Hjartdal kommunes legater og støtteordninger

Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over offentlige tilkuddsordninger som du kan søke på om du bor i Hjartdal kommune.

Les mer om Hjartdal kommunes legater og støtteordninger
Fakta
Antall utdelinger
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Kulturpris

Kulturprisen delast ut til einskildpersonar, grupper, foreningar eller lag som har gjort ein særskild innsats innanfor det utvida kulturomgrepet. Kandidaten må vere frå eller bu i Hjartdal kommune, eller på annan måte ha sterk tilknytting til kommune.
Grunngjeve forslag på priskandidat sendast Hjartdal kommune.

Fullstendig utlysingstekst finn du på www.hjartdal.kommune.no

Retningsliner 

1. Kulturprisen delast ut til einskildpersonar, grupper, foreningar eller lag som har gjort ein særskild innsats innanfor det utvida kulturomgrepet.
Kandidaten må vere frå eller bu i Hjartdal kommune, eller på annan måte ha sterk tilknyting til kommunen.

2. Administrasjonen lyser årleg ut frist for å kome med priskandidatar. Kandidatar til Kulturprisen skal fremjast skriftleg og med grunngjeving innan utlyst frist.

3. Tildeling av Kulturprisen gjerast etter behandling i utval for levekår og kultur, der dei skriftlege framlegga til årets kandidatar skal følgje saka i forkant av utvalet sitt møte.
 
4. Med verknad frå Kulturprisen som delast ut i 2018 skal prisen bestå av ein innramma diplom og ein blomsterbukett, inntil 5 000 kroner. Utgifter til diplom og blomster skal dekkjast over budsjett for kultur, post 14706, Stipend og prisar.

Kontakt:
Hjartdal kommune,
Servicekontoret
Saulandsvegen 414
3692 Sauland
Tlf. 35028000

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Dialektpris

Kommunen ynskjer å heidre einskildpersonar, lag og verksemder som i det daglege brukar Hjartdalsdialekt på ein ekte og konsekvent måte, anten i tale eller skrift, eller på annan måte bidreg til å styrke dialektidentiteten vår. Med offentleg i tale eller skrift meiner vi aviser, radio, tv, sosiale medier osb.

Grunngjeve forslag på priskandidat sendast Hjartdal kommune. Fullstending utlysingstekst finn du på www.hjartdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Kommunalt næringsfond

Hjartdal kommune har eit kommunalt næringsfond. Storleiken på fondet varierar ut frå statlege overføringar og kommunale budsjett.


Tildelingar frå næringsfondet blir vedteken politisk av Fondsstyret. 
Vedtekter for fondet kan lesast på hjartdal.kommune.no

Det kan gis stønad både til nyetablering og til utvikling av eksisterande verksemd. Vi oppmodar til å ta kontakt med kommunen før du leverer søknad. Vi vil gje rettleiing og informasjon som er nyttig i prosessen. 

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post