Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund, med 125 000 medlemmer. Som medlem får du både faglige og økonomiske fordeler.

 

Les mer om Norsk Sykepleierforbund
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Sykepleiefaget i front
Støtteordninger (16)
logo
Fagutviklingsstipend - Revmatologi

Fagutviklingsstipend støttet av Medac på 20000,-. Stipendet deles ut på det årlige NSF-FSR seminaret.

Søknadsfrist: 15. mars 2023.


Stipendet er opprettet med formål å stimulere til forskning eller kompetanseutvikling. Du som er medlem av NSF-FSR og arbeider innen revmatologi, er hjertelig velkommen til å søke. Stipendet er pålydende inntil kr 20 000,- og kan i sin helhet gå til en person eller deles på flere.

Eksempler stipendet kan brukes til:
- reiser i forbindelse med utviklings- og forskningsarbeid
- kurs, utdanning
- hospiteringer.

Stipendet kan ikke brukes relatert til kandidat/mastergradsarbeid, høyskoleutdanning eller tilsvarende som gir studiekompetanse.

Søknaden skal inneholde:
- kort beskrivelse av motivasjon/bakgrunn for å søke stipend
- Eventuelt reiseplan samt budsjettoverslag
- Eventuelt innsendte/planlagte abstract eller poster
- CV og arbeidsplass


Søknaden sendes elektronisk til: KristineJohnsen.Knudsen@helse-nordtrondelag.no

Les mer på nsf.no

Privatpersoner
logo
NSF-FSR-stipend

Lyst til å dra på studietur, eller delta på kongress? NSF-FSR deler hvert år ut stipend med inntil kr 6000,- for FSR-medlemmer. Søknadsfrist er 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Kriterier

Søker må ha vært medlem av NSF-FSR i minst 1 år.

Det kan søkes midler hvert annet år.

Det kan søkes om beløp opp til kr 6.000,-.

Plan for utgifter må skrives i søknaden. Dokumenterte utgifter må sendes til kasserer i NSF-FSR innen 1 mnd etter deltatt på kurs/utgiften er generert.

Det kan søkes midler til relevante kurs, kongresser, hospiteringsopphold og studiebesøk. Det kan ikke søkes om midler til videreutdanning, det er eget stipend til det.

Det må søkes på NSF-FSR skjema.

NSF-FSR har stipender både vår og høst. Ved flere søknader enn stipend vil det gis støtte til maks 2 personer fra samme avdeling. Deretter fordeles 50 % etter ansiennitet i NSF-FSR og 50 % etter trekning. Alle søkere får svar på mail. 

Søknaden sendes til:
leder i NSF-FSR: KristineJohnsen.Knudsen@helse-nordtrondelag.no

Dokumenterte utgifter sendes innen 4 uker til:
Kasserer NSF-FSR: kristin.nishimura@mhh.no

Dokumenterte utgifter; kvitteringer med reiseregning og gjerne e-post som bekrefter stipend, må sendes innen 6 måneder, for å bli refundert.

Les mer og last ned søknadsskjema på nsf.no

Privatpersoner
logo
Sykepleieprisen - Revmatologi

På NSF-FSRs generalforsamling i Bergen ble det bestemt at det skal deles ut en sykepleierpris på 10 000,- til en sykepleier i Norge som har gjort en ekstraordinær innsats for faget revmatologisk sykepleie.

Prisen deles ut annenhvert år. Forslag sendes til Eva K. Lyngvær innen 15 mars. eva.oddbjorg.kristiansen.lyngver@stolav.no

Les mer på nsf.no

Privatpersoner
logo
Videreutdanningsstipend

Man kan søke stipend til videreutdanning, inntil 20 000,-.

Søknadsfrist er 1 mai

Kriterier for å søke:
- Mastergradsnivå
- Minimum 2 års medlemsskap i FSR

Eksempler på hva stipendet kan dekke:
- Semesteravgift
- Reiseutgifter
- Overnatting
- Bøker o.l.

Søknaden skal inneholde:
- Bakgrunn for å søke stipend
- Målet med utdanningen
- Budsjettoverslag

Dette kreves av deg som søker:
- Skriftlig og muntlig presentasjon av mastergradsarbeidet på FSR`s årlige fagseminar
- Sende dokumenterte utgifter med originalkvitteringer og reiseregning til kasserer.
- Frist: Innen 6 måneder etter endt studie

Les mer på nsf.no

Privatpersoner
logo
NSFLIS kurs og konferansestipend

Søknadsfrist: 1. mai

Vi deler ut årlige stipend for at du som medlem skal få delta på intensivsykepleiefaglige kurs, kongresser, studiebesøk eller lignende. Søknaden du skriver vil videresendes til din lokalgruppe og bli vurdert ut fra følgende kriterier:

- Søker er medlem av NSFLIS.
- søker har vært medlem minst 1 år, og betalt kontingenten for inneværende år.
- Stipendet må brukes innen 1 år etter tildeling, eventuell utsettelse må det søkes særskilt om.
- Søknaden må inneholde gode begrunnelser for hvorfor du skal motta stipendet.
- Medlemmer som mottar stipend, kan ikke motta nytt reisestipend før etter minimum 3 kalender år (unntak kan gjøres ved få søkere).

