Ålesund kommunes støtteordninger

Ålesund kommune tilbyr mange ulike støtteordninger og stipender til sine innbyggere. Under fanen støtteordninger kan du finne en oversikt over de ulike støtteordningene.

Les mer om Ålesund kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (9)
logo
Kultur- og idrettsprisen

Kultur- og idrettsprisen skal tildelast den som gjer ein særleg innsats for å fremje kultur- og idrettsarbeid og gjere kultur tilgjengeleg for innbyggarane i kommunen.
Alle innbyggarar, frivillige organisasjonar og kulturinstitusjonar i Ålesund kommune kan foreslå kandidatar til prisen. Forslag på kandidatar må ha god grunngjeving.

Kven kan motta prisen?
Prisen kan tildelast ein person eller organisasjon.
For å kunne få tildelt prisen må vedkommande vere busett i Ålesund kommune eller ha særleg tilknytning til kommunen.Mottakar av Kultur- og idrettsprisen får eit prisbeløp på kr 10.000,-, arbeid av lokal kunstnar til verdi rundt kr 4.000,- og eit diplom.

Kven avgjer kven som skal få prisen?
Komite for kultur og medborgarskap behandlar og tildeler prisen. Komiteen kan også velje kandidater som ikkje er foreslått av andre.

Frist
Frist for innsending av kandidatar til Kultur- og idrettsprisen er 1. september kvart år.

Utdeling av prisen
Kultur- og idrettsprisen blir delt ut på kommunestyret sitt desembermøte.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Ungdommens kulturpris i Ålesund

Ungdommens kulturpris skal tildelast som motivasjonsfaktor og påskjønning til den som har utmerka seg gjennom kulturell utfalding eller skapande verksemd.
Alle innbyggarar, frivillige organisasjonar og kulturinstitusjonar kan foreslå kandidatar til prisen. Forslag på kandidatar må ha god grunngjeving.

Kven kan motta prisen?
Ungdommens kulturpris kan tildelast enkeltpersoner 14-25 år, eller grupper av ungdom i denne alderen.
For å kunne få tildelt prisen må vedkommande vere busett i Ålesund kommune eller ha særleg tilknytning til kommunen.
Mottakar av Ungdommens kulturpris får eit prisbeløp på kr 10.000,-, arbeid av lokal kunstnar til verdi rundt kr 4.000,- og eit diplom.

Kven avgjer kven som skal få prisen?
Ungdomsrådet behandlar og tildeler prisen. Rådet kan også velje kandidater som ikkje er foreslått av andre.

Frist
Frist for innsending av kandidatar til Ungdommens kulturpris er 1. september kvart år.

Utdeling av prisen
Ungdommens kulturpris blir delt ut på kommunestyret sitt desembermøte.

Privatpersoner
logo
Ålesund bys kunstnerpris

Ålesund kommune sin kunstnarpris skal tildelast kunstnarar på høgt nivå eller særleg talentfulle unge kunstnarar.
Alle innbyggarar, organisasjonar og institusjonar i Ålesund kommune kan fremje forslag om kandidater til prisen. Forslag på kandidatar må ha god grunngjeving.

Kven kan motta prisen?
Kunstnarprisen kan tildelast biletkunstnarar, brukskunstnarar, filmkunstnarar, forfattarar, komponistar, scenekunstnarar, tonekunstnarar og andre som tilfredsstiller kunstnariske krav.

For å kunne få tildelt prisen må vedkommande vere busett i Ålesund kommune eller ha særleg tilknytning til kommunen.
Mottakar av Kunstnarprisen får eit prisbeløp på kr 10.000,-, arbeid av lokal kunstnar til verdi rundt kr 4.000,- og eit diplom.

Kven avgjer kven som skal få prisen?
Komite for kultur og medborgarskap behandlar og tildeler prisen. Komiteen kan også velje kandidater som ikkje er foreslått av andre.

Frist
Frist for innsending av kandidatar til kunstnarprisen er 1. september kvart år.

Utdeling av prisen
Kunstnarprisen blir delt ut på kommunestyret sitt desembermøte.

Privatpersoner
logo
Ålesund kommunes hederspris

Heidersprisen skal tildelast for betydningsfull, samfunnsnyttig innsats for innbyggarar i kommunen. Prisen skal vere ei påskjønning for utført arbeid, og vere ei oppmuntring til å halde fram det gode arbeidet.

Enkeltpersonar, grupper av personar, lag eller organisasjonar kan få prisen. Heidersprisen kan kun bli tildelt busette i kommunen eller dei som er særleg tilknytta til kommunen.

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Miljøprisen

Miljøprisen skal tildelast for særskild innsats for berekraftig miljø, her under klima- og energitiltak. Alle innbyggarar, organisasjonar og institusjonar i Ålesund kommune kan fremje forslag om kandidater til prisen.

