Rana kommunes støtteordninger

Rana kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Rana kommune.

Les mer om Rana kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (15)
logo
Rana kommunes kulturstipend

Kunstnere og kulturarbeidere med bostedsadresse i Rana kommune kan søke kulturstipend til formål som skal stimulere til kunstnerisk utvikling og vekst.

Formål

Rana kommune forsøker på ulike måter å stimulere og legge til rette for et mangfoldig, kreativt og aktivt kulturliv i Rana. Gjennom økonomiske støtteordninger til frivillige lag og foreninger, innenfor kulturområdet vil kommunen å bidra til skaperglede, personlig utfoldelse og gi innbyggerne i kommunen gode opplevelser, og på den måten bidra til det gode liv i Rana.

Prinsipper

Kulturaktørene skal oppleve at Rana kommune er en forutsigbar medspiller. Samtidig skal kommunen stille krav om at kommunens visjon om åpenhet, respekt, samarbeid og tillit, må gjenspeiles i de aktivitetene som kulturaktørene i Rana bidrar til.

Kulturlivet i Rana er preget av et mangfold av aktiviteter, med mange aktører som bidrar på ulike områder og med ulike kulturuttrykk. Kommunen skal gjennom ulike tilskudd stimulere bredden av kultur. Kulturtilbud til barn og unge vil ha prioritet når kommunen vurderer tilskudd.

Kommunens tilskuddsordninger omfatter bare aktører som er hjemmehørende i Rana kommune. Søknad om driftstilskudd vil bli vurdert ut fra økonomi, aktivitetsnivå og målgruppe. Tilskudd til prosjekter vil bli vurdert ut fra økonomi, finansieringsmuligheter, målgruppe og kulturelt breddenivå. Hvis kommunen mottar flere søknader fra samme aktør, gjør vi en samlet vurdering av tilskudd.

Prosjekter får tilskudd for inneværende år. Unntaksvis kan det gis tilskudd til prosjekter som blir påbegynt inneværende år og avsluttes i løpet av første halvår året etter. Det må sendes rapport over gjennomført aktivitet til kommunen når aktiviteten er ferdig. Ved å unnlate å rapportere, vil det få betydning neste gang søknad fremmes. Det skal fremkomme i markedsføringen av arrangementet at Rana kommune har gitt tilskudd til prosjektet.


Kulturaktørene skal oppleve at Rana kommune er en forutsigbar medspiller. Samtidig skal kommunen stille krav om at kommunens visjon om åpenhet, respekt, samarbeid og tillit, må gjenspeiles i de aktivitetene som kulturaktørene i Rana bidrar til.

Kulturlivet i Rana er preget av et mangfold av aktiviteter, med mange aktører som bidrar på ulike områder og med ulike kulturuttrykk. Kommunen skal gjennom ulike tilskudd stimulere bredden av kultur. Kulturtilbud til barn og unge vil ha prioritet når kommunen vurderer tilskudd.

Kommunens tilskuddsordninger omfatter bare aktører som er hjemmehørende i Rana kommune. Søknad om driftstilskudd vil bli vurdert ut fra økonomi, aktivitetsnivå og målgruppe. Tilskudd til prosjekter vil bli vurdert ut fra økonomi, finansieringsmuligheter, målgruppe og kulturelt breddenivå. Hvis kommunen mottar flere søknader fra samme aktør, gjør vi en samlet vurdering av tilskudd.

Prosjekter får tilskudd for inneværende år. Unntaksvis kan det gis tilskudd til prosjekter som blir påbegynt inneværende år og avsluttes i løpet av første halvår året etter. Det må sendes rapport over gjennomført aktivitet til kommunen når aktiviteten er ferdig. Ved å unnlate å rapportere, vil det få betydning neste gang søknad fremmes. Det skal fremkomme i markedsføringen av arrangementet at Rana kommune har gitt tilskudd til prosjektet.

Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a.
Frivillige lag og organisasjoner: Frivillige lag og organisasjoner skal være demokratisk oppbygd med åpne muligheter for medlemskap. Det må være minimum 20 betalende medlemmer, som er bosatt i Rana. Laget skal ha valgt et styre med leder og økonomiansvarlig, og minimum 3 medlemmer.
b.
Medlem: Medlemmene må være aktive medlemmer. Det betyr at vedkommende står som oppført i lagets eller organisasjonens medlemsregister, og har betalt kontingent.
c.
Grupper og enkeltpersoner: Grupper og enkeltpersoner må være aktører med ikke-kommersiell hensikt.

