Fredrikstad kommunes støtteordninger

Fredrikstad kommune deler ut tilskudd innenfor kultur, idrett, oppvekst, lokalsamfunn, helse, inkludering og andre diverse kategorier. Se fanen"Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Fredrikstad kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (8)
logo
Arbeidsstipend for kunstnere

Stipendet er på 200.000 kroner og fordeles over et kalenderår, med første utbetaling i januar. Stipendet vil bli tildelt én kunstner.

Målgruppe
Nyetablerte og etablerte kunstnere som er bosatt i Fredrikstad kommune i tildelingsperioden


Søknadsfrist
1. april 2024

Les retningslinjer på kommunens nettsider:

https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/kulturogfritid/tilskudd/tilskudd-til-kulturvirksomhet/arbeidsstipend-for-visuelle-kunstnere/

Privatpersoner
logo
Fredrikstad kommunes kulturstipend

Fredrikstad kommune ønsker å støtte kulturutøvere i Fredrikstad og deler hvert år ut et pengebeløp som studie-/arbeidsstipend til tidsbegrensede prosjekter innenfor kulturfeltet. Stipendet kan søkes av enkeltpersoner med hjemmeadresse i Fredrikstad. Stipendet kan gis både til profesjonelle og amatører. Unge søkere prioriteres. 

 

Retningslinjer Fredrikstad kommunes kulturstipend

1. Fredrikstad kommune kan hvert år dele ut et kulturstipend bestående av et pengebeløp.

2. Stipendiet kan søkes av enkeltpersoner med hjemmeadresse i Fredrikstad.

3. Det gis studie-/arbeidsstipend til tidsbegrensede prosjekter innenfor kulturfeltet. Søknaden må være godt faglig motivert og        studieopplegget skissert. I prinsippet gis det ikke stipend til grunn- og videreutdanning eller til kurs som har forbedret lønnskompetanse som formål. Unge søkere prioriteres, og stipendiet kan gis til både profesjonelle og amatører.Søknadsfrist skal kunngjøres i dagsavisene samt oversendes kulturrådene.

4. Fristen settes årlig til senest 15. november. 

5. Kulturstipendiet kan deles, men kan ikke være på mindre enn kr 10.000. Dersom det et år ikke er kvalifiserte søkere kan kultur- og miljøutvalget velge å ikke dele ut stipend dette året.

6. Stipendmottakere skal avgi rapport for bruken av midlene innen 3 måneder etter avsluttet studieprosjekt. Blir stipendiet ikke brukt innen fastsatt tid, må det snarest gis melding til kulturkontoret. Dersom stipendiet ikke blir brukt til det formål det er søkt om, må stipendiet tilbakebetales.

7. Innkomne søknader legges fram for Fredrikstad kommunes Frederikprisjury som gir sin innstilling til kultur- og miljøutvalget.
Juryen består av:

 • 3 representanter oppnevnt av kultur- og miljøutvalget
 • 1 representant oppnevnt av ungdomsrådet
 • 1 representant oppnevnt av rådmannen

Endelig vedtak fattes i kultur- og miljørutvalget og stipendiebeløp fastsettes der. Kulturetaten innehar sekretærfunksjon for juryen.

8. Utdelingen skjer fortrinnsvis i forbindelse med årlig Frederikprisarrangement i januar. Skulle Frederikprisarrangementet utgå, kan utdelingen skje i forbindelse med et egnet kulturarrangement, et bystyremøte eller lignende.

Privatpersoner
logo
Tilskudd til idrett

Fredrikstad kommune tilbyr en rekke tilskudd til idrett

Driftstilskudd til idrettsforeninger og lag

Driftstilskudd er i første rekke ment å dekke administrasjonsutgifter, materiell til vanlig drift etc., men det kan disponeres til det formål mottakeren selv mener trengs best.

Tilskudd gis til idrettsforeinger tilsluttet Norges Idrettsforbund eller tilsvarende nasjonalt forbund for idrett. Søknad om driftstilskudd skal bare fremmes av hovedforeningen. Undergrupper har kke anledning til å sende egen søknad.


