Moss kommunes legater og støtteordninger

Moss kommune tilbyr sine innbyggere flere legater, stipend og tilskudd. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Moss kommune.

Les mer om Moss kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Moss kommunes kulturstipend

Kulturstipendets hovedformål er å hjelpe og inspirere utøvende kunstnere bosatt i Moss kommune, samt tjene som stimulans til fortsatt innsats for kulturlivet i kommunen.

 Kulturstipendet skal tildeles en enkeltperson, men kan i helt spesielle tilfeller gis til en mindre gruppe av personer. Søkere må ha registrert bostedsadresse i Moss innen 31. desember året før søknadsfrist.

I særtilfeller kan stipendet gis til personer bosatt utenfor kommunen som på en eller annen måte er knyttet til byen eller forutsettes å kunne gjøre en innsats for kulturlivet i Moss. Kulturstipendet skal tildeles prosjekter som er nyskapende og interessante innen sine felt og som er relevante for befolkningen i Moss.

Søkere av kulturstipendet skal grunngi sin søknad best mulig. Det skal utarbeides budsjett og framdriftsplan for tiltaket som skal legges ved søknaden. Tidligere tildelt stipend eller andre søknader om støtte som det ikke foreligger svar på, skal så langt som mulig oppgis i søknaden.

Søknader til Moss kommunes kulturstipend sendes til post@moss.kommune.no eller per post til Moss kommune, innen fristen 20. mars.

Tilskuddet lyses ut på moss.kommune.no februar/mars.

Privatpersoner
logo
Moss kommunes kulturpris

Prisen deles ut til en enkeltperson, gruppe eller organisasjon som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats og vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlige i byens kulturliv.

Kulturprisen kan normalt ikke gis til offentlige institusjoner eller organisasjoner som finansierer sitt arbeid ved offentlige midler, heller ikke til personer i offentlig tjeneste. Dette er ikke til hinder for at offentlige ansatte kan tildeles prisen for innsats for kulturlivet som gjøres utenom arbeidet. Profesjonelle kulturarbeidere og amatører har de samme muligheter til å bli tildelt kulturprisen.

Begrunnede forslag på kandidater til Moss kommunes kulturpris sendes til post@moss.kommune.no eller per post til Moss kommune. Fristen er 20. mars.

Se utlysning på moss.kommune.no rundt februar/mars

Privatpersoner
logo
Tilskudd til integreringsarbeid

Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Frivillige organisasjoner kan få støtte til drift, prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. 40 kommuner gir støtte til lokale aktiviteter, IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter.


Frist for å søke: 1.april 

Ordningen har tre delmål: 


A stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke 
    utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.  

Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.
B økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning
   blant innvandrere.  

Målgrupper er innvandrere bosatt i Moss kommune.
C forebygge negativ sosial kontroll, æres relatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling          mellom kjønnene.  

Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for ovennevnte forhold. 

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post