelnummer i henhold til  GBER søknaden faller inn under.

Viktig informasjon om EØS-avtalens statsstøtteregelverk finner du lenke til på ullaforrefondet.no

Retningslinjer for søknadsbrev

For å skrive en god søknad til Ulla-Førrefondet, er et satt opp noen retningslinjer for hvilke punker, og beskrivelse av disse, som bør inngå i søknadsbrevet. Disse finner du lenke til på ullaforrefondet.no

Les mer og søk elektronisk på ullaforrefondet.no

 

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere

Tilskuddsordningen skal styrke og utvikle kunnskap om hvordan man kan etablere egen virksomhet. Målet er å legge til rette for at innvandrere kan starte sine egne virksomheter, som igjen skaper sysselsetting og vekst.

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist til potten er tom.

Søknaden sendes i www.regionalforvaltning.no. Lenke finner du på rogfk.no. Registrere deg med brukernavn og passord.

Rogaland fylkeskommune har kr 570 000 til ordningen i 2022

Hvem kan søke om tilskudd?

- Offentlige virksomheter som vil legge til rette for etablereropplæring for innvandrere
- Organisasjoner i privat sektor med fagekspertise i etablereropplæring
- Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret

Man kan søke om tilskudd enkeltvis eller i samarbeid med andre.

Hva kan det søkes støtte til?

- opplæring
- kursing
- nettverksbygging

Krav til søknaden

- Målsetting, grunngjeving og forventet resultat når det gjelder formålet med tilskuddsordningen
- Målgruppe/geografisk område
- Plan for rekruttering av deltakere
- Tidsplan for gjennomføring
- Plan for opplæring, veiledning, oppfølging og nettverksbygging for innvandrere som vil etablere egen bedrift eller som nylig har startet eigen bedrift
- Dokumentere planlagt samarbeid eller samorganisering med kommunalt/fylkeskommunalt tilbud for etablererveiledning, se www.skape.no
- Dokumentere planlagt samarbeid med introduksjonsprogram og andre kvalifiseringstiltak i regi av kommuner og NAV
- Dokumenterte resultatet fra eventuelt tidligere etablerertilbud med tilrettelegging for innvandrere og for andre grupper.
- Budsjett inkludert eventuelt andre finansieringskjelder
- For private virksomheter skal årsberetning/-regnskap og vedtekter legges ved
- Søker må bidra med egenfinansiering som minst svarer til søknadsbeløpet. Egenfinansiering kan være infrastruktur som lokale osv. Disse må regnes om til kronebeløp i søknaden.

I vurderingen av søknadene legger vi særlig vekt på gjennomføringsevne, slik som tidligere erfaring og resultat, samt samarbeid med andre

Når får du svar på søknaden?

Inntil ti arbeidsdager fra mottatt søknad.

Rapportering

Den som får tilskudd, skal rapportere om resultat- og måloppnåelse og legge fram regnskap. Det kommer nærmere informasjon om rapporteringskrav i tilskuddsbrevet.

Dersom tilskuddet ikke brukes til formålet, skal tilskuddet betales tilbake.

Tiltaket skal gjennomføres på den måten og i det tidsrom som går fram av søknaden. Eventuelle vesentlige endringer i prosjektet må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning.

Les mer og søk elektronisk på rogfk.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
RFF Rogaland

RFF Rogaland skal støtte opp om næringslivets behov og rette seg mot kunnskapsområder som utnytter og forsterker regionen sine konkurransefortrinn. Utlysingene skal legge til rette for mer kunnskapsbasert innovasjon i næringslivet samt i offentlig sektor, og bidra til å bygge opp relevant kunnskap i forskingsmiljø.

Mer informasjon, utlysninger og søknadsskjemaer finner du på regionaleforskningsfond.no/rogaland/

Bedrifter og næringsliv
logo
Utviklingsstipend for tradisjonshåndverkere

Formål

Stipendet skal bidra til å gi håndverkere i Rogaland en mulighet til faglig utvikling innen bygnings- og fartøyvern og stimulere og inspirere til fortsatt innsats for kulturarven.  Stipendet skal skape oppmerksomhet om tradisjonshåndverkerens betydning for ivaretakelsen av våre kulturminner og håndverket som del av den immaterielle kulturarven.

Hva tildeles?

Det deles ut to stipend for tradisjonshåndverkere à 75 000 kroner.  

Hvem kan søke?

