Asker kommunes støtteordninger

Asker kommune tilbyr sine innbyggere flere legater, stipend og tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Asker kommune.

Les mer om Asker kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (12)
logo
Hagebrukskandidat Sverre Fr. Isachsens legat

Legatet utdeles til ungdom i Asker innen hage-/gartneriutdannelse og andre relevante fagområder innen grønn sektor.

Søknadsfrist er 20. oktober.

Les mer og søk elektronisk på asker.kommune.no

Privatpersoner
logo
Asker kommunes legat

Legatets formål er å gi bistand til forskning på alvorlige sykdommer, alvorlige syke, eldre og økonomisk vanskeligstilte – enslige og familier bosatt i Asker kommune.

Legatet er en sammenslåing av følgende tidligere legater:

Einar L. Yggeseth og hustru Signe Bleger Yggeseths legat – Hovedlegatet
Signe Yggeseth f. Blegers legat – Legat I
Signe Yggeseth f. Blegers legat – Legat II
Wilhelm Holtsmark og Hustrus Legat ”Arbeiderlegatet”
Wilhelm Holtsmark og hustrus Legat for gamle og syke i Asker
Bent Theodor Koller Holtsmarks Legat (Gamlehjemslegatet)
Olaf Ottersens legat for eldre og syke


Søknadsfrist er 20. oktober.

Søk elektronisk på asker.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Støtte for ungdom og voksne

Legatets formål er å gi støtte til utdannelse og opplæring på videregående- og høyskolenivå innenfor teknikk, håndverk, kunst/industri, landbruk, nydyrking på småbruk o.l.

Søkerne må være bosatt i Asker kommune.

Søknadsfrist er 20. oktober.

Søk elektronisk på asker.kommune.no

Privatpersoner
logo
Verftseier Christian Jensens Legat

Legatets formål er å yte støtte til aktiviteter for eldre i Asker, og å støtte ungdom fra Asker under utdanning.

Legatet bestyres av prosten i Asker.
Mer informasjon og søknadsskjema finner du på prostens hjemmeside.

Søknadsfrist er 1. februar.

Henvendelser kan sendes på e-post til:

prost Tor Øystein Vaaland tv339@kirken.no
eller forretningsfører Rønnaug Tinjar rtinjar@gmail.com.

Privatpersoner
logo
Idrettsstipend

Formål
Idrettsstipendet har som formål å premiere oppnådde resultater, og stimulere til videre satsing. Stipendet kan brukes til utstyr, treningsopphold og lignende.

Hvem kan søke
Søkerne må være folkeregistrert i Asker kommune og være utøvende på nasjonalt eller internasjonalt nivå innen sitt område. 

Søkere mellom 16-25 år og søkere som ikke har mottatt kommunalt stipend tidligere, blir prioritert.

Slik søker du
Du søker om idrettsstipend via vårt elektroniske søknadsskjema. Søknaden må inneholde:

-Oppnådde resultater
-Plan for bruk av stipendet

Søknadsfrist er 1. mai.

Søk elektronisk på asker.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturstipend

Formål
Kulturstipendet har som formål å premiere oppnådde resultater, og stimulere til videre satsing. Stipendet kan brukes til utstyr, instrumenter, studieturer og lignende.

Hvem kan søke
Søkerne må være folkeregistrert i Asker kommune og være utøvende på viderekommende nivå innen sitt område.

Søkere mellom 16-25 år, og søkere som ikke har mottatt kommunalt stipend tidligere, blir prioritert.

Slik søker du
Du søker om kulturstipend via vårt elektroniske søknadsskjema. Søknaden må inneholde:

-Oppnådde resultater
-Plan for bruk av stipendet

Søknadsfrist er 1. mai.

Søk elektronisk på asker.kommune.no

Privatpersoner
logo
Aktivitetspotten

Formål
Tilskuddet har følgende formål

-å støtte opp om realisering av kommunes temaplaner innenfor medborgerskap: «Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv», «Temaplan for kultur» og «Temaplan for medborgerskap».
-å støtte opp under kommuneplanens arbeid med FNs bærekraftsmål, særlig: Samarbeide for å nå målene, Bærekraftige byer og samfunn, Fremme livskvalitet for alle.
-å stimulere innbyggerne til å delta i aktiviteter og arrangementer.
-å stimulere organisasjoner til å skape prosjekt og aktivitet.
-å gi innbyggerne et rikt tilbud av opplevelser.


Hvem kan søke?
Personer, organisasjoner, foreninger/lag, og andre aktører som driver arbeid innen kultur, lokalsamfunn, idrett, friluftsliv, sosialt- og humanitært arbeid i Asker kommune. Også søkere utenfor kommunen kan innvilges tilskudd når aktiviteten det søkes om skjer innenfor kommunes grenser eller kommer innbyggerne i Asker til gode.

Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene.

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter- og aktiviteter, og deltakelse på kurs som kommer Askersamfunnet til gode.

Foreninger som søker om midler til prosjekter som naturlig bør inngå i andre kommunale tjenesteområder enn Medborgerskaps budsjetter, vil ikke kunne få tilskudd.

Søknadsfrist


1. januar, 1. mai, 1. september og 1. november.

Søknader sendes inn før arrangementet gjennomføres. Søknader kan unntaksvis behandles mellom søknadsfristene.

