Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet (BUFDIR)

Forvaltningsorganet (BUFDIR) gir tilskudd til frivilllige, landsomfattende organisasjoner for barn og unge. 

Offentlige instanser, kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om ulike tilskudd hos Bufdir. Se en oversikt over tilskuddsordningene under fanen "Støtteordninger"

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.

Les mer om Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet (BUFDIR)
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
BUFDIR gir tilskudd til frivilllige, landsomfattende organisasjoner for barn og unge
Støtteordninger (16)
logo
Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Ordningen består av nasjonal og internasjonal grunnstøtte til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner.
Det er Fordelingsutvalget som tildeler dette tilskuddet. Utvalgets sekretariat er knyttet til Bufdir.

På Fordelingsutvalgets nettsider finner du regelverk, søknadsskjema og annen informasjon om tilskuddsordningen.

Les mer om ordningen på bufdir.no og fordelingsutvalget.no

 

Organisasjoner og foreninger
logo
Erasmus+ ungdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlig for administrasjonen av Erasmus+ ungdom, ungdomsdelen av Erasmus+, i Norge.


Erasmus+ ungdom støtter prosjekter med ungdom (13-30 år) og de som jobber med ungdom.

Frivillige organisasjoner, foreninger, stiftelser, kommuner, fylkeskommuner, uformelle ungdomsgrupper og sosialt ansvarlige virksomheter er blant de som kan søke om støtte fra Erasmus+ ungdom. Sjekk hver enkelt prosjekttype for nærmere informasjon. 

Les mer om de forskjellige støtteordningene her:

https://erasmusplussungdom.no/stotteordninger/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til foreldrestøttende tiltak i kommunene

Hvem kan søke?
 
Alle kommuner, samt bydelene i Oslo kommune, kan søke om tilskudd for inntil 4 år.
Kommunen kan velge om tiltaket skal gjennomføres i samarbeid med statlige instanser, frivillige organisasjoner og/eller andre kommuner, men én kommune må stå som ansvarlig søker.
Kommuner og bydeler som allerede mottar eller tidligere har mottatt tilskudd gjennom denne ordningen, er ikke utelukket fra å søke på nytt, men nye kommuner vil som hovedregel ha prioritet.


Hva kan jeg søke om tilskudd til?
 
Tilskuddsmidlene tildeles som stimuleringsmidler for å styrke kommunenes foreldrestøttende arbeid, og for å stimulere til økt samarbeid med frivillig sektor i det foreldrestøttende arbeidet.

Dere kan søke om midler til drift av foreldrestøttende tiltak for grupper eller foreldre/familier enkeltvis, samt til nødvendig opplæring for gjennomføring av tiltaket.

Dere kan søke om støtte til:

-Kunnskapsbaserte foreldrestøttende tiltak som tar utgangspunkt i faglig etablerte metoder med dokumentert eller sannsynliggjort virkning. Utførelsen av tiltakene må være i tråd med faglig utviklet standardversjon av metodene.
-Supplerende foreldrestøttende tiltak, som åpne møteplasser, avlastningstiltak og andre lavterskeltilbud som styrker deltakelse, nettverk og opplevelse av støtte og mestring. Forutsetningen for å kunne motta støtte til denne typen foreldrestøttende aktivitet, er at kommunen i tillegg tilbyr anerkjente foreldreveiledningsmetoder, slik at det supplerende tiltaket blir et utfyllende tilbud til foreldre. Samarbeid med frivilligheten er spesielt aktuelt for denne typen tiltak.

Les mer om ordningen på Bufdir.no

https://ny.bufdir.no/tilskudd/foreldrestottende-tiltak-i-kommunene/

Privatpersoner
logo
Tilskudd til inkludering av barn og unge

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om tilskudd fra denne tilskuddsordningen, må kommunen ha meldt seg på ordningen.

