Namsskogan kommunes støtteordinger

Namsskogan kommune tilbyr sine innbyggere ulike stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Namsskogan kommune.

Les mer om Namsskogan kommunes støtteordinger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Våre verdisyn er åpenhet, respekt, likeverd og humor
Støtteordninger (5)
logo
Rekrutteringsstillinger for sykepleierstudenter

Er du sykepleierstudent og synes det er supert å jobbe med mennesker og samtidig få god arbeidserfaring? Da ønsker kommunen kontakt med deg.

Formålet med rekrutteringsstillingene er at sykepleierstudentene skal bli bedre kjent med organisasjonen Namsskogan kommune, og få innblikk i de faglige utfordringene og spennende oppgavene vi har fokus på i kommunehelsetjenesten. Namsskogan kommune har fokus på å videreutvikle kvaliteten på tjenesten. Dette sikres best gjennom gode faglige miljø. Nyutdannede sykepleiere bringer inn ny kunnskap og har friske innspill.

Arbeidsoppgaver

Som arbeidstaker i en rekrutteringsstilling har du ansvar for å;

• utføre oppgaver i tråd og samspill med de andre på avdelingen
• jobbe aktivt i forhold til de oppgaver du blir tildelt
• jobbe både selvstendig og være lærevillig
 

Kvalifikasjoner

• Sykepleierstudent
• For rekrutteringsstilling i hjemmetjenesten må søker ha førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

• Du liker å jobbe i team, og kan bidra i arbeidsmiljøet.
• Du har lyst og evner til å jobbe på sykehjem.
• Du har lyst til å arbeide under studietiden med relevant arbeid.
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

• Fast ansettelse i studietiden (ca. 15-25 % stilling) med arbeid hver 2.- hver 3. helg.
• Jobbe fem uker om sommeren, i minimum 80 % stilling samt jul eller påske. 
• Stipend i studietiden: Heltidsstudenter: 1. års studenter kr. 10 000, 2. års studenter kr. 20 000. 3. års studenter kr. 30 000. Deltidsstudenter: 1. års studenter kr. 5 000, 2. års studenter kr. 10 000. 3. års studenter kr. 15 000. 4. års studenter kr 30 000. Stipendet utbetales årlig etter at vilkårene er oppfylt.
• Fast ansettelse etter endt utdanning og mottatt autorisasjon – minimum 80 % stilling mot ett års bindingstid.
• Lønn i studietiden etter sentrale avtaler og Namsskogan kommunes lokale avtaler

Søknadsfrist

Det settes ikke søknadsfrist. Det vil være mulig å søke så lenge vi har flere ledige rekrutteringsstillinger.

Les mer og søk elektronisk på namsskogan.kommune.no

Privatpersoner
logo
Spillemidler

Har din organisasjon planer om å bygge eller rehabilitere et anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kan du søke om tilskudd i form av spillemidler.

Om spillemidler

Spillemidler er overskudd fra pengespillene til Norsk Tipping AS. Målet med tilskuddet er å skape mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Kulturdepartementet fastsetter reglene for hvordan overskuddet skal fordeles, mens kommunen mottar og behandler søknadene.

Du kan søke tilskudd til:

• nybygg av idretts-, frilufts- eller nærmiljøanlegg 
• rehabilitering av idretts-, frilufts- eller nærmiljøanlegg

Hvilken målgruppe tilhører du?

Du kan søke tilskudd til idrettsanlegg om du er:

• idrettslag eller del av idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund eller Samenes Idrettsforbund
• studentsamskipnad
• sammenslutning organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforeningen, Norges Bilsportforbund eller Det frivillige Skyttervesen
• kommune eller fylkeskommune

Du kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg om du er:

• borettslag
• velforening

Du kan søke tilskudd til friluftsanlegg om du er:

• sammenslutning organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd eller Norsk Friluftsliv

Du kan søke tilskudd om anlegg for reinkappkjøring og lassokasting om du er:

• sammenslutning organisert under Samisk Reinkappkjørerforbund
• representant for Samisk Reinkappkjørerforbund

Vilkår for tilskudd

Du må oppfylle noen sentrale vilkår som fremgår av Anleggsregisteret.no, blant annet:

• Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
• Anlegget må holde åpent for allmenn bruk i 30 år etter ferdigstillelse.
• Et eventuelt overskudd skal brukes til idrettslige formål.
• Din organisasjon må gi innspill til kommunens og fylkeskommunens planer for idrett og fysisk aktivitet.

