Lindesnes kommunes legater

Annen støtteordning
Om støtteordningen

Et legat blir opprettet ved at et pengebeløp eller en annen formuesverdi gis som gave eller testamenteres til et bestemt formål.

Det finnes legater for ulike formål, som f.eks. legater til utdanning, trengende, frivillig innsats osv. Hva du kan søke på varierer fra år til år.

Hvordan søke på legat?
Du søker via elektronisk skjema som du finner på lindesnes.kommune.no Du logger deg på via ID-porten og fyller ut søknaden. 

Søknadsfrist:
15. mai 

Hvor mye deles ut?
Kun legater med tilgjengelige midler til utdeling vil være mulige å søke på.
Avkastningen (renteinntektene), som denne formuesverdien gir, er grunnlaget for det beløpet som kan deles ut til det bestemte formålet. 

Hvordan behandles søknaden?
Søknadene behandles i styremøte mai/juni. Innvilgede søknader utbetales tidligst 1. august. 

Du finner en oversikt over alle legatene som Lindesnes kommune administrerer her:

https://www.lindesnes.kommune.no/legater.548318.no.html

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre støtteordninger fra Lindesnes kommunes stipend og støtteordninger
logo
Ungdommens kulturstipend

Lindesnes kommunes kulturstipend for ungdom har som formål å fremme og inspirere talentfulle utøvere innenfor det utvidede kulturbegrepet til videre vekst og utvikling.

Søknadsfrist
1. oktober


Hvordan søke
Du søker via elektronisk skjema. Skjemaet finner du på lindesnes.kommune.no


Kriterier
-Søkeren må være bosatt i, eller ha sterk tilknytning til kommunen.
-Kulturstipendet skal benyttes til videreutdanning og utvikling.
-Søknaden skal inneholde en plan med begrunnelse for bruken av stipendet.
-Søkere må være i aldersgruppen 15 – 25 år.

Utdeling av ungdommens kulturstipend
Utdelingen skjer på et egnet arrangement og foretas av ordføreren samme år, og da gjerne sammen med kulturprisen og Årets Navn.

Stipendet er et pengebeløp fastsatt av formannskapet, for tiden 3 stipend à kr. 15.000,-.

Privatpersoner
logo
Lindesnes kommunes næringsfond

Hvorfor har kommunen et eget næringsfond?
Kommunestyret har satt av 6 millioner kroner til et næringsfond som den lokale næringen kan søke tilskudd fra. Formålet er å stiumlere til innovasjon, nyskaping og etablering, samt opprettholde og tilrettelegge for arbeidsplasser i kommunen.

Hvem kan søke?
Etablerer av bedrift i hele Lindesnes kommune 
Bedrifter med fysisk anlegg/tilhørende i Lindesnes kommune, og støtten skal anvendes i Lindesnes  
Næringsforeninger  
Kommunen selv  


Hva kan du søke støtte til?
Utvikling, etablering eller tilrettelegging av arbeidsplasser, infrastrukturtiltak, samarbeidstiltak ol.  
Tiltak som legger til rette for utvikling og vekst
Søknader som stimulerer til flere arbeidsplasser og innovasjon vil prioriteres.  
Inntil 50 % av fondet kan benyttes til støtte til enkeltbedrifter  

Hvor mye kan du søke om?
Hovedregelen er at det settes krav til at de som søker kan finansiere tilsvarende beløp de søker i støtte, som egenfinansiering.   

Midlene kan ikke benyttes i strid med nasjonale og internasjonale lover og regler, eller slik at det bidrar til konkurransevridning i disfavør av annen næringsvirksomhet i kommunen. 

Tilsagn er gyldig i inntil 6 måneder etter at det gitt. 


Søknadsbehandling
For inntil to millioner av fondet, behandler rådmannen søknadsbeløp under 300.000.  
Søknader over 300.000 saksbehandles av rådmannen, og vedtas av Formannskapet.  
Alle søknader rapporteres om til formannskapet. Der kommunen selv søker, skal saken alltid behandles av Formannskapet.

Når kan du søke?
Det kan søkes om midler fra fondet hele året.


Når behandles søknaden?
Søknader behandles fortløpende. 

Bedrifter og næringsliv
logo
Aktivitetsmidler for barn og unge

Har du en ide til en god aktivitet for barn og unge, men mangler finansiering?

Barne- og ungdomsrådet i Lindesnes har kr. 100 000,- som fordeles over to ganger i året til tiltak som fremmer gode aktiviteter for barn og unge. BU ønsker at midlene skal komme flest mulig barn og unge til gode og at det skal stimulere til varig aktivitet.

