Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune deler ut tilskudd innenfor kultur, idrett, oppvekst, lokalsamfunn, helse, inkludering og andre diverse kategorier. Se utlysninger for mer informasjon.

Les mer om Fredrikstad kommune
Fakta
Antall utdelinger
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Fredrikstad
Støtteordninger (2)
logo
Fredrikstad kommunes kunstnerstipend

Kunstnerstipendiet skal hjelpe til å gi bedre vilkår for kunstnerne i Fredrikstad - og tjene som inspirasjon for disse.

 

RETNINGSLINJER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNES KUNSTNERSTIPEND

1. Fredrikstad kommune deler hvert år ut en fastsatt sum til kunstnerstipend. Summens
størrelse fastsettes i egen budsjettpost.


2. Formål
Kunstnerstipendiet skal hjelpe til å gi bedre vilkår for kunstnerne i Fredrikstad - og tjene som
inspirasjon for disse. Med kunstnere menes her profesjonelle billedkunstnere
og kunsthåndverkere (eller andre som tilfredsstiller kravene til opptak i fagorganisasjonene)


3. Mottakere
Kunstnerstipendiet skal gå til enkeltpersoner bosatt i, eller som har sitt virke i Fredrikstad.
I spesielle tilfeller kan også stipendiet gis til grupper.


4. Område
Det skal legges vekt på en rimelig fordeling mellom billedkunstnere og kunsthåndverkere i
forhold til representasjon i kommunen.


5. Avgrensninger
Det skal legges vekt på at mottaker skal ha sitt virke/ bosatt i kommunen. Det skal ikke tas
hensyn til annen inntekt eller offentlig tilskudd som søker evt. mottar. Stipendkomiteen bør
være orientert om tidligere tildelinger av dette stipendiet.


6. Tildeling
Tildelingen av kunstnerstipendiet skjer i forbindelse med en årlig Stipendutstilling i regi av
Østfold Kunstnersenter. Tildelingen skjer på grunnlag av innkomne arbeider og søknader
som følger disse. Kulturseksjonen sentralt er sekretariat for ordningen.


7. Juryering
Østfold Kunstnersenter plukker ut en jury bestående av en billedkunstner og en
kunsthåndverker (fra Kunstnerisk råd ved Akershus Kunstnersenter/Vestfold
Kunstnersenter). Kommunens representant er valgt av kulturutvalget.


8. Rapport
Stipendmottaker skal gi en kort rapport over bruken av midler innen 1 år etter
tildelingen. (Evt. etter nærmere avtale)


9. Kunngjøring
Hvert år skal kunstnerstipendiet kunngjøres gjennom media i Fredrikstad og rundskriv fra
Østfold Kunstnersenter til organiserte medlemmer.

Kunngjøringen skal inneholde utdrag av retningslinjer, opplysninger om søknadsfrist,
stipendsum og antall arbeider som kan leveres inn.

Private / enkeltpersoner
logo
Fredrikstad kommunes kulturstipend

Fredrikstad kommune ønsker å støtte kulturutøvere i Fredrikstad og deler hvert år ut et pengebeløp som studie-/arbeidsstipend til tidsbegrensede prosjekter innenfor kulturfeltet. Stipendet kan søkes av enkeltpersoner med hjemmeadresse i Fredrikstad. Stipendet kan gis både til profesjonelle og amatører. Unge søkere prioriteres. 

 

Retningslinjer Fredrikstad kommunes kulturstipend

1. Fredrikstad kommune kan hvert år dele ut et kulturstipend bestående av et pengebeløp.

2. Stipendiet kan søkes av enkeltpersoner med hjemmeadresse i Fredrikstad.

3. Det gis studie-/arbeidsstipend til tidsbegrensede prosjekter innenfor kulturfeltet. Søknaden må være godt faglig motivert og        studieopplegget skissert. I prinsippet gis det ikke stipend til grunn- og videreutdanning eller til kurs som har forbedret lønnskompetanse som formål. Unge søkere prioriteres, og stipendiet kan gis til både profesjonelle og amatører.Søknadsfrist skal kunngjøres i dagsavisene samt oversendes kulturrådene.

