Verdal kommunes støtteordninger

Verdal kommune tilbyr sine innbyggere ulike stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Verdal kommune.

Les mer om Verdal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Våre verdier er lojalitet, ærlighet og respekt
Støtteordninger (5)
logo
Verdal kommunes kulturpris

Kulturprisen er på kr. 25.000,- eller en høvelig gjenstand av samme verdi, samt diplom. Prisen skal bære kommunevåpenet og innskripsjonen: ”Verdal kommune kulturpris, år.....”.

• Formål
Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Verdal kommune.

• Tildeling
Kulturprisen kan tildeles en person eller organisasjon. Prisen kan etter særskilt vurdering tildeles en gruppe personer der et samarbeid om den kulturinnsatsen som begrunner tildelingen gjør dette naturlig. Kulturprisen skal normalt deles ut hvert år. Tildeling av kulturprisen bestemmes med vedtak i formannskapet. Til å gi innstillling til formannskapet nedsettes en komitè bestående av ordfører, 2 politisk oppnevnte representanter og rådmannen. Ordføreren er leder i utvalget, og rådmannen er sekretær. De politisk oppnevnte representantene oppnevnes hvert 4. år. Vedtak om pristildeling skal begrunnes.

• Utlysing, nominasjon
Kulturprisen utlyses hvert år på høvelig måte, med frist for nominasjoner senest 10. november. Kandidater til prisen skal fremmes med begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner eller organisasjoner. Innstillingsutvalget har også anledning til å fremme kandidater til prisen. Alle nominasjonene er hemmelige.

• Overekkelse
Prisen deles ut av ordfører, eller den han bestemmer. Overrekkelse av prisen skjer ved passende anledning etter vurdering og tilrettelegging av rådmannen.

Les mer på vardal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Utviklingsstipend for ungdom

Formål
Utviklingsstipendet skal bidra til å gi unge mennesker mulighet til å utvikle seg i sin aktivitet
innen kunst- og kulturfeltet, slik at de ved sin innsats og sitt engasjement synliggjør de
positive sidene ved ungdomskulturen.

Alle grener av kulturfeltet regnes som likeverdige, som for eksempel idrett, musikk, dikting,
teater, dans, bildende kunst og annen kulturell aktivitet. I vurdering av kandidater skal det
over tid legges vekt på en rimelig fordeling mellom ulike uttrykk og kjønn.

Hvem kan søke
Utviklingsstipendet tildeles en person mellom 16 og 25 år. Prisen kan etter særskilt vurdering tildeles en gruppe personer der et samarbeid kan begrunne at tildelingen er naturlig. Kandidatene søker selv på stipendet.

Søknaden skal inneholde:
• Hva søkeren har vært med på av aktiviteter
• Søkerens framtidige mål og ambisjoner
• Plan for bruken av stipendet

Vurdering
Tildeling av utviklingsstipendet bestemmes med vedtak i formannskapet. Vedtak om pristildeling skal begrunnes. Til å gi innstilling til formannskapet nedsettes en komite bestående av ordfører, to politisk oppnevnte representanter, leder i Verdal ungdomsråd og kommunedirektøren. Ordføreren er leder i utvalget, og kommunedirektøren er sekretær. De politisk oppnevnte representantene oppnevnes hvert 4. år (valgperioden)

Stipendet
Utviklingsstipendet for ungdom er på kr 20.000,- samt diplom. Diplomet skal bære kommunevåpenet og inskripsjonen Verdal kommunes utviklingsstipend for ungdom, gjeldende årstall og navn.

Overrekkelse
Prisen deles ut av ordfører, eller den han bestemmer. Overrekkelse av prisen skjer ved passende anledning etter vurdering og tilrettelegging av kommunedirektøren.

Les mer og søk elektronisk på verdal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Spillemidler

Har du planer om å søke spillemidler tilbygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg eller områder for fysisk aktivitet? Ta kontakt med kulturkontoret.

Prosjekter som det skal søkes støtte til skal inngå i kommunal plan for idrett, leik, fysisk aktivitet og anlegg.

Elektronisk søknadsskjema og informasjon finnes på nettsiden anleggsregisteret.no.

Søknadsprosess

• Kontakt kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret

• Oppføring av anlegget i kommunens plan

• Send inn spillemiddelsøknaden. Kommunene setter egne frister for sine søkere

• Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen 15. januar

• Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene 15. april

• Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene tidlig i mai

• Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søker 15. juli

• Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd (etter ferdigstillelse av anlegget)

Les mer på verdal.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til drift av organisasjonseide idrettsanlegg og kulturaktivite

Tilskudd til drift av organisasjonseide idrettsanlegg

Det er avsatt kommunale midler til å støtte idrettslag og skytterlag som har konkurranseanlegg. Midlene fordeles etter et fast system som administreres av Verdal idrettsråd.

Tilskudd til kulturaktivitet

Verdal kommune har ingen fast tilskuddsordning til kulturformål. Dersom dere ønsker å søke til et prosjekt må søknad med prosjektbeskrivelse og budsjett sendes til kulturkontoret.

E-post: ingvild.aasen@verdal.kommune.no

Les mer på verdal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Regionalt næringsfond

Verdal kommune setter av midler til Regionalt Næringsfond Verdal. Hovedkriteriene er å skape økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i lokale bedrifter.

Hvem kan søke om støtte?

Bedrifter, etablerere, og andre næringsaktører kan søke om støtte. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for, og/eller gir støtte til næringsutvikling. 

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet utvikling, og til andre næringsrettede tiltak. Betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vil vektlegges. Konkret kan det være markedsutvikling, opplæring, produktutvikling og nyetableringer som gjør bedriften bedre rustet til å eksistere og vokse.

Det kan søkes til enkeltprosjekter eller samarbeidsprosjekter med minst to aktører. 

Søknader vil bli behandlet fortløpende. Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Bedriftens egenandel kan være dokumenterte brukte timer i prosjektet, innkjøp av varer og tjenester, lån og/eller likvide midler.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon på følgende:

• Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser man kan videreføre og utvikle. 
• Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet, og ringvirkning for andre.
• Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte.

Hvordan søke støtte?

Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no. 

Ta kontakt med rådgiver Heidi Totsås i Proneo for å avklare hva søknaden skal inneholde og veiledning rundt hvilke aktiviteter eller prosjekter man kan søke støtte til. 

Rapportering og utbetaling. 

Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis. Det kan aksepteres delutbetalinger.

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette. 

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.

Les mer på verdal.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post