Målgruppe

Tilskuddsordningene gjelder for:

a.
frivillige lag, organisasjoner og kulturinstitusjoner i Rana kommune,
b.
regionale organisasjoner som har tilknytning til kommunen, og
c.
grupper og enkeltpersoner i Rana kommune.
I unntakstilfeller kan tilskudd innvilges til lag, gruppe eller enkeltpersoner utenfor Rana kommune. Tiltaket skal da være klart rettet mot innbyggere i Rana kommune eller at det bygges nye relasjoner som styrker kulturlivet i byen.

Grunnlag for tilskudd defineres nærmere under den enkelte tilskuddsordning jf. § 11–§ 16. Felles for alle ordninger er at barn og unge 13–20 år prioriteres, og at tilskudd fra kommunen ikke gis som fullfinansiering.

Unntak for visse formål og organisasjoner

Tilskuddsordningene gjelder ikke for:

a.
formål som primært ivaretar medlemmenes yrkes-, eller økonomiske interesser,
b.
humanitære eller sykdomsrelaterte organisasjoner,
c.
politiske partier, skolelag, bedriftslag, religiøse institusjoner og lukkede arrangement,
d.
nasjonale og religiøse høytidsdager (17. mai har eget budsjett), og
e.
arrangement der hensikten er å samle inn midler til veldedig arbeid.

Generelle krav til søkere

For å få offentlig tilskudd etter denne forskriften må søkere:

a.
være registrert i Enhetsregisteret og oppgi organisasjonsnummer i søknaden (enkeltpersoner skal oppgi fødselsnummer),
b.
ha bankkontonummer registrert på organisasjon eller prosjekt (for å få opprettet bankkonto må organisasjonen ha organisasjonsnummer),
c.
motarbeide alle former for diskriminering, og
d.
gi gratis adgang for personer som følger funksjonshemmede og som har ledsagerbevis.
Unntatt fra kravene kan være prosjekter som er ledet av ungdom. Her kan kommunen vurdere enklere krav.

 

Generelle krav til søknaden

Kommunens søknadsskjema skal benyttes og fylles ut nøyaktig. Søknadsskjema finnes på www.rana.kommune.no. Skriv kulturmidler i søkefeltet. Velg aktuelt skjema.

Hvis en organisasjon har én eller flere underavdelinger, skal søknad om tilskudd sendes gjennom hovedorganisasjonen og være undertegnet av leder eller annen med fullmakt.

Krav til opplysninger og dokumentasjon som må følge med søknaden fremgår av vilkårene for den enkelte tilskuddsordning jf. § 11–§ 16.

Søknaden vil ikke bli behandlet før påkrevde opplysninger og dokumentasjon er sendt inn. Dokumentasjon må være sendt inn senest innen gjeldende søknadsfrist. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet.

Alle søknader er offentlige. Ved forespørsel vil kommunen gi innsyn, både i søknadsskjema og vedlegg. Søknadsfrister fremkommer under de enkelte tilskudd.

Søknad kan sendes hele året til:
postmottak@rana.kommune.no eller Rana kommune, postmottak, Postboks 173, 8601  Mo i Rana.


Søknaden merkes med kulturstipend.

Les mer og finn lovverk og skjemaer på rana.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Elevrådsstipend

10 000 kroner tildeles hvert år til et elevråd som har: 

- opptrådt på en slik måte som har gjort skolens miljø mer positivt 
- hatt aktiviteter eller tiltak som har økt trivsel og inkludering 
- hatt aktiviteter eller tiltak for å redusere mobbing på skolen 


Hvem kan søke? 

- Elevrådet på skolen.  
- Skolens ledelse eller andre. 
 

Hvordan søker du? 

Send skriftlig søknad der dere forteller om de ulike tiltakene og aktivitetene i skoleåret, og begrunner hvorfor akkurat deres skoles elevråd bør få dette stipendet. 

Søknaden sendes inn til postmottak@rana.kommune.no og merkes med "Elevrådsstipend".

Dere må søke innen 12. mai 


Hva skjer videre? 

To politikere fra utvalg for oppvekst og kultur i Rana kommune og to ungdommer fra ungdomsrådet i Rana, vil vurdere søknadene og bestemme hvem som får stipendet i år. 

Elevrådet som får stipend blir invitert til utvalgsmøte i slutten av mai for å få sjekken utdelt.

