Akershus fylkeskommunes støtteordninger

Akershus fylkeskommune tilbyr sine innbyggere flere tilskudd og støtteordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Akershus fylkeskommune.

Les mer om Akershus fylkeskommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Fra og med 1. januar 2024 har vi nå gått fra å være Viken fylke, til å bli Akershus fylke.
Støtteordninger (6)
logo
Tilskudd – Aktiv i Akershus

Dette er en støtteordning til oppfølging av handlingsprogrammet «Aktiv i Viken». Søknadsfristen er 1. februar.


Hvem kan søke?
Kommuner og interkommunale samarbeid i Akershus
Frivillige organisasjoner, nettverk og ideelle stiftelser med regional tilknytning i Akershus
Spillemiddelberettigede i Akershus i henhold til Kulturdepartementets krav i spillemiddelbestemmelsene
Forskningsmiljøer og kunnskapsformidlere med arbeidsområde og interessefelt i Akershus


Slik søker du
Søknadsfristen er 1. februar.

 • Ha følgende klart før utfylling av søknadsskjemaet:
 • Hvem som søker og eventuelle samarbeidsaktører
 • Formål og målgruppe for prosjektet
 • Beskrivelse av prosjektet – hva skal gjennomføres, hvor skal det gjennomføres og hvordan prosjektet fører til at tilgjengeligheten øker
 • Les handlingsprogrammet «Aktiv i Viken» (PDF, 2 MB) og klargjør hvilke tiltak prosjektet skal bidra til å innfri.
 • Plan for hvordan prosjektet skal gjennomføres, med framdriftsplan
 • Budsjett og finansiering
 • Vedlegg: kart, enkle tegninger og eventuell forankring i kommunale planer

Søkere må være registrert i Enhetsregisteret.

Les mer og søk elektronisk på fylkeskommunens egne nettsider:

https://afk.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/folkehelse/tilskudd-aktiv-i-akershus.186649.aspx

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til tiltak for utviklingshemmede (Akershusfondet)

Akershusfondet skal skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede i regi av frivillige organisasjoner. Søknadsfristen hvert år er 31. mars.


Om ordningen
Pengene skal gå til fritidstiltak som har som mål å oppnå sosial inkludering av mennesker med utviklingshemming.

Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner som er basert på registrert medlemskap.

Det blir ikke gitt penger til drift av organisasjoner. Det kan gis tilskudd til turer/reiser utenfor fylket når det er nødvendig av hensyn til behovet for tilrettelagte steder/anlegg eller lignende. Det vektlegges at fondet over tid skal tilgodese tiltak i hele fylket, og at deler av avkastningen skal komme utviklingshemmede barn til gode.

Tildelingskriterier
Retningslinjer for fordeling av midlene er vedtatt av fylkestinget:

Søkere er kun frivillige organisasjoner som har organisasjonsnummer og som er basert på registrert medlemskap, rapportering, vedtekter og lignende.
Tiltak/prosjekt skal være fritidstiltak rettet mot mennesker med utviklingshemming.
Fondet skal ikke finansiere drift av organisasjon.
Ved vurdering av søknadene skal det vektlegges at fondet over tid skal tilgodese tiltak i hele fylket.
Tiltak/prosjekt for barn og unge skal prioriteres (jamfør testamenterte gaver).
Fondsmidler skal ikke brukes til å dekke kommunens ansvar.


Se utfyllende kriterier for fordeling av midler i retningslinjer for tilskudd til utviklingshemmede (Akershusfondet) og søk elektronisk:

https://afk.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/folkehelse/tilskudd-til-tiltak-for-utviklingshemmede-akershusfondet.186521.aspx

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til friluftslivsaktiviteter

Lag og organisasjoner, samt det regionale leddet av «Forum for natur og friluftsliv» kan søke om tilskudd til friluftslivsaktivitet. Søknadsfristen er 1. desember.


Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som organiserte turer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter, samt tiltak der friluftsliv brukes for å fremme gode helsevaner og miljøholdninger. 

Deler av tilskuddet kan gå til innkjøp av utstyr og materiell som medvirker til å fremme friluftslivsaktivitetene. 

Slik søker du om støtte
Søknad sendes til Akershus fylkeskommune via Miljødirektoratets søknadssenter.  

Søknadsfristen er 1. desember.

Om støtteordningen
Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet. 