Aktivitetstyper det kan søkes tilskudd til:

4.1 Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
4.2 Jobbtilbud og veiledning
4.3 Utstyrssentral
4.4 Lokal fritidskasse
4.5 Kultur- og aktivitetskort
4.6 Aktivitetsguide
4.7 Los/ungdomslos
4.8 Åpen møteplass
4.9 Utprøving av arbeidsmodeller
4.10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
4.11 Annen lokal aktivitet
4.12 Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner

Hvem kan søke


-Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.

-Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.

-Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema.

-Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen. Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner.

-Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.

-En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.

-En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet.

Les mer om ordningen på bufdir.no

https://ny.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til barnevernfaglig videreutdanning

Hvem kan søke?
 
Kommunalt barnevern og ideelle, private og statlige barnevernsinstitusjoner kan søke om tilskudd.


Prioriterte utdanninger
 
Det vil kunne variere fra år til år hva slags videreutdanning det kan søkes om tilskudd til.

I 2022 vil søkere til følgende utdanninger bli prioritert:

-Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved RBKU Nord
-Minoritetskompetanse i barnevernet ved VID vitenskapelige høgskole Stavanger
-Vurdering av barnas beste ved Høgskulen på Vestlandet og OsloMet - storbyuniversitetet
-Juss i barnevernfaglig arbeid ved Universitetet i Stavanger og OsloMet - storbyuniversitetet
-Relasjonskompetanse i barnevernet ved VID vitenskapelige høgskole Oslo

Privatpersoner
logo
Tilskudd til organisasjoner på barnevernsområdet

Hvem kan søke?
 
Bruker- og interesseorganisasjoner som arbeider med barnevernet og/eller med utsatte barn og unge innenfor tilgrensende områder, og organisasjoner som representerer målgruppa eller arbeider for målgruppas interesser.


Hva kan jeg søke om tilskudd til?
 
Dere kan søke om tilskudd til generell drift av organisasjonen. Generell drift forstås her som oppgaver som normalt inngår i organisasjonenes interne og eksterne kjernevirksomhet i henhold til vedtekter, mål og aktivitetsplaner.

Det er mulig å søke om driftsmidler for inntil tre år av gangen. Søknaden skal oppgi budsjett for hele søknadsperioden, se nærmere beskrivelse av dette i søknadsskjemaet. Ved tilsagn om flerårig tilskudd er det ikke nødvendig å sende inn ny søknad, men tilskuddsmottaker må sende inn arbeidsplan og budsjett for tilskuddsåret.

Viktige søknadskriterier:
Organisasjonen skal være ideell og ikke-kommersiell.
Organisasjonen skal ha utstrakt aktivitet som fremmer brukermedvirkning innen barnevernet på individ- og systemnivå.
Organisasjonen skal utfylle andre aktørers innsats.
Organisasjonen skal ha innflytelse på systemnivå, enten det gjelder i ulike råd og utvalg, høringer, eller f.eks. i utviklings- og kompetansehevende arbeid eller tjenesteutvikling.
Brukerorganisasjoner skal være representative for sin målgruppe og kunne sannsynliggjøre sin legitimitet i egen målgruppe.
Organisasjonen skal vise til landsdekkende aktivitet og drift i minimum to år, gjennom årsrapporter og revisorgodkjente årsregnskap.
Organisasjonene må ha betydning for målgruppen og utarbeide mål for sine konkrete aktiviteter.

Les mer om ordningen på bufdir.no

https://ny.bufdir.no/tilskudd/organisasjoner-pa-barnevernsomradet/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Hvem kan søke?
 
Organisasjoner og frivillige/ideelle virksomheter som arbeider med eller har grenseflater mot barnevernet, og interesse- og brukerorganisasjoner kan søke om tilskudd.

Kommuner kan ikke søke.


Hva kan jeg søke om tilskudd til?
 
Dere kan søke om tilskudd til tiltak som vil bidra i utviklingen av et bedre barnevern. Dere kan søke om tilskudd for inntil tre år. Hvis dere får tilsagn om tilskudd for flere år, trenger dere ikke søke om støtte hvert år.

