Arendal kommunes legater og støtteordninger

Arendal kommune ligger i Agder fylke og er slått sammen av den tidligere bykommune og flree nabokommuner. Arendal ligger ved kysten og har en skjærgård med noen store og flere mindre øyer. 

Arendal kommune tilbyr sine innbyggere flere ulike stipender, legater og andre støtteordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hvilke støtteordninger du kan søke på om du bor i Arendal kommune.

Les mer om Arendal kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (13)
logo
Driftstilskudd til lag og foreninger

Vi tildeler midler fra følgende tilskuddskategorier:

-Barne- og ungdomsarbeid
  (herunder også tilskudd til foreningseide fritids- og mekkeklubber)
-Idrett og friluftsliv
 (herunder også tilskudd til foreningseide turstier/turområder og lysløyper)
-Humanitært/sosialt/kulturelt arbeid
-Musikk


Hvem kan søke? 
Lag og foreninger som har organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret / Frivillighetsregisteret kan søke om driftstilskudd. På grunn av trange budsjetter kan vi dessverre ikke tilgodese alle. Vi gir derfor ikke driftstilskudd til velforeninger og humanitært arbeid utenfor kommunen. 

Du finner elektronisk søknadsskjema på arendal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt byggetilskudd til foreningseide bygg og anlegg for kulturformål

Hvem kan søke?
Det kan søkes om tilskudd til større investeringer. Det er ikke satt av faste midler på budsjettet. Eventuelle bevilgninger vil gjøres i neste budsjettår (unntak: kunstgressbaner, turstier og lysløyper, egne budsjett med søknadsfrist 15.februar). 

Det kan søkes om støtte til: 

-Nybygg og nyanlegg
-Utvidelse av bygg og anlegg
-Utstyr, inventar, rehabilitering og ombygging (ikke ordinært vedlikehold)
-Bystyret har vedtatt retningslinjer for ordningen, som skal sikre en rettferdig behandling av søknadene.

Retningslinjene innebærer ikke at kommunen MÅ bevilge penger til formålet hvert år, men kommunen KAN gi tilskudd, avhengig av hva økonomien tillater i budsjettbehandlingen.

Søknadsfrist for budsjettåret 2023 er 1.april 2022. 

Det er ikke utarbeidet søknadsskjema. Søknad med prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag, budsjett og utfyllende informasjon sendes postmottak@arendal.kommune.no.  

Organisasjoner og foreninger
logo
Arrangements- og prosjektstøtte

Økonomisk støtte til konserter, utstillinger og andre kulturarrangementer, lokalhistoriske bokutgivelser, plateutgivelser, filmproduksjon og andre kulturtiltak. Støtten gis som regel i form av underskuddsgaranti eller støttekjøp.Slik søker du
Søknadsfristen er 1 mnd før arrangementet/tiltaket skal gjennomføres. Søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltaket, tid for gjennomføring og angivelse av målgruppe, samt budsjett med oversikt over forventede inntekter og utgifter.

Søk elektronisk på arendal.kommune.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Spillemidler

Idretts- og nærmiljøanlegg
Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.  Det kan søkes om tilskudd til:

-Nye idretts- og friluftsanlegg 
-Rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg 
-Nærmiljøanlegg


Målgruppe
Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger. 
 
Søkere om tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.
 

Kulturarenaer
Kommunen, stiftelser, organisajoner og andelslag og kan søke om investeringsmidler til bygging av nye kulturarenaer og rehabilitering/ombygging av eksisterende arenaer. Målsettingen med ordningen er å bidra til å bygge flerbruksanlegg for kulturaktiviteter.

Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av godkjent totalkostnad slik:
Regionale kulturarenaer: Total kostnadsromme kr 450.000-4 mill.
Lokale kulturarenaer: Total kostnadsramme kr 300.000-2 mill.  

Slik søker du
-Elektronisk søknad på www.idrettsanlegg.no innen 1. oktober
-Kommunen prioriterer søknadene og oversender dem til fylkeskommunen
-Fylkeskommunen vedtar tildeling

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturhusmillionen

Arendal bystyre har satt av en million kroner i året i støtte til lokale kulturarrangører i kulturhuset. Lokale lag, foreninger, kulturinstitusjoner osv. får subsidiert 50 % av leien i kulturhuset, inkludert lyd/lys og nødvendig teknisk personell fra kulturhuset.