Fredrikstad kommunes idrettstipend

Fredrikstad kommune kan hvert år dele ut idrettstipend bestående av et pengebeløp. Søker må være i aldersgruppen 16-30 år og hjemmehørende i Fredrikstad eller representere en idrettsforening hjemmehørende i Fredrikstad.

Stipendiet kan benyttes til deltakelse i treningssamlinger, konkurranser m.m. som tar sikte på å gi søkeren økt kompetanse og videreutvikling.

Søknaden må være faglig godt begrunnet og trenings-/konkurranseopplegget må være skissert. I prinsippet gis det ikke stipend til grunn- og videreutdanning eller til kurs som har forbedret lønnskompetanse som formål.


Stipendiet kan gis både til profesjonelle og amatører.


Leiekostnader, vedlikehold / rehabilitering og nye idrettsanlegg og bygg

Det kan søkes om tilskudd til leiekostnader i forhold til idrettsanlegg. Idrettslag og foreninger som eier egne anlegg kan søke om tilskudd for vedlikehold og rehabilitering samt etablering av nye idrettsanlegg. Det skal skrives rapport ved prosjektets ferdigstillelse. Det gis ikke nytt tilskudd før rapport fremlegges.Starttilskudd for idrett

Tilskudd gis til nystiftede og reorganiserte idrettslag/foreninger når driften har ligget nede i minst 2 år. ​Foreningen må ha minst 15 medlemmer og det må være etablert et styre og vedtekter for virksomheten.


Tilskudd til idrett- og sportseventer

Det kan søkes om tilskudd til idretts- og sportseventer som understøtter og profilerer Fredrikstad kommune som en aktiv og attraktiv idretts- og arrangementsby.

Tilskuddsordningen har to søknadsfrister i året, 1. november og 1. april.


Tilskudd til idrettstiltak for personer med bistandsbehov

A. Til forening/klubb
Som hovedregel gis det tilskudd til forening/klubb som bedriver aktivitet for personer med bistandsbehov, på lik linje med idrettsforeninger for øvrig.

B. Til enkeltpersoner
Enkeltpersoner som er avhengig av ledsager, kan søke tilskudd til deltakelse i idrettskonkurranser og dekning av kostnader i forbindelse med reise og opphold. Størrelsen på tilskuddet vurderes på grunnlag av søknad og budsjett.

Les mer og søk elektronisk på fredrikstad.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Fredrikstad kommunes smart- og næringsfond

Fredrikstad kommunes smart- og næringsfond skal primært bidra til å gjennomføre gjeldende strategier i Fredrikstad kommunes næringsplan og i Smart Fredrikstadprogrammet. Fellestiltak som øker verdiskaping gjennom synergier og vekst, samt tiltak som bidrar til et mer bærekraftig samfunn, prioriteres, herunder også sosialt entreprenørskap.

Tildelinger fra smart- og næringsfondet utlyses normalt to ganger i året, med søknadsfrist 1. februar og 1. september. Ved spesielle anledninger vil fondet kunne bli utlyst flere ganger årlig, eller utlysingstidspunktet kan forskyves for å oppnå skjønnsmessige effekter.

