Innlandet fylkeskommunes støtteordninger

Innlandet fylkeskommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Innlandet fylkeskommune.

Les mer om Innlandet fylkeskommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
De aller fleste har et forhold til fylkeskommunen, selv om de kanskje ikke tenker over det.
Støtteordninger (21)
logo
Innlandet fylkeskommunes kulturpris

Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, kulturprodusenter-/arrangører, organisasjoner, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter.

Kulturprisen består av 100 000 kroner og et kunstverk.

Kriterier

Juryen legger særlig vekt på følgende:

Prisvinneren skal:

- representere et miljø som gleder og inspirerer andre aktører i Innlandet.
- være en ambassadør på vegne av fylket.
- ha skapt synlige resultater.
- ha en solid forankring i innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap.

Juryen skal også vurdere de nominerte opp mot Innlandsstrategien som bygger på
FNs 17 bærekraftsmål og fylkeskommunens kulturstrategi.

Jury

Hovedutvalg for kultur er jury for kulturprisen, med utvalgsleder som juryleder.

Prisen deles ut i forbindelse med et passende arrangement.

Les mer på innlandetfylke.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ung INNspirator

Prisvinneren skal være en god rollemodell for utvikling i Innlandet og ha en solid forankring i innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap. Prisen består av et kunstverk og 75 000 kroner.

Aldersgrense

Vinneren skal være mellom 15 og 35 år.

Kriterier

Prisen kan deles ut til representanter fra et vidt spekter av samfunnet: Privat næringsliv, offentlige og ideelle organisasjoner, forskning, politikk, kultur og idrett.

Prisvinneren:

- skal ha bidratt til å utvikle/forme framtida lokalt i Innlandet og framstå som endringsleder for Innlandet i årene som kommer.
- har vist evne til å forstå sentrale samfunnsutfordringer i Innlandet. Hen har vært med på å utfordre, endre og utvikle løsninger for framtida.
- er engasjert, nysgjerrig og har et ønske om å bidra til å forme framtidas Innlandet.
- skal være en god rollemodell for samfunnsutvikling i Innlandet og ha en solid forankring i innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap. .

Vinneren skal vurderes opp mot målene i Innlandsstrategien.

Jury

Juryen består av:

- leder for hovedutvalg for næring (juryleder)
- leder for hovedutvalg for kompetanse og tannhelse
- leder for hovedutvalg for kultur
- lederen av Ungdommens fylkesting

Les mer på innlandetfylke.no

Privatpersoner
logo
Litteraturpriser i Innlandet

Det deles ut flere litteraturpriser i Innlandet. Vi har laget en liste over priser som deles ut av institusjoner med tilknytning til fylket. Noen priser er rene litteraturpriser, andre deles også ut til visekunstnere, musikere, personer med et spesielt verdisyn eller som har gjort en uegennyttig innsats.

Bjørnsonprisen (Bjørnsonakademiet, 100 000 kr)

Prisen deles ut under åpningsforestillingen for Norsk Litteraturfestival. Tildeles en person eller en institusjon som har bidratt i stor grad i en internasjonal sammenheng innen det området som omfattes av akademiets formål. 

Vesleblakkenprisen (Rendalen kommune)

Prisen kan deles ut hvert år til en person som har utmerket seg ved uegennyttig innsats. 

Regnbågåbrua – Vidar Sandbecks kulturpris (Anno Museum, Sandbeckstiftelsen og Åmot kommune)

Prisen kan gis til en forfatter, visedikter, visesanger eller tekstforfatter som fortrinnsvis bruker norske tekster. Prisen kan også tildeles en utøvende fiolinist eller en fremragende gitarist, og også til utøvere av klassisk musikk og komponister i alle sjangre.  

Skjæraasenprisen (Trysil kommune, 25 000 kr) 

Tildeles en formidler av et helhetlig verdisyn som favner den ånd som ligger i Einar Skjæraasens diktning.  

Prøysenprisen (NOPA og Libris, 25 000 kr)  

Prisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som forbindes med Alf Prøysen. Prisen tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller til oppmuntring for unge talenter. 

Teskjekjerringprisen (NOPA og Libris, 25 000 kr) 

Prisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som forbindes med Alf Prøysen, men med spesiell vekt på virksomhet rettet mot barn. Prisen tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller til oppmuntring for unge talenter. 

Alf Prøysens ærespris (NOPA og Libris, 25 000 kr) 

Juryen kan beslutte å dele ut Alf Prøysens Ærespris for langt og fortjenestefullt virke innenfor de samme områdene som dekkes av de to andre prisene. Det er opp til juryen å bestemme om denne prisen skal deles ut.

Les mer og foreslå kandidater på innlandetfylke.no

Privatpersoner
logo
Innovasjonsprisen

Innovasjonsprisen kan gis til gründere, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til næringsutvikling i Innlandet gjennom bærekraftig innovasjon.

Kriterier

Vi legger særlig vekt på at prisvinneren skal:

- representere et miljø som inspirerer andre næringsaktører i Innlandet
- være en ambassadør på vegne av næringslivet
- ha skapt synlige resultater i form av arbeidsplasser og investeringer i Innlandssamfunnet
- delta i dugnaden om å løfte næringsutvikling i Innlandet ved å ta samfunnsansvar for eksempel for læreplasser, bidrag inn i klynger, bidrag for å utvikle FoU-sektoren, internasjonalt samarbeid, bidrag inn mot sine lokalsamfunn
- ha en solid forankring i Innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap

Vinneren skal vurderes opp mot målene i Innlandsstrategien.

Jury

Juryen består av:

- fylkesordfører (juryleder)
- leder av hovedutvalg for næring
- Innovasjon Norge
- NHO
- LO
- NTNU Gjøvik
- Høgskolen i Innlandet
- næringssjefen i Innlandet fylkeskommune

Les mer og foreslå kandidat på innlandetfylke.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Innlandsprisen

Prisen skal være en påskjønnelse til personer eller institusjoner som er med og fremmer satsinger i Innlandsstrategien.

Prisen består av et kunstverk og 100 000 kroner.

Kriterier

Vinneren skal ha skapt synlige resultater og bidra til utvikling av Innlandet innenfor sitt område, som for eksempel kan være kultur, næring og akademia.

Juryen legger særlig vekt på følgende:

Prisvinneren skal:

- være en ambassadør på vegne av Innlandet.
- ha skapt synlige resultater.
- bidra til utvikling av Innlandet innenfor sitt område.
- ha en solid forankring i Innlandssamfunnet.

Vinneren skal vurderes opp mot målene i Innlandsstrategien.

Jury

Juryen består av fylkesordfører (leder), fylkesvaraordfører og to representanter for opposisjonen.

Les mer og foreslå kandidat på innlandetfylke.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til samfunnsnyttig arbeid

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte organisasjoner og foreningers arbeid rettet mot vanskeligstilte grupper.

Hvem kan søke?

Søker kan være ideelle organisasjoner og foreninger, brukerorganisasjoner og selvhjelpsgrupper som jobber med:

- forebyggende sosialt arbeid
- rusmiddelforebyggende arbeid
- arbeid med tiltak rettet mot utsatte grupper

Kriterier

Søker må:

- ha aktivitet i Innlandet
- være registrert i Brønnøysundregisteret og oppgi organisasjonsnummer
- ha bankkontonummer registrert på organisasjon eller prosjekt

Krav til søknaden

Søker må legge ved en plan eller beskrivelse for bruk av midlene.
Siste årsmelding og siste avlagte regnskap må legges ved søknaden.

Søknadsfrist

15. februar. (Dette kan endre seg fra år til år. Sjekk innlandet.no for årets frist).