Profesjonelle håndverkere i tradisjonelle håndverksfag som bor og har sitt virke i Rogaland. Stipendet kan tildeles enkeltpersoner som er:  

- håndverkere i byggebransjen  
- håndverkere i fartøyvernet  

Stipendet kan også tildeles enkeltpersoner som arbeider med:  

- verktøymaking knyttet til eldre håndverksteknikker  
- dokumentasjon og formidling av immateriell kulturarv innen bygnings- og fartøyvern  
- materialtilvirkning og produksjon av bygningsdeler/halvfabrikata/beslag i Rogaland til bruk i bygnings- og fartøyvernet

Som et minimum er det krav om fullført videregående opplæring med fag-, eller svennebrev, eller minst fem års relevant arbeidserfaring uten fag-, eller svennebrev

Ordningen prioriterer tradisjonshåndverkere ansatt i konkurranseutsatte håndverksbedrifter. Museumshåndverkere og offentlig ansatte håndverkere kan som privatpersoner søke på stipendet. 

Hva kan håndverkeren få støtte til? 

Stipendet skal bidra til å øke håndverkskompetansen.  
Stipendet kan eksempelvis brukes til:  

- opplæring i bruk av eldre håndverksteknikker 
- dokumentasjon av eldre håndverksteknikker 
- utøving av en håndverkstradisjon for opplæring av andre  
- dekning av utgifter knyttet til utprøving av teknikker, opplæring eller kursing, inkludert kompensasjon for tapt arbeidsinntekt.  

NB! Det gis ikke støtte til offentlig godkjent utdanning som gir rett til studielån. 

Søknad

Søknaden leveres som et nettbasert skjema. Følgende må legges ved:  

- beskrivelse av hva du skal gjøre i stipendperioden (ev. som en «prosjektbeskrivelse»)  
- kortfattet budsjett/beskrivelse av hvordan pengene skal benyttes 
- CV  

Vi ber om at søkerne oppgir om de har mottatt eventuelle andre stipend tidligere. Vedlagt søknaden kan det gjerne sendes tekstbidrag, bilder, lyd- og filmfiler, der dette er relevant.  

Grunnlag for vurderingen av søknadene:

- beskrivelsen av arbeidet i stipendperioden/prosjektbeskrivelse og betydningen av kompetansehevingen for Rogalands verna eller freda kulturminner
- din evne til målretta arbeid over tid  
- din faglige kompetanse  
- deling av kunnskap og kompetanse med andre  
- betydning av arbeidet for ivaretakelse av immateriell kulturarv  

Fylkeskommunen oppretter en rådgivende fagkomite som skal innstille etter disse kriteriene. Innstillingen blir lagt fram for endelig behandling i Regional-, kultur- og næringsutvalget (RKNU). 

Tildeling

Hele stipendet utbetales i forbindelse med mottakelse. 

Vilkår for tilskudd, rapportering og kladeadgang

Etter at stipendperioden er over, eller prosjektet er gjennomført, må du utarbeide en kortfattet rapport som beskriver hvordan stipendet har bidratt til faglig utvikling. Det er en forutsetning at stipendet benyttes slik det er beskrevet i søknaden. Rogaland fylkeskommune kan eventuelt be om innsyn og kontroll av bevilgede midler. 

Utbetaling

Utbetaling av stipendet vil skje så snart som mulig til din bankkonto. Stipendet blir innrapportert til skattemyndighetene, men Rogaland fylkeskommune regner det ikke som skattepliktig, og det blir derfor ikke trukket skatt. Skatteetaten har mer informasjon om dette.

Les mer og søk elektronisk på rogfk.no

Privatpersoner
logo
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal bidra til at flest mulig kan drive med både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6 – 12 år) og ungdom (13 – 19 år).

Søknadsfrist

Ta kontakt med den aktuelle kommunen for informasjon om søknadsfrist. Kommunen sender søknadene til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år.

Hvem kan søke?

Kommuner/fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund (NIF), idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund, sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund, eller Det Frivillige Skyttervesen, aksjeselskap/allmennaksjeselskap og kommunale foretak, stiftelser, andre sammenslutninger (f.eks. borettslag og velforeninger).

Hva kan det søkes om støtte til

Det  er mulig å søke tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpent for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser.

Det gis tilskudd til følgende typer anlegg:

- Ordinære anlegg (organisert idrett og fysisk aktivitet)
- Nærmiljøanlegg (egenorganisert fysisk aktivitet)

Krav til søknaden

Søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med aktuelle vedlegg, leveres på elektronisk søknadsskjema. Det skal søkes i den kommunen der anlegget er geografisk plassert. Anlegget som det søkes om tilskudd til må inngå i en kommunal plan.