Les mer på nfs.no

Privatpersoner
logo
Fagutviklingsstipend - Intensivsykepleier

Intensivsykepleierne NSF deler hvert år ut 20 000 kroner til ulike fagutviklingsprosjekter.

Stipendet kan anvendes til: 

• Faglig spesialisering / utdyping av spesialområde 
• Hospitering i hensikt faglig fordypning. 
• Faglige utviklingsarbeider og prosjekter 

Stipendet må brukes innen 1 år etter tildeling. 

Eventuell utsettelse må det søkes særskilt om. En sluttrapport skal sendes leder. Intensivsykepleierne NSF oppfordrer den/ de som får stipend om å søke å få publisert en rapport / artikkel i InspirA. 

Stipendet kan deles mellom flere søkere dersom landsstyre Intensivsykepleierne NSF finner det hensiktsmessig. 

 
For å få tildelt stipend, må du fylle følgende kriterier : 

• Være medlem av Intensivsykepleierne NSF, og à jour med kontingent 
• Vedlegge en fullstendig plan for hva stipendet skal brukes til, inkludert finansieringsplan/budsjett
• Være aktiv i intensivfaglig arbeid lokalt, på avdeling eller i lokalgruppen.  
• Arbeide i det kliniske felt, helt eller delvis 

Les mer på nsf.no

Privatpersoner
logo
Stiftelsen Organdonasjons fond til fagutvikling

Stiftelsen Organdonasjon ønsker å stimulere til prosjekter som kan bidra til å oppfylle deres visjon om at alle som trenger det skal få et organ. Gjennom sitt Fond til fagutvikling tilbys midler til prosjekter som bidrar til økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Intensivsykepleierne NSF har nylig inngått et samarbeid med Stiftelsen Organdonasjon om å fremme dette fondet, og vi håper mange anser det som en mulighet til å fordype seg i et spennende tema. Søknadsfrist 1. oktober. 

Les mer på https://organdonasjon.no/fond

Privatpersoner
logo
Årets intensivsykepleier

Utmerkelsen «Årets intensivsykepleier» ble første gang utdelt i 2003, og det å bli utnevnt er forbundet med heder og ære.  

Kriteriene er:

• Medlem av Intensivsykepleierne NSF 
• Har arbeidet med intensivfaglig utviklingsarbeid siste år 
• Rollemodell for kollegaer og studenter
• Høyt faglig engasjement
• God klinisk erfaring

Les mer og nominer kandidat på nsf.no

Privatpersoner
logo
Årets intensivsykepleierleder

Intensivsykepleierne NSF har besluttet at det å være leder for intensivsykepleiere er så viktig at vi ønsker å løfte frem en leder/ et leder team som har gjort en god jobb i året som gikk.

Kriterier

• Utøver ledelse av god kvalitet, herunder tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom nivå/sektorer 
• Ivaretar hver enkelt ansatt  
• Tilrettelegger for og bidrar til et godt samarbeid og et godt arbeidsmiljø 
• Tar initiativ til og iverksetter forbedring av intensivsykepleiertjenesten og fagutvikling 
• Er en god rollemodell og inspirator 
• Opprettholder og videreutvikler høy etisk bevissthet og høy etisk standard blant kolleger og studenter 

Les mer på nsf.no

Privatpersoner
logo
Fagutviklingsstipend - Stomi- og kontinenssykepleier

SiSK ønsker at våre medlemmer skal ha mulighet til å øke sin kompetanse. Vi har derfor en fagutviklingspott, som det er mulig for medlemmer å søke på. Du kan få tildelt støtte til kurs og kongresser, seminarer, hospitering, videreutdanning innen stomi- og kontinenssykepleie, samt reiseutgifter i tilknytning til dette.

Søknadsfrist: 31. august og 31. januar

Det kan enten søkes om fagutviklingsstipend eller stipend til master- eller videreutdanning innenfor sykepleie til stomi- og kontinenspasienter. Styret tildeler etter gjeldende kriterier i samsvar med vedtatt budsjett og den gjeldende økonomiske
situasjon i faggruppen.