Søknadsvurdering

Organisasjoner som faller inn under andre tilskuddsordninger i Innlandet fylkeskommune vil ikke bli prioritert.
Hvis en organisasjon får statlig støtte som følge av at de får midler fra denne ordningen, vil vi vektlegge dette ved tildeling. 
Organisasjoner på fylkesnivå blir prioritert framfor en lokal organisasjon. 
Ved annonsering skal det vises at organisasjonen eller foreningen får støtte fra Innlandet fylkeskommune.

Alle som får tildelt midler skal rapportere om hvordan de brukte pengene på regionalforvaltning.no innen 1. desember.

Slik søker du

Søknaden skal sendes via regionalforvaltning.no.

Veiledning og søknadsskjema finner du på innlandetfylke.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom

Ordningen skal styrke og løfte barne- og ungdomskulturfeltet ved å gi økonomisk støtte til kunstnerisk aktivitet med regionalt nedslagsfelt.

Forankring

Alle tilskuddsordninger på kulturfeltet i Innlandet fylkeskommune, skal bidra til å oppfylle vedtatt kulturstrategi. Kulturstrategien baserer seg på fylkeskommunens Innlandsstrategi, som igjen bygger på FNs 17 bærekraftsmål.

Les mer om kulturstrategien og om bærekraftsmålene på innlandetfylke.no

Søknadsskjema

Denne tilskuddsordningen har digitalt søknadsskjema. Kunst og kultur bruker søknadsløsningen på regionalforvaltning.no, som alle må benytte for å få godkjent søknaden. Innsendte søknader på andre plattformer vil ikke godkjennes. 

Søkeren må registrere seg for å komme inn på selve søknadsskjemaet til tilskuddordningen. Lenke finner du på innlandetfylke.no

Formål 

Ordningen skal styrke og løfte barne- og ungdomskulturfeltet ved å gi økonomisk støtte til kunstnerisk aktivitet med regionalt nedslagsfelt. 

Hvem kan søke? 

Arrangører som utvikler og gjennomfører kunstnerisk aktivitet for og med barn og ungdom i Innlandet kan søke.  

Søknadsfrist 

Søknadsfristene er 1. mai og 1. november.  

Hva kan støttes? 

Prosjekttilskudd med tydelig kunstnerisk aktivitet for barn og unge prioriteres. 

Det kan bevilges tilskudd til prosjekter som er med på å realisere Innlandet fylkeskommunes vedtatte kulturstrategi; Sikre at barn og ungdom i Innlandet har god tilgang til verdifulle møteplasser, som øker deltagelse og utviklingsmuligheter innen kunst- og kulturfeltet.

Ungdom er både fysiske og digitale i sine møter og uttrykk. I de tilfellene der det digitale er sentralt, blir prosjekter der ungdom selv er kreativt skapende, fremfor å være konsumenter og brukere, prioritert.

Som hovedregel ønsker Innlandet fylkeskommune å engasjere seg i tiltak som går på tvers av kommunegrensene. Aktivitet med reelt regionalt nedslagsfelt vil bli prioritert.​

Støttenivå 

Innlandet fylkeskommune fullfinansierer ingen prosjekter. Fylkeskommunen kan finansiere inntil 75 % av totalkostnaden.

Søknader på under 10 000 kroner vil ikke bli behandlet.

Det bevilges ikke større tilskudd enn maksimum 100 000 kroner per søker eller søknad.

Krav til søknaden 

I søknadsskjemaet skal det fylles inn blant annet prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, budsjett og finansieringsplan. 
Alle felter i søknadsskjemaet som kan fylles ut, skal benyttes
Det skal ikke legges med vedlegg til søknaden. All informasjon skal fremkomme i skjemaløsningen
Vi gjør oppmerksom på at rubrikken kort prosjektbeskrivelse i skjemaløsningen vil bli benyttet i saksbehandlingen videre. Skriv teksten kort og konkret slik at hovedbudskapet kommer godt frem 

Søknadsvurdering 

Det kan ikke forventes at alle kvalifiserte prosjekter tildeles støtte, siden den økonomiske rammen for ordningen er begrenset. 

Disse kriteriene blir vektlagt i vurderingen av søknadene: 

- Tydelig kunstnerisk profil på aktiviteter og prosjekter.
- Samarbeid på tvers av kommuner og regionalt nedslagsfelt vil bli prioritert.
- Et tilfredsstillende opplegg for planlegging, gjennomføring og styring, herunder økonomistyring.
- Overføringsverdi for andre.
- Antall involverte ungdommer.

Ved vurderingen av tildelingene tas det hensyn til både geografisk spredning og en bredde i kulturuttrykkene. 

Avgrensning 

- Innlandet fylkeskommune fullfinansierer ingen prosjekter.
- Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktivitet som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter. 
- Det gis ikke tilskudd til bokutgivelser, ren turnévirksomhet, plateutgivelser og tilsvarende.
- Det gis ikke reisestøtte for enkeltpersoner eller grupper. 
- Lokale kulturtiltak omfattes ikke av denne støtteordningen. 
- Det gis kun støtte til livssynsnøytrale prosjekter.  
- Det bevilges ikke støtte til drift av organisasjoner. 

Rapportering 

Tilskuddsmottakere skal sende inn en kort rapport og regnskapssammendrag for prosjektet, og med det vise hvordan tilskuddet er benyttet og målene for tiltaket er nådd.  

Rapporteringsfrist er 15. november. 

For prosjekter i tidsrommet 15. november til 31. desember, må tilskuddsmottakeren be om utsatt rapporteringsfrist.  

Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.

Les mer og søk elektronisk på innlandetfylke.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet skal bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet.


Søknadsfristen er 1. november.

Forankring

Alle tilskuddsordninger på kulturfeltet i Innlandet fylkeskommune, skal bidra til å oppfylle vedtatt kulturstrategi. Kulturstrategien baserer seg på fylkeskommunens Innlandsstrategi, som igjen bygger på FNs 17 bærekraftsmål.

Les mer om kulturstrategien og om bærekraftsmålene på innlandetfylke.no

Søknadsskjema

Tilskuddsordningen har digitalt søknadsskjema på regionalforvaltning.no. Lenke finner du på innlandetfylke.no

Formål

Støtteordningen for kunstnerresidenser skal bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet.

Residensene skal gi økt kunst- og kulturproduksjon og mer nasjonal og internasjonal utveksling på kunst- og kulturfeltet i fylket. Residensene skal også bidra til styrking av arena og infrastruktur for produksjon og formidling av profesjonell kunst i Innlandet.

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunstnere som enten har, eller ønsker å utvikle kunstnerresidenser som en del av virksomheten sin.

Kunstnerresidensen kan gjerne gjennomføres i samarbeid med kommuner, kulturarrangører eller institusjoner. Det er et krav at aktiviteten skal ha betydning for regionen utover den enkelte kunstners virke.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. november.
Skjemaet på regionalforvaltning.no lukkes kl. 23.59 – 1. november.

Hva kan støttes?

Det kan søkes om støtte til faktiske kostnader i forbindelse med tilrettelegging og gjennomføring av kunstnerresidenser i Innlandet. Støtten er ettårig. 

Krav til søknaden

Søknaden skal beskrive konsept og organisering for residensen, kriterier for valg av gjestende kunstnere, samt synliggjøring av hvordan kunstneroppholdet får betydning for regionen.  

Det kan om ønskelig legges ved vedlegg.  

Søknadsbehandling

Søknadene vil bli vurdert ut fra residensens vektlegging av kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, aktivitetsmengde, gjennomføringsevne og ressurs- og kapasitetsutnyttelse.

Residenser som i tillegg til produksjon innebærer tilbud til publikum vil bli prioritert.

Avgrensninger

Det kan ikke søkes om støtte til investeringer eller vedlikehold av bygningsmasse. Egen arbeidstid føres som egeninnsats i budsjett og regnskap. 