For mer informasjon om tilskuddordningen, krav til vedlegg, godkjenninger, tilskuddssatser, ulike typer anlegg og annet vises det til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – V 0732. Lenke til disse finner du på rogfk.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kultur- og idrettsstipend

Formål

De fylkeskommunale kultur- og idrettsstipendene er arbeidsstipend, som skal bidra til at idrettsutøvere og profesjonelle kunstnere i Rogaland skal kunne videreutvikle seg innenfor sine områder. Det skal tjene som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats for kulturlivet i Rogaland, gjennom at det frigjøres tid til fordypning innen arbeidsfeltet.

Hvem kan søke?

Kultur- og idrettsstipendet deles ut til idrettsutøvere og profesjonelle kunstnere bosatt i Rogaland. I særtilfeller kan stipend tildeles mottakere som ikke er bosatt i Rogaland, men som er knyttet til fylket eller kan forventes å kunne gjøre en innsats for kulturlivet i Rogaland.

Retningslinjer for kultur- og idrettsstipend finner du på rogfk.no

Områder

For kunstfeltet deles det ut 14 stipend á 100 000 kroner. Følgende kunstfelt inngår:

- Litteratur
- Visuell kunst (maleri, fotografi, kunsthåndverk, tegning, grafikk, skulptur, video, installasjoner, stedsspesifikke- og relasjonelle uttrykk, lydkunst, performance, nettkunst, streetart, grafitti, artists’books, bruk av uterom og offentlige rom med mer. Film: fiksjon, dokumentar, hybrid, kort, animasjon og kunstfilm)
- Musikk
- Scenekunst (teater, dans)

For idrettsfeltet gjelder det som hovedregel at det maksimalt deles ut 4 stipend á 50.000 kroner  

Kriterier for stipend

Stipendene skal tildeles ut fra følgende hovedkriterier:

- Stipend kan ikke tildeles amatørutøvere, med unntak for idrettsutøvere. På idrettsområdet prioriteres utvikling av nye talenter.
- Nyskaping/videreutvikling. Det legges særlig vekt på søkernes utviklingspotensial og det utbytte en vil kunne få ved at et fylkesstipend bidrar til «videreutvikling innenfor sitt område»

Profesjonalitet vurderes i forhold til følgende:

- dokumentasjon av publiserte tekster.
- Musikkutgivelse(r). 
- Utdannelse, eventuelle opptak i kunstnerorganisasjon.
- Deltakelse i kunstproduksjoner.
- Personer som ikke tidligere har mottatt fylkeskommunalt kulturstipend kan prioriteres foran de som har fått slikt stipend.
- Det kan ikke tildeles stipend hvor formålet er å finansiere ordinær utdanning.
- Stipend skal ikke tildeles til (del)finansiering av konkrete prosjekter som eksempelvis plateinnspillinger/bokutgivelser, eller prosjekter som kan søkes via fylkeskommunens øvrige tilskuddsordninger. Det vises i denne sammenheng til fylkeskommunens øvrige tilskuddsordninger for prosjekt/tiltak.
- Stipendet eller deler av det kan ikke brukes til å finansiere innkjøp av utstyr (instrumenter, idrettsapparater etc.).

Innstillingen legges frem til endelig behandling i Regional-, kultur- og næringsutvalget (RKNU)

Søknad

Søknadsfrist: 15. januar

Søknaden, som leveres elektronisk, må inneholde følgende:

- CV.
- Plan for bruken av stipendet med budsjett.
- Søker plikter å oppgi eventuelle andre stipend som er mottatt tidligere eller i gjeldende stipend år.
 

Følgende vil ligge til grunn for vurderingen av de enkelte søknadene:

- Planen for hva stipendtiden skal brukes til.
- Kunstnerisk/idrettslig nivå, meritter, aktivitet, kvalitet, potensiale og ønske om videreutvikling. Utøvere som søker et idrettsstipend må være tilknyttet et særforbund under Norges Idrettsforbund. Unge talenter er målgruppen for idrettsfeltet.
- Bidrag i forhold til å løfte det enkelte felt i fylket fremover.
- Kjønnsbalanse og geografisk spredning

Tildeling

Hele stipendet utbetales i forbindelse med mottakelse.

