Nesbyen kommunes støtteordninger

Nesbyen kommune tilbyr sine innbyggere ulike priser, legater og offentlige støtteordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Nesbyen kommune.

Les mer om Nesbyen kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Landbruksdirektør G. Tandbergs legat

Til personer fra Nes som vil utdanne seg innen jord- og skogbruk samt gårdsdrift. Tilskudd kan også gis til 4H-klubber som arbeider for landbruket. Stipendiebeløp ca kr 500–1.000.

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturprisen

Årlig kan det deles ut en kulturpris i Nesbyen kommune.

Formål

Kulturprisen har til formål å fremme kulturarbeid i Nesbyen kommune både når det gjelder kvalitet og kvantitet.

Forslag til kandidat

Medlemmer av hovedutvalget for oppvekst-, skole- og kulturutvalget, enkeltpersoner og frivillige lag og organisasjoner kan sende skriftlig forslag på kandidater. Frist for innsending av forslag blir annonsert i Hallingdølen og på kommunens internettside. Forslaget må inneholde navn på kandidaten og en begrunnelse.

Statutter

Kulturprisen har til formål å fremme kulturarbeid i Nesbyen kommune både når det gjelder kvalitet og kvantitet.

Kulturprisen blir delt ut innenfor det samlede ansvarsområde til hovedutvalget for oppvekst-, skole og kultur. Den skal tildeles den/de som etter hovedutvalgets vurdering spesielt har utmerket seg i kultursammenheng i Nesbyen.

Kulturprisen kan deles ut hvert år, avhengig av om hovedutvalget for oppvekst-, skole og kultur finner kandidater.

Kulturprisen består av et kunstnerisk arbeid og et diplom. Midler til dette tas fra kulturbudsjettet.  Blir prisen delt, skal prisvinnerne ha lik del av prisen.

Prisvinner kan være enkeltpersoner, institusjoner, organisasjoner som har vist/viser evne og vilje til å yte kulturinnsats ut over det vanlige (se pkt. 3). Profesjonelle og amatørkulturarbeidere har samme mulighet til å få kulturpris.

Offentlig ansatte innen kultursektoren i Nesbyen kommune skal ikke kunne tildeles prisen for sitt arbeid som offentlig ansatt.

Ingen kan få prisen mer enn en gang.

Medlemmer av hovedutvalget for oppvekst-, skole- og kultur, enkeltpersoner og frivillige lag og organisasjoner kan sende skriftlig forslag på kandidater innen den frist som settes av kulturleder, senest innen 1. oktober. Frist publiseres i lokalpressen.

Forslaget må inneholde navn på kandidaten og en begrunnelse.

Kulturleder kan fremme eget forslag på kandidat.

Prisvinnerens navn blir kunngjort etter at hovedutvalget for oppvekst-, skole- og kultur har gjort sitt vedtak. Saksbehandlingen defineres som b-sak (unntatt fra offentlighet). Møteprotokollen bør bare inneholde prisvinnerens navn.

Les mer og foreslå en kandidat på nesbyen.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kommunale tilskudd til kulturformål

Målgruppe

Frivillige og ideelle organisasjoner, lag, foreninger og privatpersoner.

Kriterier/vilkår

Fordeling av tilskudd til kulturformål i henhold til de gjeldende retningslinjer (se høyre side). Det gis veiledning om og formidling av fylkeskommunale/statlige tilskuddsordninger. Tilskudd må benyttes i samsvar med de forutsetningene som er knyttet til de ulike ordningene. Regnskap leveres innen fastsatt frist, der det er en forutsetning for utbetaling av tilskudd.

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Nesbyen kommune finner du på nesbyen.kommune.no

Oversikt over tilskuddsordninger

- Driftstilskudd
- Prosjekttilskudd
- Tilskudd nyanskaffelser/investeringer
- Startbidrag
- Andre formål, (søknad om kommunal delfinansiering for å utlyse tilskudd fra statlige o.a. tilskuddsordninger)

Søknadsbehandling

Tildeling av kulturmidler vedtas av Oppvekst,- skole- og kulturutvalget eller kulturleder.

Du skal få svar innen en måned etter at søknaden er mottatt.

Søknadsskjema

Søknad om tilskudd til kulturarbeid og drift og søknad om midler til nyanskaffelser finner du på nesbyen.kommune.no

Søknadsfrist

Annonseres i Hallingdølen, samt i eget skriv til lag/foreninger. Enkelte stønadsordninger har ingen søknadsfrist.

Søknaden sendes til

Nesbyen kommune v/kulturenheten, 3540 Nesbyen.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsfondet

Nes kommune har følgende fond som under visse vilkår kan benyttes til etablering og utvikling av næringsvirksomhet

- Næringsfond
- Konsesjonsavgiftsfond
- Landbruksfond
- Vassfarfond

Tildeling fra fondene kan skje etter søknad som lån eller tilskudd. Det forutsettes at tiltak som søkes finansiert på denne måten tilfredsstiller de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldene retningslinjer og vedtekter for fondene.

Målgruppe

Enkeltpersoner og bedrifter som ønsker nyetablering og/eller videreutvikling av egen bedrift.

Kriterier/vilkår for lån og/eller tilskudd

Retningslinjer for bruk og utbetaling av næringsfondene og Vedtekter for bruk av ulike næringsfond finner du på nesbyen.kommune.no.

Om søknadsprosessen

Søknader om lån og/eller tilskudd fra næringsfondet behandles av Nesbyen formannskap som næringsutvalg.

Tilskudd på inntil kr 20.000,- behandles av administrasjonen.

Lån på inntil kr. 200.000,- og tilskudd på inntil kr. 50.000,- behandles av Nesbyen formannskap.

Lån og tilskudd ut over sistnevnte beløp behandles av Nesbyen kommunestyre.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrister eller søknadsskjemaer for støtte fra næringsfondet.

Søknaden sendes til

Utfyllende søknad i h.h.t. vedtatte retningslinjer og vedtekter sendes til:

Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen merket Næringsstøtte. Eller til: postmottak@nesbyen.kommune.no

Les mer og søk elektronisk på nesbyen.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post