Søknadsfrist
20. oktober


Hvordan søke
Du søker via elektronisk søknadsskjema. Du finner søknadsskjemaet på lindesnes.kommune.no.
 
Alle søknader blir behandlet av BU, og de som får tildelt midler blir tilskrevet.


 Alle kan søke!
Alle som har en god ide til en aktivitet eller et arrangement kan søke. Målgruppen er barn og unge i alderen 0- 18 år og aktiviteten eller arrangementet bør komme flest mulig til gode.

Privatpersoner
logo
Tilskudd til "grønne møteplasser"

Velforeninger/tilsvarende kan søke om midler til å oppgradere sine nærområder/grønne møteplasser.

Søknadsfristen er 15. april 

Slik søker du
Du må søke innen 15. april

For å søke, må du fylle ut et elektronisk søknadsskjema. Dette skjemaet vil du finne på lindesnes.kommune.no. Saksbehandlingen går raskere når skjemaet er utfylt så nøyaktig som mulig.

Du må vedlegge kart som viser området du søker tilskudd til, og det er en fordel for deg og oss om du vedlegger bilder av det aktuelle området. 


Utbetaling av tilskudd
Hvis tilskudd er innvilget må kvittering på innkjøp av utstyr scannes og sendes før utbetaling til: post@lindesnes.kommunen.no. E-posten må merkes med "Tilskudd - grønne møteplasser, velforeningens navn og hvem som sender inn".

Tilskuddene vil bli utbetalt innen 1. desember etter at tiltaket er dokumentert utført.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunal støtte til lag og foreninger

Innen 1. mars kan du søke om kommunal støtte til lag og foreninger i Lindesnes kommune.

Hvordan søke
Du fyller ut søknadsskjemaet "Søknad om kommunal støtte til lag og foreninger". Dette skjemaet finner du nede på siden under Skjema.

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av foreningens arbeid og tiltak i kommunen. Videre skal foreningens størrelse og historikk kort beskrives.
Søknaden skal gi en begrunnelse for søknadssum og inneholde beskrivelse av hvordan midlene er tenkt brukt.
Det settes et øvre tak på tildelingsbeløpet til kr 50 000 pr enkelttildeling.
Minimum 75% av midlene skal gå til tiltak og aktiviteter rettet mot barn og unge. 
Søknader som ikke er levert innen søknadsfristen vil ikke bli vurdert.
Mottakere av støtte skal innen tildelingsårets utgang levere rapport og regnskap over bruk av midlene.


Når får du svar på søknaden? 
Du vil få svar innen 1. mai.

Hvem kan søke
Alle lag og foreninger hjemmehørende i Lindesnes kommune kan søke. 
Tiltak som rettes mot sårbare grupper bør prioriteres. 
Tiltaket eller aktiviteten må videre være offentliggjort og åpent for alle.  

Søknader fra foreninger som driver på forretningsmessig basis vil ikke bli vurdert, ei heller fra organisasjoner som har til oppgave å ivareta medlemmers yrkesmessige interesser. 


Hvor mye kan du søke om
Du kan søke om maks kr. 50 000,-  pr. søknad. 

Organisasjoner og foreninger
logo
Stiftelsen Viva Vigeland

Stiftelsen Viva Vigeland ble etablert av Vigeland Vannverk a/l i 2010. Stiftelsens formål er å sikre at vannverkets verdier i hovedsak kommer innbyggerne i vannverkets geografiske område til gode. Det skal skje ved årlige tildelinger fra stiftelsen.

Hvem kan søke?
Prosjekt til kulturformål, ungdomsformål og velferdstiltak i vannverkets geografiske område. Prosjektet må være organisert av lag, foreninger eller andre frivillige sammenslutninger. Det kan søkes til igangværende og nye prosjekt, men det skal som hovedregel søkes før tiltak igangsettes. Turer og turneringsdeltagelse blir normalt ikke prioritert.


Tildelinger
Tildelinger vil bli foretatt i oktober mnd. 


Søknadsfrist
Søknadsfristen er 5. oktober


Søknadsskjema
Søknadsskjema finner du på lindesnes.kommune.no

Det vil kun være elektronisk utfylt søknadsskjema, på utfyllbar pdf, som blir akseptert. 

Organisasjoner og foreninger
Om Lindesnes kommunes stipend og støtteordninger

Lindesnes kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, legat og offentlige støtteordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du bor i Lindesnes kommune.