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til forskning i bedrifter (FORREGION)

Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte til mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet. Søknadsfristen er løpende i 2024.


Hensikten med forprosjekter i FORREGION er å gjøre søkerbedriften fortrolig med forskning som et innovasjonsgrep og å utløse videre forskning. Søkerbedriften skal derfor samarbeide med en forsker.

Et team av kompetente veiledere, kalt kompetansemeglere, kan formidle relevante samarbeidspartnere og veilede bedriften i prosessen med å utvikle prosjektet. I tillegg kan kompetansemeglerne hjelpe FoU-erfarne bedrifter med å finne andre relevante støtteordninger. 

Satsingsområder

 • Klima, miljø og energi
 • Helse og omsorg
 • Utdanning og oppvekst
 • Teknologi
 • By-, steds- og regionutvikling

Hvem kan søke

Både små og store bedrifter kan søke. Du må ta kontakt med kompetansemegler før du utformer søknaden. Det er en forutsetning at bedriften har registrert forretningsadresse (i Brønnøysundregisteret) i Akershus. 

Krav til søkerbedriften

 • Liten eller ingen erfaring med FoU
 • Samarbeide med en forsker. Søknaden skal synliggjøre hvordan prosjektet vil utløse forskning videre.
 • Sikte mot mulige finansieringsordninger for det videreførende prosjektet, som Regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer eller SkatteFUNN.
 • Oppfylle de formelle kravene, og svare med høy kvalitet på vurderingskriteriene.Regionale føringer

 • Støttebeløpet er maks 50 % av prosjektets totalbudsjett ‒ Inntil 200 000 kroner.
 • Egenfinansieringen er minst 50 % av prosjektets totalbudsjett.
 • Minst 70 % av støttebeløpet brukes til innkjøp av FoU-kompetanse, søkerens eller partnerens eget forskerpersonale kan ikke regnes inn i denne satsen.
 • Bruk av personale i rammen av konsulentbistand (istedenfor partnerskap) er mulig dersom konsulenten ikke har eierskap, rettigheter eller risiko i forbindelse med prosjektet.
 • Søker samarbeider med en navngitt kompetansemegler.
Hvordan søke

 • Kompetansemegleren utleverer mal for prosjektbeskrivelsen
 • Søkerbedriften utarbeider prosjektbeskrivelsen og de obligatoriske vedleggene som kan lastes ned fra nettsiden til Regionalt Forskningsfond (RFF), og oppretter søknad via RFFs nettside.
 • Søknader kan sendes inn fortløpende, innsendte søknader vurderes fortløpende.For praktiske opplysninger, utforming av søknaden og vurderingskriterier se RFFs utlysning

Har du spørsmål?
Kontakt: Violette Yi Qin, prosjektleder FORREGION Viken, e-post: yiqi@afk.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Skoleskyss

Noen elever har rett til gratis skoleskyss, for eksempel hvis de bor en viss avstand fra skolen, har nedsatt funksjonsevne eller av andre grunner ikke kan gå til skolen. 


Hvem kan få gratis skoleskyss?
Noen elever har rett til gratis skoleskyss. For eksempel hvis de:

 • bor en viss avstand fra skolen
 • har nedsatt funksjonsevne eller er midlertidig skadet eller syk
 • av andre grunner ikke kan gå til skolen


Slik søker du om skoleskyss
Har du rett på gratis skoleskyss, får du utdelt skolekort på skolen, og trenger ikke søke hos Ruter.no. Er du uten kollektivdekning eller har nedsatt funksjonsevne, må du si i fra til skolen i god tid før skolestart, slik at du får utdelt busskort ved skolestart.

Les mer på fylkeskommunens nettsider:

https://afk.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/vei-og-trafikk/skoleskyss.186347.aspx

Privatpersoner
logo
Tilskudd til kulturminner

Fylkeskommunen har 6 tilskuddsordninger som går under kategorien kulturminner:

 • Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder av kulturhistorisk verdi
 • Tilskudd til bygg og anlegg fra middelalderen
 • Tilskudd til fartøy
 • Tilskudd til fredete kulturminner og kulturmiljøer i privat eie
 • Tilskudd til konservering av ruiner fra middelalderen
 • Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Les mer om de forskjellige tilskuddene på Akershus fylkeskommunes nettsider:

https://afk.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/kulturminner/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post