Rakkestad kommunes støtteordninger

Rakkestad kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Rakkestad kommune.

Les mer om Rakkestad kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (9)
logo
Rakkestad kommunes kultur- og frivillighetspris

Retningslinjene for kultur-og frivillighetsprisen:

Rakkestad kommune deler annenhvert år ut kommunens kultur- og frivillighetspris.

Prisen er på kr 15.000.-
Kommunestyret kan eventuelt fastsette et annet beløp ved den årlige budsjettbehandling. Med prisen følger en plakett.

Forslagsfrist er 1. mars - fremmes skriftlig
Forslag må fremmes skriftlig og må inneholde:
forslagsstillers navn og adresse, kandidatens navn og adresse og en kort begrunnelse for forslaget.

Vedtak om tildeling er endelig og ikke gjenstand for klage eller krav om ytterligere begrunnelse.
Ordføreren eller den han/hun utpeker, overrekker prisen i Rakkestad 17. mai.

Privatpersoner
logo
Alf Svaes legat

Legatets formål:

Alf Svaes legat har til formål å dele ut midler til personer bosatt i Rakkestad kommune, med psykiske lidelser eller som har spesielle nerveproblemer.


Fortrinnsberettiget er pasienter som kommer ut fra sykehus og trenger ettervern.


Utdeling fra legatet skal ikke redusere annen offentlig støtte.

Privatpersoner
logo
Legatet til beste for barn og unge i Rakkestad

Legatet er dannet ved sammenslåing av seks enkeltlegater.

Legatets formål er:

å støtte tiltak i privat eller offentlig regi som trygger barn og unges oppvekst- og levekår i Rakkestad.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Legatet til beste for eldre i Rakkestad

Legatet er dannet ved sammenslåing av fem enkeltlegater.

Legatets formål er:

å støtte tiltak i privat eller offentlig regi som sikrer eldres og trygdedes levekår i Rakkestad.

Privatpersoner
logo
Elly og Asbjørn Weibyes legat

Legatets formål:

Elly og Asbjørn Weibyes legat har til formål å dele ut midler til kreftsyke barn inntil 18 år i Rakkestad kommune.
Midlene skal være til glede og trøst for barna bl.a. til rekreasjonsopphold.
Utdeling fra legatet skal ikke redusere annen offentlig støtte.

Privatpersoner
logo
Legatet til beste for primærhelsetjenesten i Rakkestad

Legatet er dannet ved sammenslåing av fem enkeltlegater.

Legatets formål er:

å støtte tiltak i privat eller offentlig regi som styrker helse- og sosialvirksomheten i Rakkestad.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Aktivitetsstøtte

Det kan gis aktivitetsstøtte til lag, foreninger  og institusjoner som har kultur som hovedmålsetting. Barne- og ungdomsorganisasjoner gis støtte uten krav om kultur som hovedmålsetting.
Aktivitetsstøtte gis til kulturorganisasjoner som driver fast virksomhet i kommunen.
Støtte gis bare til hovedlag eller hovedorganiasasjon innen kommunen. Opplysninger om antall medlemmer og aktivitet i undergrupper må tas med i hovedlagets/-foreningens søknad.

Som vedlegg til søknaden skal medfølge årsmelding, regnskap og balanse for siste avlagte drifts- og regnskapsår sammen med opplysninger om eventuelle nye aktiviteter. Det må også legges ved budsjett for året det søkes om tilskudd til . Dersom årsmøtet holdes etter søknadsfristen, kan vedlegg ettersendes etter avtale med kulturadministrasjonen.

Arrangementer og/eller aktiviteter som tar sikte på økonomisk vinning, gir ikke grunnlag for støtte.

Søknad sendes på elektronisk skjema: "Kulturformål - søknad om tilskudd " som du finner under "Skjema" nederst på siden eller under "Skjemaer A til Å" på Rakkestad kommunes forside.

Søknadsfrist er 15. april

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunale tilskudd til kulturformål

Det kan gis økonomisk støtte til lag, foreninger og andre som driver kulturarbeid i Rakkestad kommune. Støtten gis innenfor de budsjettrammer som er gitt av kommunestyret. Søknad om støtte avgjøres av rådmannen.

Det gis ikke tilskudd til organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og økonomiske interesser. Ved fordeling av økonomisk støtte prioriteres lag, foreninger og tiltak som retter seg mot barn og undom, funksjonshemmede og/eller andre grupper Rakkestad kommune ønsker å prioritere. Egenkapital vil også være en del av tilskuddsordningen.

Ved tildeling av tilskudd innhentes uttalelser fra Rakkestad Idrettsråd og eventuelt andre sammenslutninger.

Her finner du de ulike kulturformålene det kan søkes tilskudd på og alle har søknadsfrist: 15.april:

https://www.rakkestad.kommune.no/kommunale-tilskudd-til-kulturformaal.359024.no.html

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturstipend

Rakkestad kommune kan årlig dele ut kulturstipend til barn og ungdom i alderen 15 - 25 år.
Stipendet er på inntil kr. 15.000 og kan deles på flere mottakere.

Hvem kan søke?

Alle organisasjoner og enkeltpersoner i Rakkestad kan foreslå kandidater til kulturstipend.
Enkeltpersoner kan også selv søke om kulturstipend.

Formålet med kulturstipendet


Formålet med kulturstipendet er å bidra til bedre vilkår og tjene som en inspirasjon til videre arbeid. Det legges vekt på ønske om og muligheter for utvikling innen et kulturområde som utøver eller som leder.

Hvem kan foreslåes for kulturstipend?


Alle organisasjoner og enkeltpersoner i Rakkestad kan foreslå kandidater til kulturstipend.
Enkeltpersoner kan også selv søke om kulturstipend.
Forslag/søknad må fremmes skriftlig og må inneholde forslagsstillers/søkers navn og adresse, kandidatens navn og adresse og en kort begrunnelse for forslaget/søknaden.

Søknadsfrist: 15. april

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post