Lindesnes kommunes stipend og støtteordninger

Lindesnes kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, legat og offentlige støtteordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du bor i Lindesnes kommune.

Les mer om Lindesnes kommunes stipend og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (8)
logo
Ungdommens kulturstipend

Lindesnes kommunes kulturstipend for ungdom har som formål å fremme og inspirere talentfulle utøvere innenfor det utvidede kulturbegrepet til videre vekst og utvikling.

Søknadsfrist
1. oktober


Hvordan søke
Du søker via elektronisk skjema. Skjemaet finner du på lindesnes.kommune.no


Kriterier
-Søkeren må være bosatt i, eller ha sterk tilknytning til kommunen.
-Kulturstipendet skal benyttes til videreutdanning og utvikling.
-Søknaden skal inneholde en plan med begrunnelse for bruken av stipendet.
-Søkere må være i aldersgruppen 15 – 25 år.

Utdeling av ungdommens kulturstipend
Utdelingen skjer på et egnet arrangement og foretas av ordføreren samme år, og da gjerne sammen med kulturprisen og Årets Navn.

Stipendet er et pengebeløp fastsatt av formannskapet, for tiden 3 stipend à kr. 15.000,-.

Private / enkeltpersoner
logo
Lindesnesfondet

Lindesnesfondets midler skal brukes til næringsutvikling i Lindesnes og Åseral kommune, og skal primært nyttes til prosjekter som ligger innenfor fylkesdelplanen med særlig vekt på nyskapning og kompetanse. Det gis ikke tilskudd til investeringer i maskiner/utstyr og bygninger.

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner og etablerte bedrifter/virksomheter.

Når kan du søke?
Det kan søkes om midler fra fondet hele året.

Hvor mye kan du søke om?
For bedrifter og enkeltpersoner kan det samlet bevilges inntil kr.100.000,- pr. prosjekt/tiltak.

Den offentlige støtten skal totalt ikke utgjøre med enn 50 %.
 Når behandles søknaden?
Søknadene behandles fortløpende.

Bedrifter og næringsliv
Private / enkeltpersoner
logo
Lindesnes kommunes næringsfond

Hvorfor har kommunen et eget næringsfond?
Kommunestyret har satt av 6 millioner kroner til et næringsfond som den lokale næringen kan søke tilskudd fra. Formålet er å stiumlere til innovasjon, nyskaping og etablering, samt opprettholde og tilrettelegge for arbeidsplasser i kommunen.

Hvem kan søke?
Etablerer av bedrift i hele Lindesnes kommune 
Bedrifter med fysisk anlegg/tilhørende i Lindesnes kommune, og støtten skal anvendes i Lindesnes  
Næringsforeninger  
Kommunen selv  


Hva kan du søke støtte til?
Utvikling, etablering eller tilrettelegging av arbeidsplasser, infrastrukturtiltak, samarbeidstiltak ol.  
Tiltak som legger til rette for utvikling og vekst
Søknader som stimulerer til flere arbeidsplasser og innovasjon vil prioriteres.  
Inntil 50 % av fondet kan benyttes til støtte til enkeltbedrifter  

Hvor mye kan du søke om?
Hovedregelen er at det settes krav til at de som søker kan finansiere tilsvarende beløp de søker i støtte, som egenfinansiering.   

Midlene kan ikke benyttes i strid med nasjonale og internasjonale lover og regler, eller slik at det bidrar til konkurransevridning i disfavør av annen næringsvirksomhet i kommunen. 

Tilsagn er gyldig i inntil 6 måneder etter at det gitt. 


Søknadsbehandling
For inntil to millioner av fondet, behandler rådmannen søknadsbeløp under 300.000.  
Søknader over 300.000 saksbehandles av rådmannen, og vedtas av Formannskapet.  
Alle søknader rapporteres om til formannskapet. Der kommunen selv søker, skal saken alltid behandles av Formannskapet.

Når kan du søke?
Det kan søkes om midler fra fondet hele året.


Når behandles søknaden?
Søknader behandles fortløpende. 

Bedrifter og næringsliv
logo
Aktivitetsmidler for barn og unge

Har du en ide til en god aktivitet for barn og unge, men mangler finansiering?

Barne- og ungdomsrådet i Lindesnes har kr. 100 000,- som fordeles over to ganger i året til tiltak som fremmer gode aktiviteter for barn og unge. BU ønsker at midlene skal komme flest mulig barn og unge til gode og at det skal stimulere til varig aktivitet.

Søknadsfrist
1. april og 15. oktober. 


Hvordan søke
Du søker via elektronisk søknadsskjema. Du finner søknadsskjemaet på lindesnes.kommune.no.
 
Alle søknader blir behandlet av BU, og de som får tildelt midler blir tilskrevet.


 Alle kan søke!
Alle som har en god ide til en aktivitet eller et arrangement kan søke. Målgruppen er barn og unge i alderen 0- 18 år og aktiviteten eller arrangementet bør komme flest mulig til gode.