Les mer på rana.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Tilskudd til kulturprosjekter/arrangement

Rana kommune forsøker på ulike måter å stimulere og legge til rette for et mangfoldig, kreativt og aktivt kulturliv i Rana. Gjennom økonomiske støtteordninger til frivillige lag og foreninger innenfor kulturområdet, vil kommunen bidra til skaperglede, personlig utfoldelse og gi innbyggerne i kommunen gode opplevelser, og på den måten bidra til det gode liv i Rana.

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål i Rana kommune, samt søknadsskjema, finner du på rana.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Dørumstipend

Rana kommune ved Rana kulturskole mottok i mai 2009 en gave i form av et minnefond på 1.000.000,-

De private giverne har gitt føringer på hvordan kulturskolen kan bruke årlig renteavkastning av dette fond.​​​
Stipend kan tildeles musikkelever som viser særlige evner og/eller talent.
Stipendet skal brukes til musikkutdanning/opplæring.


Hvordan søke
Stipend kan søkes både av eleven selv og av læreren på kulturskolen.
Søknaden må begrunnes og det må følge med lydopptak.
Søknad og lydopptak leveres Rana kulturskole innen 30. januar.
Elever som skal søke selv må være fylt 13 år.

Tildeling av stipend
En fagjury fra Rana kulturskole behandler søknadene, og innstiller hvem som skal få stipend.
Oppvekstutvalget i Rana kommune behandler innstillingen i løpet av våren.

Utdeling av stipend
Utdeling av stipend skjer på vårparten gjennom et arrangement.
Stipendmottakere forbereder et stykke som de skal spille ved utdelingen, og spiller også på Gruben Sykehjem som del av mottaket.

Søknad sendes til:
Rana Kulturskole
Rådhusalleen 7
Postboks 173
8601 Mo i Rana
eller på epost: rana.kulturskole@rana.kommune.no


Ta kontakt med læreren din/eller administrasjonen på kulturskolen hvis du har spørsmål eller trenger hjelp og veiledning.

Les mer på rana.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Driftstilskudd lag og foreninger

Rana kommune gir årlig driftstilskudd til lag og foreninger.

Søknadsfrist er 15.mars. 

Søknadsskjema blir tilgjengelig i januar.


Aktuelt regelverk, Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål i Rana kommune, kan du lese på rana.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Barn og unge Tilskudd/inkludering

Rana kommune jobber for å inkludere barn og unge gjennom ulike tiltak og samarbeid med frivillige organisasjoner.

Kommuner som får statlige midler gjennom tilskuddsordningen skal ha en knutepunktfunksjon som koordinerer det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen.

Knutepunktfunksjonen skal være et kontaktpunkt i kommunen for andre aktører som jobber med inkludering av barn i målgruppen.

Informasjon om ordningen finner dere på Bufdir sine nettsider.

Selve utlysningen finnes på rana.kommune.no. Det utlyses vanligvis nye midler våren hvert år.

Det anbefales at alle som skal søke leser veilederen nøye.

Bufdirs søknadsportal skal brukes ved søknad om midler.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0-24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Les mer på rana.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd, spillemidler og momskompensasjon

Det kan søkes om spillemidler og tilskudd både til bygging av nye og til rehabilitering av eksisterende anlegg. 

Rana kommune kan etter søknad forskuttere spillemidler til frivillige lag og foreninger som bygger anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 

Idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift.

Søknadsfrist til ordinære- og nærmiljø anlegg er 1. september.

Søknadsfristen for momskompensasjon er 1 desember.

Forskuttering av spillemidler

Rana kommune kan etter søknad forskuttere spillemidler til frivillige lag og foreninger som
bygger anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Generelt
a) Retningslinjene er hjemlet i følgende regelverk: ­

Kommunelovens § 51 av 01.01.1993, endret 1.1.2018. ­
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier av 02.01.2001, endret 26.08.2008 ­ Ny kommunelov § 14-19 (gjeldende fra 01.01.2020). ­
Ny forskrift til kommunelovens økonomibestemmelser (sluttbehandles høst 2019). ­
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Hjemlet i lov om pengespill mv. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 med senere endringer.
b) Iverksettelse

Retningslinjene trer i kraft når vedtak er fattet av kommunestyret. Retningslinjene gjelder for lag og foreninger som bygger anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Rana kommune.

