Kvænangen kommunes støtteordninger

Kvænangen kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Kvænangen kommune.

Les mer om Kvænangen kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Bygdeutviklingsmidler

Hvis du eier en landbrukseiendom og planlegger utvikling kan du søke om tilskudd til investering eller bedriftsutvikling i landbruket.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du kan søke om investerings- og bedriftsutviklingsmidler til:

- Etablering av ny virksomhet
- Bedriftsutvikling
- Investeringer i produksjonsanlegg
- Investeringer i frukt- og bærdyrking
- Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte
- Investeringer i gjødsellager

Midlene avsettes i jordbruksavtalen. De skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

Målgruppe

Du er eier av en landbrukseiendom eller et landbruksforetak.

Saksbehandling

Innen én måned fra søknaden har ankommet Innovasjon Norge, skal du motta et foreløpig svar som angir hvem som er saksbehandler, og hva som er antatt saksbehandlingstid.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Innovasjon Norges distriktskontor innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Innovasjon Norge sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Innovasjon Norges klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Les mer og finn søknadsskjema på kvanangen.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Boligtilskudd til tilpasning

Hvis du har nedsatt funksjonsevne kan du søke om tilskudd til små eller store ombygginger og tilpasninger av boligen din. Kommunen kan hjelpe deg med mulighetene som finnes for å finansiere tilpasning av boligen din.

 

Generelt om tjenesten


Beskrivelse

Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din.
Du kan for eksempel trenge å tilpasse inngangen slik at den passer for rullestol, eller du trenger å bygge om større deler av boligen din. Kommunen kan hjelpe til med å finne fram til de muligheter som passer for deg.

Målgruppe

- Personer med funksjonsnedsettelse.
- Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak.


Kriterier/vilkår

Økonomien din vil ha betydning for om du kan få tilskudd til tilpasning av bolig. Se spesielt § 15 i bostøtteloven.


Søknad

Tilskudd til tilpasning søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Kontakt kommunen for hjelp til å søke om tilskudd.

Les mer og finn skjemaer på kvanangen.kommune.no.

 

Private / enkeltpersoner
logo
Kulturmidler for lag og foreninger

Kvænangen kommune deler årlig ut kulturmidler til to formål:

- Aktivitets- og kulturtilskudd for lag og foreninger
- Driftstilskudd til samfunnshus/grendehus

Søknadsfrist 31. Mai

Aktivitets- og kulturtilskudd for lag og foreninger

Søknad om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, arrangementer og kulturelle tiltak har til hensikt å skape nye tilbud, og å opprettholde og videreutvikle allerede eksisterende idrettstilbud og kulturaktiviteter i kommunen. Lag og foreninger som har tilbud av aktivitet og arrangementer spesielt rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Dersom laget eller foreningen aktiviserer og integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk utviklingshemmede) tas dette med i søknaden.

Driftstilskudd til samfunnshus/grendehus

Kvænangen er en langstrakt kommune med mange bygder. Samfunns- og grendehus er en viktig del for å bidra til aktivitet i bygdene. Driftsutgifter er en stor del av utgiftspostene deres. For å kunne frigi mer ressurser til å skape liv og røre i bygdene ønsker Kvænangen kommune å tilby driftstilskudd til samfunns- og grendehus. 

Les mer og søk elektronisk på kvanangen.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Stipend for elever i videregående skole

REGLER FOR TILDELING AV STIPEND:

1. Det er bevilget et beløp over kommunens budsjett til stipend for borteboende ungdom hjemmehørende i Kvænangen kommune, og som er elev i den videregående skole.

2. Det bevilgede beløp deles i to like deler som fordeles i vår– og høstsemesteret av Utvalg for Oppvekst/omsorg etter innstilling fra rådmannen.

3. Stipendet tildeles ungdom inntil fylte 25 år i utdanningsåret. Ved avbrudd i utdanningen pga militærtjeneste/siviltjeneste eller svangerskap kan stipendet ytes inntil fylte 26 år. I slike tilfeller skal avbruddet dokumenteres.

4. Stipendet tildeles elever som tar utdanning med heltidsstudium av minst ett semesters varighet.

5. Stipendet er ikke behovsprøvd, dog tildeles ikke stipend til ungdom som har fri utdanning eller som hever lønn og/eller mottar økonomisk ytelse fra det offentlige under utdanningen med unntak av stipend fra Statens Lånekasse for utdanning.

6. Søknad om stipend skrives på fastsatt søknadsskjema med bekreftelse fra skolen/utdanningsinstitusjonen.

7. Avslag på søknad om stipend kan ankes innen klagefrist fastsatt i gjeldende lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

Les mer og søk elektronisk på kvanangen.kommune.no.

Private / enkeltpersoner
logo
Stipend til borteboende skoleungdom

Stipendet tildeles til borteboende ungdom hjemmehørende i Kvænangen kommune, og som er elev i den videregående skole. 

Søknadsskjema finner du på kvanangen.kommune.no.

Private / enkeltpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post