Nord-Fron kommunes støtteordninger

Nord-Fron kommune tilbyr sine innbyggere forskjellige typer støtteordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du bor i Nord-Fron kommune.

Les mer om Nord-Fron kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Ungdomsrådets midler til tiltak retta mot barn og ungdom

Møter
Ungdomsrådet møtast ein gong i månaden, og tek opp sakar som angår ungdommen. Det blir sendt ut innkalling i forkant av møter, og protokoll i etterkant, på lik line med andre styrer og utval i kommunen. Leiar i ungdomsrådet er møteleiar, kommunen stiller med møtesekretær. Møta føregår på dagtid på kommunehuset i Nord-Fron.

Midler
Ungdomsrådet disponerar ein pengepott som skal vera med å støtte tiltak retta mot barn og ungdom i kommunen. Du søker ved hjelp av digitalt skjema som du finner på nord-fron.kommune.no

Søknader som kjem inn etter 1. november blir behandla på fyste møte i komande kalenderår

Privatpersoner
logo
Nord-Fron næringsfond

Kommunen har eige næringsfond for tilskot til etablerarar og utviklarar.

Her finn du eit utsnitt av vedtekter til Nord-Fron næringsfond:

§ 2 Formål.
Næringsfondet skal benyttes til tiltak som kan fremme næringslivet, sysselsetning og
bosetning i Nord-Fron, ved bl.a. etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av
eksisterende virksomhet. Alle tiltak som får støtte, bør gi grunnlag for vekst og utvikling.


§ 3 Bruk av midler.
Støtte kan bli gitt som tilskudd, etter reglene for bagatellmessig støtte iht EØS-avtalens regler
for offentlig støtte. Tiltaket skal vurderes opp mot kommunens vedtatte strategier i
overordnede planer. Ved tildeling av støtte skal det være vurdert om støtte fører til
konkurransevridning internt i kommunen.
Innenfor denne rammen kan midlene benyttes til:
a. Bedriftsutviklingstiltak som f.eks. etablering av aksjeselskap eller flytting til kommunen av
eksisterende virksomhet, opplæringstiltak, produktutvikling, bedriftsutvikling,
markedsundersøkelse/-planlegging m.m.
b. Investeringsstøtte til maskiner/utstyr. Det skal kun gis tilskudd til investeringer i
spesialutstyr, ikke til standardutstyr som kan finnes i andre bransjer eller områder.
c. Tiltak under kultur og idrett kan kvalifisere til støtte dersom indirekte virkning for
næringslivet er tydelig, betydelig og varige.
d. Mentor kan dekkes med inntil kr. 5.000.
Et tiltak skal som hovedregel kun støttes en gang. Ved behandling av søknad om støtte, skal
det samtidig undersøkes om det er - eller kan bli gitt - støtte fra andre offentlige instanser.
Næringsfondet kan ikke benyttes til lån, gjeldssanering, ordinære kommunale oppgaver,
aksje- og andelstegning, lånegaranti eller lovstridige tiltak.


§ 4 Søknad
Alle søknader skal behandles i sak for enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Det er
ikke fastsatt noen søknadsfrist, saker behandles fortløpende iht. angitte fullmaksgrenser.
Søknad skal så langt råd inneholde opplysninger om:
a. Personalia fra ansvarlig for virksomheten.
b. Beskrivelse av virksomheten og det omsøkte prosjektet (Forretningsplan).
c. Hvordan bedriften står økonomisk.
d. Kapitalbehov (Spesifisert oversikt over alle kostnader ved omsøkt prosjekt).
e. Finansieringsplan for omsøkt prosjekt.
f. Driftsbudsjett (Inntekter og utgifter).
Opplysninger som ønsket unntatt offentlighet merkes og sendes på eget vedlegg.

Les mer på kommunens nettsider:

https://www.nord-fron.kommune.no/aktuelt/kommunalt-naringsfond-nye-vedtekter-og-soknadsskjema.21231.aspx

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskott frå kulturpengane

1. Målet med tilskottsordninga er for det første ei allmenn opprioritering av kulturarbeidet. Vidare ønskjer ein å stimulere utviklinga av eit variert og aktivt nærmiljø, og skape like vilkår for tiltak og aktivitetar i heile kommunen.