4. Fristen settes årlig til senest 15. november. Søknadsfrist er 1. november

5. Kulturstipendiet kan deles, men kan ikke være på mindre enn kr 10.000. Dersom det et år ikke er kvalifiserte søkere kan kultur- og miljøutvalget velge å ikke dele ut stipend dette året.

6. Stipendmottakere skal avgi rapport for bruken av midlene innen 3 måneder etter avsluttet studieprosjekt. Blir stipendiet ikke brukt innen fastsatt tid, må det snarest gis melding til kulturkontoret. Dersom stipendiet ikke blir brukt til det formål det er søkt om, må stipendiet tilbakebetales.

7. Innkomne søknader legges fram for Fredrikstad kommunes Frederikprisjury som gir sin innstilling til kultur- og miljøutvalget.
Juryen består av:

  • 3 representanter oppnevnt av kultur- og miljøutvalget
  • 1 representant oppnevnt av ungdomsrådet
  • 1 representant oppnevnt av rådmannen

Endelig vedtak fattes i kultur- og miljørutvalget og stipendiebeløp fastsettes der. Kulturetaten innehar sekretærfunksjon for juryen.

8. Utdelingen skjer fortrinnsvis i forbindelse med årlig Frederikprisarrangement i januar. Skulle Frederikprisarrangementet utgå, kan utdelingen skje i forbindelse med et egnet kulturarrangement, et bystyremøte eller lignende.

Private / enkeltpersoner

Aktuelle utlysinger hos Fredrikstad kommune

Kunstnerstipendiet skal hjelpe til å gi bedre vilkår for kunstnerne i Fredrikstad - og tjene som inspirasjon for disse.   RETNINGSLINJER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNES KUNSTNERSTIPEND 1. Fredrikstad kommune deler hvert år ut en fastsatt sum til kunstnerstipend. Summensstørrelse fastsettes i egen budsjettpost. 2. FormålKunstnerstipendiet skal hjelpe til å gi bedre vilkår for kunstnerne i Fredrikstad - og tjene sominspirasjon for disse. Med kunstnere menes her profesjonelle billedkunstnereog kunsthåndverkere (eller andre som tilfredsstiller kravene til opptak i fagorganisasjonene) 3. MottakereKunstnerstipendiet skal gå til enkeltpersoner bosatt i, eller som har sitt virke i Fredrikstad.I spesielle tilfeller kan også stipendiet gis til grupper. 4. OmrådeDet skal legges vekt på en rimelig fordeling mellom billedkunstnere og kunsthåndverkere iforhold til representasjon i kommunen. 5. AvgrensningerDet skal legges vekt på at mottaker skal ha sitt virke/ bosatt i kommunen. Det skal ikke tashensyn til annen inntekt eller offentlig tilskudd som søker evt. mottar. Stipendkomiteen børvære orientert om tidligere tildelinger av dette stipendiet. 6. TildelingTildelingen av kunstnerstipendiet skjer i forbindelse med en årlig Stipendutstilling i regi avØstfold Kunstnersenter. Tildelingen skjer på grunnlag av innkomne arbeider og søknadersom følger disse. Kulturseksjonen sentralt er sekretariat for ordningen. 7. JuryeringØstfold Kunstnersenter plukker ut en jury bestående av en billedkunstner og enkunsthåndverker (fra Kunstnerisk råd ved Akershus Kunstnersenter/VestfoldKunstnersenter). Kommunens representant er valgt av kulturutvalget. 8. RapportStipendmottaker skal gi en kort rapport over bruken av midler innen 1 år ettertildelingen. (Evt. etter nærmere avtale) 9. KunngjøringHvert år skal kunstnerstipendiet kunngjøres gjennom media i Fredrikstad og rundskriv fraØstfold Kunstnersenter til organiserte medlemmer. Kunngjøringen skal inneholde utdrag av retningslinjer, opplysninger om søknadsfrist,stipendsum og antall arbeider som kan leveres inn.
Ikke spesifisert Fredrikstad

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Adresse

Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16
1606 Fredrikstad

Postboks 1405 1602 Fredrikstad