Gildeskål kommunes støtteordninger

Gildeskål kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Gildeskål kommune.

Les mer om Gildeskål kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Gildeskål er en kommune i Salten i Nordland
Støtteordninger (7)
logo
Kulturmidler

Organisasjoner, lag og foreninger ønskes velkommen til å søke på årets kulturmidler fra Gildeskål kommune.
Gildeskål kommune tildeler hvert år kulturmidler etter søknad fra lokale lag og foreninger. Søknaden fremmes til Gildeskål kommune, på fastlagt elektronisk søknadsskjema.

Det kan søkes om kulturmidler til:

-Aktivitetstilskudd
-Etableringstilskudd
-Utdanning/kurs
-Vedlikehold og drift av samfunnshus
-Vedlikehold og drift av idretts- og friluftsanlegg


Alle som vil søke må bekrefte at de har vedtatt en policy for trafikksikkerhet, og denne må sendes inn om det ikke allerede er gjort i tidligere søknadsrunder. I dette dokumentet kan det hentes relevante punkter til deres egen reisepolicy. 

Les retningslinjene for kulturmidler i Gildeskål:

https://www.gildeskal.kommune.no/kulturmidler-2023.6586299-264024.html

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler til idrettsanlegg

Beskrivelse
Idrettslag kan søke om tilskudd for å bygge et idrettsanlegg eller for å rehabilitere eller innrede et eksisterende idrettsanlegg. Et anlegg kan være alt fra en klatrevegg til en alpinbakke.
 
Borettslag og foreninger kan også søke om tilskudd til å utvikle et nærmiljøanlegg, som er et utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet. For eksempel en trimpark eller en ballbinge.
 
Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor ordningen. Personlig utstyr og forbruksmateriell (baller, racketer osv.) er heller ikke tilskuddsberettiget. 

Målgruppe
Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. 

Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Kriterier/vilkår
Anlegget må være åpent for allmennheten.

Eierskapet skal ikke være basert på fortjeneste.

Kulturdepartementet har utformet retningslinjene for hvem som kan søke og hvordan å søke.

Skal du søke om tilskudd til et idrettsanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 2 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022.
Skal du søke om tilskudd til utvikling av et nærmiljøanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 3 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022.

Saksbehandling
Kommunen mottar den elektroniske søknaden, gjennomgår den og gjør en intern prioritering av søknader. Dette skjer normalt i form av et politisk vedtak. Søknadene sendes videre til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år. Det er fylkeskommunen som avgjør søknaden. Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Kulturdepartementet innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen eller til fylkeskommunen.

Les mer og søk elektronisk på gildeskal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen

Statutter for kulturpris
1. Gildeskål kommunes kulturpris er oppsatt av Levekårsutvalget og skal utdeles til personer som
har gjort seg fortjent til den ved særlig innsats på kultursektoren i kommunen. Prisen deles ut til
enkeltpersoner.


2. Prisen skal bestå av et pengebeløp hvis størrelse bestemmes hver gang ved særskilt bevilgning.
Beløpet på prisen bestemmes av hovedutvalget i første møte etter nyttår. Prisen bør utdeles
hvert år. Den skal ledsages av et diplom som et varig tegn på og minne om at vedkommende er
tildelt prisen. Diplomet skal være kunstnerisk utført og innrammet.


3. Formålet med prisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i
kommunen, og stimulere til innsats. Kulturprisen skal henge høyt og være et bevis på årelang
innsats og interesse for kulturlivet.


4. Skulle man et år ikke ha forslag på verdige kandidater, vil utdeling ikke finne sted.


5. Kunngjøring av prisen innen 1.mars og en forslagsperiode fram til 15.april. Prisen gjøres kjent i
kommunen på høvelig måte, og forslag på kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner,
foreninger og andre


6. Levekårsutvalget foretar tildeling av prisen og bestemmer utdelingstidspunktet i første møte etter
forslagsperioden.


7. Ordfører foretar utdeling av prisen.

Les mer og foreslå en kandidat på gildeskal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Gildeskål kommunes Omdømmepris

Statutter for Gildeskål kommunes Omdømmepris

Prisen skal tildeles en eller flere personer som er eller har vært gode ambassadører for kommunen og bidratt til Gildeskåls gode omdømme.

Forslagsfrist er 15. april.

Vinneren kåres av Formannskapet.

Prisen deles ut i kommunestyrets junimøte.

Omdømmepris settes til kr 5.000,- + en kunstnerisk gjenstand med verdi inntil kr. 5.000,-

Skulle det ikke finnes egnede kandidater et år, deles prisen ikke ut.

Nominasjonsfrist 15.april.

Forslag sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Gildeskål kommunes Næringspris

Statutter for Gildeskål kommunes Næringspris

Prisens formål er å stimulere den generelle evne og vilje til nyskaping og utvikling av næringslivet i kommunen.

Prisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, som har gjort en innsats utover det vanlige i tråd med formålet med prisen.

Forslagsfrist er 15. april.

Vinnere kåres av Formannskapet.

Prisen deles ut i Kommunestyrets junimøte.

Prisen består av en kunstnerisk gjenstand, med verdi inntil kr. 10.000,-

Skulle det ikke finnes egnede kandidater et år, deles prisen ikke ut.

​Forslag sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Gildeskål kommunes frivillighetspris

Statutter for Gildeskål kommunes frivillighetspris

Prisen skal deles ut til en initiativrik person, lag/forening eller organisasjon som med sin frivillige innsats, ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.

Enkeltpersoner og lag/foreninger kan sende inn forslag på kandidater innen 15. april hvert år.

Vinneren kåres av Levekårsutvalget i mai.

Prisen deles ut under den tradisjonelle julekonserten.

Skulle det skje at det ikke avholdes julekonsert, deles prisen ut i kommunestyrets desembermøte.

Frivillighetspris settes til kr 5.000,- + en kunstnerisk gjenstand med verdi inntil kr. 5.000,-

Skulle det ikke finnes egnede kandidater et år, deles prisen ikke ut.

Nominasjonsfrist 15.april.

​Forslag sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Gildeskål kommunes kulturstipend

Statutter for Gildeskål kommunes kulturstipend

Stipendet er søknadsbasert.

Stipendet kan søkes av personer med tilknytning til Gildeskål som i yrke eller fritid driver virksomhet innenfor kultur og/eller idrett.

Den som søker kulturstipend skal gi opplysninger om seg selv og om hvordan stipendet er tenkt brukt.

Kulturstipendet settes til inntil kr 10.000,-

Søknadsfristen er 15. april hvert år.

Stipendet må tas i bruk senest 12 måneder etter tildelingen og stipendiaten skal
innen 4 uker etter at stipendet er brukt, gi en skriftlig redegjørelse for hvordan det er brukt.

Levekårsutvalget avgjør i mai hvem som skal få stipendet.

Stipendet deles ut i kommunestyrets junimøte.

Skulle det ikke være egnede kandidater et år, deles ikke stipendet ut.

Søknadsfrist 15. april.

Søknad sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post