Private / enkeltpersoner
logo
Tilskudd til "grønne møteplasser"

Velforeninger/tilsvarende kan søke om midler til å oppgradere sine nærområder/grønne møteplasser. I 2022 er det satt av kr 200.000,- som skal fordeles. Søknadsfristen er 15. april 

Slik søker du
Du må søke innen 15. april

For å søke, må du fylle ut et elektronisk søknadsskjema. Dette skjemaet vil du finne på lindesnes.kommune.no. Saksbehandlingen går raskere når skjemaet er utfylt så nøyaktig som mulig.

Du må vedlegge kart som viser området du søker tilskudd til, og det er en fordel for deg og oss om du vedlegger bilder av det aktuelle området. 


Utbetaling av tilskudd
Hvis tilskudd er innvilget må kvittering på innkjøp av utstyr scannes og sendes før utbetaling til: post@lindesnes.kommunen.no. E-posten må merkes med "Tilskudd - grønne møteplasser, velforeningens navn og hvem som sender inn".

Tilskuddene vil bli utbetalt innen 1. desember etter at tiltaket er dokumentert utført.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunal støtte til lag og foreninger

Innen 1. mars kan du søke om kommunal støtte til lag og foreninger i Lindesnes kommune.

Hvordan søke
Du fyller ut søknadsskjemaet "Søknad om kommunal støtte til lag og foreninger". Dette skjemaet finner du nede på siden under Skjema.

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av foreningens arbeid og tiltak i kommunen. Videre skal foreningens størrelse og historikk kort beskrives.
Søknaden skal gi en begrunnelse for søknadssum og inneholde beskrivelse av hvordan midlene er tenkt brukt.
Det settes et øvre tak på tildelingsbeløpet til kr 50 000 pr enkelttildeling.
Minimum 75% av midlene skal gå til tiltak og aktiviteter rettet mot barn og unge. 
Søknader som ikke er levert innen søknadsfristen vil ikke bli vurdert.
Mottakere av støtte skal innen tildelingsårets utgang levere rapport og regnskap over bruk av midlene.


Når får du svar på søknaden? 
Du vil få svar innen 1. mai.

Hvem kan søke
Alle lag og foreninger hjemmehørende i Lindesnes kommune kan søke. 
Tiltak som rettes mot sårbare grupper bør prioriteres. 
Tiltaket eller aktiviteten må videre være offentliggjort og åpent for alle.  

Søknader fra foreninger som driver på forretningsmessig basis vil ikke bli vurdert, ei heller fra organisasjoner som har til oppgave å ivareta medlemmers yrkesmessige interesser. 


Hvor mye kan du søke om
Du kan søke om maks kr. 50 000,-  pr. søknad. 

Organisasjoner og foreninger
logo
Stiftelsen Viva Vigeland

Stiftelsen Viva Vigeland ble etablert av Vigeland Vannverk a/l i 2010. Stiftelsens formål er å sikre at vannverkets verdier i hovedsak kommer innbyggerne i vannverkets geografiske område til gode. Det skal skje ved årlige tildelinger fra stiftelsen.

Hvem kan søke?
Prosjekt til kulturformål, ungdomsformål og velferdstiltak i vannverkets geografiske område. Prosjektet må være organisert av lag, foreninger eller andre frivillige sammenslutninger. Det kan søkes til igangværende og nye prosjekt, men det skal som hovedregel søkes før tiltak igangsettes. Turer og turneringsdeltagelse blir normalt ikke prioritert.


Tildelinger
Tildelinger vil bli foretatt i oktober mnd. 


Søknadsfrist
Søknadsfristen er 5. oktober


Søknadsskjema
Søknadsskjema finner du på lindesnes.kommune.no

Det vil kun være elektronisk utfylt søknadsskjema, på utfyllbar pdf, som blir akseptert. 

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til lokalt integreringsarbeid

Frivillige organisasjoner kan nå søke om tilskudd til drift, prosjekter eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. 

Søknadsfristen er 1. april

Hvem kan søke?
Denne tilskuddsordningen gjelder alle typer frivillige organisasjoner som ønsker å sette fokus på integrering som del av sin aktivitet i Lindesnes kommune.

Lokale innvandrerorganisasjoner kan søke om driftsstøtte. En lokal innvandrerorganisasjon defineres som en organisasjon hvor flertallet av medlemmene har innvandrerbakgrunn, og at medlemmene er bosatt i samme kommune/region.


Søknadsskriterier
Frivillige organisasjoner kan få støtte til drift, prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. 

Ordningen har tre delmål:

Delmål A:stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
målgrupper: voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.
Delmål B: økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere. 
målgrupper: innvandrere og beboere i statlige mottak for asylsøkere.
Delmål C:forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.
målgrupper: voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for ovennevnte forhold.

Gå inn på lindesnes.kommune.no og se hvordan du skal gå frem om du vil søke.

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post