Overhalla kommunes legater og støtteordninger

Overhalla kommune tilbyr sine innbyggere flere legat og offentlige tiskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Overhalla kommune.

Les mer om Overhalla kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Støtteordninger (7)
logo
"Fond for støtte til ungdom under utdanning" og "Fond for økonomisk støtte i Overhalla"

Pga. lite avkastning blir det ikke utbetalt midler fra fondet i 2021

Mer informasjon om Ordføreren i Overhallas legater vil bli utlyst på kommunens nettsider under "Legat og stipend"

Privatpersoner
logo
Kommunalt næringsfond

Overhalla kommune har en årlig ramme for tildeling av støtte til næringsutvikling.

Formålet med midlene er å bidra til økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning i næringslivet i kommunen. Vi ønsker generelt å bidra til at bedrifter og etablerere med gode ideer skal kunne gjennomføre planene sine, og næringsfondet vil være et mulig supplement til andre virkemidler.

Søknad
Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
Søk opp støtteordning – søk på "Overhalla" – velg Kommunalt næringsfond Overhalla kommune
Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn.

Spørsmål?
Har du spørsmål til denne støtteordningen og hvordan du søker støtte, kan du ta kontakt med økonomisjef Roger Hasselvold på telefon 415 36 530.

Bedrifter og næringsliv
logo
Anna Himos legat

Ifølge statutter for legatet, utdeles det årlig stipend etter innkommet søknad.
Berettiget er:

a.     Uformuende ungdom inntil 25 år som søker utdannelse ut over ordinær skolegang.

b.     Personer som er kommet i økonomiske vanskeligheter som følge av sykdom eller ulykke.
        Søkeren må være hjemmehørende Overhalla. Slektninger av Anne Himo og Kr. Kolkin skal ha
        fortrinnsrett. Utdelingene skjer vanligvis i desember etter forutgående kunngjort søknadsfrist på 14 dager.
        Ved øyeblikkelig behov som følge av ulykke, kan utdeling skje straks.

MERK: Styret har i møte den 4.3.20 tatt en vurdering og vedtatt at legatets kapital ikke gir mulighet for utdeling av årlig stipend. De vil ta en ny vurdering i forhold til utdeling, høsten 2022.

Nye utdelinger av evt stipend vil kunngjøres på kommunens nettsider.

logo
Hildrums legat

Stipend til ungdom i alderen 15 - 25 år som tar videregående skole eller høyere utdanning. Søknadsfrist 31. oktober!

Det kan også utdeles til hjelp under ulykke eller sykdom. 

Gjelder hjemmehørende i Overhalla kommune.

I tillegg utdeles det til medlemmer av testators familie som er under utdanning.

Søknad må inneholde opplysninger om navn og adresse, kontonummer, alder,
skole, slektskap og evt. begrunnelse for søknad.

Sendes: Jo Morten Aunet, Louis Kvalstad tun 4, 7860 Skage eller på mail til:
jo.morten.aune@ntebb.no innen 31. oktober d.å.

Privatpersoner
logo
Josefine og Ludvig Strømhyldens minne

Utlysninger av stipend vil bli kunngjort på kommunens nettsider når det foreligger grunnlag til utdeling.

Privatpersoner
logo
Tilskudd til kulturmidler

Formål

Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av et variert, aktivt og inkluderende kulturliv i Overhalla kommune.

Mottakere

Lag, organisasjoner og grendehus/kulturbygg med tilhørighet i Overhalla. Lag og organisasjoner som er tilskuddsberettiget i flere kommuner får beregnet tilskudd ut fra medlemsmasse og aktivitet i Overhalla.

Tilskuddstyper

Søkere prioriterer seg selv innenfor følgende kategorier:

1. Inkluderingsarbeid (mangfold, integrering og bredde)
2. Barn og ungdom
3. Idrett
4. Musikk/teater/kunst
5. Eldre/funksjonshemmede
6. Kulturvern
7. Grendehus/kulturbygg
8. Andre tiltak

Saksbehandling

Søknadsskjema legges ut digitalt på kommunens hjemmeside, og vedtakene fattes av enhetsleder for kultur og samfunn.

Vedlegg som må følge søknaden er regnskap, årsmelding, budsjett og konkret aktivitetsplan. Bevilget tilskudd skal brukes i søknadsåret. Dersom tiltaket ikke kan gjennomføres i løpet av søknadsåret, ta kontakt med oss for nærmere avtale.

Organisasjoner og foreninger
logo
Overhalla kommunes kulturpris

1. Formål
Kulturprisen skal være et kulturpolitisk virkemiddel. Den skal tjene som en honnør for særlig innsats til beste for kulturlivet og samtidig være en inspirasjon for videre engasjement.


 2. Aktuelle kandidater
Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, lag eller foreninger som har gjort en spesiell innsats for kulturlivet i kommunen.


 3. Nominasjon
Enkeltpersoner, grupper, lag og organisasjoner kan stille forslag til kandidater. Forslagene skal være begrunnet. Kulturkontoret inviterer til nominasjon gjennom lokalpressen med en måneds frist for innlevering av forslag.


 4. Tildelingen
a) Kulturprisens størrelse er i 1988 kr. 5000,-. (I 2016 er prisen på kr. 10 000,- i tillegg til en kopi av Melhusskrinet, laget av Liv Aursand). I tillegg utdeles et diplom og en spesiell gjenstand som et synlig bevis på at vedkommende har fått prisen.

b) Formannskapet fatter endelig avgjørelse og deler ut prisen. Formannskapet kan, hvis en finner det hensiktsmessig, fremme egne forslag i forbindelse med behandlingen.

c) Overrekkelsen av kulturprisen foretas av ordføreren og kultursjef i forbindelse med siste kommunestyremøte hvert år eller ved en annen passende anledning.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Overhalla kommunes legater og støtteordninger

O
Mer informasjon om Ordføreren i Overhallas legater vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Ordføreren i Overhallas legater.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post