Vilkår for forskuttering av spillemidler
a) Spillemiddelsøknad med forpliktende drift og finansieringsplan må være godkjent av fylkeskommune.

b) Anlegget må bygges i Rana kommune.

c) Tiltaket må støtte opp om strategier i vedtatt kommuneplan. Anlegget må være en del av en vedtatt plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

Betingelser for forskuttering
a) Forskuttering anses som en låneordning. Søker er fullt ut ansvarlig for anlegg med tilhørende økonomi og drift. Det inngås låneavtale mellom anleggseier og kommunen.

b) Utbygger er pålagt å føre regnskap iht. retningslinjer fastsatt av departementet.

c) Som sikkerhet tas pant i anlegget med prioritet etter annen pant med første prioritet.

Utbetaling
a) Anlegget må være påbegynt før første utbetaling.

b) Utbetaling kan deles opp i flere delutbetalinger tilpasset fremdrift i prosjektet.

c) Ved utbetaling av spillemidler fra departementet /fylkeskommunen skal Rana kommune trekke fra forskuttert beløp før eventuelt restbeløp utbetales til anleggseier.

d) Dersom anlegget ikke blir ferdigstilt innen fastsatt frist kan forskutterte midler bli krevd tilbakebetalt.

e) Dersom utbetalte spillemidler fra departementet blir lavere enn forskuttert beløp er anleggseier ansvarlig for tilbakebetaling av overskytende beløp.

f) Dersom forpliktelsene i retningslinjene ikke overholdes er det brudd på låneavtalen mellom anleggseier og kommunen. Ved brudd på avtale forfaller forskuttert tilskudd, og må tilbakebetales i sin helhet til kommunen uten opphold.

Forskuttering av merverdiavgift til private anlegg
Rana kommune forskutterer ikke merverdiavgift til private idrettsanlegg.

Garanti og lån til finansiering av private anlegg til idrett og fysisk aktivitet
Rana kommune gir ikke garanti på lån og yter ikke lån til finansiering av private anlegg til idrett og fysisk aktivitet.

Søknad og søknadsfrist
Søknad om forskuttering av spillemidler behandles politisk når anlegget er godkjent av fylkeskommunen i henhold til spillemiddelsøknad.

Søknadsfrist 1 september.

BSaksbehandling av søknader skal skje på et fullstendig og helhetlig grunnlag. Hver søknad skal vurderes konkret. Det skal tas høyde for finansielle kostnader som påløper i perioden. Risikovurdering skal inngå som del av saksfremlegget. Administrasjonen skal vurdere om kommunen overholder kommunelovens bestemmelser knyttet til finansiell risiko.

Det skal belyses:

a) I hvilken grad budsjetterte inntekter og utgifter i prosjektet er realistisk og hvor konjunkturavhengige inntektene er.

b) Kommunal økonomisk bærekraft. Kommunens samlede gjeldsgrad og garantiforpliktelser ses opp mot kommunens brutto driftsinntekter og disposisjonsfond. Kommunal økonomisk bærekraft skal vurderes på kort og lang sikt opp mot kommunens vedtatte planer for drift og investering.

c) Regler for offentlig støtte (EØS regler) og næringsvirksomhet.

Les mer og søk elektronisk på rana.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til idrett, friluftsliv og lekeplasser i Rana kommune

Rana kommune gir tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen.

Aktivitetstilskudd
Det kan søkes om tilskudd til organisasjonens aktiviteter. Tilskuddsordningen skal stimulere til aktivitet i de frivillige organisasjonene i Rana som har aktivitet innenfor områdene idrett og fysisk aktivitet.

Skal du søke om aktivitetstilskudd og driftstilskudd, husk å krysse av for dette i skjemaet.

Søknadsskjema finner du på rana.kommune.no.

Søknadsfrist: 15.mars

Driftstilskudd
Organisasjoner som eier private aktivitetsanlegg for idrett og fysisk aktivitet kan søke om driftstilskudd. Tilskuddsordningen skal bidra til å opprettholde en god standard på eksisterende anlegg og bidra til å redusere anleggseiernes driftskostnader. Organisasjonene kan også søke om støtte til delvis dekning av drifts- og vedlikeholdskostnader til anlegg.

Skal du søke om aktivitetstilskudd og driftstilskudd, husk å krysse av for dette i skjemaet. 

Søknadsskjema finner du på rana.kommune.no.

Søknadsfrist: 15. mars

Lederutdanning og arrangementstilskudd
Tilskuddsordningen skal stimulere organisasjonene til å videreutvikle frivillige aktører til å ta på seg verv eller å være ansvarlige for aktiviteter i de respektive organisasjonene. Organisasjonene kan søke om tilskudd til lederkurs, aktivitetskurs, interne og eksterne kurs og arrangement.

Søknadsfrist: 15. mars

Søknad sendes til postmottak@rana.kommune.no eller pr. brev til:
Postmottak, Rana kommune, Boks 173, 8601 Mo i Rana.