Rapportering

Tilskuddsmottakere plikter å sende en kort rapport og regnskapssammendrag for prosjektet, og med det vise hvordan tilskuddet er benyttet og hvordan mål for tiltaket er nådd.

Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.

Kunstnerresidensene i Innlandet

Se lenke til beskrivelse av kunstnerresidensene på Kulturnett Innlandet på innlandetfylke.no

Privatpersoner
logo
Tilskudd til utviklingsprosjekt kunst og kultur

Ordningen skal stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet, og bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere

Forankring

Alle tilskuddsordninger på kulturfeltet i Innlandet fylkeskommune, skal bidra til å oppfylle vedtatt kulturstrategi. Kulturstrategien baserer seg på fylkeskommunens Innlandsstrategi, som igjen bygger på FNs 17 bærekraftsmål.

Les mer om kulturstrategien og om bærekraftsmålene  på innlandetfylke.no

Søknadsskjema

Kunst og kultur bruker søknadsløsningen på regionalforvaltning.no, som alle må benytte for å få godkjent søknaden. Prosjektbeskrivelse, CV-er, kontrakter, avtaler m.m. kan lastes opp som vedlegg. Innsendte søknader på andre plattformer vil ikke godkjennes. 

Søkeren må registrere seg for å komme inn på selve søknadsskjemaet til tilskuddordningen. Du kan gå inn og ut av søknadsskjemaet, så lenge du lagrer underveis. Lenke til søknadsskjemaet finner du på innlandetfylke.no

Formål

Ordningen skal stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet, og bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere.

Målgruppe

Profesjonelle kunstnere, organisasjoner og miljøer som ønsker å sette gode ideer i produksjon.

Ordningen er åpen for alle kunstuttrykk og sjangere, med unntak av uttrykk som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. november
Skjemaet på regionalforvaltning.no lukkes kl. 23.59 – 1. november.

Fristen gjelder for prosjekter som skal foregå året etter.  

Kriterier for måloppnåelse

Sammen med utfylt søknadsskjema skal det legges ved: 

- Prosjektbeskrivelse med bakgrunn for og formål med tiltaket. 
- Framdriftsplan med beregnet start- og avslutningstidspunkt. 
- Budsjett, finansieringsplan og søknadssum. 
- Tildelingskriterier

Alle kvalifiserte tiltak kan ikke forvente å få støtte. Søknadene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

- Kunstnerisk/kulturfaglig profil.
- Større prosjekter med regional betydning og regionale nedslagsfelt. 
- Tiltak som stimulerer til kunstnerisk fornyelse og utvikling. 
- Et tilfredsstillende opplegg for planlegging, gjennomføring og styring, herunder økonomistyring. 
- Eventuelle samarbeidspartnere som styrker prosjektet økonomisk, praktisk og kunstnerisk. 

Det blir tatt hensyn til både geografisk spredning og bredde i kulturuttrykkene. Det kan søkes tilskudd til tiltak initiert av profesjonelle aktører, organisasjoner og miljøer som gjør kunst- og kulturprosjekter av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig.

Midler kan også gis til prosjekter som utforsker nye formidlingsformer. Prosjekter der Innlandet fylkeskommunes tilskudd vil utløse annen finansiering, vil bli prioritert. 

Avgrensing

- Søknader om støtte til ordinær drift prioriteres ikke i denne ordningen.
- Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktiviteter som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.
- Det gis ikke tilskudd til bokutgivelser, ren turnévirksomhet, plateutgivelser og tilsvarende.
- Rene investeringskostnader og innkjøp av utstyr faller utenfor ordningen.
- Deltakerstøtte og reiseutgifter til andre arrangement faller utenfor ordningen.
- Lokale kulturtiltak omfattes ikke av denne tilskuddsordningen.
- Fylkeskommunen fullfinansierer ikke prosjekter. 

Behandlingstid

Det må forventes to måneders behandlingstid etter fristens utløp. Hovedutvalg for kultur skal vedta fordelingen.

Søkere vil motta foreløpig svar med nærmere presisering av når endelig svar vil foreligge.

Rapportering

- Det skal leveres en kortfattet prosjektrapport og regnskap.
- Rapporteringsfrist er 15. november.
- Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.

Les mer og søk elektronisk på innlandetfylke.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til studentoppgaver i bedrift

Ordningen skal bidra til at flere bachelor- eller masterstudenter gjennomfører en oppgave i samarbeid med en bedrift i Innlandet.

Søknadsfrist: Løpende

Ordningen gjelder for master- og bachelorstudenter som samarbeider med bedrifter i Innlandet, og er en del av FORREGION-programmet. Les mer om FORREGION på innlandetfylke.no

Målet med ordningen

Målet med tilskuddsordningen er at flere studenter skal få praksisnære oppgaver og erfaring med næringslivet, og at studiene blir mer næringsrettet.

Ordningen skal også bidra til å utvide nettverk, stimulere til samarbeid og gi utveksling av kunnskap mellom forskning og næringsliv. 

Hvem kan søke?

Bachelor- eller masterstudenter ved universiteter og høgskoler kan søke.

Universiteter og høgskoler kan også søke på vegne av studentene. 

Hva kan du søke tilskudd til?

Du kan søke om støtte til en bachelor- eller masteroppgave i samarbeid med en eller flere bedrifter i Innlandet.

Du kan også søke om tilskudd til oppgaver som er tilknyttet fag i bachelor- eller masterløp. Internship og andre fag som gir studiepoeng hvor det avleveres en teoribasert oppgave eller rapport som vurderingsgrunnlag i et fag, dekkes også under denne ordningen.

Hvor mye kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd på inntil 20 000 kroner per oppgave når du samarbeider med en eller flere bedrifter i Innlandet.

Det er også mulig å søke støtte til studentoppgaver der flere studenter jobber sammen om å løse en FoU-utfordring i en bedrift. Da er støtten på inntil 30 000 kroner per gruppe.

Søknadsfrist

Det er løpende søknadsfrist, så du kan sende inn søknad gjennom hele året.

Slik søker du

1: Last ned og fyll ut søknaden. Denne finner du lenke til på innlandetfylke.no.

Lagre word-skjemaet på din egen PC før du begynner utfyllingen.
Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av samarbeidet, oppgave og team, samt budsjett.

2: Send inn søknaden.
Søknaden sendes på e-post til post@innlandetfylke.no merket FORREGION v/Elin Bjørnstad.

Etter at du har sendt søknaden

Når får du svar?
Du får svar på e-post innen tre uker.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til post@innlandetfylke.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Les mer på innlandetfylke.no. Ta kontakt med kommunen om du har behov for mer informasjon.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ekstratilskudd for lærlinger og lærekandidater med kort botid

Lærebedrifter i Innlandet kan søke om tilskudd for å forsterke oppfølgingen av lærlinger og lærekandidater med kort botid i Norge. Formålet med ordningen er å trygge formidlingen, øke gjennomføringen og forebygge hevinger.
Bedriften kan søke før lærekontrakten inngås, eller underveis i læretiden.

Disse kan søke

Lærebedrifter som tar inn søkere med svake norskferdigheter og behov for ekstra oppfølging i læretiden.
Lærebedrifter som opplever uforutsigbare utfordringer knyttet til kandidatens svake norskferdigheter underveis i læretiden.
Ramme: Inntil seks klokketimer pr. uke, som innvilges for maksimalt seks måneder av gangen. Dersom det er behov for tilskudd i mer enn seks måneder for samme kandidat, må lærebedriften søke på nytt. 

Tilskuddet er spesielt rettet mot ungdom, og kan gis for både lærekandidater og lærlinger. Lærebedrifter kan ikke motta tilskudd i denne ordningen samtidig som de mottar ekstratilskudd eller tilskudd for spesialundervisning for samme kandidat.