Les mer om ordningen på bufdir.no

https://ny.bufdir.no/tilskudd/utviklings-og-samhandlingsprosjekter-i-barnevernet/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til aktivitetstiltak til barn og unge med funksjonsnedsettelse

Hvem kan søke?
 
Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke om tilskudd.

Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats. Frivillige organisasjoner kan ikke ta ut utbytte. Et eventuelt overskudd kan bare benyttes til det sosiale formålet.

Organisasjoner som er aksjeselskaper, må legge ved dokumentasjon som viser at de oppfyller disse vilkårene.

Søkerorganisasjonen må ha eksistert i minimum to år før søknadstidspunktet. På forespørsel må dette kunne dokumenteres gjennom organisasjonens vedtekter, årsmelding og årsregnskap.

Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak eller virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis.


Hva kan jeg søke om tilskudd til?
 
Tilskuddsordningen er opprettet for å bidra til å kompensere for isolasjonen barn og unge med funksjonsnedsettelse har opplevd under koronapandemien, og legge til rette for økt aktivitet og deltakelse. Prosjekter som støttes bør derfor raskt kunne bidra til målet med ordningen.

Det kan søkes om prosjekttilskudd til gjennomføring av, tilrettelegging for, utstyr til aktivitet og deltakelse i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for målgruppen.

Det kan ikke tildeles tilskudd høyere enn kr 1 million og ikke lavere enn kr 30 000.

Vi prioriterer ikke tilskudd til:

eksisterende virksomhet. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere lovpålagte eller eksisterende tilbud eller stillinger
-prosjekt der aktiviteten er av behandlende karakter, samt aktiviteter av individuell karakter
-prosjekt som inngår i skolefritidsordningens ordinære virksomhet
-prosjekt der tilskuddsmidlene skal gå til å dekke medlemsavgifter
-prosjekt med liten grad av aktivitet/tilbud til målgruppen
-prosjekt hvor det forekommer direkte utbetalinger til bruker


I saksbehandlingen kan Bufdir vektlegge følgende:

-at prosjektet bidrar til at barn og unge med funksjonsnedsettelse kan delta i kulturliv, fritidsaktiviteter og idrett på lik linje med andre
-at prosjekt der innkjøp av utstyr til målgruppen er hovedformålet, knyttes til eksisterende utlånsordninger/utlånssentraler
geografisk spredning av aktivitet
-at flest mulig i målgruppen nås med aktivitetstilbud, og at prosjektet er gratis eller har lave kostnader forbundet med deltakelse
-søkers tidligere erfaring med lignende prosjekt
-samarbeid med offentlige aktører (for eksempel kommuner)
-samarbeid med andre frivillige aktører
-egenfinansiering (som egenfinansiering regnes økonomiske midler som søker stiller til disposisjon for prosjektet.)


Se regelverket for mer informasjon hva det kan søkes om og utmåling av tilskuddet.


Mål og målgruppe for ordningen
 
Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å kompensere for isolasjonen barn og unge med funksjonsnedsettelse har opplevd under koronapandemien, og legge til rette for økt aktivitet og deltakelse.

Målgruppen for tilskuddsordningen er barn og unge under 26 år med funksjonsnedsettelse.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til ferie- og fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse

Hvem kan søke?
 
Organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke om tilskudd.


Hva kan jeg søke om tilskudd til?
 
Dere kan søke om tilskudd til å arrangere ferie- og/eller fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse.

Tilskudd kan dekke for eksempel oppholdskostnader, aktivitetskostnader eller reisekostnader for deltakere med funksjonsnedsettelse og et begrunnet antall ledsagere.

Tilskudd prioriteres til selve aktiviteten for målgruppen.

Det gis ikke tilskudd til for eksempel lønnskostnader i forkant av tiltaket eller oppholdskostnader for andre enn deltakere med funksjonsnedsettelse og deres ledsagere.

Det gis ikke tilskudd til innkjøp av utstyr (forbruksmateriell og utstyr til engangsbruk kan dekkes).

