Lom kommunes støtteordninger

Lom kommune deler ut midler til blant annet utdanning, kultur og næringsliv. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Lom kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Lom
Støtteordninger (7)
logo
Lars O. Prestjordet og kones fond

Fondet blir ikkje utlyst kvart år. Sjå lom.kommune.no for meir informasjon.


Ungdom i Lom som tek vidaregåande utdanning kan søkje om stipend frå ovannemnde fond.

Privatpersoner
logo
Olav Ulmos og Ola Kløvvoldens legat for utdanning

Formål: "Legatmidlane skal delast ut til ungdom frå Lom som treng økonomisk støtte til vidaregåande eller høgare utdanning i teoretisk og/eller praktisk retning."

Kunngjering av søknadsfrist blir annonsert i lokalpressa og kommunen si heimeside.

Privatpersoner
logo
Otto Gutubøs utdanningsfond

"Fondets formål er at dets avkastning, og eventuelt del av grunnkapitalen etter styrets nærare bestemmelse, skal gå til utbetaling av stipend til personar med registrert bustadsadresse i Lom som utdannar seg til sjukepleiar eller hjelpepleiar."

Privatpersoner
logo
Torlaug Kvandalsvolls Minnefond

"Fondet skal ha som formål å vera til hugnad og glede for dei som bur i heimbygda mi. Desse kan søkje: Lag som står for kyrkjekonsertar, Lom Helseheim, Lom pensjonistlag, Bøverdal Samfunnslag, Speidaren, Musikk- og andre lag som driv tilsvarande kulturaktivitetar."

Dette minnefondet har eige søknadsskjema:

https://www.lom.kommune.no/om-lom/servicetorget/stipend-og-legat/torlaug-kvandalsvolls-minnefond/

Organisasjoner og foreninger
logo
Barbro og Rikard Marsteins utdannings- og næringsfond

Formål: "- Å gi økonomisk støtte til utdanning, etablering og drift av næringsvirksomhet eller andre formål for å støtte opp om - personar fra Lom kommune som tar utdanning innenfor de fagområder som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20.06.1986 nr 35, jfr. tilhørende forskrift av 08.12.2000 nr 1281 § 1 om hvilke fag som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring, slik bestemmelsene til enhver tid gjelder, dog primært fagområdene snekker, treskjærer, trevare- og møbelsnekker samt tømrer. Forskriftens § 1 vedlegges vedtektene. - etablering og drift av næringsvirksomhet eller andre formål i Lom kommune innenfor dei fagområder som er nevnt foran."

Dette fondet har eget søknadsskjema:

https://www.lom.kommune.no/om-lom/servicetorget/stipend-og-legat/soknad-for-naringsliv-til-barbro-og-rikard-marsteins-utdannings-og-naringsfond.52208.aspx

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Tessefondet

Som følgje av Tessereguleringa er det oppretta eit fond - Tessefondet. Her kan friviljuge lag/ organisasjonar og privat næringsliv søkje om tilskot til tiltak som kjem inn under området fisk, vilt og friluftsliv.


Vilkåret for å søkje tilskot frå Tessefondet er at tiltaka kjem allmennheita til gode.

Midlane skal fortrinnsvis nyttast til investeringar og til arrangement/ aktivitetar som stimulerer til auka interesse og kunnskap om fisk, vilt og friluftsliv.

I særskilte tilfelle kan midlar frå fondet nyttast til driftstiltak.

Tiltak i vassdragsavsnitta som er direkte påverka av Tessereguleringa og nærliggande område innanfor Garmo sokn skal prioriterast.

Du kan lese vedtektene for fondet her: https://www.lom.kommune.no/_f/p6/i8a6fc685-4096-474c-910e-57fb1e855e86/vedtekter-for-bruk-av-fond-til-fisk-vilt-og-friluftsliv-endeleg.pdfOrganisasjoner og foreninger
logo
Næringsfond

Lom kommune har eit næringsfond på ca. 4,8 millionar årleg, der deler av summen er satt av til "frie midlar".
Her er det mogleg å søkje om tilskot til ulike føremål, primært retta mot det private næringslivet i Lom.

Les meir om fondet her:

https://www.lom.kommune.no/tenester/naringsliv-og-landbruk/sok-om-tilskot/

Bedrifter og næringsliv

Aktuelle utlysinger hos Lom kommunes støtteordninger

L
Mer informasjon om Lars O. Prestjordet og kones fond vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Lars O. Prestjordet og kones fond.
Ikke spesifisert Lom
L
Mer informasjon om Olav Ulmos og Ola Kløvvoldens legat for utdanning vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Olav Ulmos og Ola Kløvvoldens legat for utdanning.
Ikke spesifisert Lom
L
Mer informasjon om Otto Gutubøs utdanningsfond vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Otto Gutubøs utdanningsfond.
Ikke spesifisert Lom
L
Mer informasjon om Odd Gutubøs utdanningsfond vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Odd Gutubøs utdanningsfond.
Ikke spesifisert Lom
L
Mer informasjon om Torlaug Kvandalsvolls Minnefond vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Torlaug Kvandalsvolls Minnefond.
Ikke spesifisert Lom
L
Mer informasjon om Sofie og T Synstnes Legat vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Sofie og T Synstnes Legat.
Ikke spesifisert Lom
L
Mer informasjon om Barbro og Rikard Marsteins utdannings- og næringsfond vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Barbro og Rikard Marsteins utdannings- og næringsfond.
Ikke spesifisert Lom

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post