Rapportering

Stipendmottaker må utarbeide en kortfattet rapport med regnskap som beskriver hvordan stipendet har bidratt til faglig utvikling. Frist for utarbeidelse av rapport er 15.juni påfølgende kalenderår.

Det forutsettes at stipendet gjennomføres som omsøkt. Eventuelle endringer må avklares med fylkeskommunen. Utbetalt beløp kan bli krevd tilbakebetalt dersom stipendet ikke brukes til formålet. Det samme gjelder dersom stipendmottaker ikke har levert rapport innen fastsatt frist.

Rogaland fylkeskommune har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede midler. Tilskuddsmottaker plikter å medvirke gjennom å fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon.

Rapporten sendes til: firmapost@rogfk.no

Stipendet blir utbetalt som lønn. Derfor ber vi om fødselsnummer og skattekommune. Stipendet blir innberettet til skattemyndighetene, men Rogaland fylkeskommune regner det ikke som skattepliktig, og det blir derfor ikke trukket skatt.

Les mer og søk elektronisk på rogfk.no

Privatpersoner
logo
Tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer

Rogaland fylkeskommunen ønsker å bidra til at det arrangeres internasjonale idrettsarrangementer i fylket.

Denne type kulturarrangement vil sette Rogaland ytterligere på det nasjonale og internasjonale idrettskartet, og har store muligheter for å skape gode synergier på tvers av næringer i regionen.

Søknadsfrist

1. desember hvert år. Søknadsskjemaet blir gjort tilgjengelig ca en måned før søknadsfristen.

Hvem kan søke?

Søkere kan være kommuner, idrettslag, særkrets eller særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund, Norges Jeger- og fiskerforbund, Det Frivillige Skyttervesen og Norges Bilsportforbund. Andre søkere, som f. eks aksjeselskap, stiftelser, vurderes særskilt.

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes om tilskudd til utgifter som er knyttet til planlegging, prosjektering og avvikling av internasjonale idrettsarrangementer, herunder nordiske mesterskap, på inntil 100 000,- kroner. Dette gjelder også for aldersbestemte klasser.

Det gis ikke underskuddsgaranti til idrettsarrangement, eller økonomisk støtte til bankett, deltagelse, reise og opphold for utøvere.

Krav til søknaden

Søknad om tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer, med aktuelle vedlegg, leveres på fylkeskommunens søknadsskjema.

For mer informasjon om tilskuddordningen, krav til vedlegg, m.m., vises det til fylkeskommunens retningslinjer for tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer.

Retningslinjer for tilskudd til internasjonale idrettsarrangement finner du på rogfk.no

Les mer og søk elektronisk på rogfk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Utlån av kunstnerbolig

Rogaland fylkeskommune tilbyr kunstnere fra inn- og utland muligheten til gratis opphold i en til to uker f.o.m. juni t.o.m. oktober. 

Rogaland fylkeskommune tilbyr:

Kunstnerbolig og hybel ved Obrestad fyr i Hå kommune. Kunstnerbolig ved Utsira fyr og leiligheten Bølgen ved havnen i Nordevågen på Utsira kommune. Disse kan du lese mer om på rogfk.no.

Kunstnerbolig-ordningen skal bidra til at kunstnere videreutvikler seg innenfor sitt kunstfelt ved å kunne arbeide systematisk over tid med selvvalgt prosjekt. Oppholdet er gratis for kunstneren. Hvilke boliger som tilbys opphold i fra år til år vil kunne variere.

Søknadsfrist

15. mars hvert år

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema finner du på rogfk.no

Hvem kan søke?

For å søke på ordningen må du kunne dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner gjennom utdannelse og/eller praksis (eks. utstillinger, forestillinger, tekstutgivelse, musikkutgivelse).

Kunstnerboligene er tilgjengelig for kunstnere innen alle kunstarter. Søkere fra Rogaland blir prioriterte.

Mer informasjon, elektronisk søknadsskjems og retningslinjer for tildeling av kunstnerbolig finner du på rogfk.no.

Privatpersoner
logo
Tilskudd til festivaler

Gjennom festivalstøtten skal Rogaland fylkeskommune bidra til et mangfold av kulturfestivaler i hele Rogaland.

Søknadsfristen er 1. desember hvert år

Søknadsskjemaet blir gjort tilgjengelig elektronisk ca. en måned før søknadsfristen. Dersom søknadsfristen faller på en helge- eller helligdag, vil fristen være første påfølgende virkedag.

Hvem kan søke?