Søknad

Lærebedriften/opplæringskontoret finner skjema på innlandetfylke.no.

Søknadene behandles fortløpende av fylkeskommunens fagrådgiver for det aktuelle programområdet.

Tilskuddet kan brukes til

Frikjøp av en kollega, veileder eller en andreårs-lærling som fadder/mentor for å få ekstra tid til bistand, språkopplæring, oppfølging og veiledning i lærebedriften.
Kjøp av eksterne ressurser som for eksempel mentor, språkkurs eller andre tjenester som vil dekke definert behov i tråd med formålet i ordningen.

Utbetaling

Tilskuddet utbetales samtidig med det ordinære basistilskuddet til lærebedriften to ganger i året. Tilskuddet gis ikke med tilbakevirkende kraft.

Videreføring etter seks måneder

Dersom lærebedriften har behov for videreføring av tilskuddet etter de første seks månedene, kreves ny søknad. Den må inneholde en enkel rapport om tiltak og resultater fra forrige periode.

Ved behov kan fylkeskommunen be om sluttrapport.

Bakgrunn

Fylkeskommunen har ikke etablert generelle eller individuelle kurs i norsk, som har som formål å bedre de generelle norskferdighetene til denne målgruppen. Vi ser derimot behov for norskopplæring på lærebedriftenes og kandidatenes premisser. Denne tilskuddsordningen skal gjøre dette enklere for bedriftene å organisere slik opplæring i bedriften.

Dette er en midlertidig ordning, som er etablert med bakgrunn i Stortingets ekstrabevilgning til kvalifisering og formidling til læreplasser. Tiltaket er nærmere beskrevet i Innst. 12 S (2021-2022), og er en del av fullføringsreformen.

Les mer og søk elektronisk på innlandetfylke.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til utviklingsprosjekt kunst og kultur

Ordningen skal stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet, og bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere

Søknadsfristen er 15. januar

Forankring

Alle tilskuddsordninger på kulturfeltet i Innlandet fylkeskommune, skal bidra til å oppfylle vedtatt kulturstrategi. Kulturstrategien baserer seg på fylkeskommunens Innlandsstrategi, som igjen bygger på FNs 17 bærekraftsmål.

Les mer om kulturstrategien og bærekraftsmålene på innlandetfylke.no

Søknadsskjema

Kunst og kultur bruker søknadsløsningen på regionalforvaltning.no, som alle må benytte for å få godkjent søknaden. Prosjektbeskrivelse, CV-er, kontrakter, avtaler m.m. kan lastes opp som vedlegg. Innsendte søknader på andre plattformer vil ikke godkjennes. 

Søkeren må registrere seg for å komme inn på selve søknadsskjemaet til tilskuddordningen. Du kan gå inn og ut av søknadsskjemaet, så lenge du lagrer underveis.  

Søknadskjema finner du regionalforvaltning.no. Lenke til søknaddskjema finnes på innlandetfylke.no.

Formål

Ordningen skal stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet, og bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere.

Målgruppe

Profesjonelle kunstnere, organisasjoner og miljøer som ønsker å sette gode ideer i produksjon.

Ordningen er åpen for alle kunstuttrykk og sjangere, med unntak av uttrykk som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.

Søknadsfrist 1. november

Skjemaet på regionalforvaltning.no lukkes kl. 23.59 – 1. november.

Fristen gjelder for prosjekter som skal foregå året etter.  

Kriterier for måloppnåelse

Sammen med utfylt søknadsskjema skal det legges ved: 

- Prosjektbeskrivelse med bakgrunn for og formål med tiltaket. 
- Framdriftsplan med beregnet start- og avslutningstidspunkt. 
- Budsjett, finansieringsplan og søknadssum. 

Tildelingskriterier

Alle kvalifiserte tiltak kan ikke forvente å få støtte. Søknadene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

- Kunstnerisk/kulturfaglig profil.
- Større prosjekter med regional betydning og regionale nedslagsfelt. 
- Tiltak som stimulerer til kunstnerisk fornyelse og utvikling. 
- Et tilfredsstillende opplegg for planlegging, gjennomføring og styring, herunder økonomistyring. 
- Eventuelle samarbeidspartnere som styrker prosjektet økonomisk, praktisk og kunstnerisk. 

Det blir tatt hensyn til både geografisk spredning og bredde i kulturuttrykkene. Det kan søkes tilskudd til tiltak initiert av profesjonelle aktører, organisasjoner og miljøer som gjør kunst- og kulturprosjekter av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig.

Midler kan også gis til prosjekter som utforsker nye formidlingsformer. Prosjekter der Innlandet fylkeskommunes tilskudd vil utløse annen finansiering, vil bli prioritert. 

Avgrensing

- Søknader om støtte til ordinær drift prioriteres ikke i denne ordningen.
- Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktiviteter som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.
- Det gis ikke tilskudd til bokutgivelser, ren turnévirksomhet, plateutgivelser og tilsvarende.
- Rene investeringskostnader og innkjøp av utstyr faller utenfor ordningen.
- Deltakerstøtte og reiseutgifter til andre arrangement faller utenfor ordningen.
- Lokale kulturtiltak omfattes ikke av denne tilskuddsordningen.
- Fylkeskommunen fullfinansierer ikke prosjekter. 

Behandlingstid

Det må forventes to måneders behandlingstid etter fristens utløp. Hovedutvalg for kultur skal vedta fordelingen.

Søkere vil motta foreløpig svar med nærmere presisering av når endelig svar vil foreligge.

Rapportering

- Det skal leveres en kortfattet prosjektrapport og regnskap.
- Rapporteringsfrist er 15. november.
- Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.

Les mer og søk elektronisk på innlandetfylke.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring.

Formål

Driftstilskuddet til høyere yrkesfaglig utdanning skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring. Tilskuddet skal også bidra til å dekke kompetansebehovene i samfunnet. Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire mål for tilskuddsordningen, jf. Prop. 1 S (2018-2019).

 - høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning:

Utdanningene skal være av høy kvalitet og sikre gode vilkår for fagskolestudentene.

- yrkesretta høyere yrkesfaglig utdanning:

Fagskolene skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte yrket. Det er derfor viktig å vurdere hvor relevante utdanningene er for arbeidslivet.

- god tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning:

Fagskolene skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, og en større del av studentene skal ta høyere yrkesfaglig utdanning.

- effektiv og solid fagskolesektor

Fagmiljøene skal ha tilstrekkelig faglig styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljø handler også om administrativ kapasitet og kompetanse.

Hvem kan søke?

Alle fagskoler med adresse/studiested i Innlandet kan søke om tilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger. Tilskuddet skal komme studentene til gode og skal dekke driftsutgifter for utdanninger med studiested i Innlandet.

Det blir arbeidet med å samordne og utvikle ny tilskuddsordning for høyere yrkesfaglig utdanning i forbindelse med omleggingen av finansieringen til fagskolesektoren etter Meld. St. 9 (2016-2017) "Fagfolk for fremtiden".

Tilskuddsordningen er fremdeles under utvikling, og det er et ønske å etablere en felles ordning for alle landets fylkeskommuner. Det er mulig å søke tilskudd til nye studenter som starter fra høsten 2023.

Søknadsfrist

Søknadsfrist varierer fra år. Sjekk innlandetfylke.no for årets frist.

Hva kan støttes?

I forvaltningen av tilskuddsordningen legges det vekt på likeverdig behandling av private og offentlige fagskoler. Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Søknad

Du søker på eget skjema som du finner på innlandetfylke.no

Søknadsbehandling

Søknadene blir behandlet innen februar, med påfølgende tilsagn.