Tilskuddet må benyttes i løpet av tilskuddsåret, som er 1. januar - 31. desember.

Søker må som et minimum invitere til, og selv delta i planlegging, gjennomføring og evaluering/rapportering av tiltaket. Ingen av disse oppgavene kan i sin helhet settes bort eller delegeres til andre.

Egenfinansiering
Vi krever at dere bidrar med den egenfinansieringen som oppgis i søknaden. Dere kan justere ned denne dersom det innvilges lavere tilskudd enn dere søkte om. (Se også "Hva skjer hvis vi må endre prosjektet" nedenfor).

Egenfinansiering er økonomiske midler som søker bidrar med inn i tiltaket. Gaver, generelle driftstilskudd og andre midler som organisasjonen disponerer fritt kan regnes som egenfinansiering. Dere kan for eksempel dekke kostnader til lønn for en som skal jobbe med tiltaket i forkant, eller utgifter til strøm eller husleie. Den andelen av disse utgiftene som gjelder tiltaket dere søker støtte til, fører dere opp i budsjettet som egenfinansiering på inntektssiden i budsjettet, og på riktig post på utgiftssiden.

Når dere fører regnskap, må dere føre disse kostnadene på tiltakets prosjektnummer eller kostnadssted. Bufdir vil da regne disse utgiftene som deres egenfinansiering i tiltaket. Dersom kostnadene ikke er ført på tiltakets prosjektnummer eller kostnadssted, kan Bufdir underkjenne kostnadene ved regnskapsgjennomgangen.

Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter og andre inntekter som kommer som et resultat av selve prosjektet. Egenfinansieringen inkluderer heller ikke ulønnet frivillig innsats som for eksempel dugnadsarbeid o.l. Husk at alle inntekter, kostnader og egenfinansiering skal registreres på eget prosjektnummer eller kostnadssted.

Dere kan justere ned denne dersom det innvilges lavere tilskudd enn dere søkte om.


Mål og målgruppe for ordningen
 
Målet med tilskuddsordningen er å gi det sivile samfunnet ved frivillige organisasjoner og stiftelser mulighet til å arrangere gode ferie- og fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse.

Målgruppe: Personer med funksjonsnedsettelse

Les mer om ordningen på bufdir.no

https://ny.bufdir.no/tilskudd/fritidstiltak-for-personer-med-funksjonsnedsettelser/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskot til funksjonshemma sine organisasjonar

Kven kan søkje?
 
Frivillige og demokratiske landsomfattande organisasjonar av og for personar med funksjonsnedsetting kan søkje om tilskot.

Alle søkare må tilfredsstille inngangskrava i §14 i forskrifta. Det finst unntak for organisasjonar som organiserer personar med sjeldan diagnose i forskrifta § 15.

Søkarar som ikkje lenger tilfredsstiller inngangskrava i ordninga (minst 250 medlemmar og/eller medlemmar i minst fire fylke), og som heller ikkje kan søka unntak på grunnlag av at ein organiserer ein sjeldan diagnose, kan i staden søka om utfasingstilskot. Sjå forskrifta § 25.


Kva kan eg søkje om tilskot til?
 
De kan søkje om driftstilskot. Driftstilskot skal gå til oppgåver som normalt er ein del av den interne og eksterne kjerneverksemda i organisasjonen i samsvar med vedtekter, føremål og aktivitetsplan.
Mål og målgruppa for ordninga
 
Målgruppa for tilskotsordninga er frivillige og demokratiske organisasjonar for personar med funksjonsnedsetting som baserer seg på individuelt medlemskap, og som jobbar mot diskriminering og for likestilling av personar med funksjonsnedsettingar.

Formålet med tilskotsordninga er å leggja til rette for at medlemmane i organisasjonen kan delta, og at organisasjonane kan drive interessepolitisk arbeid, likepersonsarbeid og gje eit tilbod til eigne medlemmar.