Fylkeskommunalt tilskudd til festivaler kan gis til kommuner, institusjoner og andre søkere. Det gis kun støtte til aktører med bosted i eller med nær tilknytning til fylket.

Generelle krav

Festivaler som får/mottar økonomisk støtte av fylkeskommunen forplikter seg til å akseptere ledsagerbevisordningen på festivalen.

Forholdene skal i størst mulig grad legges til rette for personer med funksjonsnedsettelse.

Aktører som mottar støtte fra Rogaland fylkeskommune må være registrert i Brønnøysundregistrene.

Det forutsettes at det i aktuelle sammenhenger gjøres kjent at festivalen er støttet av Rogaland fylkeskommune.

Retningslinjer for tilskudd til festivaler finner du på rogfk.no

Hva gis det støtte til?

Det forutsettes at festivalene tilhører det kulturpolitiske ansvarsområdet (herunder kunst, kulturarv og frivillighet), med unntak av idrett. De kulturelle uttrykksformene skal være festivalens hovedfokus.

Festivaler som skal vurderes for støtte må omfatte større deler av fylket eller på annen måte, eks. ut fra tematisk fokus, ha krav på regional interesse.

Festivalen må være av minimum 2 dagers varighet og omfatte flere ulike arrangement hver dag.

Det kan søkes om støtte til festivaler som skal gjennomføres i det påfølgende året etter søknadsfristen.

Festivalen må være rettet mot allmennheten og ikke være forbeholdt enkeltgrupper.

Hva gis det ikke støtte til?

Det gis ikke støtte til festivaler med hovedfokus på mat, næringsutvikling, folkehelse eller liknende.

Prioriteringskriterier:

- Festivalen er ny
- Festivalen har begrenset mulighet til å gå i økonomisk balanse uten offentlig støtte
- Festivalen vender seg særlig mot barn og unge
- Det tilstrebes en spredning i sjanger og geografisk fordeling
- Festivaler som legger arrangement/konserter ut i regionen kan prioriteres foran stasjonære festivaler

Søknadsprosedyre

Søknad om støtte fremmes elektronisk og må inneholde budsjett med finansieringsplan (forventede inntekter og utgifter) samt fyldig omtale av tiltaket. Program/programskisse må vedlegges. Det fylkeskommunale tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50 prosent av budsjettet.

Teksten i rammen «Beskrivelse av tiltaket» i søknadsskjemaet vil bli brukt i det offentlig tilgjengelige saksfremlegget. Det må derfor her gis en god og helhetlig beskrivelse av tiltaket.

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Rapportering

Tilskudd utbetales etter at festivalen er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt regnskap og rapport. Rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av festivalen sett i forhold til beskrivelsen i søknaden. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenliknes med innsendt budsjett. Tilskudd fra fylkeskommunen og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. For tiltak/prosjekt der samlet bevilgning fra fylkeskommunen overstiger 200 000 kroner, skal det fremlegges revisorgodkjent regnskap. Ved tildelingsbeløp under 200 000 kroner skal regnskapet signeres av (oppnevnt) regnskapsansvarlig. Rapport og regnskap sendes elektronisk via fylkeskommunens nettbaserte rapporteringsskjema.

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som omsøkt. Eventuelle endringer må avklares med fylkeskommunen. Tildelt beløp kan avkortes dersom festivalen ikke er gjennomført som omsøkt/i henhold til retningslinjene.

Tilskuddet skal fortrinnsvis benyttes i tildelingsåret. Det kan søkes om utsettelse for å ivareta nødvendig ferdigstillelse av regnskap. Dette må gjøres innen fristen som settes i tilsagnsbrevet. Etter to år faller bevilgningen automatisk bort.

Rapporteringsskjema finner du på rogfk.no.

Les mer og søk elektronisk på rogfk.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer

Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer innen kulturell og kreativ næring i Rogaland.

Elektronisk søknadsskjema blir gjort tilgjengelig ca. en måned før søknadsfristen.

Formål

Ordningen skal bidra til å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer innen kulturell og kreativ næring i Rogaland. Ordningen skal bidra til å styrke kunst- og kultursektorens økonomiske bærekraft, og skal dekke utgifter knyttet til tiltak som styrker kunnskapen om kultur som næring og kompetansen om entreprenørskap og forretningsdrift i Rogaland.

Hvem kan søke om tilskudd?

Målgruppen er regionale kompetansesentre, organisasjoner, nettverk og andre bransjebyggende aktører med regionalt nedslagsfelt innen kulturell og kreativ næring i Rogaland. Søker sine primæraktiviteter skal være lokalisert i Rogaland.