Merkes lederutdanning/arrangementstilskudd

Husk å legge ved budsjett for utdanningen / arrangementet.

Investeringstilskudd
Søknad kan sendes inn gjennom hele året.

Søknad sendes til postmottak@rana.kommune.no eller pr. brev til:
Postmottak, Rana kommune, Boks 173, 8601 Mo i Rana.

Merkes investeringstilskudd.

Kommunale nærmiljømidler
Tilskuddsordningen skal stimulere til initiativ som fremmer aktivitet og tilbud i nærmiljøet. Tiltaket skal primært være rettet mot oppvekstmiljø og være åpen for alle. Midlene skal i hovedsak være rettet mot barn og ungdom.

Søknadsfrist: 15.mars

Søknad sendes til postmottak@rana.kommune.no eller pr. brev til:
Postmottak, Rana kommune, Boks 173, 8601 Mo i Rana.

Merkes kommunale nærmiljømidler.

Husk å legge ved budsjett for tiltaket.

Tilskudd til lekeplass
Tilskuddsordningen skal være en støtte for velforeninger mv. for å kunne gi et trygt leketilbud i nærområdene. Midlene skal i hovedsak være rettet mot førskolebarn og brukes for å gi et trygt leke- og oppveksttilbud nært hjemmet.

Boområder som ligger langt fra skoleplasser og barnehageplasser skal prioriteres.

Kommunen gir tilskudd både til bygging av nye lekeplasser og til opprustning av eldre lekeplasser.

Søknadsfrist: 15.mars

Søknadsskjema finner du på rana.kommune.no.

Partnerskapsavtaler
Rana kommune kan inngå partnerskapsavtaler for å sikre drift av store og kostnadskrevende private anlegg som bidrar til høy fysisk aktivitet for mange, og særlig for barn og unge.

Partnerskapsavtaler er samarbeidsavtaler og/eller gjensidige ytelsesavtaler der Rana kommune yter et økonomisk bidrag mot at laget yter tilbake til kommunens innbygger ut over egen bruk av anlegget.

Søknad kan sendes inn gjennom hele året.

Søknad sendes til postmottak@rana.kommune.no eller pr. brev til:
Postmottak, Rana kommune, Boks 173, 8601 Mo i Rana.

Merkes partnerskapsavtale.

Aktuelt regelverk
Forskrift om tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet i Rana kommune. Denne kan du lese på rana.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Rana kommunes tilgjengelighetspris


Rana kommune vurderer årlig tildeling av Rana kommunes tilgjengelighetspris.

Rana kommunes tilgjengelighetspris kan gå til lag, forening, privatbedrift, offentlig instans, politisk parti eller enkeltperson som har oppfylt et eller flere av kriteriene for prisen. Formålet å sette positivt fokus på arbeidet for økt tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i vårt lokalsamfunn.

Vedtekter for Rana kommunes tilgjengelighetspris kan lastes ned på rana.kommune.no.

Hvem kan foreslå kandidater til de ulike prisene?
Enkeltpersoner og sammenslutninger kan fremme forslag til priskandidater.
Rana kommune står fritt til å velge blant innkomne forslag eller tildele prisene til andre etter egen bestemmelse.
Kommunen kan enkelte år også velge å avstå fra pristildeling.

Søknadsfrist og hvor skal søknaden sendes?
Forslag må være kommet inn senest 1. oktober.
Forslag må være begrunnet og vedlagt oversikt over kandidatens aktiviteter og fortjenester.

Forslag sendes til postmottak@rana.kommune.no eller
Rana kommune,
Boks 173,
8601 Mo i Rana,

Merkes med hvilken pris det gjelder.

Når deles årets priser ut?
Prisen deles ut på høsten. Tidspunkt vil bli annonsert.

Les mer på rana.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Rana kommunes kulturpris

Rana kommune vurderer årlig tildeling av Rana kommunes kulturpris.

Rana kommunes kulturpris går til særlig fortjente kunstnere med tilknytning til Rana, eller andre som har lagt ned et særlig betydningsfullt arbeid for kulturlivet i Rana kommune.

Rana kommunes kulturpris har som formål å berømme en spesiell innsats for byens kulturliv og/eller markere kunstnerisk virksomhet av stor betydning. Prisen skal bidra til å sette fokus på kultur og inspirere til kulturell aktivitet. Mottaker av kulturprisen må ha tilknytning til Rana, gjennom sin opprinnelse eller kunstnerisk virksomhet. Prisen kan også tildeles personer som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid innen kulturlivet i Rana kommune. Arbeidet må i vesentlig grad har bidratt til kvalitet og bredde innenfor kulturfeltet. Prisen skal normalt tilfalle én person.

