Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er ei statleg tilskotsordning og eit lågterskeltilbod for private eigarar av verneverdige kulturminne. Også frivillige lag og organisasjonar, anten dei eig kulturminna sjølve eller forvaltar dei på vegner av andre, kan søkje. Meir informasjon om kva du kan søkje på, finn du under fanen "Støtteordninger".

Les mer om Kulturminnefondet
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Vår visjon er "vern gjennom aktiv bruk"
Støtteordninger (6)
logo
Faste kulturminner

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel:

• Hus og anlegg

• Hager og parker

• Faste kulturminner i kulturlandskap

Hvilke typer kulturminner og prosjekter som prioriteres ved tildeling, avhenger av føringer fra Klima- og miljødepartementet og Kulturminnefondets utvalgte satsinger. Kulturminner kan være fra både fjern og nær fortid.

Kulturminnefondet gir normalt ikke støtte til:

• Fredede kulturminner.

• Fredede samiske kulturminner.

• Kommunalt eide kulturminner

• Sokneråd, kirker og inventar i kirker.

• Kulturminner eid av trossamfunn.

• Museum og andre institusjoner som mottar statlig driftsstøtte.

• Undersøkelser der det er behov for tekniske utredninger, som årringsdateringer eller fargeundersøkelser.

• Flytting av hus eller bygninger.

• Ren kopiering av forfalne kulturminner, og oppsetting av disse, bortsett fra tilbakeføring av hageanlegg.

• Løst inventar, som møbler eller bøker.

• Den immaterielle kulturarven, som ivaretakelse av for eksempel musikk-, dans- eller mattradisjoner.

• Tiltak som er ferdigstilt.

Om søknaden:

• Beskriv objektets tilstand og tiltakene som skal gjøres, og begrunn hvorfor tiltakene er nødvendig. Husk også vedlegg som må dokumentere tilstanden.

• Lag et oversiktlig budsjett med finansieringsplan. Legg ved eventuelle nødvendige godkjenninger for gjennomføring av prosjektet, samt dokumentasjon for andre tilskudd.

• Legg ved relevant dokumentasjon om objektet og kulturmiljøet.

• Beskriv dagens bruk og framtidig bruk.

• Send med relevante bilder av objektet og skaden(e), både oversiktsbilder og av detaljer.

Les mer og søk elektronisk her: https://kulturminnefondet.no/jeg-skal-soke/faste-kulturminner/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Sikringstiltak

Mange eigarar har bygningar og andre kulturminne som har skadar som gjer at dei har behov for å bli sette i stand, eller der det i første omgang er sikring mot vidare forfall. Sikring av kulturminne vil føre til at eigarar får betre tid til å planleggje å setje dei i stand seinare. Privatdelen i prosjektet må vere minimum 30 prosent.

Hugs dette når du søkjer om tilskot til sikring av kulturminne:

Generelle opplysningar
Gje prosjektet eit kort og opplysande namn. Søknaden må innehalde informasjon om søkjaren og eigaren med adresser og andre faktaopplysningar. Du må leggje inn kvar kulturminnet ligg.

Prosjektet
Skildre bygningen eller anlegget. Skildre tilstanden og kva konkrete tiltak du planlegg. Her kan du laste opp bilete og andre vedlegg.

Budsjett
Budsjettet skal vise utrekna kostnader for tiltaket du søkjer støtte til. Du finn hjelpetekstar for kvar post i budsjettet. Her fører du også beløpet du søkjer om.

Vedlegg
Du kan leggje inn vedlegg undervegs når du fyller ut søknaden, og du kan også leggje inn fleire vedlegg i fana for vedlegg.

Les meir og søk elektronisk her: https://kulturminnefondet.no/jeg-skal-soke/sikringstiltak/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Fartøy og båtar

Du kan søkje om tilskot til fartøy som har status som verna skip, og til fartøy og opne båtar som ikkje har vernestatus. Kulturminnefondet støttar normalt ikkje freda fartøy.

Hugs dette når du søkjer om tilskot til fartøy og båtar:

Generelle opplysningar
Gje prosjektet eit kort og opplysande namn. Søknaden må innehalde informasjon om søkjaren og eigaren med adresser og andre personopplysningar. Du må leggje inn kvar kulturminnet ligg.

Prosjektet
Skildre opphavleg og ny bruk. Skildre tilstanden og kva konkrete tiltak du planlegg. Legg inn datoar for realistisk framdriftsplan. Her kan du laste opp bilete og andre vedlegg.