Bransjebyggende aktører innen visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, film og spill kan søke på ordningen. Det oppfordres til samarbeid på tvers av kulturfelt.

Dersom prosjektet utføres av en gruppe samarbeidende aktører, skal hovedvekten av aktørene, eventuelt målgruppen for prosjektet, være fra kulturell og kreativ næring.

Enkeltpersoner kan ikke søke på ordningen.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes tilskudd til tiltak som bidrar til bransjeutvikling gjennom økt nærings-, markeds- og forretningskompetanse og/eller bedre tjenester i fylket. Tiltaket må ha et regionalt nedslagsfelt. Det kan søkes tilskudd til prosjekter av inntil ett års varighet.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det gis ikke tilskudd til innholdsproduksjon, ordinær drift, kulturarrangementer (konserter, turneer, fremvisninger, utstillinger m.m.) eller forskning.

Prioriteringskriterier

Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

- Potensial for bransjebygging: Om prosjektet kan dokumentere hvordan det skal bidra til å utvikle bransjestrukturene i regionen.
- Kunstnerøkonomi og nedslagsfelt: Om prosjektet gir flere aktører i regionen mulighet til profesjonalisering av verdikjeden og økt forretningskompetanse.
- Bredde i finansiering: Om prosjektet kan dokumentere nasjonal, lokal eller privat medfinansiering.
- Overføringsverdi: Om prosjektet utvikler modeller, metoder eller tjenester som kan ha relevans for andre aktører.
- Prosjektets bærekraft og effekt etter prosjektperioden
- Prosjektets regionale nedslagsfelt

Ut over dette legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet, gjennomføringsevne og søknadens relevans i forhold til ordningens formål. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er geografisk spredning og faglig og sjangermessig bredde.

Søknadsprosedyre

Søknad om støtte fremmes elektronisk via fylkeskommunens nettbaserte søknadsskjema.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av søkeren og eventuelle samarbeidspartnere, samt nedslagsfelt og målgruppe for prosjektet. Prosjektet må ha tydelige mål, og en konkret plan for hvordan målene skal nås. Søknaden må beskrive hvordan prosjektet kan bidra til bransjebygging.

Søknaden må inneholde prosjektbudsjett med forventete inntekter og utgifter.

Det fylkeskommunale tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50 prosent av budsjettet.

Teksten i rammen «Beskrivelse av tiltaket» i søknadsskjemaet vil bli brukt i det offentlig tilgjengelige saksfremlegget. Det må derfor her gis en god og helhetlig beskrivelse av tiltaket.

Tiltak som er gjennomført før søknadsfristen vil ikke få støtte.

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Øvrige vilkår

Fylkeskommunen kan stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Behandling av søknadene

Søknadene vurderes administrativt i samarbeid mellom seksjon for allmenn kultur og næringsseksjonen.

Søknadene legges frem for politisk behandling og vedtas i Regional- kultur og næringsutvalget

Utbetalingsprosedyre

Tilskudd utbetales etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt regnskap og rapport.

Rapport og regnskap sendes elektronisk via fylkeskommunens nettbaserte rapporteringsskjema. Les mer om rapportering på rogfk.no

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

Les mer og søk elektronisk på rogfk.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til opplæring i bedrift

Lærebedrifter får utbetalt tilskudd for å gi opplæring. Lærlingens alder, skolebakgrunn og lærefag påvirker beløpet. Tilskuddet utbetales en gang per halvår.

Oppdaterte satser finner du på utdanningsdirektoratet:

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/satser-larlinger-praksisbrevkandidater-larekandidater-og-kandidater-for-fagbrev-pa-jobb-2023/

Les mer og søk elektronisk på rogfk.no

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Kompetanseutvikling innen yrkesfag

Denne ordningen gjør at fylkeskommunene selv kan prioritere og planlegge kompetanseutvikling lokalt, ut fra behovene til lærebedrifter og skoler. I Rogaland er fagnettverkene i videregående skole og forumet Helhetlig fag- og yrkesopplæring (HFY) viktige arenaer for kompetanseutvikling.

Ordningen må ses i sammenheng med Fagfornyelsen og skal bidra til kollektiv kompetanseutvikling med utgangspunkt i lokale behov, gjennom samarbeid med arbeidslivet.

