Meløy kommunes støtteordninger

Meløy kommune tilbyr sine innbyggere flere fond og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Meløy kommune.

Les mer om Meløy kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Næringsprisen

En gang i året har kommunestyret gleden av å dele ut Meløy kommunes næringspris. Prisen har som formål å stimulere til innovasjon og utvikling av næringslivet i kommunen.

Meløy kommunes næringspris kan tildeles en bedrift, organisasjon, institusjon eller enkeltperson som har gjort en innsats utover det vanlige innen inovasjon og næringsutvikling. 

Prisen deles vanligvis ut på kommunestyrets julemøte i desember. 

Har du forslag til hvem som før få næringsprisen? Send inn ditt forslag med begrunnelse til postmottak@meloy.kommune.no.

Merk epost "forslag til næringsprisen"

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Meløy kommune deler årlig ut kulturmidler til lag og foreninger. Søknadsfristen er 15. mars og det søkes elektronisk.

Du finnermer informasjon, elektronisk søknadsskjema og retningslinjer på meloy.kommune.no 

Organisasjoner og foreninger
logo
Idretts- og kulturfond

KST vedtok i sak 14/11 å opprette et idretts- og kulturfond. Fondet er på 250 000 kroner.

Retningslinjer:

 1. Formålet med fondet er å fremme idrett og annen kultur i Meløy.
 2. Organisasjoner (lag/foreninger, AS, SA og lignende) kan søke tilskudd fra idretts- og kulturfondet. Organisasjonen skal ha som formål å drifte lag/foreninger, idrettsanlegg, kulturbygg og lignende og være registrert i Enhetsregisteret. Organisasjonen skal driftes slik at det ikke tas ut utbytte, et eventuelt overskudd skal tilføres drift/egenkapital.
 3. Det gis et tilskudd på inntil 25% av godkjente kostnader for anlegg det søkes tilskudd til.
 4. Anlegg det søkes tilskudd til skal eies av en frivillig organisasjon.
 5. Anlegg det søkes tilskudd til skal eies av en frivillig organisasjon.
  Spillemiddelberettigede anlegg plikter å søke spillemidler. For disse anleggene legges søknadssummen til idretts- og kulturfondet inn i spillemiddelsøknadens finansieringsplan (kommunalt tilskudd). Det er ikke nødvendig å sende inn egen søknad.
 6. For øvrige anlegg må det sendes egen søknad til kommunen, som skal inneholde tegninger/plan av anlegget, bekreftelse på øvrig finansiering/dugnad og plan for drift.
 7. Utvalg samfunn foretar en prioritering av søknadene. Som hovedregel plasseres nye søknader nederst på prioriteringslisten.
 8. Tilskuddet gjelder for tildelingsåret, og utbetales når arbeidet er kommet godt i gang. Hvis ikke arbeid på anlegget starter opp i tildelingsåret, faller tilskuddet bort. Organisasjonen sender inn revidert regnskap til kommunen når anlegget er ferdig.
 9. Søknadsfrist er 15. oktober hvert år. Utvalg samfunn vedtar tildeling av midlene hvert år i henhold til vedtatt budsjett, og vedtar samtidig en fireårs plan for bruk av midlene.
   Organisasjoner og foreninger
logo
Ungdoms aktiviteter og -arrangement

Har du ideer eller forslag til aktiviteter og ungdomsarrangement som du mener burde vært gjennomført? Meløy Ungdomsråd disponerer inntil kr. 15 000 som kan gis ut til ungdommer med gode ideer.

Søknad sendes Meløy Ungdomsråd, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Privatpersoner
logo
Tilskudd til bygdeutvikling

Om ordningen
Meløy kommune ønsker å stimulere til nyskapende tiltak og prosjekter som skaper gode lokalsamfunn og attraktive bygder.

Frivillige lag og foreninger kan søke om tilskudd til nye aktivitetstilbud, stedsutviklingstiltak og arrangement som fremmer trivsel og som styrker samholdet i lokalsamfunnet. Tiltakene skal være åpne og tilgjengelig for alle. 

Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til lokale initiativ som fører til en realisering av tiltak som gir merverdi for lokalsamfunnet. 

Meløy kommune fordeler årlig inntil kr. 500 000 til ulike tiltak i regi av lag og foreninger. Tildelingen skjer en gang per år, med søknadsfrist 1. mars. 

Meløy kommune kan gi tilskudd på inntil 50% av det totalte kostnadsbeløpet. Resten må søker dekke gjennom egenkapital, andre tilskuddsordninger, og dugnadsinnsats. 

Vi ber søker merke seg at store og flerårige prosjekt kan deles opp i ulike delprosjekt, og at det vil være mulig å søke tilskudd til de ulike delprosjektene. 

Hvem kan søke
Målgruppen for tilskuddsordningen er frivillige lag og foreninger i Meløy. 

Hva kan man søke tilskudd til:
-Nye aktivitetstilbud
-Stedsutviklingstiltak
-Arrangement som fremmer trivsel og styrker samholdet i lokalsamfunnet eller på tvers av bygdene.


Forhold som vektlegges:
-Tiltakene skal komme store deler av innbyggerne til gode, og fremme inkludering
-Tiltakene skal tilføre lokalsamfunnet noe nytt
-Tiltakene skal så lang som mulig utvikles i samarbeid med dem det skal komme til gode
Større og eller nyskapende tiltak vil bli prioritert


Ordningen dekker ikke:
-Tilskudd til vedlikehold og drift av allerede eksisterende tilbud
-Tiltak som allerede er ferdigstilt
-Tiltak som kan søke spillemidler. Her vil vi henvise søkerne til spillemiddelordningen. 

Hva må søknaden inneholde?
-Kort beskrivelse av tiltaket
-Kostnads- og finansieringsplan, med oversikt over:Kostander
-Inntekter
-Egeninnsats (timesats for dugnad er satt til kr. 300,-)
-Søker må beskrive hvordan drifts- og vedlikeholdsbehov er tenkt ivaretatt dersom dette er aktuelt for tiltaket


Frister
-Bygdeutviklingsmidlene tildeles 1 gang per år, med søknadsfrist 1. mars.
-Frist for rapportering og anmodning om utbetaling er 1. november i tilsagnsåret.
-Frist for å be om utsettelse er 1. november i tilsagnsåret.
-Meløy kommune skal lyse ut midlene innen 1. november hvert år. Utlysningen skjer via Meløy kommunes hjemmeside.


Søknaden sendes til:

Søknadsfristen er satt til 1. mars. 

Postmottak Meløy kommune
Gammelveien 5
8150 Ørnes

Har du spørsmål til ordningen?

Ta kontakt med Hanne Barvik, kommunikasjonsrådgiver.
Epost: hanne.barvik@meloy.kommune.no
Telefon: 997 01 390 

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post