Rapportering

Det er én årlig rapportering til fylkeskommunen med årsrapport/kvalitetsmelding, frist 15. oktober.

Les mer og søk elektronisk på innlandetfylke.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til kulturarenaer i Innlandet

Tilskuddet til kulturarenaer i Innlandet skal bidra til å utvikle gode møteplasser for kulturelle møter og aktiviteter.
Søknadsfrist til fylkeskommunen er 1. mars.
Tilskuddet er finansiert med spillemidler gjennom overskuddet til Norsk Tipping.

Forankring

Alle tilskuddsordninger på kulturfeltet i Innlandet fylkeskommune, skal bidra til å oppfylle vedtatt kulturstrategi. Kulturstrategien baserer seg på fylkeskommunens Innlandsstrategi, som igjen bygger på FNs 17 bærekraftsmål.

Les mer om kulturstrategien og bærekraftsmålene på innlandetfylke.no

Formålet med tilskuddsordningen

Formålet er å bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.

Midlene kan brukes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift.

Det er kun allmennyttige anlegg som får tilskudd, det vil si at kommersielle aktører ikke kan søke. For aksjeselskap må vedtektene godkjennes, og det må framkomme at det er et allmennyttig, ikke-kommersielt selskap.

Retningslinjer

Du må sette deg godt inn i både de statlige og fylkeskommunale og retningslinjene.

Statlige retningslinjer for tilskudd til kulturbygg og Fylkeskommunale retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer finner du på innlandetfylke.no

Søknadsfrist

Søknadsfristen til Innlandet fylkeskommune er 1. mars.

Elektronisk søknadsskjema på anleggsregisteret.no finner du lenke til på innlandetfylke.no

Før du sender inn søknaden, skal den være behandlet av kommunen din med en uttalelse. Kommunene kan ha egne søknadsfrister. Sjekk dette med kommunen din.

Saksbehandling hos Innlandet fylkeskommune

- Innlandet fylkeskommune kan be om tilleggsopplysninger, og ta en besiktigelse dersom det er nødvendig for saksbehandlingen. Det vil i så fall skje i samarbeid med kommunen.
- Innlandet fylkeskommune får normalt tildelingen fra Kulturdepartementet i mai hvert år.
- Innlandet fylkeskommunes hovedutvalg for kultur gjør vedtak om tildelinger. Vedtak gir enten avslag eller en konkret tildeling med sum i antall kroner. Det settes ikke opp venteliste utover det vedtaket sier.
- Hvis søknaden din får avslag, eller lavere tilsagn enn du søkte om, kan du normalt ikke søke en gang til. Bare dersom det er vesentlige endringer i prosjektet, kan du søke igjen neste år.
- Rapporteringer og utbetalinger skjer gjennom kommunene.
- Tilsagn på over 400 000 kroner skal godkjennes av revisor. Lavere tilsagn skal godkjennes av kommunen når de ber om utbetaling.

Om søknaden

Søknaden må sendes før tiltaket/prosjektet er fullført, og så tidlig som mulig.

Før du sender søknaden til Innlandet fylkeskommune

- Kommunen skal kommentere behovsvurderingen.
- Hvis det er flere søknader fra en kommune, må kommunen sette opp en prioritering blant søknadene.
- For større prosjekter bør søkeren avtale et dialogmøte for å få et godt samarbeid med de som skal bidra i prosjektet.

Krav til søknaden

- Prosjektet må være planlagt ut fra definerte behov innen kunst og kultur. 
- Tiltaket/prosjektet bør samsvare med prioriteringene i Kulturstrategien til Innlandet fylkeskommune.

Dette skal følge med søknaden:

- behovsvurdering med kommentarer fra kommunen
- plantegninger med kommentarer
 -budsjett som inneholder avsetninger til kunst, usikkerhet og reserve
- framdriftsplan for byggeprosjektet
- finansieringsplan som viser at prosjektet er fullfinansiert
- en realistisk driftsplan for 20 år framover
- vedtekter/utleieavtale eller lignende

Krav til god kvalitet på kulturarenaen

Kulturarenaer skal kvalitetssikres ut ifra hva de skal brukes til. Vi anbefaler samhandling med relevante fagmiljøer tidlig i planleggingen.

Aktuelle fagmiljøer i tillegg til Innlandet fylkeskommune, kan for eksempel være Innlandet musikkråd, Musikk i Innlandet, Teater Innlandet, Oppland kunstsenter/Kunstbanken Hedmark kunstsenter. Vi anbefaler at dere følger NS8178 for god akustikk.

Les mer og søk elektronisk på innlandetfylke.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Stipend for etablerte kunstnere

Skapende og utøvende kunstnere kan søke om stipend for å arbeide med kunstprosjekter og nye uttrykk.
Søknadsfristen er 1. august.

Forankring

Alle tilskuddsordninger på kulturfeltet i Innlandet fylkeskommune, skal bidra til å oppfylle vedtatt kulturstrategi. Kulturstrategien baserer seg på fylkeskommunens Innlandsstrategi, som igjen bygger på FNs 17 bærekraftsmål.

Les mer om kulturstrategien og bærekraftsmålene på innlandetfylke.no

Formål

Innlandet fylkeskommunes stipend til etablerte kunstnere har som formål å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk i stipendperioden.

Hvem kan søke?

- Profesjonelle kunstnere innen alle kunstuttrykk og sjangere som bor og har sitt virke i Innlandet kan søke om stipend.
- Søkeren må være registrert i folkeregisteret med adresse i Innlandet fylke.
- Kunstnere som er under utdanning kan ikke søke om stipend.
- Kunstnere som mottar Statens kunstnerstipend eller Statens garanterte minsteinntekt i den aktuelle perioden kan ikke søke.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. august.

Søknadskjema

Gå til digitalt søknadsskjema via ID-porten. Lenke finner du på innlandetfylke.no

Støttenivå

Stipendet for etablerte kunstnere i Innlandet er på 200 000 kroner per stipend.

Stipendet utbetales over ett eller to år etter nærmere avtale.

Krav til søknadene

Sammen med utfylt søknadsskjema skal det legges ved:

- CV som gir oversikt over utdannelse, stipender og yrkesvirksomhet
- Datert oversikt over kunstnerisk virksomhet de siste 5 årene (utstillinger, konserter, turneer, kunstprosjekt etc.)
- Prosjektplan for bruk av stipendet i stipendperioden

Vurdering av søknadene

Ved vurdering av stipendsøknadene legges det vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet, samt på stipendsøkerens plan for bruk av stipendet i stipendperioden.

Søknadsbehandling

Fylkesrådmannen oppnevner en rådgivende stipendkomite bestående av fagpersoner med relevant kompetanse.

Rapportering og utbetaling av stipend

Stipendet utbetales i halvårlige terminer ved starten av hvert halvår.

Ved utbetaling over to år skal det leveres en kort underveisrapport før tredje termin utbetales.

Det skal leveres sluttrapport etter endt stipendperiode.

Behandling av søknader

- Søker mottar automatisk kvittering når søknaden er innsendt
- Det sendes ikke ut foreløpige svar på mottatt søknad

Les mer og søk elektronisk på innlandetfylke.no

Privatpersoner
logo
Stipend for husflid og handverk

Profesjonelle utøvarar innan husflid og handverk i Innlandet kan søkje om stipend.

Forankring

Alle tilskotsordningar på kulturfeltet i Innlandet fylkeskommune, skal bidra til å oppfylle vedtatt kulturstrategi. Kulturstrategien baserar seg på Innlandsstrategien til fylkeskommunen, som igjen bygger på FNs 17 bærekraftsmål.

