Kvam herads støtteordninger

Kvam herad tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Kvam herad.

Les mer om Kvam herads støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (6)
logo
Kraftfondet i Kvam


Kvam herad har eit kommunalt kraftfond som primært kan nyttast til næringsutvikling, nyetablering og bedriftsutvikling.
Fondet kan støtta både bedriftsretta tiltak og tilretteleggande tiltak og prosjekt. Det kommunale kraftfondet skal i fyrste omgang leggja til rette for og gje støtte til nyetableringar og til dei minste verksemdene. Fondet kan også nyttast til foranalysar og forprosjekt for utvikling av nye forretningsområde og lokalmarknadsbaserte prosjekt i større verksemder.

Vedtekter for Kraftfondet og Retningsliner for Kraftfondet finn du på kvam.no

Søknadsfrist 1. oktober.

Søknadane skal registrerast i www.regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Elsa og Svein Iversens legat

1. mars 1950 oppretta Anna og Amund Iversen eit legat til minne om foreldra deira. Kvart år skulle det delast ut kr. 400 til beste for sjuke og /eller gamle i Vikøy sokn. Det offentleg har i dag teke over oppgåvene som legatet opphavleg var meint å dekkja. Derfor søkte styret i stiftinga (sokneprest, kommuneoverlege og ordførar) Stiftelsestilsynet om å få endra statuttane for legatet og fekk dette godkjent i 2014.

Føremålet med legatet
Enkeltpersonar, lag og institusjonar i heile Kvam kan søkja legatet om midlar til føremål som kan vera til glede for sjuke og/eller eldre.

Styret skal dele ut kr. 50000 i ein eller fleire legatporsjonar. Same person, lag og institusjon kan bli tildelt legatmidlar fleire år på rad.

Send søknad til:
Elsa og Svein Iversens legat v/ Sokneprest Roar Strømme postboks 39, 5600 Norheimsund.

Ta kontakt med kommunen for meir informasjon.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturtilskot

Kvam herad lyser ut tilskot drift av frivillige lag og organisasjonar som driv kultur- og idrettsarbeid,- samt tilskot til leikeplassar, nærmiljøtiltak, idrettsanlegg, turløyper/friområde og lagseigde kulturhus.

For meir informasjon, ta kontakt med kulturkonsulent Mary Ann Sørheim
Tlf. 954 07 710 
E-post: mars@kvam.kommune.no

Les meir på www.kvam.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen

Kvam herad deler ut ein kulturpris som takk for verdifullt kulturarbeid i heradet.

Kulturprisen vert tildelt einskildpersonar eller lag/organisasjonar som har utmerka seg ved stor innsats for kulturlivet i Kvam.
Innbyggjarane i Kvam vert oppmoda om å senda  grunngjevne framlegg til kandidatar til Kvam herad innan utlyst søknadsfrist kvart år.

Framlegga vert handsama konfidensielt av tildelingsnemda, og berre endeleg tildeling vert kunngjort. Kommunen kan i tillegg fremja kandidatar som ikkje er foreslått ved innsende forslag.

Tildelingsnemda er sett saman av ordførar, leiar for samfunn,kultur og utvikling og kulturkonsulent. Tildelingsnemda avgjer tidspunkt for utdeling og kva prisen skal vera.

Les meir på kvam.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spelemidlar

Kommunar, idrettslag og andre sammanslutningar kan søkja om spelemidlar til idrettsanlegg. Spelemidlane skal bidra til at ein større del av befolkninga får høve til å driva idrett og fysisk aktivitet.

Kva kan du søkja om?

- Nybygg og rehabilitering av anlegg for organisert idrett.
- Nærmiljøanlegg (utandørsanlegg for fysiske aktiviteter i tilknytning til buområder)

Målgruppe

- Kommunar, idrettslag og ikkje-kommersielle selskap (med idrett som føremål) kan søkja om spelemidlar.
- Vellag og burettslag kan søkja om nærmiljøanlegg.

Søknadsskjema


På anleggsregisteret.no finn du fyldig informasjon om tilskotsordninga. Her finn du og nødvendig informasjon om prosedyrar, regelverk og vilkår for å kunne få tilskot  

Døme på informasjon du finn der:

- Vilkår og krav til søknaden
- Søknadsprosessen
- Søknadsskjema
- Dokumentasjonskrav
- Vedleggsmalar

Sjå også "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" på regjeringen.no
 

Sakshandsaming

Søknaden vert sendt elektronisk til kommunen, som går gjennom søknaden og gjer ein intern prioritering av søknader. Dette skjer i form av eit politisk vedtak. Søknadane vert sendt vidare til fylkeskommunen innan 15. januar kvart år. Det er fylkeskommunen som avgjer søknaden. Fylkeskommunen hentar inn dei opplysningane som er naudsynte for å avgjera saka. Deretter vert det fatta eit vedtak. Vanlegvis får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Viss grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få den ved å retta deg til fylkeskommunen innan klagefristen for vedtaket går ut.

Dersom de skal i gang med ny søknad, ta kontakt med Kvam herad fyrst.

Les meir og søk elektronisk på kvam.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Arrangement- og prosjektstøtte

Føremålet med tilskotsordninga er å støtta kulturlivet i Kvam, gje innbyggjarane varierte kulturopplevingar og gje økonomisk tilskot til frivillige lag og organisasjonar for å gjennomføra kulturtiltak i Kvam innanfor retningslinene. Kvam herad vil stimulera til at barn og unge er aktive deltakarar i prosjekt. Alle prosjekt må gjennomførast i Kvam herad og vera opne for alle.

Kven kan søkja:

- Frivillige lag/organisasjonar innan kulturfeltet i Kvam kan søkja tilskot til kulturtiltak i Kvam. Privatpersonar med organisasjonsnummer kan søkja nokon ordningar

- Andre ikkjekommersielle aktørar som samarbeider med lokalt frivillig kulturliv og prosjekt som involverer barn og unge i Kvam kan søkja tilskot til samarbeidsprosjekt

- Kommersielle aktørar, interesseorganisasjonar og fylkeskommunale/kommunale institusjonar kjem ikkje inn under ordninga

Det kan søkjast tilskot frå desse tilskotsordningane:

- Underskotsgaranti til konsertar, utstillingar, teaterframsyningar osv. Gjeld for frivillige lag/organisasjonar (med organisasjonsnummer ) i Kvam herad, og arrangement i Kvam

- Prosjektstøtte til gjennomføring av tidsavgrensa og lokalt forankra kulturtiltak ( ikkje innkjøp av utstyr, administrasjon, mat, lukka arrangement/medlemsaktivitetar eller dugnad). Det vert ikkje gitt tilskot til tiltak/prosjekt i regi av fylkeskommunale eller kommunale institusjonar eller kommersielle aktørar. Oppstartstilskot kan gjevast til kulturrelaterte tiltak.

- Utgjeving av lokalhistoriske bøker. Privatpersonar kan søkja

- Utgjeving av cd/musikk. Privatpersonar kan søkja

Ordninga omfattar prosjekt og tiltak som ikkje inngår i frivillige organisasjonar si ordinære drift.  

 

Søknadsskjema/-frist

Søknad kan sendast heile året. Søknadsfrist er 1 månad før tiltaket/arrangementet skal gjennomførast.

Søknadsskjema er elektronisk. Du finn lenke på kvam.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post