Tildelingskriterier

 • Ved bruk av fondet skal det legges vekt på om tildelingen utløser ekstern finansiering.
  Generelt sett bør støtteintensiteten ikke overstige 50 prosent av totalbudsjettet. Der
  hvor større selskaper er med i tiltakene bør støtteintensiteten ikke overstige 30 prosent
  av totalbudsjettet. Ved tiltak hvor kommunen har en spesielt stor fordel av tiltaket kan
  høyere støtteintensitet tillates.
 • Tilskudd bør normalt ikke tildeles til enkeltbedrifter, verken bedrifter i en etableringsfase
  eller etablerte bedrifter, og skal ikke brukes til generelle driftsoppgaver.
  Det kan imidlertid gis tildelinger til enkeltbedrifter når disse synes å ha et spesielt stort
  potensiale for å skape mange nye arbeidsplasser, høy verdiskaping eller sterkt
  underbygger målene i Smart Fredrikstad-strategien.
 • Smart- og næringsfondet kan investere i aksjefond som er rettet mot nyetablerte
  selskaper, dersom aksjefondets innretning er slik at det vil kunne stimulere til vekst
  innenfor prioriterte områder i kommunen og regionen.
  Smart- og næringsfondet går ikke inn i enkeltaksjer, med mindre kommunen har en
  klar rolle i selskapets virksomhet.
  Fondet kan investere opptil 200.000 kroner per år i folkefinansiering (crowdfunding),
  dersom lokale/regionale selskaper benytter seg av slik finansiering.
 • Smart- og næringsfondet kan ikke støtte kultur- eller reiselivsarrangementer, men kan
  støtte tiltak som bidrar til at kultur- og reiselivsnæringen øker sin evne til å gjennomføre
  slike tiltak.
 • Formannskapet kan, i forkant av utlysing, beslutte at den aktuelle utlysingen skal rettes
  mot spesielle innsatsområder. I forbindelse med utlysingen kan det også inviteres til en
  konkurranse hvor det etterspørres en leveranse på et definert område.
 • Søknader til fondet må minimum inneholde en beskrivelse av tiltaket, en beskrivelse
  av aktørene som er med i tiltaket, en finansieringsplan, samt en oversikt over hvilken
  annen offentlig støtte søkeren har mottatt de siste tre årene. Det vil bli lagt vekt på at
  det gjøres en gevinstberegning og at det foreligger en plan for å realisere gevinsten.

Utlysingen skjer på kommunens nettsider, i lokalaviser samt gjennom søkeportalen.

Les mer og søk elektronisk på fredrikstad.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Legat til sosiale formål

Legat til sosiale formål fordeler årlig legatmidler etter legatets statutter. Legatet ønsker å bidra med støtte til sosiale aktiviteter som gjennomføres for legates målgrupper. 

Det kan søkes hele året, men legatstyret foretar kun en årlig tildeling. Søknadsfrist er 1. november.Legatet kan gis til:

 • Frivillige lag og foreninger i Fredrikstad kommune som primært arbeider med eldre og funksjonshemmede.
 • Frivillige lag og foreninger i Fredrikstad kommune som arbeider med særskilte tiltak for barn og unge.
 • Elektronisk søknad må inneholde hvilket formål legatmidlene skal benyttes til, samt søknadsbeløp.

Les mer og søk elektronisk på fredrikstad.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kultur

I tillegg til kunstner-  og kulturstipend, tilbyr Fredrikstad kommune en rekke støtteordninger til kultur:

 • Driftstilskudd til lag- og foreninger som driver kulturarbeid
 • Arbeidsstipend for visuelle kunstnere
 • Tilskudd til kunst- og kultur (arrangementstilskudd)
 • Kong Frederiks Hederspris
 • Tilskudd til festivaler innen kunst- og kulturfeltet
 • Tilskudd til tv- og filmproduksjon
 • Tilskudd til unge miljøer innen kulturnæring
 • Legat for Fredriksad bys vel og forskjønnelse

Les mer og søk elektronisk på fredrikstad.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til oppvekst, lokalsamfunn, helse og inkludering

Fredrikstad kommune tilbyr en rekke tilskudd til oppvekst, lokalsamfunn, helse og inkludering:

 • Lokalsamfunnsfondet
 • Tilskudd til integreringsarbeid
 • Tilskudd til organisasjoner innen helse- og velferdsområdet
 • Bufdirs tilskudd til inkludering av barn og unge
 • Legat til sosiale formål
 • Lokale prosjekt mot barnefattigdom
 • Tilskudd til lokale humanitære foreninger

Les mer og søk elektronisk på fredrikstad.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til voksenopplæring

Fredrikstad kommune gir tilskudd til godkjente studieforbund for å støtte særlige voksenopplæringstiltak og målgrupper etter "Lov om voksenopplæring".

Vilkår

Studieforbund må være godkjent i henhold til voksenopplæringsloven § 5.

Tildelt beløp skal i sin helhet benyttes til voksen opplæring for særlige målgrupper.

Søknadsfrist 1. oktober.

Les mer og søk elektronisk på fredrikstad.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post

Adresse

Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16
1606 Fredrikstad

Postboks 1405 1602 Fredrikstad