Les mer om kulturstrategien og bærekraftsmålene på innlandetfylke.no

Føremål

Gi profesjonelle utøvarar innan husflid og handverk moglegheit til å arbeide med ny formgiving, produktutvikling eller vidareutvikling og styrking av ein teknikk innan fagfeltet husflidshandverk, folkekunst og kulturhandverk. Målet er å ta vare på og fornye dei rike kulturskattane innan husflid og handverk, og synleggjere denne delen av kulturen.

Stipendet skal delast ut til ein tradisjonsberar og nyskapar innan sitt fagfelt.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. august.

Søknadskjema

Du logger deg på via ID-porten. Lenke til søknadsskjemaet finn du på innlandetfylke.no

Kven kan søkje?

- Profesjonelle utøvarar innan husflid og handverk som bur og har sitt verke i Innlandet. Søkjar må vere registrert i folkeregisteret med adresse i Innlandet fylke.
- Søkjar må vere registrert som sjølvstendig næringsdrivande, som enkeltpersonføretak eller ANS/DA/AS/SA i Brønnøysundregisteret

Kven kan ikkje søkje?

- Utøvarar som er under utdanning
- Mottakarar av Statens kunstnarstipend, Statens garanterte minsteinntekt eller stipendiat hjå Norsk Handverksinstitutt i den aktuelle perioden

Støttenivå

Stipendstorleik: 50 000 kroner

Krav til søknadene

Saman med utfylt søknadsskjema skal det leggast ved:

- CV som gir oversikt over både formell kompetanse og realkompetanse, tidlegare stipend og relevant yrkesverksemd
- Datert oversikt over verksemd innan husflid og handverk dei siste 5 åra som utstillingar, konkurranser, arenaer for sal osv.
- 3–5 digitale bilete av søkjaren sine husflids- og/eller handverksprodukt
- Plan for bruk av stipendet. Planen skal innehalde planlagt aktivitet, forventa resultat og budsjett med finansieringsplan

Vurdering av søknadene

Ved vurdering av stipendsøknadene leggast det vekt på husflids- og handverksfagleg aktivitet og kvalitet, i tillegg til stipendsøkjaren sin plan for bruk av stipendet i stipendperioden.

Behandling av søknadene

Fylkesrådmannen nemner opp ein rådgjevande stipendkomité som består av fagpersonar med relevant kompetanse.

Rapportering

Stipendmottakar pliktar å sende rapport innan utgangen av september året etter stipendtildelinga.

Stipendmottakaren kan gjennomføre ei produktutstilling mot slutten av stipendperioden, etter avtale med Husflidskonsulenten i Oppland og seksjonssjef for Kunst og kultur.

Les meir og søk elektronisk på innlandetfylke.no

Privatpersoner
logo
Stipend for unge kunstnere

Unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Innlandet, kan søke om stipend.
Søknadsfristen er 1. august.

Forankring

Alle tilskuddsordninger på kulturfeltet i Innlandet fylkeskommune, skal bidra til å oppfylle vedtatt kulturstrategi. Kulturstrategien baserer seg på fylkeskommunens Innlandsstrategi, som igjen bygger på FNs 17 bærekraftsmål.

Les mer om kulturstrategien og bærekraftsmålene på innlandetfylke.no

Formål

Stipendordningen skal støtte unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Innlandet.

Hvem kan søke?

- Kunstnere under 36 år innen alle kunstuttrykk, som er bosatt i Innlandet, kan søke om stipend.
- Søkeren må være registrert i folkeregisteret med adresse i Innlandet fylke.
- Kunstfaglig utdanning eller høy realkompetanse kreves.
- Kunstnere som er under utdanning kan ikke søke om stipend.
- Kunstnere som mottar Statens kunstnerstipend eller Statens garanterte minsteinntekt i den aktuelle perioden, kan ikke søke.
- Det er bare enkeltpersoner, ikke grupper som kan søke.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. august. 

Søknadskjema

Du logger deg på via ID-porten. Lenke til digitalt søknadsskjema finner du på innlandetfylke.no

Støttenivå

Stipendstørrelse: 50 000 kroner per stipend.

Krav til søknadene

Sammen med utfylt søknadsskjema skal det legges ved:

- CV som gir oversikt over utdannelse, stipender og yrkesvirksomhet/praksis og kunstnerisk aktivitet
- Plan for bruk av stipendet. Planen skal inneholde kunstnerisk aktivitet, forventet resultat og budsjett med finansieringsplan

Vurdering av søknadene

Ved vurdering av stipendsøknadene legges det vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet, samt på stipendsøkerens plan for bruk av stipendet.

Søknadsbehandling

Fylkesrådmannen oppnevner en rådgivende stipendkomité som består av fagpersoner med relevant kompetanse.

Rapportering

Stipendmottaker plikter å sende rapport innen utgangen av september det påfølgende året.

Les mer og søk elektronisk på innlandetfylke.no

Privatpersoner
logo
Fond for støtte til store arrangement

Organisasjoner og virksomheter som arrangerer store arrangement av nasjonal og internasjonal betydning, kan søke om fondsmidler.

Søknadsfrist: Løpende

Formål

Formålet med fondsmidlene er å bidra til at store arrangement kan videreutvikle Innlandets rolle og posisjon som vertskap for store arrangement, og at Innlandet profileres nasjonalt og internasjonalt.

Alle søknader vurderes likt med utgangspunkt i tildelingskriteriene.

Hvem kan søke?

Organisasjoner og virksomheter som arrangerer store arrangement av nasjonal og helst internasjonal betydning.

Hva kan midlene brukes til?

- Arrangementet skal bidra til betydelige ringvirkninger i regionen for reiseliv, næringsutvikling og bostedsattraktivitet. Dette skal synliggjøres for eksempel gjennom bruk av en arrangementskalkulator. Du finner en lenke til arrangementskalkulator på innlandetfylke.no
- Arrangementet skal brukes som arena for å profilere Innlandet både nasjonalt og internasjonalt. Profilering skal skje etter retningslinjer som følger tildelingen av tilskudd.
- Arrangementet skal ha lavest mulig miljøfotavtrykk. Det skal legges fram en plan for klima- og miljøtiltak. Arrangører kan for eksempel benytte "Veileder for utslippsfrie arrangement" som du finner lenke til på innlandetfylke.no
- Det kan gis tilskudd til innovasjon og samarbeidstiltak som styrker arrangement som arena for inkludering, frivillig engasjement og stedsutvikling.
- Midlene kan også brukes til planlegging av større arrangement, for eksempel til akkvisisjonsarbeid.

Avgrensninger

- Fylkeskommunen støtter i hovedsak arrangement som er åpne for allmennheten, og som ikke er underlagt eierformer som er basert på fortjeneste. Arrangører og institusjoner som mottar tilskudd har ikke anledning til å ta ut utbytte.
- Aktører som går med overskudd på sine arrangementer, skal i rapporteringen og/eller strategiplanen oppgi hvordan de har tenkt å bruke overskuddet.
- Arrangement i Innlandet kan ikke få støtte fra flere fylkeskommunale ordninger, med unntak av FOU-støtte gjennom Forregion eller Regionale forskningsfond.

Søknadsfrist

Det er løpende søknadsfrist. Det er ønskelig å motta søknaden senest 3 måneder før arrangementet.

Vennligst ta kontakt med fylkeskommunen før du starter søknadsprosessen.

Søknad 

Du finner lenke til søknadsskjema på innlandetfylke.no

Ved innsending av søknad, ta kontakt med en av de ansvarlige for ordningen:

Amund H. Steinbakken: alle typer henvendelser
Kjersti Rønning Huber og Per Madsen: henvendelser om idrettsarrangement
Terje Kongsrud: henvendelser om kulturarrangement

Behandling av søknadene

Etter at søknaden er sendt inn, er det et fagteam for arrangement som behandler søknadene administrativt. Tildeling av midler skjer ved politisk behandling av fylkesutvalget. Støtten gis som en engangsstøtte.

