Bodø kommunes støtteordninger

Bodø kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Bodø kommune.

Les mer om Bodø kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (10)
logo
Bodø kommunes kulturstipend

Bodø kommune deler hvert år ut inntil tre kulturstipend à kr 20 000,-. Kulturstipendet skal være et utviklingstipend for unge talenter innenfor alle kulturområder.

 • Søknadsfrist 1. mars.
 • Søkere må være i alderen 13 - 25 år.
 • Elektronisk søknadsskjema skal benyttes.

Du finner vedtekter og elektroniks søknadsskjema på bodo.kommune.no

Privatpersoner
logo
Statlige spillemidler

Det kan søkes om statlige spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Frist for å sende inn søknad om statlige spillemidler til Bodø kommune er 1. oktober.

Statlige spillemidler er en toppfinansiering som kommer i tillegg til anleggseiers grunninvestering eller dugnadsinnsats.

Hvem kan søke?

 • Lag, organisasjonsledd og sammenslutninger tilknyttet følgende organisasjoner kan søke om tilskudd til alle anleggstyper.

Les mer om hvordan du skal gå frem når du vil søke på bodo.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskuddsordninger for fysisk aktivitet og private anlegg

Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til fysisk aktivitet, trivsel i nærmiljøet og naturopplevelser for alle.

 • Søknadsfrist 15. desember.
 • Søknadene gis politisk behandling i samfunnskommitéen.
 • Det kan gis tilskudd på inntil 50 % av dokumenterte kostnader. Inntil kr 50 000,-.
 • Innvilgede tilskudd utbetales i sin helhet etter gjennomført tiltak.
 • Rapportering gjøres med regnskap og bilder.

Forutsetninger for tilskudd:

 • Det forutsettes at laget, foreningen eller organisasjonen driver aktiviteter direkte rettet mot barn og unge.
 • Arrangementene skal være åpne for publikum, og annonseres på vanlig måte.
 • Personer med nedsatt funksjonsevne som kjøper billett eller betaler startavgift skal kunne ta med seg ledsager gratis
 • Arrangementene skal være åpne for publikum, og annonseres på vanlig måte.
 • Personer med nedsatt funksjonsevne som kjøper billett eller betaler startavgift skal kunne ta med seg ledsager gratis på arrangement, når gyldig ledsagerbevis framvises.
 • Regionale/fylkesorganisasjoner kan innvilges tilskudd dersom midlene øremerkes virksomhet i Bodø kommune, og det ikke finnes lokallag i Bodø kommune som ivaretar denne aktiviteten.
 • Anlegg som mottar tilskudd skal være åpent for allmenn idrettslig og fysisk aktivitet.

Les mer om ordningen på bodo.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til kunstformål, kulturelle prosjekt og arrangement

Tilskuddsordningen for prosjekt og arrangement er et virkemiddel for å stimulere til økt aktivitet og produksjon i regi av frivillige lag og foreninger.


Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet.


Løpende søknadsfrist.

For å stimulere til økt aktivitet kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement.

Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget.

Profesjonelle kunst- og kulturaktører hjemmehørende i Bodø kan søke støtte til utstillinger, konserter, forestillinger eller produksjoner med visningssted i Bodø kommune.

Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og budsjett.

Rådmannen har fullmakt til å bevilge inntil kr 20 000,- til et arrangement eller prosjekt. Søknader utover dette beløpet framlegges Samfunnsutvalget med administrativ innstilling.

Organisasjoner og foreninger
logo
Bodø kommunes kulturpris

Kulturprisen kan tildeles en person, forening eller institusjon som har sitt virke i, eller spesiell tilknytning til Bodø kommune.


Frist for å sende inn forslag på kandidater er i år 1. mars


Forslag kan sendes per e-post til Bodø kommune. 

Eller per post til:
Bodø kommune, Oppvekst- og kulturavdelingen
Postboks 319, 8001 Bodø

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Driftsstøtte til kulturelle og sosiale formål

Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd.