Les mer om ordningen på bufdir.no

https://ny.bufdir.no/tilskudd/funksjonshemmedes-organisasjoner/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsne

Hvem kan søke?
 
Frivillige organisasjoner, ideelle stiftelser, kommuner, bydeler og fylkeskommuner kan søke om tilskudd.

Søkere må være registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet.


Hva kan jeg søke om tilskudd til?
 
Det kan gis støtte til aktiviteter som er rettet inn mot å medvirke til debatt og holdningsendringer, skape deltakelse og generere og spre kunnskap. Tiltak som er direkte rettet inn mot å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelse kan også få støtte.

Det er mulig å søke om flerårig tilskudd for inntil 3 år.


Hvordan søke?
 
Etter at dere har satt dere inn i regelverket for ordningen, kan dere søke om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal.

Det går an å lagre søknaden i søknadsportalen underveis. Likevel kan det være lurt å ha forberedt grunnleggende moment i forveien, slik som budsjett og beskrivelse av tiltaket.

Søknaden må i ettertid godkjennes av virksomhetsadministrator for organisasjonen hvis det er en annen enn personen som står registrert som dette som sender den inn.


Mål og målgruppe for ordningen
 
Formålet med tilskuddsordningen er å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelser.

Målgruppe: personer med funksjonsnedsettelser

Les mer om ordningen på bufdir.no

https://ny.bufdir.no/tilskudd/bedre-levekarene-og-livskvaliteten-til-personer-med-funksjonsnedsettelse/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til familie- og likestillingspolitiske tiltak

Hvem kan søke?
 
Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke om tilskudd. Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats.

Frivillige organisasjoner kan ikke ta ut utbytte. Et eventuelt overskudd kan bare benyttes til det sosiale formålet.

Organisasjoner som er aksjeselskaper, må legge ved dokumentasjon som viser at de oppfyller disse vilkårene.

Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak eller virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis.


Hva kan jeg søke om tilskudd til?
 
Det kan søkes om tilskudd til drift og prosjekter.

Prioriterte tiltak:

-Tiltak som bidrar til å bedre likestilling for kvinner og menn.
-Tiltak som bidrar til å engasjere gutter og menn i likestillingsarbeid.
-Tiltak rettet mot likestillingsutfordringer som barn og unge møter på ulike arenaer, som barnehage, skole, skolefritidsordning og fritid.
-Åpne alle

 
 
Mål for ordningen
 
Målet med tilskuddsordningen er å sikre drift, bidra til mangfold og skape høyere aktivitet blant frivillige organisasjoner som arbeider med familie- og likestillingspolitikk i Norge. Med likestilling menes i denne forskriften likestilling mellom kjønnene, i tråd med formålet i likestillings- og diskrimineringsloven.

Prosjekter og organisasjoner som får tilskudd skal støtte opp under målet med tilskuddsordningen. Om målet er nådd vurderes ut fra om, eller i hvilken grad, tilskuddsmottaker har gjennomført aktivitetene som forutsatt i søknaden og tilskuddsbrevet.

Tilskuddsordningen skal legge til rette for at frivillige organisasjoner får anledning til å

-sette dagsorden
-supplere og korrigere det offentliges familie- og likestillingspolitiske arbeid
-utvikle demokratiet
-bidra til at flere grupper deltar i arbeid med å fremme likestilling og motvirke diskriminering knyttet til kjønn og familie
-bidra til økt kunnskap, debatt og holdningsendringer i organisasjoner og samfunnsliv
-bidra til å motvirke begrensende kjønnsstereotyper, bidra til å bygge ned samfunnskapte barrierer og motvirke diskriminering.

Les mer om ordningen på bufdir.no

https://ny.bufdir.no/tilskudd/familie-og-likestillingspolitiske-tiltak/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold

Hvem kan søke?
 
Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet, samt kommuner og fylkeskommuner, kan søke om tilskudd.

Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats. Frivillige organisasjoner kan ikke ta ut utbytte. Et eventuelt overskudd kan bare benyttes til det sosiale formålet.