Les mer og søk elektronisk på innlandetfylke.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Stimuleringsmidler til internasjonalt samarbeid i Innlandet

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter til internasjonalt samarbeid. 
Søknadsfrist er løpende.

Hvem kan søke?

Kommuner, klynger og innovasjonsaktører, offentlige og private aktører i Innlandet fylke kan søke.

Forutsetningen er at søker har etablert, eller ønsker å etablere, samarbeid med internasjonale partnere. Ordningen skal legge til rette for søknader til internasjonale finansieringsordninger.

Aktuelle programmer er: Kreativt Europa, EØS-midler, Interreg-midler, Digital, Horisont Europa, Erasmus + og Nordiske kulturmidler. Andre ordninger kan vurderes.

Store prosjekter som er rettet mot eksempelvis Horisont Europa eller Digital kan søke om 150 000 kroner.
Mindre prosjekter som er rettet mot eksempelvis Erasmus +, EØS-ordningen, Interreg eller andre kan søke om 50 000 kroner.

Utvikle søknad til internasjonale prosjekter

Ordningen skal bidra til å utvikle søknad til internasjonale prosjekter, og kan dekke aktiviteter som nettverksarbeid, møtevirksomhet, reisestøtte og søknadsskriving.

Kommuner og offentlige aktører oppfordres til å søke.

Slik søker du

Søknaden sendes inn på regionalforvaltning.no. Lenke til søknaddskjema finner du på innlandetfylke.no

Søknaden må inneholde:

- hvem som søker
- hvilken programordning som er relevant
- eventuelle samarbeidspartnere
- forventet prosjektresultat
- kort prosjekt- og fremdriftsplan
- budsjett og finansiering
- kortfattet forankring til FNs bærekraftsmål

Krav om egenfinansiering

Det stilles krav om en egenfinansiering på minimum 50 prosent, enten i form av kapital, egeninnsats, eller en kombinasjon. Det må vises til et budsjett og aktivitetsplanen der egeninnsats settes inn.

Det kan tildeles enten 50 000 eller 150 000 kroner avhenge av størrelsen på prosjektet. Søker velger selv søknadssum i regionalforvalningen. Summen på 50 000 kroner er rettet imot nye eller mindre aktører, mens summen på 150 000 kroner er rettet mot større og erfarne aktører.

Midlene kan brukes til partnersøk, prosjektutvikling og søknadsskriving til EU-programmene Kreativt Europa, EØS-midler for kultur, Interreg-midler, Digital, Horisont Europa, Erasmus + og/eller Nordiske kulturmidler. Andre ordninger kan vurderes.

Tildelingskriterier

Disse kriteriene blir lagt vekt på når søknadene vurderes:

- prosjektets kvalitet og forventet resultat
- tiltakets betydning på lokalt, regionalt og europeisk nivå
- en tilfredsstillende plan for partnerskap, planlegging, gjennomføring, styring og økonomistyring
- sannsynlighet for å nå gjennom i en europeisk søknadsprosess
- relevansen mellom prosjektets tematikk og FNs bærekraftsmål
- aktører som søker om 150 000 kroner, skal bidra til å løse regionale utfordringer. Se gjerne til regionale planer. Disse finner du lenke til på innlandetfylke.no

Aktivitet og prosjektgjennomføring i distriktskommuner (sentralitetsnivå 5 og 6) vil bli prioritert. Det forventes at disse søknadene rettes inn mot deltakelse i Horisont Europa, Digital eller de store ordningene under Kreativt Europa eller Erasmus +. Det kan ikke forventes at alle kvalifiserte prosjekter får støtte.

Hva mer kan fylkeskommunen bidra med?

Ved tildeling av støtte tilbys oppstarts- og oppfølgingsmøter med Innlandet fylkeskommune, samt tilbud om å delta i Europanettverk Innlandet. Informasjon om tiltak og prosjekter som mottar fylkeskommunal støtte skal være tilgjengelig for alle.

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd

Tilsagn på innvilgede søknader sendes ut snarest og senest 6 uker etter søknadsfristens utgang.

75 % av tilskuddet utbetales på forskudd så fort prosjekteier har sendt inn anmodning om utbetaling. Resterende 25 % av tilskuddet utbetales etter prosjektets slutt.

Rapportering

Du må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Du må dokumentere tiltaket med bekreftet regnskap. Benytt tildelt skjema for sluttrapportering. Rapporteringsfrist vil stå i tildelingsbrevet. Rapporten må inneholde:

- Om det ble søkt på en internasjonal støtteordning, og resultatet av søknaden.
- Merverdien som ble oppnådd ved å samarbeide. Eventuelt hva som kunne vært gjort bedre.
- Beskrivelse av gjennomført tiltak og resultatoppnåelse mot valgte bærekraftsmål.
- Regnskapsrapport med timelister per dag/per oppgave ifølge aktivitetsplanen.

Frist for rapportering er etter at internasjonal søknad har blitt vurdert, eller senest to år etter søknaden ble innvilget.

Innlandet fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i all relevant dokumentasjon.

Les mer og søk elektronisk på https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/kunst-og-kultur/stimuleringsmidler-til-internasjonalt-samarbeid-i-innlandet.31298.aspx

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Kompetansemidler innen yrkesopplæring

Her kan skoler og lærebedrifter søke midler for å fornye og utvikle kompetanse innen eget fagområde, styrke kompetanse rundt opplæringsrollen og utvikle samarbeidet mellom skole og bedrift.

Ordningen er et ledd i den statlige satsningen på kompetanseutvikling innen yrkesfag.
Les mer om grunnlaget for tilskuddsordningen på nettsidene til Lovdata og Utdanningsdirektoratet. Du finner lenker til disse på innlandetfylke.no

Mål for tilskuddsordningen

- styrket kompetanse i skoler og lærebedrifter ut fra lokale behov
- langsiktig og styrket samarbeid mellom skole og arbeidsliv
- gjensidig kompetanseutvikling ved utveksling av kunnskap og erfaring mellom aktørene i fag- og yrkesopplæringen

Målgrupper for kompetansetiltakene

- faglærere i yrkesopplæringen
- instruktører og faglige ledere som gir opplæring i bedrift

Dette kan du søke om tilskudd til

- faglige kurs rettet mot faglærere i yrkesopplæringen
- hospitering fra både videregående skole og arbeidslivet (kr 3500,- per dag, maksimalt 5 dager)
- yrkesfaglærer 2-ordningen (som skal sikre fagspesifikk kunnskap i skole eller i bedrift)

Søknad

Søknadsskjema finner du på innlandetfylke.no

Evaluering av kompetansetiltak yrkesfag

Etter at tiltakene er gjennomført, ønsker vi en beskrivelse og en evaluering av tiltakene som er gjennomført.

Skjema evaluering av kompetansetiltak yrkesfag finner du på innlandetfylke.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Bedriftsintern opplæring (BiO)

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke om tilskudd til å delfinansiere opplæringen. Du må sende inn søknad minimum en måned før opplæringen starter.

Kort om BIO-ordningen

- Ordningen skal bidra til å gi bedriften den kompetansen dere trenger for å gjennomføre en nødvendig omstilling.
- Omstilling kan være endring av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder.
- Bedrifter med ansatte i Innlandet fylke kan søke.

Hvordan søker du?

Du søker via regionalforvaltning.no. Lenke til søknadsskjema finner du på innlandetfylke.no

Hvem kan søke?

-Private bedrifter lokalisert i Innlandet
- Offentlig eide bedrifter i Innlandet som ikke mottar offentlig driftstilskudd
- Enkeltpersonforetak uten ansatte kan ikke søke

Krav til søkere

- Dersom flere bedrifter samarbeider om opplæringstiltak, må én bedrift stå som søker.
- Ikke-kommersielle aktører / medlemsorganisasjoner kan søke på vegne av flere bedrifter.
- Bedriften kan ikke være i økonomiske vanskeligheter.  