2.
a) Alle tiltak innafor kulturområdet kan i prinsippet få tilskott.
b) Det vert berre gitt tilskott til tiltak som søkjaren sjølv står for gjennomføring av.
Organisasjonar som samlar inn midlar med det formål å stø opp om aktivitetar i regi
av andre organisasjonar får ikkje tilskott til den delen av verksemda.
c) Politiske organisasjonar får ikkje tilskott til den politiske delen av verksemda.
Unnatak kan gjerast når det gjeld politiske ungdomsorganisasjonar.

3.
a) Hovudfordeling av kulturpengar vert gjort ein gong kvart år. I prinsippet skal
størstedelen av dei budsjetterte beløpa fordelast ved hovudfordelinga, men mindre
beløp kan haldast utanom. Søknadsfrist er vanlegvis 15. mars, og søknad skal
fremjast på eige skjema.
b) Tilskotta kan ha form av direkte økonomisk støtte, eller garanti mot underskot i
samband med arrangement.
c) Den direkte økonomiske støtta vert vanlegvis gitt som generell stønad utan
oppsplitting i f.eks. grunnstønad, aktivitetsstønad eller administrasjonsstønad.
Utval for helse-, oppvekst- og kultursaker kan likevel gjere vedtak om at berre eit
eller fleire av dei tiltaka ein organisasjon søker om tilskott til får støtte.

4. Fordeling av kulturpengar vert gjort etter skjønn, der det vert lagt vekt på følgjande moment:
a) Omfang av aktivitet som kjem til uttrykk gjennom
- gjennomførte og planlagte tiltak,
- medlemstal,
- rekneskapstal.
b) Kva for kulturoppgaver organisasjonen/tiltaket løyser.
c) Aldersgruppering - medlemstype (barn, ungdom, eldre, funksjonshemma, osv.).
d) Geografiske forhold.
e) Husleigeforhold


Søknadsfrist er 15. mars

Les mer på kommunens nettsider:

https://www.nord-fron.kommune.no/aktuelt/kommunalt-naringsfond-nye-vedtekter-og-soknadsskjema.21231.aspx

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskott til større arrangement frå Nord-Fron kommune

Nord-Fron kommune ønskjer å støtte større kultur- og idrettsarrangement. Kommunal støtte til slike arrangement skal stimulere regionale arrangørar til å satse på arrangement av nasjonal betydning. Arrangement skaper engasjement og positive ringverknader, og er med på gjera innbyggjarane stolte av kommunen. I tillegg kan store arrangement vera med på å gjera kommunen attraktiv for tilflytting og etablering av næring.

Søknadsfristen er 15. februar!

Les retningslinjer og søk elektronisk på nord-fron.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Fritidsstipend for barn og unge i Midt-Gudbrandsdalen

Målet med tilskotsordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mogleik til mestring og samfunnsdeltaking ved å delta i fritidsaktivitetar. 

Målgruppa er sårbare barn og unge opp til 24 år som av ulike grunnar ikkje har økonomisk mogleik til å delta i fritidsaktivitetar.  

Fritidsstipend gjeld for: 
Kontingentar til faste organiserte fritidsaktivitetar der det blir betalt ei fast deltakaravgift (ikkje treningssenter). 


Søknadsfrist: 
Årleg søknadsfrister er 1. mai og 1. desember. Du søkjer til din bustadskommune. 

Ordninga er finansiert med kommunal eigenandel og med tilskot fra BUFDIR-ordninga "Tilskudd til inkludering av barn og unge." 
Budsjettet er begrensa og vil bli fordelt innafor tilgjengelege midlar.  Dvs. ingen har krav på å få innvilga sin søknad. 
Oppgjer for deltakaravgift foregår mellom kommunen og organisasjonen. 

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Nord-Fron kommunes støtteordninger