Organisasjoner som er aksjeselskaper må legge ved dokumentasjon som viser at de oppfyller disse vilkårene.

Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak eller virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis.


Hva kan jeg søke om tilskudd til?
 
Prosjekttilskudd
Prosjekttilskudd kan gis til tiltak og aktiviteter som med stor grad av sannsynlighet oppfyller kriteriene for måloppnåelse.

Det kan søkes om tilskudd for inntil tre år. Midlene utbetales for ett år av gangen, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. For søknader som innvilges tilskudd for flere år, er det ikke nødvendig å søke om midler hvert år.

Følgende prosjekter kan bli prioritert:

prosjekter som gjennomføres av organisasjoner som er av og for målgruppen,
prosjekter hvor flere aktører samarbeider om et tiltak,
prosjekter som når personer over hele landet, og
prosjekter med egenfinansiering.
Andre årlige prioriteringer vil fremgå av utlysningen av tilskuddsordningen.

Driftstilskudd
Driftstilskuddet gis til organisasjonens driftsoppgaver. Driftsoppgaver forstås her som oppgaver som normalt inngår i organisasjonenes interne og eksterne kjernevirksomhet i henhold til vedtekter, formål og aktivitetsplaner.

Kriterier og prioriteringer
Departementet bestemmer hvilke områder de ønsker å satse på for hvert år.

I 2022 er de prioriterte satsningsområdene aktiviteter som kan bedre forholdene for personer i målgruppen med innvandrerbakgrunn, og/eller er relatert til arbeidsliv, kultur og idrett, samt aktiviteter til støtte for personer med ulike typer kjønnsidentitetstematikk.


Mål og målgruppe for ordningen
 
Målet med tilskuddsordningen er å:

-styrke kjønns- og seksualitetsmangfoldet blant befolkningen i Norge
-bidra til bedre levekår og livskvalitet for personer som bryter med normer for seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika
-skape økt aktivitet blant organisasjoner som arbeider overfor denne målgruppen


Målgruppe: Personer som bryter med normer for seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika, og organisasjoner som drives av og for disse personene.

Les mer om ordningen på bufdir.no

https://ny.bufdir.no/tilskudd/kjonns-og-seksualitetsmangfold/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Hvem kan søke?
 
Disse kan søke:

-frivillige organisasjoner
-tros- og livssynssamfunn
-fylkeskommuner
-kommuner


Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats. Frivillige organisasjoner kan ikke ta ut utbytte. Et eventuelt overskudd kan bare benyttes til det sosiale formålet. Organisasjoner som er aksjeselskaper, må legge ved dokumentasjon som viser at de oppfyller disse vilkårene.

Privatpersoner, enkeltpersonforetak og andre virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis kan ikke søke.

Virksomheten som søker, må ha eksistert i minimum to år før søknadstidspunktet og ha eget organisasjonsnummer. Bufdir kan be om organisasjonens vedtekter, årsmelding og årsregnskap for disse to årene.

Aktører oppfordres til å samarbeide om et tiltak, men søknaden må sendes inn av én ansvarlig søker.


Hva kan jeg søke om tilskudd til?
 
Du kan søke om tilskudd til tiltak og aktiviteter som bidrar til å:

-forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen
-utvikle metoder og innsatser for å fremme antirasisme, mangfold og dialogarbeidMål og målgruppe for ordningen
 
Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for lokale, regionale og nasjonale initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme antirasisme, mangfold og dialog.

Målgruppa for tilskuddsordningen personer som blir utsatt for rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn.

Ordningen skal bidra til holdningsendring i majoritetsbefolkningen.

Les mer om ordningen på bufdir.no

https://ny.bufdir.no/tilskudd/tiltak-mot-rasisme-diskriminering-og-hatefulle-ytringer/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til universell utforming

Hvem kan søke?
 
Statlige, fylkeskommunale, kommunale og private institusjoner og virksomheter, stiftelser, forskningsinstitusjoner og organisasjoner kan søke om midler.