NB. Subsidieringen ikke gjelder konferanser, næringstiltak og private arrangementer. 

Slik bestiller du 
Redusert leie avtales med kulturhuset ved bestilling. Kulturhuset sender så regning på 50 % av leieutgiftene til arrangør og 50 % til kommunen. Det er ikke nødvendig å søke kommunen om dette. I tvilstilfeller konfererer kulturhuset med kommunen. 

Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Tilskuddsordningen skal bidra til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner og forvaltes av Arendal kommune på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Hovedmålet er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant flyktninger, innvandrere og deres barn.

Lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Medlemmene som omfattes av søknaden må være bosatt og registrert i Arendal kommune.

Tilskuddsordningen har tre delmål
Det kan søkes støtte til prosjekter, aktiviteter, kulturarrangement, dialogmøter eller idrettsarrangement som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene. Støtten skal omfatte selve aktiviteten/arrangementet og nødvendig administrasjon.

A stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.


B økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.Målgrupper er innvandrere og beboere i statlige mottak for asylsøkere. 


C forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for ovennevnte forhold.


Det gis ikke støtte til tiltak som foregår utenfor Norge, eller støtte til konferanser, seminarer og liknende rettet mot det offentlige i Norge. 

Søknadsfrist
1. mars. 

Søk elektronisk på arendal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Talent Arendal

Talent Arendal er dessverre strøket fra budsjettet fra og med 2021.

Det var et stipend som skulle stimulere karrieresatsingen til unge talenter innen idrett og kultur. Stipendet ble etablert i 2015, i samarbeid med bedriften NOV og den tidligere stiftelsen KULTURA.

Privatpersoner
logo
Arendal kommunes utdannelseslegat

Formål
Gi økonomisk hjelp til videregående utdannelse for ungdom som hører hjemme i Arendal.

Hvem kan søke?
Alle med fast bostedsadresse i Arendal kommune.

Slik søker du
På grunn av lav avkastning blir det ikke delt ut midler i 2021. 

Gå inn på arendal.kommune.no for å lese mer om legatet.

Privatpersoner
logo
Legat av Erna og Gurly Andersen

Formål
Sikre eldre enslige som er hjemmehørende i Arendal hjelp til pleie og omsorg under sykdom og/eller svakelighet, slik at disse lengst mulig skal kunne oppholde seg i sine hjem.

Hvem kan søke
Enslige som er bosatt i Arendal.

Slik søker du
På grunn av lav avkastning blir det ikke delt ut midler i 2021. 

Les mer om legatet på arendal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Legat av Ole Dahl og hustru Anna

Formål
Trengende bosatt i tidligere Arendal og Hisøy. Fortrinnsberettiget er, under ellers like vilkår, i første rekke etterkommende i rett nedstigende linje av søsken til avdøde Ole Dahl eller deres ektefeller, dernest menn av sjømannsstanden, deres enker og barn.

Hvem kan søke?
Alle som er bosatt i tidligere Arendal og Hisøy kommuner.

Slik søker du
På grunn av lav avkastning blir det ikke delt ut midler i 2021. 

Les mer om legatet på arendal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Legat for eldreomsorg

Formål
Gi økonomisk støtte til beste for vanskeligstilte eldre over 70 år i Arendal.

Hvem kan søke?
Alle med fast bostedsadresse i Arendal kommune.


Slik søker du
På grunn av lav avkastning blir det ikke delt ut midler i 2021. 

Les mer om legatet på arendal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Legat av Georg Hørsdal og hustru Olivia

Formål
Gi økonomisk hjelp til blinde eller sterkt svaksynte musikk- og teologistuderende i Arendal.

Hvem kan søke?
Alle med fast bostedsadresse i Arendal kommune.

Slik søker du
På grunn av lav avkastning blir det ikke delt ut midler i 2021. 

Les mer om legatet på arendal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Legat til sosiale og diakonale formål på Hisøya

For gamle Hisøy kommune finnes et legat beregnet på sosiale og diakonale formål på Hisøya.

Lag/foreninger og private personer kan søke. Lag må legge ved regnskapsoversikt, mens private søkere må legge ved ligningsattest.

Søknad sendes Arendal kommune v/legatstyrer, Galliåsen 5, 4816 Kolbjørnsvik og merkes “Søknad legat Hisøya”.

Ta kontakt med kommunen for infomasjon om søknadsfrist; arendal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post