Høylandet kommunes støtteordninger

Høylandet kommune tilbyr sine innbyggere flere legater, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Høylandet kommune.

Les mer om Høylandet kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Høylandet kommune
Støtteordninger (7)
logo
Hilma og Fridvald E. Rians legat

Hilma og Fridvald E. Rians legat består av 2 deler; et Utdanningsstipend og et Kulturstipend.

Hvert år fordeles rentemidlene likt mellom disse 2 stipendordningene.

Skoleungdom som er hjemmehørende i Høylandet kommune, og som går på videregående, kan søke på utdanningsstipendet når de har starta på 3. året. Søkerne må ha fullført 2/3 av studiet, og studiet må være på nivå med videregående.

Kulturstipendet tildeles et lag eller forening som er tilhørende på Høylandet, stipendet kan også tildeles privatpersoner med begrunnelse fra lag eller forening.

Kjenner du en «Hålling» som har fortjent et kulturstipend så send inn anbefaling!

Søknad sendes til Servicekontoret innen 31.12. til postmottak@hoylandet.kommune.no

Les mer på hoylandet.kommune.no

Privatpersoner
logo
Gudrun/Bernhof Flaat og John Øies legat

«Gudrun/Bernhof Flaat og John Øie» er et legat som deler ut rentemidler til støtte og tiltak til de som har hjelpebehov/ funksjonshemmet i området Mjøsundet – Rosendalen.

Send søknaden til Servicekontoret innen 31.12. til postmottak@hoylandet.kommune.no

Les mer på hoylandet.kommune.no

Privatpersoner
logo
Normann Krogstads legat

Normann Krogstads legat har som formål å gi økonomisk støtte til faglærte sykepleiere som jobber i Høylandet kommune og som tar videreutdanning innen kreftsykepleie og/eller lindrende behandling.

Søknaden må ha vedlegg som dokumenterer påbegynt nevnte videreutdanning.

Søknad sendes servicekontoret innen 31.12. til postmottak@hoylandet.kommune.no

Les mer på hoylandet.kommune.no

Privatpersoner
logo
Ildsjelpris

• Ildsjelprisen kan deles ut til en person/organisasjon som fylt med iver og begeistring, har gjort eller gjør en innsats til beste for lokalsamfunnet.

• Ildsjelprisen kan også deles ut til noen som har vært drivkraft i en viktig sak for lokalsamfunnet.

• Ildsjelprisen kan å gå til en person/organisasjon som har skapt positivt omdømme for Høylandet kommune.

• Ildsjelprisen kan tildeles for å skape eller iverksette aktivitet/tiltak til beste for en enkelt sak, for en forening, for grenda eller hele kommunen.

• Prisen utdeles annenhvert år og gis av Høylandet kommune på grunnlag av nominasjoner.

• Tildeling av ildsjelpris vedtas av formannskapet.

• Forslag sendes Høylandet kommune, og merkes «Ildsjelpris (årstall)» til postmottak@hoylandet.kommune.no

Følg med på hoylandet.kommune.no for forslagsfrist og tidspunkt for utdeling.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturpris

• Kulturprisen kan tildeles en person eller organisasjon.

• Kulturprisen tildeles for et kulturelt engasjement, bidrag til kommunens kulturliv eller kulturelle tiltak / arrangementer.

• Kulturprisen kan også tildeles for en prestasjon eller en innsats som gir positivt omdømme til kommunen.

• Kulturprisen kan ikke tildeles samme person flere ganger.

• Tildeling av kulturpris vedtas av formannskapet.

• Tildeling skjer fortrinnsvis etter utlysing med forespørsel om forslag om kandidater i Hærva, nettsider eller andre kommunale organ.

Forslag sendes inn elektronisk på kommunens hjemmesider. Følg med på hoylandet.kommune.no for forslagsfrist og utdelingstidspunkt.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Lag og foreninger søke om tilskudd til:

• Drift av lag
• Drift av kulturbygg
• Drift av anlegg

Søknaden skal ha vedlagt:  

• aktivitetsplaner som viser hva omsøkte midler skal brukes til
• Regnskap for siste år, revidert av lagets revisor
• Budsjett for inneværende år
• Rapport på bruken av fjorårets tilskudd

Søknaden skal sendes via elektroniske søknadsskjema på kommunens hjemmeside. Her finner du også og retningslinjene for tildeling av midler.

 

Kontakt Kommunalsjef for Oppvekst og kultur om du har spørsmål eller trenger hjelp angående de ulike tilskuddsordningene, eller trenger hjelp til utfylling av søknadsskjemaet.

 

Les mer og søk elektronisk på hoylandet.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsfond

Næringsfondene skal være et virkemiddel for stimulering til nyetablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Det kan gis varierende tilskudd fra næringsfondene. Saksbehandler retter søknaden mot rett fond.
 

Forutsetningen for å få tilskudd fra næringsfondene er at omsøkte prosjekt ligger innenfor retningslinjene som er gitt for bruk av næringsfond, og at det er et realistisk prosjekt som faller innenfor rammene for prioritering i kommunale- og fylkeskommunale planer.

Søknader behandles etter hvert som de kommer inn til fondene er oppbrukt. Når fondsmidlene er oppbrukt, må søknader legges "på vent" til vi får påfylling neste år.

Det må søkes direkte via www.regionalforvaltning.no om regionale utviklingsmidler.

For nærmere informasjon, ta kontakt på postmottak@hoylandet.kommune.no eller på tlf 74324800.

Les mer på hoylandet.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post