Hva kan jeg søke om tilskudd til?
 
Hovedkriterier
Vi kan gi støtte til tiltak som bidrar til:

-Forskning og kunnskapsutvikling på området universell utforming
-Nyskapning i form av produkt-, plan- eller systemutvikling innen universell utforming
-Kompetanseheving og effektiv spredning av informasjon om universell utforming


Vi gir ikke tilskudd til bygge- eller oppgraderingsprosjekter. Lokale tiltak med begrenset overføringsverdi vil heller ikke få støtte.

Aktuelle områder
Søkere kan få støtte til prosjekter på mange temaer innenfor hovedkriteriene. Noen eksempler kan være: (lista er ikke uttømmende)

IKT, herunder også universell utforming av velferdsteknologi/hverdagsteknologi
Bygg og uteområder, herunder planarbeid
Kollektivtransport - utredningsarbeid og kunnskapsgrunnlag


Vi legger vekt på:

-Egenandel/egeninnsats i prosjektene
-Samarbeide mellom flere aktører i prosjektene
-Samfunnsnytte


Mål og målgruppe for ordningen
 
Formålet med tilskuddsordningen er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet og bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.

Målgruppen for tilskuddsordningen er personer med nedsatt funksjonsevne.

Les mer om ordningen på bufdir.no

https://ny.bufdir.no/tilskudd/uu/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til tiltak mot vold og overgrep

Hvem kan søke?
 
Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet, samt Kommuner og interkommunale samarbeid kan søke om tilskudd.

Organisasjoner og stiftelser som ved sine vedtekter, mål og planer kan dokumentere at formålet med ordningen er deres kjernevirksomhet, kan søke om driftstilskudd. Søkerorganisasjonene må ha et landsomfattende nedslagsfelt og nasjonal funksjon.

Krisesentrene kan søke om tilskudd til å videreutvikle tilbudet til særlig utsatte grupper, som voldsutsatte med problematikk knyttet til rus, alvorlige psykiske lidelser eller funksjonsnedsettelse og til utvikling/tilrettelegging av krisesentertilbudet til den samiske befolkningen.

Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak eller virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis.


Hva kan jeg søke om tilskudd til?
 
Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil 3 år. Innvilgelse av tilskuddsmidler utover 1 år gjøres med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for det enkelte år.

Organisasjoner som ved sine vedtekter, mål og planer kan dokumentere at formålet med ordningen er deres kjernevirksomhet, kan søke om driftstilskudd. Organisasjonen må dessuten ha et landsomfattende nedslagsfelt og nasjonal funksjon. Se mer informasjon om kriteriene for å søke om driftstilskudd i § 4 i forskriften.
Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Enhetsregisteret kan søke om tilskudd til tidsavgrensede prosjekter. Se § 4 og 5 i forskriften.
Krisesentre kan søke om midler til å videreutvikle tilbudet til særlig utsatte grupper voldsutsatte, som voldsutsatte med problematikk knyttet til rus, alvorlige psykiske lidelser eller funksjonsnedsettelse og til utvikling/tilrettelegging av krisesentertilbudet til den samiske befolkningen. Det kan bli nærmere spesifisert i den årlige utlysningen hvilke grupper som prioriteres. Søknaden må være forankret i kommunen. Eventuelle søknader som gjelder andre tiltak på krisesentrene, som tiltak for beboere eller tidligere beboere, må settes frem av frivillig organisasjon.


Mål og målgruppe for ordningen
 
Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å forebygge og bekjempe vold og overgrep i nære relasjoner, og ivareta voldsutsatte voksne og barn. Tilskuddsordningen skal bidra til at målene i regjeringens handlingsplaner mot vold og overgrep nås.

Målgruppen for ordningen er barn og voksne som er eller har vært utsatt for vold eller overgrep, eller som utøver eller står i fare for å utøve vold i nære relasjoner.

Les mer om ordningen på bufdir.no

https://ny.bufdir.no/tilskudd/tiltak-mot-vold-og-overgrep/

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post