Regelen kan fravikes dersom forholdene tilsier at prisen bør deles mellom flere personer eller tildeles et lag eller en forening. Innkomne forslag med dokumentasjon legges fra for utvalg for oppvekst og kultur. Dersom utvalget ikke finner en verdig kandidat et år, er det anledning til å unnlate å dele ut prisen dette året.

Rana kommunes kulturpris deles ut av oppvekst- og kulturutvalget i Rana kommune hvert år.

Rana kommunes kulturpris er på kr 20 000. I tillegg deles det ut et trykk av en lokal kunstner til en verdi av maksimalt kr 5 000.

Hvem kan foreslå kandidater til de ulike prisene?
Enkeltpersoner og sammenslutninger kan fremme forslag til priskandidater.
Rana kommune står fritt til å velge blant innkomne forslag eller tildele prisene til andre etter egen bestemmelse.
Kommunen kan enkelte år også velge å avstå fra pristildeling.

Søknadsfrist og hvor skal søknaden sendes?
Forslag må være kommet inn senest 1. oktober.
Forslag må være begrunnet og vedlagt oversikt over kandidatens aktiviteter og fortjenester.

Forslag sendes til postmottak@rana.kommune.no eller
Rana kommune,
Boks 173,
8601 Mo i Rana,

Merkes med hvilken pris det gjelder.

Når deles årets priser ut?
Prisen deles ut på høsten. Tidspunkt vil bli annonsert. 

Les mer på rana.kommune.no

Privatpersoner
logo
Havmannprisen

Havmannprisen har som formål å fremme nordnorsk litteratur og går til en forfatter med markant nordnorsk tilknytning. 

Ved tildelingen vektlegges bøker med litterære og fortellermessige verdier som kombinerer kvalitet med folkelig appell.

Hvordan velges prisvinneren?

Havmannprisen er et samarbeid mellom Rana bibliotek, Sparebank 1 Helgeland, Nordland fylkesbibliotek og Ark bokhandel.

En fagjury bestående av fire personer, en forfatter, en representant fra bokhandlerbransjen, en bibliotekar og en juryleder vurderer aktuelle titler, og kårer en vinner.

Prisen deles ut under de årlige "Havmanndagene".

Les mer på rana.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Rana kommunes miljøvernpris

Rana kommune vurderer årlig tildeling av Miljøvernprisen.

Prisen kan gå til enkeltpersoner, bedrifter, foreninger eller andre som har markert seg innen miljøvern i Rana eller på andre måter styrket Rana som bærekraftig miljøkommune. 

Utførte tiltak som kommer i betraktning kan være:

- gjenoppretting til opprinnelig tilstand

- hindre ødeleggelse og forurensning av jord, vann, luft, plante- og dyreliv,  landskap, bygninger eller andre fysiske elementer

- utvikling og innføring av ressurser og miljøvennlig teknologi, eller andre forebyggende tiltak for å bekjempe ødeleggelse og forurensing av et ytre miljø


Vedtekter for Rana kommunes miljøvernpris finner du på rana.kommune.no.

Hvem kan foreslå kandidater til de ulike prisene?

Enkeltpersoner og sammenslutninger kan fremme forslag til priskandidater.
Rana kommune står fritt til å velge blant innkomne forslag eller tildele prisene til andre etter egen bestemmelse.
Kommunen kan enkelte år også velge å avstå fra pristildeling.

Søknadsfrist og hvor skal søknaden sendes?

Forslag må være kommet inn senest 1. oktober.
Forslag må være begrunnet og vedlagt oversikt over kandidatens aktiviteter og fortjenester.

Forslag sendes til postmottak@rana.kommune.no eller
Rana kommune,
Boks 173,
8601 Mo i Rana,

Merkes med hvilken pris det gjelder.

Når deles årets priser ut?

Prisen deles ut på høsten. Tidspunkt vil bli annonsert.

Les mer på rana.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Brødrene Einar og Alfred Hansens ærespris

Rana kommune vurderer årlig tildeling av  Brødrene Einar og Alfred Hansens ærespris.

Brødrene Einar og Alfred Hansens ærespris tildeles idrettsutøvere eller idrettsledere i Rana for fremragende innsats innen ski eller fotball.

Vedtekter for Einar og Alfreds Hansens ærespris finner du på rana.kommune.no.