Dersom du representerer et aksjeselskap, stiftelse, samvirkeforetak, kommunalt foretak eller lignende, må du først søke Kulturdepartementet om forhåndsgodkjenning av vedtektene dine før du kan søke om tilskudd.

Søknad

Du søker elektronisk på fastsatt skjema. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av det planlagte byggearbeidet, oppstartdato, totalkostnad og finansieringsplan. 

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

• forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave for anlegget
• detaljert kostnadsoverslag
• dokumentasjon på de ulike deler av finansieringsplanen
• plan for drift av anlegget
• kopi av bekreftet grunnbokutskrift eller kopi av tinglyst feste-/leieavtale

Les mer på namsskogan.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Namsskogan Kraftfond

§1 OPPRETTELSE 
Namsskogan kraftfond ble opprettet ved kommunestyrets vedtak i sak 20/97 i henhold til fylkestingets vedtak i sak 96/18 den 20.06.1996. Vedtakene er revidert i henhold til nytt rundskriv fra kommunaldepartementets rundskriv H-1/11. Vedtakene er revidert ved kommunestyrets vedtak i sak 41/13 den 30.04.2013. Og godkjent av fylkesmannen i Nord-Trøndelag i sak 337 den 05.11.2013

§2 FONDETS KAPITAL
Fondets kapital består av:
   A)    Kommunens konsesjonsavgiftsinntekter.
   B)    Renteavkastning på fondets utlån og fondskapital.
   C)    Andre inntekter etter kommunestyrets bestemmelse.

§3 FONDETS FORMÅL
Kraftfondets skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, som for eksempel bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid med mer. Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i varige driftsmidler.

Fondsmidlene kan ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen, bortsett fra renter og avdrag på investeringer som er gjort i tråd med fondets formål. Unntak er også avlønning av næringssjef eller tilsvarende for å forvalte fondet. Det kan heller ikke gis støtte til bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån eller løpende drift. Det bør ikke gis støtte til tradisjonell virksomhet som mottar betydelig overføring over statsbudsjettet.

§4 STØTTEFORMER OG VILKÅR
Støtte kan gis som tilskudd og/eller lån. Samlet støtte fra næringsfondet kan ikke overstiges 50% av et prosjekts kapitalbehov, hvorav inntil 25% kan gis som tilskudd ved investeringer og inntil 50% som tilskudd ved bedriftsutvikling. Midlene bør ikke benyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det allikevel tegnes aksjer, kan disse ikke utgjør mer enn 30% av den totale aksjekapitalen.

Denne begrensningen gjelder ikke utviklingsselskap utleiebygg o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private interessenter. 

For støtteformålene nærings- og tiltaksarbeid, kunnskapsrettet infrastruktur og fysisk infrastruktur, kan prosjektene fullfinansieres. Normalt skal ikke slik støtte overstiger kr 200.000-.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld. Dette utelukker ikke støtte til refinansiering av en bedrift der gjeldssanering er foretatt av øvrige kreditorer.

§5 FORHOLDET TIL EØS-REGELVERKET ANG. BAGATELLMESSIG STØTTE 
Kraftfondet skal forvaltes i tråd med det til en hver tids gjeldende regelverk for offentlig støtte.
For tiden kan en bedrift motta til sammen 200.000 EURO i bagatellmessig støtte over en tre- års periode. Beløpet gjelder total bistand/støtte fra det offentlige der støtteordningen ikke er notifisert. Perioden regnes fra det tidspunkt en bedrift mottar bagatellmessig støtte første gang.