I grunngjevinga bør det forklarast korleis den nominerte har betra det fysiske miljøet og/eller redusert klimagassutslepp.

Kven kan motta prisen?
Prisen kan delast ut til enkeltpersonar, organisasjonar, barnehagar, skular og offentlege og private verksemder/bedrifter som har utmerka seg på miljøområdet, og som bidrar til at Ålesund kommune når klima- og miljømåla fram mot 2030.

Mottakar av Miljøprisen får eit prisbeløp på kr 10.000,-, arbeid av lokal kunstnar til verdi rundt kr 4.000,- og eit diplom.

Kven avgjer kven som skal få prisen?
Komite for teknisk, miljø og samferdsel behandlar og tildeler prisen. Utvalet kan også velje kandidater som ikkje er foreslått av andre.

Frist
Frist for innsending av kandidatar til Miljøprisen er 1. september kvart år.

Utdeling av prisen
Miljøprisen blir delt ut på kommunestyret sitt desembermøte.

Privatpersoner
Bedrifter og næringsliv
logo
Legat til arbeid for eldre og økonomisk vanskeligstilte i Ålesund

For eldre og økonomisk vanskeligstilte i Ålesund.

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Privatpersoner
logo
Kulturtilskot

Kulturtilskota har som føremål støtte oppunder, stimulere og vidareutvikle eit mangfaldig kulturliv i Ålesund. Her kan du søke tilskot til rekruttering og aktivitet, kulturbygg og kulturarenaer og stipend. 


Hugs å sette deg inn i gjeldande retningslinjer før du søker.


Nytt av året er eit vilkår om at laga må presentere tilboda som blir gitt i felles aktivitetskalender – alesund.friskus.com. Dersom det blir vanskar med å opprette laget som brukar og arrangør, kan dei lokale innbyggartorga vere til hjelp.

Tiltak som vil bli prioritert:

-Tiltak for barn og unge.
-Kultur- og idrettstiltak som gir auka aktivitet, inkludering og deltaking i nærmiljøa.
-Tiltak som fremjar felleskap og felles identitet som samarbeidsprosjekt på tvers av dei tidlegare kommunegrensene.
-Tiltak for å sikre gode møteplasser og arenaer for kultur og fritid i lokalsamfunna.

Les retningslinjer og søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://alesund.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordningar/kulturtilskot/

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskot lag og organisasjonar, til aktivitetar til personar med utviklingshemming

Ålesund kommune disponerer midlar som kan ytast til frivillige lag og organisasjonar som utfører helse- og sosialretta oppgåver mot innbyggarar i Ålesund kommune.


Ålesund kommune gir, innanfor ramma for den bevillinga som kvart år står til disposisjon, følgande tilskot:

-tilskot til lag og organisasjonar innan helse- og velferdsområdet
-tilskot til lag og organisasjonar til aktivitetar for personar med utviklingshemming

Om tilskotsordninga
Tilskotsordninga skal støtte opp om frivillige og ideelle organisasjonar sin innsats innan helse- og velferdsområdet i Ålesund kommune.

Tilskotsordninga har som mål å:

-bidra til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltaking for innbyggjarar i Ålesund kommune
-bidra til auka livskvalitet og eigenmeistring hos brukarar eller pårørande
-bidra til helsefremjande og førebyggjande aktivitetar
-bidra til gjennomføring av ulike arrangement for målgrupper innan området
-fremje det frivillige engasjementet
-bidra til auka samhandling og samskaping mellom lag/organisasjonar og kommunen


Kven kan søke
Lag og organisasjonar som er fysisk etablerte i kommunen, driv aktivitetar innan helse og velferdsområdet og gir tilbod til brukarar/ innbyggjarar som bur eller oppheld seg i Ålesund kommune.

Les meir om ordninga på kommunens nettsider:

https://alesund.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordningar/tilskot-til-lag-og-organisasjonar-aktivitetar-for-personar-med-utviklingshemming/

Organisasjoner og foreninger
logo
Kontantkassa

Kva er kontantkassa

  • Kontantkassa er ei ordning, der du kan søkje om tilskot til minst ein organisert fritidsaktivitet.
  • Ordninga gjeld for barn og unge i alderen 6-18 år i Ålesund kommune, og gjeld så langt midlane rekk.
  • Nytta midlar kjem frå Kongsberg Maritime, Idrettskretsen og Ålesund kommune.


Dei som kan søkje om tilskot er:

  • Lag/foreining, som idrettslag, korps, kor, lokallag, kulturskule og andre.
  • Tilsette i kommunen, som helsesjukepleiar, miljøterapeut, lærar, barneverntenesta og andre.
  • Barnet eller familien kan ikkje søkje sjølv.

Les meir og søk elektronisk på kommunens nettsider:

https://alesund.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskotsordningar/kontantkassa/

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post