Fagutviklingsstipend:
Det kan søkes om inntil kr 5000 til fagutvikling. Søker må bruke standard søknad hentet fra SiSK sin hjemmeside og relevante opplysninger vedlegges. Kun medlemmer kan søke og søker må ha en medlemstid i SiSK på minimum 6 måneder på søkertidspunktet. Det kan kun søkes om stipend hvert 3. år. Det kan ikke søkes stipend for deltakelse på fagseminar.

Vi har to søknadsfrister per år: 31/8 og 31/1.

Søker kan forvente svar på søknad innen 3 uker etter søknadsfristens utløp.

Søker kan ikke klage på resultat.

Stipend til videreutdanning innen stomi- og kontinenssykepleie / masterutdanning:
Søker må først søke stipend til videreutdanning / master i regi av NSF sentralt sin stipendordning. Resultat herfra vedlegges søknaden til SiSK.

Søker må bruke standard søknad hentet fra SiSK sine hjemmesider og relevante vedlegg vedlegges.

Det kan søkes om inntil kr 20.000 kr for masterstudie (uavhengig om det studeres på heltid eller deltid) / inntil kr 10.000 for videreutdanning innen stomi- og kontinenssykepleie.

Det kan søkes om støtte til studieavgift, litteratur og reiseutgifter. Tapt arbeidsinntekt, kost og losji dekkes ikke. Hver enkelt må legge ut selv og sende kvitteringer til kasserer for utbetaling.

Forutsetninger:
Må bestå masterstudiet/videreutdanningen

Innvilges stipend til masterutdanning skal masteroppgaven fremlegges på stomisykepleiermøtet eller fagseminaret.

Innvilges stipend til videreutdanning skal fordypningsoppgaven fremlegges på stomisykepleiermøtet eller fagseminaret.

Hvis studiet ikke fullføres, må alt utbetalt stipend betales tilbake til SiSK.

Det lages en kontrakt mellom SiSK og søker om dette.

Les mer på nsf.no

Privatpersoner
logo
Fagutviklingsstipend - Dermatologi og Venerologi

Stipend til fagutvikling skal gi mulighet for kompetanseheving gjennom kurs, konferanse, studie, prosjekt eller andre fagutviklingstiltak og stimulere sykepleiere innen hudfaget til kvalitet, dokumentasjon og evaluering i fagutøvelsen. Beslutning om tildeling av stipend treffes av styret i NSFs Faggruppe for Sykepleiere i Dermatologi og Venerologi (forkortet NSFFSDV). Størrelse på beløp som avsettes til stipend, fastsettes av styret ut fra styrets økonomiske situasjon.

Medlemskap
Søker må være offentlig godkjent sykepleier, ha norsk autorisasjon og ha vært medlem i NSFFSDV de siste tre årene ved søknadsfrist. Søker må i tillegg være à jour med medlemskontingenten. Ved flere likeverdige søknader prioriteres søkere som ikke tidligere er tildelt stipend. Lang medlemstid i NSFFSDV skal prioriteres. Stipendet er personlig og kan ikke overføres til andre.

Søknaden
Av søknaden må det framgå:
• Navn på kurs, konferanse, studie, prosjekt eller andre fagutviklingstiltak
• Navn på hvem som holder kurs/konferanse/studie eller hvem som er ansvarlig for prosjektet
• Dato (eventuelt oppstart- og avslutningsdato av prosjekt, studie eller andre fagutviklingstiltak)
• Formidlingsplan
• Kostnadsplan, budsjett

Søknadsfrist
Det må søkes til søknadsfrist fastsatt av styret i faggruppen: Søknadsfristen er 15. februar og 15. august.

Les mer på nsf.no

Privatpersoner
logo
Reisestipend - Dermatologi og Venerologi

Reisestipend skal gi mulighet for deltakelse på kurs/konferanse/seminar. Beslutning om tildeling av stipend treffes av styret i NSFs Faggruppe for Sykepleiere i Dermatologi og Venerologi (forkortet NSFFSDV). Størrelsen på beløpet som avsettes til stipend, fastsettes av styret ut fra styrets økonomiske situasjon. Dersom det er flere søkere til samme kurs/konferanse/seminar, prioriteres søkere som ikke tidligere er tildelt stipend.

Medlemskap
Søker må være offentlig godkjent sykepleier, ha norsk autorisasjon og ha vært medlem i NSFFSDV de siste tre årene ved søknadsfrist. Søker må i tillegg være à jour med medlemskontingenten. Ved flere likeverdige søknader prioriteres søkere som ikke tidligere er tildelt stipend. Lang medlemstid i NSFFSDV skal prioriteres. Stipendet er personlig og kan ikke overføres til andre.