Budsjett
Budsjettet skal vise utrekna kostnader for tiltaket du søkjer støtte til. Du finn hjelpetekstar for kvar post i budsjettet. Her fører du også beløpet du søkjer om.

Vedlegg
Legg ved relevant dokumentasjon om fartøyet eller båten.

Les meir og søk elektronisk her: https://kulturminnefondet.no/jeg-skal-soke/fartoy-og-bater/

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Kurs og fagseminar

Du kan søke om støtte til kurs, konferanser og fagseminar. Vi prioriterer innhold om bærekraft, gjenbruk, ny bruk og tradisjonshåndverk.

Husk dette når du søker om tilskudd til fagseminar:

Generelle opplysninger
Gi arrangementet et kort og beskrivende navn. Søknaden må inneholde informasjon om søker og arrangør med adresser. Sted for arrangementet må legges inn.

Arrangementet
Her beskrives arrangementet med innhold, målgrupper og dato for gjennomføring. Her kan du laste opp program og andre vedlegg.

Budsjett
Budsjettet skal vise beregnede kostnader for arrangementet. Du finner hjelpetekster for hver post i budsjettet. Her fører du også beløpet du søker om.

Vedlegg
Du kan legge inn vedlegg underveis når du fyller ut søknaden, og du kan også legge inn flere i fanen for vedlegg.

Les mer og søk elektronisk her: https://kulturminnefondet.no/jeg-skal-soke/fagseminar/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Rullende og bevegelige kulturminner

Kulturminnefondet har en egen støtteordning for private eiere av alle typer bevegelige kulturminner. Dette kan være både motoriserte og ikkemotoriserte farkoster.

Bevegelige og rullende kulturminner omfatter et bredt spekter av type, alder, historikk og bruk. Følgende forutsetninger settes til søknader til ordningen:

• Del av kulturmiljø hvor objektet er en verdifull del av helheten
• Allmenn tilgjengelighet og verdi i en større samfunnsforståelse
• Alder, sjeldenhet og norsk brukshistorie
• Opprinnelig bruk og planlagt ny bruk

Alle søknader får en samlet faglig vurdering basert på de tiltak det søkes om, framdriftsplan og framtidig bruk.

Husk dette når du søker om tilskudd til rullende og bevegelige kulturminner:

Generelle opplysninger
Gi prosjektet et kort og beskrivende navn. Søknaden må inneholde informasjon om søker og eier med adresser, kategori og andre personopplysninger. Kulturminnets beliggenhet må legges inn.

Prosjektet
Beskriv objektet, opprinnelig og ny bruk. Beskriv tilstanden og hvilke konkrete tiltak du planlegger. Legg inn datoer for realistisk framdriftsplan med eventuell tilleggsbeskrivelse. Her kan du laste opp bilder og andre vedlegg.

Budsjett
Budsjettet skal vise beregnede kostnader for tiltaket du søker støtte til. Du finner hjelpetekster for hver post i budsjettet. Her fører du også beløpet du søker om.

Vedlegg
Du kan legge inn vedlegg underveis når du fyller ut søknaden, og du kan også legge inn flere i fanen for vedlegg.

Les mer og søk elektronisk her: https://kulturminnefondet.no/jeg-skal-soke/rullende-og-bevegelige-kulturminner/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Formidling

Du kan søke om støtte til formidling av kulturminner. Du kan enten søke om støtte til formidling av et av dine egne prosjekt eller noen andres prosjekt. Formidlingen kan være i form av film, bok, utstilling eller andre formidlingstiltak. Vi prioriterer formidlingstiltak til prosjekter som tidligere har fått støtte frå Kulturminnefondet til istandsetting.

Husk dette når du søker om tilskudd til formidlingstiltak:

Generelle opplysninger
Gi prosjektet et kort og beskrivende navn. Søknaden må inneholde informasjon om søker, type formidlingstiltak og andre faktaopplysninger. Referanse til prosjekt med prosjektnummer fører du her.

Prosjektet
Beskriv det konkrete formidlingstiltaket med eventuelle vedlegg. Legg inn datoer for realistisk framdriftsplan med eventuelle tilleggsbeskrivelser.

Budsjett
Budsjettet skal vise beregnede kostnader for det tiltaket det søkes om. Du finner hjelpetekster for hver post i budsjettet. Her fører du også beløpet du søker om.

Vedlegg
Du kan legge inn vedlegg underveis når du fyller ut søknaden, og du kan også legge inn flere i fanen for vedlegg.

Les mer og søk elektronisk her: https://kulturminnefondet.no/jeg-skal-soke/formidling/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post