Orkland kommunes legater og støtteordninger

Orkland kommune tilbyr sine innbyggere forskjellige tilskudd, legater og andre støtteordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du bor i Orkland kommune.

Les mer om Orkland kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
John Lomundals legat

Dette er et legat som har som formål å gi økonomisk støtte til ungdom fra Orkland som tar utdannelse innen landbruk og landbruksrelatert virksomhet.

Søknader sendes til Orkland kommune, søknadsfrist blir kunngjort i avisa. Det er laget et eget søknadsskjema som fås tilsendt ved å kontakte kommunen.

logo
Tilskudd til enkeltarrangementer

I alle kommunene som nå er Orkland har det vært åpning for at ulike kulturaktører har kunnet søke om tilskudd til enkeltarrangementer. Ytringskultur har ofte blitt brukt som samlebegrep på disse arrangementene. Eksempler er konserter med profesjonelle aktører, samarbeidskonserter/seminarer, teateroppsetninger, kunstutstillinger, festivaler, ungdomsleir, temakvelder med kulturelt innhold. Felles for disse søknadene er at de tidligere har blitt avklart i politiske prosesser i hovedutvalg, formannskap eller kommunestyre.

Aktører som ønsker å søke om tilskudd til enkeltarrangementer må sende inn en søknad som inneholder nødvendig informasjon om planlagt arrangement, hvem som er arrangør (enkeltpersoner, organisasjon etc), når og hvor arrangementet planlegges og et budsjett for prosjektet.

Søknaden sendes som vanlig brev eller mail, og komplett søknad sendes til postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger.

Søknaden må sendes inn i god tid før arrangementet skal gjennomføres, og det må påregnes 1 – 3 mnd fra søknad sendes inn til søknad er politisk avklart.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Drifts- og aktivitetstilskudd til frivillige organisasjoner

Retningslinjer
1. Formål
Denne ordningen har som primært formål å stimulere frivillige organisasjoner til egenaktivitet, kontinuitet, kulturell opplevelse og utvikling.

2. Orkland kommune organiserer søknader innen følgende kategorier:
Barn og unge
Velforeninger, grendelag og forsamlingshus
- herunder tilskudd til drift av bygning og aktivitet
Humanitære organisasjoner og pensjonistforeninger
Kunst og musikk
Kulturvern
Friluftsliv
Idrett utenfor Norges idrettsforbund (NIF)
Det benyttes ett felles søknadsskjema for alle kategorier

3. Søknadskriterier
Hovedtyngden av organisasjonens medlemmer må ha fast bostedsadresse i Orkland kommune.
Medlemskap i organisasjonen må i utgangspunktet være åpen for alle innbyggere i Orkland kommune.
Organisasjonen må drives etter demokratiske prinsipper med retningslinjer for lagsvirksomhet.
I organisasjoner som har undergrupper skal det fremmes en samlet søknad fra hovedorganisasjonen i Orkland kommune.
Fra søkeår 2021 må alle som søker drifts- og aktivitetstilskudd til frivillige organisasjoner registrere/oppdatere sin profil på Tilskuddsportalen for Orkland.
4. Avgrensninger
Lukkede organisasjoner hvor ikke alle kan bli medlem, faller utenfor ordningen.
Organisasjoner med kommersiell målsetting faller utenfor ordningen.
Organisasjoner som primært ivaretar medlemmers politiske, religiøse eller økonomiske interesser, faller utenfor ordningen.
Organisasjoner som får fast drifts- /aktivitetstilskudd fra Orkland kommune, faller utenfor ordningen.
Forsettlig brudd på retningslinjene eller misbruk av tildelte midler kan medføre krav om tilbakebetaling av tilskuddet, samt utestenging fra ordningen for en bestemt tid, fastsatt av fordelingsmyndighet.
5. Søknaden skal inneholde:
Navn og formål for organisasjonen
Medlemstall ved siste årsmøte
Årsmelding og regnskap for siste års virksomhet
Aktivitetsplan og budsjett for søkeåret
Søkesum
6. Fordelingsmyndighet
Rådmannen fremmer sak med innstilling
Fordeling vedtas av hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse
7. Søknadsfristen for drifts- og aktivitetstilskudd er 1. april.
8. Søknader som er innkommet etter fristen blir ikke tildelt midler for søkeåret.
9. Retningslinjene for drifts- og aktivitetstilskudd vedtas av Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd fond idrettsformål

Formål


Fond til idrettsformål kan benyttes for å finansiere tilskudd til søknader som fyller ett eller flere av
følgende kriterier:
o Tilskudd til bygging og rehabilitering av spillemiddelberettigede ordinære idrettsanlegg
o Tilskudd til bygging og rehabilitering av spillemiddelberettigede nærmiljøanlegg
o Tilskudd til innkjøp av løypemaskin
o Tilskudd til innkjøp av snøskuter med sporleggingsutstyr for løypeoppkjøring
o Tilskudd til innkjøp av kapitalkrevende maskinelt utstyr for drift og vedlikehold av idrettsanlegg

Hvem kan søke


For søkere om tilskudd til spillemiddelberettigede anlegg må søker være søknadsberettiget til
spillemidler i henhold til gjeldende bestemmelser for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
For tilskudd til innkjøp av løypemaskin og snøskuter med sporleggingsutstyr må søker være et
idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund.


Søknadsfrister


Søknader om tilskudd fra fond idrettsformål har to årlige søknadsfrister. Disse er 1. april og 1.
oktober hvert år. Søknader som mottas mellom disse søknadsfristene blir ikke behandlet før etter
utgangen av neste søknadsfrist. Informasjon om tilskuddsordningen vil til enhver tid ligge på Orkland
kommune sin hjemmeside og søknadsfrist bekjentgjøres der.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter

Orkland kommune ønsker at alle barn og ungdommer skal ha like muligheter for en aktiv fritid uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Derfor har kommunen satt av penger for å kunne bevilge økonomisk støtte dette.

- Støtten kan brukes til å dekke avgifter eller utstyr innenfor idrett, kultur, friluft eller andre organiserte aktiviteter for barn og unge, sier Karin Røttereng.

Hvem kan søke?


Ordningen gjelder barn og unge opp til 18 år med bostedsadresse i Orkland kommune, og som ikke har råd til å ha en aktiv fritid eller delta i organiserte fritidsaktiviteter.

- Foresatte, ledere i lag og foreninger eller ansatte i Orkland kommune som er i kontakt med aktuelle barn og ungdom kan også sende søknad, sier Røttereng, som legger til at når noen søker på vegne av familier må dette være i samråd med og etter samtykke fra de det søkes for. 

Rask behandling


Søknadene behandles fortløpende, med kort behandlingstid. 

- Alle søknader behandles selvsagt konfidensielt, og det eneste kravet vi stiller er at kvittering på innkjøpt utstyr eller betalt kontingent leveres kommunen i etterkant.  

Søk elektronisk på orkland.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post