Elverum kommunes legater og støtteordninger

Elverum kommune har ulike stiftelser som det deles ut midler fra. I tillegg har de priser, legater og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Elverum kommune.

Les mer om Elverum kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Elverum kommunes stiftelser og legater

Elverum kommunes stiftelser er følgende:

  • utdanning
  • jord, skog og bygdeutvikling
  • helse, omsorg og pleieformål

Utdanning

Dette er alminnelig stiftelse som ved avkastning av stiftelsens midler, skal gi økonomisk støtte til:

-utdanning innen videregående skole, allmennfaglig og yrkesorientert studieretning
-utdanning ved universitet, høgskoler og liknende
-søkere som ønsker å kvalifisere seg ytterligere ved faglig etterutdanning


Personer oppvokst eller bosatt i Elverum kommune kan søke om midler. En forholdsvis andel av midlene skal brukes til samme formål som Gulmoens legat, til stipender for ungdom fra Hedmark fylke som studerer musikk på et seriøst plan.

Jord, skog og bygdeutvikling
Elverum kommunes stiftelser for jord, skog og bygdeutviklingsformål er en alminnelig stiftelse som ved avkastning av stiftelsens midler skal gi økonomisk bidrag til:

-medvirke til etablering og utvikling av næringsvirksomhet
-lokalsamfunnstiltak som fremmer bosetting, miljø og kultur
-barne- og ungdomsarbeid i Elverum, fortrinnsvis barn og unge i Hernes i Østre Elverum. Midlene skal brukes til å fremme -gode oppvekstsvilkår for barn og unge
-fremme godt dyrevern i hele kommunen


Stiftelsen skal samarbeide med det kommunale jordfond, bruk av statlige eller andre virkemidler tilført kommunen.

Stiftelsens virkeområde er Østre Elverum.

Helse-, omsorg- og pleieformål
Elverum kommunes stiftelse for Helse-, omsorg- og pleieformål er en alminnelig stiftelse som ved avkastning av stiftelsens midler skal gi økonomisk bidrag til:

-enkeltmennesker i en vanskelig økonomisk situasjon
institusjoner for å bedre bo- og arbeidsforhold
lag og foreninger som på frivillig bases ønsker å bedre og forebygge medlemmers eller gruppers helse- og omsorgssituasjon
nytte og glede for eldre i Elverum. Dette kan også innebære støtte til organisasjoner og institusjoner som arbeider med eldre
Stiftelsens virkeområde er Elverum kommune.


Slik søker du
Ønsker du å søke på midler fra disse stiftelsene, må du sende oss


-en begrunnet søknad med CV.
-legg også ved dokumentasjon på utdanning/skole

-bankkontonummer

Søknaden kan også sendes kan sendes pr. post eller pr. e -post:

Elverum kommune, PB 403, 2418 Elverum eller: postmottak@elverum.kommune.no

Søknadsfrist er 1. oktober

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Elverum kommunes jordfond

Det skal legges vekt på at tiltaket er fellestiltak, men enkeltpersoner kan også få tilskudd. Søkere som faller utenfor andre tilskuddsordninger prioriteres. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av prosjektet og et budsjett for kostnader. Søknadsfristen er 1. desember.

Det ble i kommunestyremøte den 30. mars 2016 vedtatt nye vedtekter for jordfondet i Elverum. I hht. §3 kan det årlig gis tilskudd av fondets avkastning inntil 25 000 kroner til styrking av Landbruksnæringen i Elverum.

Vedtekter for jordfondet


§1 Fondets midler disponeres av Elverum kommunestyre. De skal holdes adskilt fra kommunens øvrige midler. Rentene skal med unntak av en slik anvendelse som foreskrevet i §3 tillegges kapitalen.

§2 Kapitalen står urørlig og det settes av 10 % av renteavkastningen som legges til kapitalen årlig.

§3 Tilskudd kan årlig gis av fondets avkastning inntil kr. 25 000,- til styrking av Landbruksnæringen i Elverum og skal primært ytes til tiltak som anses å å ha positiv betydning for naturmiljøet eller næringsutøvelse i Elverums bygder. Det skal legges vekt på at tiltaket er fellestiltak, men enkeltpersoner kan også få tilskudd. Søkere som faller utenfor andre tilskuddsordninger prioriteres.

§4 I år hvor renteavkastningen ikke overstiger 10 000 kroner overføres renteavkastningen til neste års søkeomgang.

§5 Søknader skal politisk behandles og avgjøres av Formannskapet etter innstilling fra rådmann.

§6 Endring av jordfondets vedtekter foretas av kommunestyret etter innstilling fra rådmann.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Elverum kommunes næringsfond

Elverum kommune har i egen regi avsatt midler til oppbyggingen av et næringsfond, som skal benyttes til tiltak som fremmer næringsliv og sysselsetting i kommunen.

Tildeling fra fondet gis i form av tilskudd, og kan benyttes i forbindelse med:

-Kompetansehevende tiltak og rådgivningstjenester for ulike utredninger/analyser med spesiell vekt på prosjekter som medfører innføring av ny teknologi, gjennomføring av næringsrettet kompetanseheving, omstillingsprosesser for økt vekst/forbedret lønnsomhet og produktutvikling.
-Nyetablering/knoppskyting: Øremerket tiltak for utarbeidelse av forretningsplaner og markedsundersøkelser for nyetableringer som kompletterer det etablerte næringsliv.
-Fellestiltak som kan bedre markedsposisjonen for Elverums næringsliv generelt.
-Næringsrettet stedsutvikling.