Søk elektronisk på asker.kommune.no

Privatpersoner
logo
Hodetilskudd

Formål
Hodetilskuddet skal bidra til å dekke aktivitetens generelle driftsutgifter og gis i form av et beløp for hvert registrerte medlem mellom 0 – 19 år.

Hvem kan søke
Frivillige organisasjoner, med arbeid hovedsakelig i Asker, kan søke om hodetilskudd for barn og unge mellom 0 – 19 år.

-Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret til Brønnøysundregistrene.

-Ordningen gjelder ikke velforeninger, FAU'er, tros- og livssynssamfunn, politiske organisasjoner og frivillighetssentraler.

-Ordningen gjelder ikke foreningenes fylkes- og regionsledd.

Søknadsfrist
Ordinær søknadsfrist 1. mars.

Søk elektronisk på asker.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Frivillighetspakken

Formål
Frivillighetspakken skal bidra til å dekke organisasjonens generelle driftsutgifter, og er ment å være utjevnende i forhold til størrelse på foreningen og særlig kostnadskrevende aktiviteter.

Et av Asker kommunes prinsipper for å motta tilskudd er økt deltakelse. Det forutsettes at organisasjonen jobber med rekruttering.

Tilskudd gis etter særskilte satser, se under.

Hvem kan søke
Frivillige organisasjoner med arbeid hovedsakelig for barn og unge mellom 0 – 19 år i Asker, kan søke om tilskudd fra Frivillighetspakken.

-Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret til Brønnøysundregistrene.

-Ordningen gjelder ikke FAU'er, tros- og livssynssamfunn, politiske organisasjoner og frivillighetssentraler. Ordningen gjelder ikke foreningenes fylkes- og regionsledd.

Søknadsfrist

Ordinær søknadsfrist er 1. mars.

Søk elektronisk på asker.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Jubileumstilskudd til organisasjoner

Lokale velforeninger og organisasjoner i Asker kommune som feirer "rundt" jubileum, kan etter søknad gis et tilskudd.

Jubileer og beløp
Følgende jubileer og beløp gjelder:

25 år: kr 5 000
50 år: kr 7 500
75 år: kr 10 000
100 år: kr 15 000
125 år: kr 20 000
150 år: kr 25 000


Om søknaden
Det er ingen søknadsfrist. Det kan søkes fortløpende hele året.

Søk elektronisk på asker.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Festivaltilskudd

Formål
Tilskuddsordningen skal:

.stimulere til kvalitet og bredde på festivaler i Asker kommune innenfor kunst- og kulturfeltet formidlet til det allmenne publikum.
.bidra til at det skapes fleksibilitet og forutsigbarhet i festivalfeltet.
.bidra til samspill og kompetansedeling mellom lokale kunst-/kulturaktører.
støtte opp under Asker kommunes mål slik de er formulert i kommuneplanen.


Hvem kan få tilskudd?
Festivaler registrert med festival som virkeområde, og/eller lag og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, kan få tilskudd.

-Festivaler som innvilges tilskudd skal være tilgjengelig for et bredt publikum.
-Festivaler består av flere arrangementer og strekker seg over minst to dager.
-Festivalene skal arrangeres regelmessig, minst årlig eller hvert annet år.


Søknadsfrist
Søknadsfrist: 1. desember (for festivaler påfølgende år).

Søknaden må:

-ha en beskrivelse av det kulturelle innholdet i festivalen
-ha vedlagt budsjett
svare ut alle punkter under «Søknaden skal beskrive» i retningslinjene
-si noe om hvordan lokalet/arenaen er universelt utformet (tilgjengelighet til HC-parkering, HC-toalett, rullestolrampe og teleslynge)
-bekrefte at man aksepterer ledsagerbevis

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til felleskapsfremmende aktiviteter og tiltak

Formål


Midlene kan gis til lokale tiltak som fremmer aktivitet og fellesskap på tvers av alder, kulturell bakgrunn og organisasjonstilhørighet, herunder tilrettelegging av uteområder og møteplasser.

Hvem kan søke?


Organisasjoner hjemmehørende i Asker kommune som har et organisasjonsnummer (kan også være registrert i Frivillighetsregistret).
Næringsdrivende kan søke midler til «nonprofitt»-tiltak. Dersom tiltaket går med overskudd tilbakebetales overskytende beløp.
Søker skal være hjemmehørende i Asker
Kriterier for søknaden
Søknaden vurderes på bakgrunn av en enkel prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan. Krav til søknaden/prosjektbeskrivelsen tilpasses tilskuddsbeløpets størrelse.

Kriterier:

Tiltaket må finne sted i Asker kommune.
Tiltaket må være åpent og allment tilgjengelig for hele lokalbefolkningen.
Midlene skal fortrinnsvis tildeles prosjekter der flere aktører samarbeider.
Utgifter til administrasjon skal ikke tas med i kostnadsrammen.
Det må opplyses om det søkes andre tilskuddsmidler.
Midlene kan i utgangspunktet ikke tildeles de samme aktiviteter som lag og foreninger får støtte til gjennom andre kommunale tilskuddsordninger.
Tilskudd gis ikke til drift av lag/forening/institusjoner mm.
Støtte kan gis som direkte tilskudd, eller som en underskuddsgaranti ved større tilskuddsbeløp.

Søknadsskjema finner du på asker.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post