Enebakk kommunes støtteordninger

Enebakk kommune tilbyr ulike støtteordninger og stipender til sine innbyggere. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hvilke støtteordninger du kan søke på.

Les mer om Enebakk kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Mulighetenes Enebakk
Støtteordninger (8)
logo
Kulturstipend

Kulturstipendet for Enebakk har til formål å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen. Stipend kan tildeles enkeltpersoner som bor og/eller arbeider i Enebakk. Stipendmidlene skal nyttes til å gjennomføre særlige kulturarbeidsoppgaver, utdanning eller perfeksjonering for aktiv kulturinnsats.

Søknadsinformasjon og søknadsskjema finner du på enebakk.kommune.no

Private / enkeltpersoner
logo
Enebakk kommunes kulturpris

Kommunens kulturpris tildeles en person, lag/forening eller gruppe av personer, organisasjoner, amatører eller profesjonelle som har ytt kulturinnsats ut over det vanlige for kulturlivet i kommunen. Enkeltpersoner, lag og foreninger hjemmehørende i Enebakk kan foreslå kandidater.

Forslag sendes postmottak@enebakk.kommune.no - Merkes "Kulturpris"

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Tilskudd til sommerferieaktiviteter for barn og unge i Enebakk

Utvalg for kultur, oppvekst og skole har avsatt ramme for tilskudd til sommerferieaktiviteter rettet mot barn og unge i Enebakk.

Det er ikke et eget søknadsskjema for tilskudd til sommerferieaktiviteter. Du skriver en generell søknad, som må inneholde generell beskrivelse av aktiviteten, tidspunkt for avvikling, hvor mange barn/unge som kan være med, og budsjett som viser både utgifter og inntekter.

Les mer på enebakk.kommune.no

Private / enkeltpersoner
logo
Stønad til spesielle tiltak

Med spesielle tiltak menes aktivitet som ikke inngår i organisasjonens ordinære drift. Slik aktivitet kan være stevner, konserter, utstillinger, kulturkvelder osv.

Det gis ikke støtte til offentlige fester eller arrangementer som tar sikte på økonomisk vinning, eller til individuelle deltageravgifter og reiseutgifter i egenregi til ulike treningsleir og lignende.

Det finnes ikke et bestemt skjema for denne typen søknader slik at søknaden fremmes i brevform/epost. Det er ingen bestemt søknadsfrist, men søknaden skal fremmes i god tid før arrangementet skal avvikles. Søknaden må inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er, når skal arrangementet avvikles, et budsjett som viser utgifter og inntekter, og en finansieringsplan.

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Tilskudd folkehelsemidler

Tildelingskriterier

Prosjektet skal: 

-komme en stor andel av befolkningen til gode 
-være basert på godt samarbeid 
-være dokumentert og synliggjort 
-ha hatt medvirkning fra Enebakks innbyggere  
-bidra til å redusere sosial ulikhet 
-bidra til hovedområdene i Kommunens folkehelseoversikt


Søknaden skal inneholde

-kort beskrivelse av tiltaket
-hvilke av hovedområdene i kommunens folkehelseoversikt er tiltaket tenkt
-søknadssum og enkelt budsjett for tiltaket.
-Kort om aktiviteten foregående år (Dersom slik info er tilgjengelig)

Les mer og last ned søknadsskjema på enebakk.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
AKTIV FRITID - støtte til klær og utstyr til fritidsaktivitet

Tiltak for å sikre klær og utstyr til fritidsaktivitet for barn og unge fra lavinntektsfamilier 

Aktivt Fritid har som overordnet mål å forebygge utenforskap og ekskludering. Dette ønsker vi blant annet å gjøre ved å gi alle som ønsker mulighet til å delta på fritidsaktiviteter på lik linje med andre jevnaldrende, uansett økonomi eller etnisk bakgrunn. Vi ønsker også å legge til rette for at alle har lik mulighet til å delta på egenorganisert fritidsaktivitet (lek og samvær med jevnaldrende) og organisert fritidsaktivitet.

Med støtte fra Bufdir kan man via Aktiv Fritid søke om å låne eller få tildelt utstyr til fritidsaktivitet, i tillegg til bekledning til fritidsaktivitet.

Andre kan, med samtykke fra foresatte, søke på vegne av barnet/ungdommen - eller foresatte kan søke på vegne av egne barn/ungdommer.

Les mer og last ned søknadsskjema på enebakk.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Tiltak til integrering og barn/unge utenfor faste aktiviteter

Kommunestyret vedtok 17.09.18 at man kan søke om økonomisk støtte til aktiviteter for barn og unge i kommunen.

Det kan for eksempel være:

-Hel eller delvis støtte til å benytte et tilbud i Kulturskolen.
-Hel eller delvis inndekning av medlemskontingent/spillelisens i et korps eller idrettslag, organisasjoner eller andre faste   aktiviteter.
-Gratis billetter til Folkebadet.
-Gratis billetter til kinoen på Samfunnshuset.


Andre kan, med samtykke fra foresatte, søke på vegne av barnet/ungdommen eller foresatte kan søke på vegne av egne barn/ungdommer.

Nye retningslinjer for «Kommunale stønader til kulturformål i Enebakk kommune § 5A»:

§ 5 a) "Av tilskuddsrammene avsettes det hvert år kr 100.000,- i en søkbar pott til arrangementer/tiltak rettet mot integrering, aktiviteter for barn/unge utenfor faste aktiviteter, og økonomisk bistand til barn/unge av betalingssvake familier. Ordningen kan søkes av foreldre/foresatte med behov for økonomisk bistand knyttet til ulike aktiviteter for barn/unge. Søknadsordningen begrenses til en aktivitet pr barn pr kalenderår. Lag/foreninger kan også søke på vegne av barnet/ungdommen etter samtykke fra foreldre/foresatte. Dersom kommunen etterspør dokumentasjon, er søker forpliktet til å levere etterspurte opplysninger. Denne rammen skal også ivareta søknader om særskilte tilbud til grupper av barn/unge i regi av lag/foreninger."

Les mer og last ned søknadsskjema på enebakk.kommune.no

Private / enkeltpersoner
logo
Enebakk kommunes sammenslåtte legat for ungdom

Legatet skal utdeles til skoleungdom, hjemmehørende i Enebakk, til utdanning utover grunnskolen.

Søknaden sendes:
postmottak@enebakk.kommune.no eller
Enebakk kommune, v/Bente Fossum
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk.

Søk elektronisk på enebakk.kommune.no

Private / enkeltpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post