Søknad om støtte og nærmere informasjon om støttemulighetene rettes til Elverum Vekst
 

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til drift - kulturarbeid og idrett

Tilskudd til drift - kulturarbeid i Elverum kommune
Driftsmidlene har som formål å stimulere til et mangfoldig kulturliv i Elverum. Aktiviteter for barn og unge er prioritert. Sektor for kultur kan gi tilskudd etter søknad for årlig drift av aktiviteter i Elverums kulturorganisasjoner eller til personer som driver kulturarbeid eller kulturaktivitet (Idrett, se eget område).

I årlig drift regnes konserter, teateroppsetninger og lignende, som naturlig hører til lagets og organisasjonens aktivitet.

Søknaden må inneholde:


-søker med kontaktinformasjon og kontonummer for eventuell utbetaling.
-regnskap og årsrapport.
-medlemstall for medlemmer over og under 19 år.
-planer og budsjett for det året det søkes for.


Søknadsfrist er 1. mars. Eventuelle spørsmål kan rettes til Leif Terje Solbakken Telefon: 911 82 506
E-post: leif.terje.solbakken@elverum.kommune.no


Tilskudd til prosjekt – kultur i Elverum kommune
Prosjektmidlene har som formål å utvikle eller løfte kulturlivet i Elverum.

Kriteriene for prosjektstøtte er:

Kulturgrupper, kulturforeninger eller enkeltpersoner med kulturaktiviteten i Elverum kan søke. Prosjektet må være nyskapende og være utover hva man kan påregne som årlig drift, jmfr kriterier tilskudd til drift - kulturarbeid. Prosjektstøtten dekker ikke utgifter knyttet til reise eller forpleining.

Søknader fra kommersielle aktører eller søkere med yrkesmessige/ næringsmessige interesser kan også innvilges prosjektstøtte hvis aktiviteten finner sted i Elverum.

Søknaden må inneholde:

søker med kontaktinformasjon og kontonummer for eventuell utbetaling.
beskrivelse av prosjektet og budsjett.
eventuelle samarbeidspartnere.
Søknadsfrist vår 1. mars. Søknadsfrist høst 1. september.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Leif Terje Solbakken.
Telefon: 911 82 506
E-post: leif.terje.solbakken@elverum.kommune.no

Tilskudd til formidling av smale kultursjangere
Kulturmidlene har som formål å stimulere til et mangfoldig kulturliv i Elverum, fortrinnsvis i bygdene. Midlene skal skape engasjement. Ordningen skal bidra til et bredt mangfold av kulturopplevelser med profesjonelle kunstnere i Elverum.

Retningslinjer:

Smalere kulturuttrykk, ikke-kommersielle kulturarrangementer samt frivillige lag og foreninger prioriteres i konkurranse med andre.
Arenaen for kulturaktiviteten skal fortrinnsvis være i bygdene. Dersom arenaen er i sentrum av Elverum så skal smalere kulturuttrykk prioriteres.
Både lag og foreninger, andre ikke-komersielle aktører samt samarbeidskonstellasjoner kan søke. Lag og foreninger/amatører prioriteres i konkurranse med andre.
Midlene kan søkes på gjennom hele året. Kultursektoren fordeler midler fortløpende.
Ubenyttede midler avsettes til påfølgende år, eller Kultursektoren kan tilby/foreslå kulturarrangement for ett eller flere grendehus.
Midlene kan søkes på gjennom hele året. Kultursektoren fordeler midler fortløpende. Ubenyttede midler avsettes til påfølgende år, eller Kultursektoren kan tilby/foreslå kulturarrangement for ett eller flere grendehus.

Søknaden må inneholde:

Søker med kontaktinformasjon og kontonummer for eventuell utbetaling.
Beskrivelse av arrangement, sjanger og arena.
Eventuelle samarbeidspartnere.
Enkelt budsjett for arrangementet.
Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Leif Terje Solbakken.
Telefon: 911 82 506
E-post: leif.terje.solbakken@elverum.kommune.no

Fellesutvalget for samfunnshus og grendehus
Tilskudd til rehabiliteringstiltak i samfunnshus og grendehus.

Søknadsfrist 15. mai 2021

Eventuelle spørsmål kan rettes til Leif Terje Solbakken telefon: 911 82 506
E-post: leif.terje.solbakken@elverum.kommune.no


Kommunale tilskudd til idrett
Det kan søkes om tilskudd til følgende:

-Tilskudd til lys i lysløyper
-Tilskudd til rehabilitering og bygging av anlegg
-Tilskudd til prosjekter og barneidrett
-Tilskudd til drift av idrettsanlegg
-Tilskudd til idrett for utviklingshemmede (fra overskudd Sommeridrettslekene 2003)
-Fordeles til aktivitet blant idrettslagets medlemmer i alderen 6 - 19 år.

Søk elektronisk på elverum.kommune.no


Søknadsfristen er 2. mai.
Spørsmål rettes til Rolf Storsveen, e-post: rolf.storsveen@elverum.kommune.no

 telefon 994 89 646

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post