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes.

Årlig søknadsfrist 1. mai. 


Det søkes om konkret beløp, med vedlagt budsjett for inneværende år.
Foreningens siste godkjente årsmelding og regnskap skal følge søknaden.
Driftsstøtte kan gis med inntil kr 50 000,- pr år. Tildeling etter utlyst frist skjer innen 1. juni hvert år, og administrativ tildeling rapporteres til fagkomiteer som referatsak. 

Av årlig tilskuddsbeløp kan inntil 50 % tildeles søknader pr 1. mai.

Bodø formannskap er ankeinstans for administrative avslag.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Ordningen gjelder for frivillige organisasjoner.


Søk tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (MIDIs midler 2021). Alle lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret , og har medlemmer bosatt i Bodø kommune, oppfordres til å søke midler. 

Noen eksempler på tiltak det kan søkes midler til: Driftstilskudd, tilskudd til kulturarrangement, fysisk aktivitet, dialogmøter, idrettsarrangementer, informasjonstiltak om det norske samfunn, informasjon om lover og regler, norsktrening, leksehjelp, forebyggende tiltak om tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse, oppvekst og språk, arbeid mot rasisme og diskriminering og økt mangfold i lokalsamfunnet.

Formål
Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant flyktninger, innvandrere og deres barn. ​

Målgruppe
Målgruppen er flyktninger, innvandrere, deres barn og øvrig befolkning.

Tilskuddsordningen består av tre delordninger

Del A) Innvandrere og deres barn deltar i fellesskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet. Tiltakene bidrar til å motvirke utenforskap blant barn og unge, og til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunnet. I tillegg skal delordningen bidra til målrettet arbeid mot rasisme og diskriminering og før økt mangfold i lokalsamfunn.


Del B) Innvandrere i kommunen og beboere i mottak får norsktrening, kunnskap om norsk samfunnsliv og arbeidsrettede tiltak som fungerer som supplement til offentlig kvalifisering og opplæring.


Del C) Innvandrergrupper fra land der negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse forekommer får kunnskap om konsekvenser av negativ sosial kontroll, foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår i Norge, om menneskerettigheter og norsk lov, om barn og unges rettigheter og retten til å ta selvstendige valg. Tiltakene skal bidra til å endre holdninger og praksis som fører til tvang og overgrep, eller å gi mentortilbud til utsatte unge. Delordningen skal også motarbeide diskriminering av LHBTIQ-personers rettigheter.
 

Det kan søkes om støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene. For del A kan det også søkes om driftstilskudd for innvandrerorganisasjoner som aktivt bidrar til mål for ordningen.

Organisasjoner og foreninger
logo
Mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Tiltakene skal rette seg mot målgruppene for ordningen:

-Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
-Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer.
-Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset.
-Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.
 

Organisasjoner og foreninger
logo
Bodø bys legat

I h.h.t. statuttene skal midlene anvendes til allmennyttige innretninger eller foretak, som kommunen ikke ved lovgivning er pålagt å sørge for.

Søknad sendes: Bodø kommune, politisk sekretariat, postboks 319, 8001 Bodø eller til E-post polsek@bodo.kommune.no

Følg med på bodo.kommune.no for søknadsfrist.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Johan Kochs legat

Legatet kan søkes av innfødte nordlendinger, som etter å ha avsluttet middelskoleeksamen eller tilsvarende utdannelse ønsker å utdanne seg til praktisk bergingeniør (meneralog) eller til annen praktisk virksomhet, men selv mangler de fornødne midler til å kunne begynne og avslutte sin forberedelsesutdannelse.

Kontaktinformasjon

Forretningsadresse: Rådhuset, Kongens gate 23, 8006 BODØ

Kontaktperson: Berit Skaug

Ta kontakt med Bodø kommune for mer informasjon.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post