Rauma kommunes legat og støtteordninger

Rauma kommune tilbyr sine innbyggere flere priser, legat og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Rauma kommune.

Les mer om Rauma kommunes legat og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Erich L. Skeides legat


Til beste for kulturlivet i Måndalen, spesielt sang og musikk.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til frivillige organisasjoner innen helse, omsorg og sosial

Hva tilbyr vi?


Tilskuddsordningen skal tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats på områder som fører til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet for innbyggerne. Ordningen skal bidra til nytenking og utvikling i henhold til kommunens vedtatte mål og strategier.

Den totale potten på 20 000 kroner.

Område for tilskudd


Rauma kommune vil prioritere å gi tilskudd til:

-Organisasjoner som utløser frivillig innsats blant Raumas befolkning, gjennom rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige.
-Idelle organisasjoner som driver virksomhet innen ordningens formål og målsetting.
-Bruker- og pårørendeorganisasjoner som fremmer brukermedvirkning  og driver infromasjons-, kurs- og veiledningstilbud overfor medlemmer, interessepolitisk arbeid og likemanns- og selvhjelpsarbeid.


Det kan kun gis tilskudd til aktiviteter og formål som går under organisasjonens ideelle arbeid. Det gis ikke tilskudd til organisasjoner, foreninger, stiftelser eller tiltak av forretningsmessig formål eller kommersiell karakter. Det gis ikke tilskudd til enkeltpersoner. Det gis heller ikke tilskudd til virksomhet som er lovpålagt kommunen.

Drifts- og prosjektstøtte


Tilskuddet kan gis til normal og daglig drift av organisasjoner, men ikke til større investeringer, nedbetaling av gjeld og lignende. Det kan også gis støtte til enkeltarrangementer eller tidsavgrensede tiltak som skiller seg fra normal drift/ vanlige aktiviteter i organisasjonen.

Kriterier


Organisasjoner som gis støtte skal tilby aktiviteter som i størst mulig grad er åpne for  innbyggere i hele kommunen. Ved tildeling av tilskudd legges det vekt på i hvilken grad organisasjonen bidrar til økt livskvalitet for brukere, gir økt mangfold av tilbud og aktører, gir hjelp til sjølhjelp, har en andel egenfinansiering, er innovative, og der aktiviteten kan tenkes å ha overføringsverdi til tjenester som driftes av kommunen.

Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering, basert på formål for ordningen, målsetting og kriterier.

Det skal oppgis i søknaden om det søkes om/ mottas midler fra andre offentlige eller private instanser.

Søker skal for øvrig gi alle opplysninger som søker mener er viktige for vurdering av søknaden.

Søknad/rapportering


Kommunen tildeler midler i èn årlig tildelingsrunde med felles søknadsfrist.

For tilskudd på mer enn kr. 5 000 kreves tilbakerapportering innen oppsatt frist.

Slik søker du


Søk om midler via elektroniske skjema som du finner på rauma.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler

Hvem kan få tilbudet?


Det er et krav at søkerorganisasjon eller tiltaket det søkes om er åpent for alle. Foreninger og tiltak rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Ved søknad om prosjektstøtte er det viktig med en god beskrivelse av prosjektet og hva en ønsker å oppnå.

For idrettslag som søker om anleggsmidler må driftskostnader anlegg oppgis. Alle kostnader som gjelder drift av anlegg skal tas med her, også avskrivinger. Det som ikke skal tas med er lønnskostnader til drift. Dette gjelder også innleid arbeidskraft til drift. Dette for at det ikke skal være forskjell på de som driver anlegg på dugnad og de som har ansatte/innleide.

Alle søkere må legge med regnskapet for sist år.

Slik søker du


Send inn din søknad med vedlegg elektronisk på rauma.kommune.no

Søknadsfrist
Søknadsfrist hvert år er 1. mai

logo
Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetprisen skal gis til enkeltpersoner, bedrifter, kommunal, fylkeskommunal eller offentlig virksomhet, organisasjoner samt lag og foreninger som har gjort en spesiell innsats for funksjonshemmede i alle aldre. Eksempler kan være spesiell innsats være tilrettelegging av fysisk inne- eller utemiljø, tilrettelegging av arbeidsplass, skole, eller spesiell tilpassing for å integrere funksjonshemmede i idrettsmiljø eller annen sosial aktivitet. Tilpassing av tjenester og ulike typer servicetiltak kan også være slike eksempler.

Meld inn ditt forslag til mottaker av Tilgjengelighetprisen via  elektroniske skjema som du finner på rauma.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kraftfondet

Kraftfondet skal benyttes til å fremme en positiv samfunnsutvikling i samsvar med kommunens visjon. Det skal bistå nyetableringer og utvikling av eksisterende virksomheter og være med å styrke Rauma som bo- og arbeidsmarkedsregion.
Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til kommunale tiltak. Alle næringstiltak i kommunens bygder kan søke om midler til prosjekt som bidrar til å opprettholde befolkningen ute i distriktene.

Les vedtekter og send din søknad elektronisk på rauma.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post