Hvem kan foreslå kandidater til de ulike prisene?

Enkeltpersoner og sammenslutninger kan fremme forslag til priskandidater.
Rana kommune står fritt til å velge blant innkomne forslag eller tildele prisene til andre etter egen bestemmelse.
Kommunen kan enkelte år også velge å avstå fra pristildeling.

Søknadsfrist og hvor skal søknaden sendes?

Forslag må være kommet inn senest 1. oktober.
Forslag må være begrunnet og vedlagt oversikt over kandidatens aktiviteter og fortjenester.

Forslag sendes til postmottak@rana.kommune.no eller
Rana kommune,
Boks 173,
8601 Mo i Rana,

Merkes med hvilken pris det gjelder.

Når deles årets priser ut?

Prisen deles ut på høsten. Tidspunkt vil bli annonsert.

Les mer på rana.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Startlån og boligtilskudd

Innbyggere som har langvarig problemer med å kjøpe eller beholde egen bolig kan få hjelp med startlån. Startlån er et lånetilbud for de som ikke får lån i bank. Har du lav inntekt kan startlån kombineres med et boligtilskudd og/eller bostøtte.

Boligtilskudd er et rente- og avdragsfritt lån som ofte gis sammen med startlån for å hjelpe de mest vanskeligstilte på boligmarkedet.

Trenger du hjelp? Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med saksbehandler på rana.kommune.no.

Hvem kan søke startlån?

- barnefamilier som har behov for en stabil og trygg bolig

- personer med særlige sosiale eller helsemessige utfordringer
- andre økonomiske vanskeligstilte

Unge i etableringsfasen er ikke i målgruppen for startlån. Det forutsettes at du utnytter dine muligheter for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

Det er inntektsgrenser for mottakere av startlån. Se Rana kommunes retningslinjer for startlån- og tilskuddsmidler for mer informasjon; disse finner du på rana.kommune.no.

Hva kan du søke om?

- 100% finansiering til kjøpesum hvis man ikke har egenkapital.

- Lån til kjøp av nøktern og egnet bolig i Rana kommune med hensyn til pris, størrelse og standard.

- Utbedring eller tilpasning av bolig.

- Refinansiering av gjeld for å beholde bolig.

Hvordan søker du

Søknaden fylles ut og leveres via Husbankens sin nettløsning eSøknad. Her logger du deg på med bankID og systemet henter inn opplysninger fra skatteetaten og arbeidsgiver. Vedlegg må lastes opp via løsningen.

Kan jeg få tilskuddsmidler?

Tilskuddsmidler fra kommunen kan gis til:

- personer med langvarig lav inntekt til å kjøpe egen bolig

- nødvendig refinansiering for å beholde boligen

- tilpasning i egen bolig på grunn av nedsatt funksjonsevne 

- utredning og prosjektering for å se på mulighet for å tilpasse bolig

Tilskudd er et rente- og avdragsfritt lån som ofte gis sammen med startlån for å hjelpe de mest vanskeligstilte på boligmarkedet.

Tilskudd til etablering

Tilskuddet skal medvirke til at vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne kjøpe seg en nøktern og god bolig. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene.

Tilskuddet avskrives over 20 år.

Tilskudd til tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din på grunn av nedsatt funksjonsevne?

Å tilpasse en bolig betyr å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilskuddet kan gis til små eller store ombygginger og tilpasninger i egen bolig. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Tilskuddet avskrives over 10 år.

Tilskudd til utredning og prosjektering

Tilskuddet gir søkere mulighet til å utrede og prosjektere behovet for økt tilgjengelighet i egen bolig på grunn av nedsatt funksjonsevne. Målgruppen er personer med behov for tilpasset bolig og som ønsker å fortsette å bo i egen bolig. 

Les mer og søk elektronisk på rana.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Tilskudd til og etablering av private barnehager

Kommunen bestemmer sats for kommunalt tilskudd til private barnehager. Dette gjøres før 31. oktober hvert år. Private barnehager får brev om dette. Barnehagen kan klage på vedtak om tilskudd tre uker fra vedtaket er mottatt.

Øvrige satser for tilskudd følger nasjonal forskrift om tilskudd til private barnehager. 

Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager finner du på rana.kommune.no.

Ny privat barnehage eller utvidelse av eksisterende privat barnehage?

Alle som søker om godkjenning av barnehage, og som oppfyller kravene i barnehageloven, har rett til godkjenning.