Søknaden
Av søknaden må det framgå:
• Navn på kurs, konferanse eller seminar
• Navn på hvem som holder kurs/konferanse/seminar
• Dato
• Formidlingsplan
• Kostnadsplan, foreløpig budsjett

Søknadsfrist
Det må søkes via email til styreleder en uke før påmeldingsfristen til den aktuelle kurs, konferanse eller seminar.

Les mer på nsf.no

Privatpersoner
logo
Videreutdanningsstipend - Dermatologi og Venerologi

Utdanningsstipend skal gi mulighet til kompetanseheving på høyere utdanningsnivå og stimulere sykepleiere innen hudfaget til kvalitet, evaluering og dokumentasjon i fagutøvelsen. Beslutning om tildeling av stipend treffes av styret i NSFs Faggruppe for Sykepleiere i Dermatologi og Venerologi (forkortet NSFFSDV). Størrelse på beløp som avsettes til stipend, fastsettes av styret.

Medlemskap
Søker må være offentlig godkjent sykepleier, ha norsk autorisasjon og ha vært medlem i NSFFSDV de siste tre årene ved søknadsfrist. Søker må i tillegg være à jour med medlemskontingenten. Ved flere likeverdige søknader prioriteres søkere som ikke tidligere er tildelt stipend. Lang medlemstid i NSFFSDV skal også prioriteres.

Studieplass
Du må være tatt opp som student og ha rett til å gå opp til eksamen.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er en måned etter studiestart.

Les mer på nsf.no

Privatpersoner
logo
Reisestipend - Diabetessykepleier

Faggruppen avsetter årlig en sum til reisestipend.

Stipendet som den enkelte kan søke, beløper seg opptil kr. 3000,- per kalenderår. Dersom man skal ha et innlegg/posterpresentasjon ved internasjonale kongresser er maksimalt beløp kr. 5.000,-. Antall stipend vil varierer etter faggruppens økonomi.

Stipendstøtten gjelder: Diabetesrelaterte kurs/studiebesøk/konferanser/kongresser

Søknadene behandles fortløpende.

Søknad sendes styret i NSF/FFD på eget skjema for reisestipend.

Søker må ha vært medlem av NSF/FFD i minimum 1 år, og være ajour med kontingenten.

Stipendet kan ikke søkes som studiestipend for studenter som tar videreutdanning/etterutdanning i diabetessykepleie

Tilbakerapporteringsskjema må sendes styret i NSF/FFD innen 14 dager etter avsluttet aktivitet- (deltakelse).

Ved studiereiser vedlegges bekreftelse fra besøksstedet.

Flybillettstammen eller reisebyrå- faktura vedlegges. Alle utgifter må dokumenteres.

Les mer og last ned søknadsskjema på nsf.no

Privatpersoner
logo
Fagutviklingsstipend - Diabetessykepleier

Stipendet skal bidra til utvikle og forbedre diabetesykepleiepraksis.

Dette er et stipend som har til hensikt å stimulere diabetessykepleiere til å utvikle prosjektideer knyttet til fagutvikling i egen praksis.

Stipendet tildeles en gang årlig og går til fagutviklingsprosjekter. 

Det kan deles ut kr. 30000.- per år.

Søknadsfrist 1. oktober

Sykepleiere som har 3 års sammenhengende ansiennitet i faggruppen kan søke.

Det forventes at mottaker av stipend holder NSF/FFD oppdatert på prosjektets utvikling og leverer prosjektrapport ved prosjektets slutt.

Det som må legges ved i søknaden er:

- Prosjektbeskrivelse
- Framdriftsplan
- Budsjett
- Evt. andre bidragsytere/sponsorer

Les mer på nsf.no

Privatpersoner
logo
Utdanningsstipend - Diabetessykepleier

• Man må ha vært medlem i faggruppen i minimum et år før oppstart og det bør være en bindingstid på to år etter endt utdanning. Lang medlemstid i faggruppa skal prioriteres.

• Stipend til videreutdanning gis bare en gang per person.

• Om mange søkere, gis det maksimalt kr. 10000.- i stipend per søker, og det avsettes totalt kr. 50000.- i stipendmidler.

• Skriftlig dokumentasjon fra arbeidsgiver om hvor mye de dekker, skal legges ved søknaden.

• Originale kvitteringer skal legges ved før stipend utbetales.

• Søknadsfrist 1. oktober årlig.

Les mer på nsf.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Norsk Sykepleierforbund