Jevnaker kommunes legater og støtteordninger

Jevnaker kommune tilbyr sine innbyggere flere legater og offentlige tilskudd. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Jevnaker kommune.

Les mer om Jevnaker kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Jevnaker etableringsfond

Du kan søke etablererstipend fra Jevnaker kommunes næringsfond. Fondet skal først og fremst gi støtte til næringsutviklingstiltak som kan trygge og skape nye arbeidsplasser i Jevnaker kommune. Fondet skal være et lavterskeltilbud, det vil si at det skal være enkelt å søke og få tildelt støtte fra fondet.

Prioriterte bransjer er:


Småindustri
Håndverk
Tjenesteyting
Lokal matforedling
Reiseliv/kulturbasert næring


Sammen med Ringerike og Hole har Jevnaker avtale med Pan Inovasjon og etableringsveiledning.  Her får du også råd og veiledning for å søke støtte fra kommunens næringsfond
Krav til egenkapital for private næringstiltak settes til minimum 20 prosent. 

Bedrifter og næringsliv
logo
Jevnaker kommunes kulturpris

Hvert år kan det i Jevnaker deles ut en kulturpris. Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner/grupper/lag/foreninger, som ved aktiv innsats har bidratt til å inspirere og fremme kulturlivet i Jevnaker.

Kulturprisen kan også deles ut til firmaer/institusjoner som har markedsført Jevnaker gjennom kulturell virksomhet f. eks. utstillinger og/eller produksjon av gjenstander tilknyttet kultur. Tildelingen avgjøres av Jevnaker kommunestyre, som bygger sin avgjørelse på innkomne forslag.

Kulturprisen annonseres i lokalavisene. Organisasjoner  og/eller enkeltpersoner bør innen 15. januar, ha anledning til å fremme begrunnede forslag  på kandidater som bør få kommunal kulturpris.

Kommunal kulturpris som består av gavesjekk, diplom og blomsterhilsen deles ut ved en passende høytidelig anledning.

Alle kan foreslå kandidater til kulturprisen. Det finnes ikke søknadsskjema, forslag leveres pr. brev eller e-post¨ postmottak@jevnaker.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Jevnaker kommunes heder til ungdom

Kommunal heder tildeles ungdom som har bosted i Jevnaker og som på en positiv måte har gjort seg bemerket utover kommunens grenser innen musikk, dans, drama, idrett, politikk m.m.

Kommunal heder deles ut til ungdom mellom 12 og 25 år, men kommunestyret kan ved spesielle forhold, dispensere fra disse grensene.

Kommunal heder kan fortrinnsvis mottas kun en gang for samme prestasjon, men samme person kan motta kommunal heder for nye prestasjoner.

Kommunestyret bygger sin avgjørelse på innkomne forslag. Organisasjoner og/eller enkeltpersoner bør innen 15. januar, ha anledning til å fremme begrunnede forslag på kandidater.

Lag/foreninger og enkeltpersoner oppfordres til å fremme begrunnede forslag på unge talentfulle kandidater som kan kvalifiseres til kommunal heder til ungdom. Alder og prestasjoner må oppgis. Forslagene sendes Jevnaker kommune.

Kommunal heder for ungdom som består av gavesjekk, diplom og blomster deles ut ved en passende høytidelig anledning.

Privatpersoner
logo
Tilskudd til kulturbygg, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og lekeplasser

Formål

Det kan søkes om:

kommunal finansieringsandel til nybygg eller rehabilitering av kulturbygg, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og lekeplasser.
tilskudd til kommunale engangsgebyrer i forbindelse med prosjektering og realisering av anlegg
Satser
Kommunestyret innarbeider hvert prosjekt i budsjettet via det årlige budsjettvedtak. Samlet kommunal andel kan ikke overstige 1/3 av samlede kostnader. For idrettsanlegg og nærmiljøanlegg kreves alltid spillemiddelfinansiering.

Saksbehandling
Det må søkes senest året før planlagt prosjektering eller realisering, i henhold til gjeldende søknadsfrist, i overensstemmelse med kommunal budsjettprosess. Prosjekter må forankres i Handlingsprogram som årlig vedtas som del av budsjett.
Søknader fremmes via idrettsrådet (idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lekeplasser) eller musikkrådet (kulturbygg).
Søkere skal utover dette forholde seg til Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søkere plikter å gjøre seg kjent med vilkårene i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Ta kontakt med kommunen eller fylkeskommunen for nærmere informasjon om søknadsfrist og søknadsprosessen.

Søknadsfrist
1. august.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Jevnaker kommunes legater og støtteordninger