§6 FORVALTNING AV FONDETS MIDLER
Ved kommunestyrets godkjenning av vedtakene er formannskapet oppnevnt som fondsstyre.
Rådmannen innstiller overfor fondsstyret.

For forvaltningen gjelder:
A)  Fondets kapital skal til enhver tid være anbrakt i bank til høyest mulig avkastning med den fleksibilitet for uttak som er nødvendig for bruk av midlene i samsvar med fondets formål.
B)  Samlet støtte til en bedrift over to år kan ikke gis med mer enn 1 million kroner uten kommunestyrebehandling. For enkeltsaker settes grensen på 500.000,-
C)  Lån skal kreves pantesikret som hovedregel. Inntil 5 års rente – og/eller avdragsfrihet kan innvilges. Lån kan ikke gis med en lengre nedbetalingstid enn 10 år.
D)  Ansvarlig lån kan innvilges hvis situasjonen er slik at pantegrunnlaget er på et nivå som ikke tilfredsstiller annen pant enn bank må ha for å innvilge lån. Ansvarlig lån kan innvilges for mindre lån der panteformaliteten utgjør en forholdsmessig stor kostnad.
E)  Det kan ikke gis tilsagn om noen form for støtte fra kraftfondet ut over de midler som ved budsjettvedtak i Namsskogan kommunestyre er avsatt til næringsstøtte inneværende år.
F)  Det skal hvert år legges fram for kommunestyret en melding om bruken av fondets midler. Meldingen skal seinest legges fram samtidig med kommunens regnskapsavslutning. Meldingen skal inneholde en oversikt over hvilke prosjekter det er gitt støtte til, støttenivå og type. Meldingen skal også inneholde en analyse av bruken av fondet i forhold til mål og prioriteringer satt i næringsplanen.
G) Regnskapsføringen for fondet tas inn i kommuneregnskapet og foretas i samsvar med gjeldende lovverk og forskrifter på området.                           
H) Gjenpart av denne meldingen skal sendes fylksesmann og fylkeskommunen..

§7 MINDRETALLSANKE 
Kommunen bestemmer at mindretallsanke gjelder for behandling av saker i henhold til disse vedtekter. Er mindretall i fondsstyret kan kreve saker fremmet for kommunestyret for avgjørelse. Krav om mindretallsanke må fremmes før møtes slutt og protokollføres.

§8 GODKJENNING AV VEDTEKER.
Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen.

Les mer på namsskogan.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Tilskudd til private personer for bygging av egen bolig

Namsskogan kommune ønsker å stimulerer til mer boligbygging. Kommunen tilbyr nå kr 300.000.- til alle privatpersoner som ønsker å bygge egen bolig. 

Det eneste kravet er at boligen er til eget bruk.

Tilskuddet utbetales når det foreligger ferdigattest for boligen. 

Krav til innhold i søknaden:

 • Navn på søker.
 • Adresse på tomten der boligen skal oppføres.
 • Bekreftelse på at boligen er til eget bruk.
 • Pristilbud på bolig samt en oversikt på finansiering.

Søknaden sendes til postmottak@namsskogan.kommune.no

Privatpersoner
logo
Tilskudd til private aktører som oppfører nye boliger

Namsskogan kommune ønsker stimulere til bygging av nye boliger i Namsskogan kommune. Alle profesjonelle aktører som er kvalifisert til og sette opp en bolig kan nå søke om kr 300.000.- i tilskudd per bruksenhet fra Namsskogan kommune.

Tilskuddet utbetales når det foreligger ferdigattest for den enkelte bruksenhet. 

Eneste kravet til tilskuddet er at boligen skal tilfredsstille kravene for tilgjengelig boenhet.

Søknad sendes til postmottak@namsskogan.kommune.no

Krav til innhold i søknad:

 • Navn på søker.
 • Adresse på tomten der boligen skal oppføres.
 • Tegningsgrunnlag som viser antall bruksenheter.
 • Bekreftelse på at den enkelte bruksenhet tilfredsstiller kravene for tilgjengelig boenhet.
 • Prosjektkostnad

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post