Kommunen er ikke forpliktet til å yte tilskudd til alle barnehager som den godkjenner. Unntaket er ved utvidelse/små endringer i barnehager som fikk godkjenning før 2011, for disse er kommunen pliktig til å gi tilskudd.

Ved planer om å bygge barnehage eller større endring i eksisterende barnehage vil kommunen vurdere om den gir  kommunalt tilskudd ut i fra lokale forhold og behov. Det anbefales derfor å ta kontakt med kommunen  før søknad om godkjenning sendes.

Hvorfor er det lurt av barnehageeier å søke om kommunalt tilskudd før du søker godkjenning av barnehagen?

Private aktører som har planer om å bygge barnehage, må ha konkrete og egnete forslag til tomter eller bygninger som kan benyttes til barnehage, herunder plan om eierform, driftsform og antall barn og ansatte.

For barnehageplasser som etableres etter 01.01.2011, er det opp til kommunen om det vil bli gitt tilskudd til nye, private barnehageplasser. Barnehageeier bør derfor så tidlig som mulig i prosjektet avklare om barnehagen vil kunne få tilskudd fra kommunen.
Kommunen avgjør søknad om tilskudd for nye barnehageplasser etter eget skjønn. Ved skjønnsutøvelsen må kommunen legge vekt på at utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov jf. barnehageloven § 10. Det må tas utgangspunkt i kommunens plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. barnehageloven § 16.

Hvilken dokumentasjon må være med i søknaden?

Ved søknad om tilskudd kreves følgende dokumentasjon og opplysninger:

- Tomteforhold (tomten må være regulert til barnehageformål)

- Rammetillatelse

- Eierforhold (firmaattest)

- Fremdriftsplan

- Finansieringsplan

- Bemanningsplan

- Forventet leke- og oppholdsareal (inne og ute) 

- Vedtektsfestet arealnorm

- Forventet barnetall

Skal du søke godkjenning av barnehage?

Virksomheter som skal drive barnehage har i henhold til barnehageloven § 6 plikt til å søke kommunen om godkjenning. Før driften kan settes i gang må kommunen ha fattet vedtak om godkjenning etter barnehageloven § 14. 

Ved større bygningsmessige endringer og endringer som får innvirkning på selve barnehagedriften, må dette søkes om. Barnehagemyndigheten må da vurdere om endringen er så stor at det må søkes om ny godkjenning.

Følgende dokumentasjon og opplysninger må du ha med når du søker om godkjenning:

- Tegninger av ute- og inneareal (med bruttoareal og angitt leke- og oppholdsareal)

- Barnehagens vedtekter (barnehageloven § 8)

- Barnehagens årsplan (barnehageloven § 2 og rammplanen)

- Interne rutiner for ivaretakelse av krav i barnehageloven (internkontroll jf. barnehageloven § 9)

- Budsjettforslag

- Forventet leke- og oppholdsareal

- Eiers vedtektsfestede norm for arealutnyttelse

- Forventet barnetall

- Bemanningsplan

- Opplysninger om barnehagens innhold (barnehageloven § 2 og rammeplanen)
 
Før barnehagen kan godkjennes, må følgende foreligge (kan ettersendes):

- Godkjenning etter plan- og bygningsloven, forskrift om miljørettet helsevern og arbeidsmiljøloven

- Politiattest fra barnehagens eier

- Opplysninger om ansatte

- Dokumentasjon for melding til brannmyndigheten og Mattilsynet

Virksomheten bør søke veiledning hos kommunen v/ barnehagemyndigheten og øvrige myndigheter så tidlig som mulig i prosessen.

Tilskudd til private barnehager

For barnehageplasser som etableres etter 01.01.2011, er det opp til kommunen om det vil bli gitt tilskudd til nye, private barnehageplasser. Barnehageeier bør derfor så tidlig som mulig i prosjektet avklare om barnehagen vil kunne få tilskudd fra kommunen. Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd til den private barnehagen for flere barn enn barnehagen er godkjent for. Kommunalt tilskudd vil ikke bli utbetalt før barnehagen er endelig godkjent i henhold til barnehageloven § 14, og det er meldt til barnehagemyndigheten at barnehageplassene er tatt i bruk. Det er eiers ansvar å påse dette.

Kommunen avgjør søknad om tilskudd for nye barnehageplasser etter eget skjønn. Ved skjønnsutøvelsen må kommunen legge vekt på at utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov jf. barnehageloven § 10. Det må tas utgangspunkt i kommunens plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. barnehageloven § 16.

Les mer og søk elektronisk på rana.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post