Hvordan kan tilskuddet brukes?

- Tilskuddet skal utelukkende gå til opplæring for ansatte i Innlandet.
- Mottakere av opplæringen skal være ansatte i lønnet arbeid med arbeidsavtale.
- Permitterte kan delta i opplæringen etter avtale med NAV.
- Lærlinger kan delta i opplæringen.

Opplæringsperiode

- Opplæringen kan vare i maksimalt 52 uker.
- Opplæringen skal være gjennomført innen 18 måneder etter at tilsagnet er gitt.

Krav til søknaden

1. Beskriv omstillingsbehovet
Du må beskrive behovet for omstilling;

- Hvor står bedriften i dag?
- Hvilken omstilling ønsker dere?
- Hva slags kompetanse mangler de ansatte for at bedriften kan gjennomføre ønsket omstilling?

2. Lag en opplæringsplan
Du må legge ved en opplæringsplan. Denne skal inneholde informasjon om:

- hva slags type opplæring det er snakk om
- hvem som skal tilby opplæringen. Som hovedregel skal dere bruke ekstern kursleverandør. Bruker dere intern opplæringsansvarlig, må det begrunnes.
- hvor mange som skal delta på opplæringen
- tidsperiode og antall timer som skal brukes til opplæring

Hvis flere bedrifter samarbeider om opplæringstiltak, må opplæringsplanen være underskrevet av lederne ved de deltakende bedriftene.

Mal for opplæringsplan kan du laste ned på innlandetfylke.no

Dersom bedriften er en godkjent lærebedrift, så opplys om det i søknaden.

Hva kan du få støtte til?

Vi gir støtte til opplæring, lønn og andre mindre kostnader. 

Alle kostnader skal legges inn i kostnadsplanen i regionalforvaltning
Dersom lønnskostnader er en del av kostnadene, må du oppgi timer og hvilken timepris som er lagt til grunn. Der flere deltar på opplæring og har forskjellig lønn, kan du bruke en gjennomsnittlig timepris.

1. Opplæringskostnader
Dette kan være kursavgift, kostnader til kursholder, reiseutgifter for kursholder, nødvendig kursmateriell og lisenser som er nødvendig for å gjennomføre opplæringen. (Materiell som kan brukes etter endt opplæringsperiode regnes som investering og støttes ikke).

I utgangspunktet skal opplæringen gjennomføres av en ekstern kursholder. Hvis dere benytter opplæringsansvarlig fra egen arbeidsplass (intern kursholder), må det begrunnes. For intern kursholder regnes timepris som for kursdeltakere, se nedenfor.

Opplæringskostnadene skal utgjøre minimum 1/3 av totale kostnader.

2. Lønnskostnader
Lønnskostnader dekkes for den tiden ansatte deltar på opplæring. Permitterte kan delta på opplæringen etter nærmere avtale og godkjenning hos NAV. Vi dekker ikke lønnskostnader for permitterte som deltar på opplæring og som mottar dagpenger fra NAV i opplæringsperioden.

Godkjent timesats er inntil 1,2 promille av brutto årslønn, men begrenset til 700 kroner per time. Satsen dekker både lønn og sosiale kostnader.

Eksempel på hvordan du regner ut lønnskostnader for ansatte finner du på innlandetfylke.no

3. Andre utgifter
En mindre del av kostnadene kan være administrasjonskostnader og reiseutgifter for ansatte dersom det ikke er mulig å få opplæringen lokalt. Timer til administrasjon dekkes etter timesats som for kursdeltakere. 

Du får ikke støtte til

- opplæringstiltak som er gjennomført eller påbegynt før søknaden er sendt inn
- utvikling av kurs- og kompetansetilbud
- bedriftsetablering eller bedriftsutvikling – for eksempel utvikling av forretningsidé, utvikling av tjeneste/produkt, markedsundersøkelser, markedsføring av nye produkter, organisasjons- og lederutvikling
- ordinær drift
- grunnleggende og obligatorisk opplæring som det forventes at bedriften har/gir sine ansatte, for eksempel kunnskap om bedriftens ordinære produksjon, regnskapskurs
- opplæring som er obligatorisk for å oppfylle nasjonale krav og krav til sertifisering, for eksempel truckførerkurs, kranførersertifikat, tilhengersertifikat
- individuelt utdanningsløp som gir fullført utdanning
- ordinært opplæringsløp for lærlinger
- opplæring som kun omfatter ledelsen
- investeringer

Hvor mye kan du få i støtte?

Støttebeløp:

Bedriften kan få støtte opptil 750 000 kroner per opplæringstiltak, maksimalt 75 000 kroner per ansatt som deltar på opplæring.
Dersom flere bedrifter samarbeider om felles opplæringstiltak og flere enn 10 ansatte deltar på opplæringen, kan maksimalt støttebeløp økes.

Støttesats:

- små bedrifter – under 50 ansatte: opptil 70 % av godkjente kostnader
- mellomstore bedrifter – 50–250 ansatte: opptil 60 % av godkjente kostnader
- store bedrifter – over 250 ansatte og mer enn 50 millioner kroner i årlig omsetning: opptil 50 % av godkjente kostnader

Egenandelen kan være egeninnsats (egne timer) eller egen finansiering.

Tilskudd fra BIO Innlandet regnes ikke som bagatellmessig støtte. Støtten gis etter statsstøtteregelverkets alminnelige gruppeunntak for støtte til opplæring (GBER art. 31).

Hvordan vurderer vi søknaden?

Ved behandling av søknaden legger vi vekt på

- at omstillingsbehovet er godt begrunnet
- at det er lagt ved en konkret opplæringsplan
- om opplæringen omfatter mange av de ansatte
- om bedriften er en godkjent lærebedrift, og om lærlinger deltar i opplæringen
- om fremmedspråklige deltar i opplæringen
- om omstillingsbehovet/opplæringen er koblet til grønn omstilling og/eller digitalisering
- bedriftens betydning for lokalsamfunnet

Søknadsfrist og behandlingstid

Du kan søke hele året, men søknaden må sendes inn minimum en måned før opplæringen starter.

Hvis du vil være sikker på å få behandlet søknaden i inneværende år, må du sende inn søknaden før 15. oktober.

Vi behandler søknader fortløpende. Søknader med søknadsbeløp på 500 000 kroner eller mer, må behandles politisk, og vil ha lengre behandlingstid. Det er også lengre behandlingstid i forbindelse med ferier.

Offentlighet

Søknader er i utgangspunktet offentlige. Dersom du mener det er nødvendig å unnta søknaden offentlighet, må du begrunne det.

Oversikt over søkere som mottar tilskudd legges ut her på fylkeskommunens nettside.

Rapportering

Etter gjennomført opplæring, må tilskuddsmottaker legge inn en sluttrapport i regionalforvaltning.no.

Rapporten skal inneholde:

- Et særskilt prosjektregnskap for opplæringstiltaket
Dette må være i samsvar med godkjent budsjett. Prosjektregnskapet skal bekreftes av autorisert regnskapsfører for tilskudd opptil 250 000 kroner, eller av offentlig godkjent revisor for tilskudd over 250 000 kroner.

- Timelister
Ansattes timebruk, og eventuell timebruk av opplæringsansvarlig når dette er satt inn som kostnad, skal dokumenteres med timelister med tilhørende, godkjente timesatser. Timekostnader multiplisert med antall timer skal gå fram av prosjektregnskapet.

Timelistene bør anonymiseres, slik at navn på ansatte som har deltatt på opplæringen ikke blir synliggjort.

Les mer og søk elektronisk på innlandetfylke.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post