Austrheim kommunes støtteordninger

Austrheim kommune deler ut tilskudd innenfor kultur og næringsliv. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Austrheim kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (2)
logo
Kulturmidlar

Kulturmidlar

1. Kulturmidlar kan delast ut til frivillige lag og organisasjonar som har sitt virke
i Austrheim kommune, og som driv ein jamn og fast aktivitet. Kulturmidlane
skal ikkje gå til einskildpersonar. Det kan delast ut midlar til regionale
organisasjonar, foreiningar og lag, med medlemer i Austrheim.
Det er då eit krav at organisasjonen/laget/foreininga oppgjer kor mange
medlemer som bur i Austrheim.
2. Kulturmidlane vert delt ut ein gong i året, i juni månad
3. Tildeling av midlar skjer etter skriftleg søknad.
Søknadsskjema vert automatisk sendt til dei laga som er registrert på
kommunen si heimeside. Elles vert søknadsfrist lyst ut i Kyrkjebakken og på
heimesida til kommunen.
4. Søknaden skal innehalde følgjande:
- namn på søkjar
- medlemstal
- årsmelding
- planar for drifta inneverande år
- budsjett for inneverande år
- rekneskap
5. Tilskot frå kulturmidlane skal ikkje gå til lag og organisasjonar som berre driv
og/eller leiger ut bygg.
6. Fordeling av kulturmidlar vert primært fordelt etter følgjande nøkkeltal:
- Idrett og friluftsliv 35 %
- Song og musikk 30 %
- Andre 35 %
7. Austrheim kommune ønskjer at alle lag og organisasjonar tek i bruk
kulturkalenderen på heimesida . Vi vil også oppfordre til samarbeid mellom
lag og organisasjonar, og til å godta føljekort.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsfond

1. Føremål og målsetting


Midlar til kommunale næringsfond kan kvart år avsetjast i kommunebudsjetta.
Næringsfondet skal nyttast til å styrke nyskaping, innovasjon og
næringsutvikling i Austrheim kommune. Målet er å skape fleire nye bedrifter og
arbeidsplassar, og vidareutvikle eksisterande bedrifter.
Unge, kvinner og ulike innvandrargrupper er å sjå som viktige, men lite utnytta ressursar når
det gjeld entreprenørskap. Desse målgruppene skal derfor gjevast særskild prioritet ved
tildeling.


2. Prioriteringar
Tiltak som skal prioriterast spesielt:
• Industriutvikling.
• Gründerar og nyskaping.
• Reiseliv og havsport.
• Kompetanseutvikling.
• Profilering og samarbeidstiltak.

Ordførar Per Lerøy er kontaktperson for søknader frå næringsfondet.

Les retningslinjer på austrheim.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post