Målgrupper for kompetansetiltakene i tilskuddsordningen er:

- Yrkesfaglærere i videregående skole
- Instruktører og faglige ledere som gir opplæring i bedrift
- Prøvenemndsmedlemmer

Flere detaljer om tilskuddsordningen finnes hos Utdanningsdirektoratet. Du finner relevante lenker på rogfk.no.

Kategorier i ordningen:

- Hospitering
- Faglig- og pedagogisk utviklingsarbeid
- Kurs og sertifisering
- Kompetansedeling
- Yrkesfaglærer 2
- Helhetlig fag- og yrkesopplæring (HFY)
- Økonomisk kompensasjon til samarbeidspartnere i HFY

Les mer og søk elektronisk på rogfk.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning

Mål for ordningen

Driftstilskuddet til fagskoler skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høyere yrkesfaglig utdanning. Tilskuddet skal også bidra til å dekke kompetansebehovene i samfunnet. Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire mål for tilskuddsordningen, jf. Prop. 1 S (2018-2019):

Høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning:
Utdanningene skal være av høy kvalitet og sikre gode vilkår for fagskolestudentene.

Yrkesrettet høyere yrkesfaglig utdanning:
Fagskolene skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte yrket. Det er derfor viktig å vurdere hvor relevante utdanningene er for arbeidslivet.

God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning:
Fagskolene skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, og en større del av studentene skal ta høyere yrkesfaglig utdanning.

Effektiv og solid fagskolesektor:
Fagmiljøene skal ha tilstrekkelig faglig styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljø handler også om administrativ kapasitet og kompetanse.

Informasjon om søknadsprosessen

Fylkeskommunen vil innen 15.september legge ut informasjon om muligheten for å søke om driftsmidler til fagskoler for påfølgende studieår.

Hvem kan søke?

Alle fylkeskommunale og private fagskoler med kontoradresse i Rogaland kan søke om tilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger. Tilskuddet skal komme studentene til gode og skal dekke driftsutgifter for utdanninger med studiested i Rogaland.

Søknaden må inneholde opplysninger som det blir bedt om i søknadsskjemaet for driftsmidler til fagskoler.

Hva kan støttes?

I forvaltningen av tilskuddsordningen legges det vekt på likeverdig behandling av private og offentlige fagskoler. Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt.

Kriterier for tildeling av tilskudd 

Fagskolene må fylle følgende generelle kriterier for å kunne søke om tilskudd:

- Tilby undervisning på fagskolenivå
- Hvert enkelt studium må være akkreditert av NOKUT, eller at skolen har fått områdeakkreditering og dermed kan akkreditere enkelte studier selv.
- Fylkestinget i Rogaland har vedtatt at skoler som får tilskudd ikke må ha mer studentbetaling enn maksimum kr. 5 000,- pr semester.

Prioriteringer

Private og offentlige fagskoler behandles likt når midlene skal fordeles.

Tilbud som allerede får tilskudd prioriteres først, deretter prioriterer vi fagskoler som:

- Har tilbud som dekker arbeidslivets og bransjenes behov
- Samarbeider med bransjene, herunder samarbeid knyttet til faglig utvikling, rekruttering, praksisavtaler og praksisplasser
- Har et opplegg for gjennomføring og oppfølging av studentene

Beregning og utbetaling av tilskudd

Rogaland fylkeskommune har vedtatt differensierte satser innen tre tilskuddsnivåer. Disse finner du en oversikt over på rogfk.no.

Tildelingen vil følge de til enhver tid gjeldende tildelingsprinsipper.

Tilskudd blir gitt pr år pr heltidsekvivalent student og blir tilpasset faktisk lengde på utdanningen. Det vil si at dersom et ettårig utdanningstilbud blir tilbydd på deltid over to år, blir det tildelt en fjerdedel av beløpet hvert semester.

Søknadsfrist

Søknad om driftstilskudd for påfølgende skoleår må være sendt innen 15. desember.

Søknad

Elektronisk søknadsskjema finner du på rogfk.no.

Spørsmål om utfylling av skjema rettes til Rogaland fylkeskommune ved fagskolekoordinator. Kontaktopplysninger finner du nederst på denne siden.

Søknadsbehandling

Vedtak om tilskudd til private fagskoler er å regne som et enkeltvedtak etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 2.

Fylkestinget i Rogaland har vedtatt at det ikke er klageadgang for den fylkeskommunale fagskolen.

Tilsagnsbrevet (svar på søknaden) vil inneholde tilskuddsbeløp, antall studieplasser og heltidsekvivalenter og hvilke(t) utdanningstilbud tilskuddet skal gå til og eventuelt andre vilkår for tilskuddet. Det vil også fremgå om det er klageadgang.

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales innen 15. september for høstsemesteret og innen 31. januar for vårsemesteret.

Innrapporterte studenttall pr 1. oktober, vil danne grunnlag for utbetalingen som skjer innen 31. januar.

Rapportering

Fagskoler skal rapportere studentdata i Database for fagskolestatistikk (DBH-F) ved HK-dir, jfr. Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften) § 6, jfr. fagskoleloven § 42 andre ledd.

Private fagskoler skal i tillegg rapportere økonomidata i DBH-F, jfr. fagskoleloven § 32.

Oppfølging og kontroll

Fylkeskommunen har ansvar for at fagskolene som mottar driftstilskudd benytter tilskuddet i tråd med vilkårene for tilskuddet.

Fylkeskommunen kan kreve driftstilskuddet tilbakebetalt fra fagskolene dersom det ikke benyttes i samsvar med vilkårene for tilskuddet.

Les mer og søk elektronisk på rogfk.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til studieforbund

Studieforbund godkjent i henhold til Voksenopplæringsloven kan søke om fylkeskommunalt opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. desember hvert år.

Søknadsskjema

Søknadsskjema med nødvendig informasjon og vedlegg lastes opp digitalt.

Søknadsskjema for opplæring og søknadsskjema for tilrettelegging finner du på rogfk.no

Hvem kan søke om tilskudd?

Følgende generelle kriterier må være oppfylt for å søke om tilskudd:

- Studieforbund må være godkjent av departementet i henhold til Voksenopplæringsloven.
- Organisasjonen må være et fylkesledd av et studieforbund med eget demokratisk valgt styre for fylket.
- Tiltaket det søkes støtte til må være berettiget til statstilskudd.

Hva kan det søkes støtte til?

- Opplæringstilskudd

- Tilretteleggingstilskudd


Dette kan du ikke søke støtte til:

- Tilrettelegging for fremmedspråklige og personer med særlig svak førstegangsutdanning  
- Behandlingsrelaterte kurs uten kompetansehevende element
- Trenings- og mosjonsrelaterte kurs uten kompetansehevende element
- Kulturarrangementer
- Turer/reiser/utflukter

Krav til søknaden

Generelle krav:
- Søknadsskjema med nødvendig informasjon og vedlegg lastes opp digitalt.
- Alle dokumenter skal signeres av fylkesleder.
- Alle vedlegg må følge søknaden før den kan bli behandlet.
- Bekreftelse på at organisasjonen er et fylkesledd av et godkjent studieforbund med eget demokratisk valgt styre for fylket.
- Revidert regnskap med revisors påtegning for året som er to år før det året søknaden gjelder for
- Årsmelding/årsberetning for året som er to år før det året søknaden gjelder for.

Krav til opplæringstilskudd:
- Bekreftelse fra hovedorganisasjon på studietimetallet som er berettiget statstilskudd. En studietime er en klokketime.  
- Oversikt over planlagte tiltak for pedagogisk utviklingsarbeid og skolering av medarbeidere for søknadsåret.                                                                                                               
Krav til tilretteleggingstilskudd:
- Beskrivelse av kurset, behov for tilrettelegging og de merkostnader tilretteleggingen medfører.
- Rapportskjema for midler utbetalt året før. Skjemaet finner du på rogfk.no.

Retningslinjer til tilskudd til studieforbund finner du på rogfk.no.

Søknadsbehandling

Tilskuddsfordelingen vedtas av opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune i desember.

Klagefristen er tre uker og gjelder fra det tidspunktet vedtaket ble mottatt eller studieforbundet burde gjort seg kjent med vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 29 – 31. Klage sendes innen fristen på e-post: firmapost@rogfk.no.

Tildeling og utbetaling av tilskudd

Opplæringstilskuddet utbetales på bakgrunn av innrapporterte studietimer berettiget statstilskudd to år før søknadsåret. 
Tilretteleggingstilskuddet tildeles forskuddsvis til kurs som er planlagt gjennomført i søknadsåret. Det tas hensyn til både geografi og målgrupper ved fordeling av disse midlene.
Både opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd tildeles for hele året og utbetales en gang per år, etter at klagefristen er gått ut.

Fylkeskommunen vil kreve tilbake for mye utbetalt tilskudd og tilskudd som ikke er blitt brukt.

Les mer og søk elektronisk på rogfk.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post