Rindal kommunes støtteordninger

Rindal kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Rindal kommune.

Les mer om Rindal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Rindal kommune - tid til å leve
Støtteordninger (6)
logo
Sigurd Røens idrettspris

Bakgrunn
Fondet til idrettsprisen er opprettet på bakgrunn av overskuddet fra innsamlingen av midler til statuen av Sigurd Røen og bidrag fra Rindal Sparebank og Rindal kommune.

Formål
Sigurd Røens idrettspris er opprettet for å stimulere idrettslivet i Rindal kommune og hedre de personer/grupper som har gjort eller gjør en ekstra innsats som stimulerer og fremmer idrettslivet i Rindal kommune. Idrettsprisen bør fortrinnsvis tildeles utøvere som bemerker seg innen sin idrettsgren eller personer som aktivt arbeider for å heve det idrettslige nivå i Rindal. Forslag på kandidater må være innkommet til juryen innen 1.mai det året prisen skal deles ut. Kunngjøring av forslagsfristen skal skje innen 1.februar samme år.

Tildeling
Idrettsprisen på kr 10.000,- med diplom tildeles annethvert år fra og med 1993. Utdelingen skjer på bøgdakvelden under kulturvøkku. Prisbeløpet oppjusteres i takt med størrelsen på fondet.

Jury
Juryen settes sammen av en representant fra Rindal Sparebank, leder og nestleder i Rindal Idrettsråd og leder og nestleder i Livsløpskomiteen (nå Driftsutvalget). Juryen vurderer tildelingen av idrettsprisen på fritt grunnlag innenfor ovenfor skisserte rammer.

Administrasjon
Kulturleder sørger for kunngjøring av frist for forslag på kandidater, sammenkalling av juryen og andre praktiske formaliteter i forbindelse med tildelingen.

Endringer/oppløsning
Endringer av innholdet i statuttene kan kun gjøres ved enstemmig vedtak i juryen. Dersom forutsetningene for utdeling av idrettsprisen skulle endres, kan fondet oppløses ved enstemmig vedtak i juryen. Resterende midler i fondet skal i såfall overføres til bygdas idrettslag.

Les mer på rindal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til arrangement/ungdomstiltak

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunale myndigheter, og skal fremme ungdommers sak i kommunale saker. Rådet skal også være pådriver for aktivitetstilbud for barn og unge i kommunen, og på best mulig måte støtte opp om aktiviteter og tilbud i privat regi rettet mot målgruppa barn og unge.

Har du/dere ønske om å sette i gang tilbud/tiltak for målgruppa barn og unge? Ungdomsrådet har noen budsjettmidler til å støtte opp om slike private initiativ, både fra privatpersoner eller lag og foreninger.

Søknader kan sendes til post@rindal.kommune.no Ta gjerne kontakt med leder eller sekretær på forhånd.

Les mer på rindal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kommunalt tilskudd til mindre anlegg og områder

Rindal kommune har satt av noen midler til utvikling/rehablitering av mindre anlegg og områder for idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg. Det kan også søkes om tilskudd til mindre investeringer av utstyr tilknyttet slike anlegg. Lag/foreninger med ansvar anlegg/områder kan søke om tilskudd.

Søknaden må inneholde beskrivelse av tiltaket, kostnadsoverslag og eventuelt andre finansieringskilder. Det er ikke noe fast søknadsskjema for ordningen, så det må sendes søknad på e-post: morten.moller@rindal.kommune.no eller post@rindal.kommune.no innen tirsdag 03. desember. Spørsmål kan rettes til kulturkontoret på tlf.: 95770482.

Les mer på rindal.kommune.no.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt driftstilskudd lag og foreninger

Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, følg med på kommunens nettsider.

Grunnstøtte blir gitt til administrasjon og drift av lag når virksomheten er kontinuerlig. Lag skal være hjemmehørende i Rindal eller dokumentere fast aktivitetstilbud i kommunen. Som hovedregel blir grunnstøtte bare gitt til hovedlaget (d.v.s. ikke til undergrupper). Størrelsen på støtten blir vurdert ut fra medlemstall, alder på medlemmene, aktivitetsomfang og ellers generelt kostnadsnivå ved drift av laget. Lag som arbeider med barn og ungdom skal prioriteres. Det stilles krav om siste års regnskap og årsmelding, samt gjennomført årsmøte for å være berettiget grunnstøtte. Rindal idrettsråd leverer innstilling for tildeling av midler til sine medlemslag ut i fra vedtatt ramme.

Les mer og søk elektronisk på rindal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturpris

• Navnet på prisen er ”Kulturprisen for Rindal kommune”, og deles ut annet hvert år.

• Kulturprisen kan tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som hører hjemme i Rindal kommune, og som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv og engasjert frivillig kulturinnsats innen kulturlivet i Rindal.

• I tilfeller kulturarbeidet til vedkommende har kommet eller kommer særlig Rindal til gode, og ellers under de forutsetninger nevnt ovenfor, kan prisen også tildeles kandidater som ikke er bosatt i kommunen.

• Forslag på kandidater på Kulturprisen for Rindal kommune kan fremmes av personer, institusjoner eller organisasjoner til Livsløpskomiteen med opplysninger om navn, adresse og hva kandidaten har arbeidet med innen kulturområdet. Administrasjonen er ansvarlig for kunngjøring av frist for å levere forslag gjennom kommunens nettside, lokalpresse og ved oppslag.

• Livsløpskomiteen vurderer de innkomne forslaga og avgjør om prisen skal deles ut og hvem som skal få Kulturprisen. Under dette arbeidet kan Livsløpskomiteen rådføre seg med fagfolk innenfor de enkelte områdene.

• Prisen består av en diplom og kr 10.000,- som deles ut i samråd med ordfører under et passende kulturarrangement.

Les mer på rindal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsfond

Formål
Formålet med bruk av fondets midler er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet, videreutvikle eksisterende næringsliv, sikre bærekraftig utvikling og stimulere til tiltak som gjør Rindal til ei attraktiv bygd å leve og bo i.

Midlene skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, herunder bedriftsstøtte. De kan også brukes til kommunale investeringstiltak, lokale infrastrukturtiltak, drift av næringskontoret, annen næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid og andre tiltak som virker i tråd med formålet.

Interkommunale og regionale tiltak som fremmer formålet, kan også få støtte.

Tiltak som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom, bør prioriteres.

Fondsmidlene kan nyttes til å dekke renter og avdrag på kommunale investeringer som er gjort med bruk av fondets midler i tråd med fondets formål.

Det kan ikke gis støtte til bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån eller løpende drift. Støtte til virksomheter som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet, skal vurderes ekstra nøye.

Du kan søke om følgende type støtte: 
  
1. Bedriftsutviklingstilskudd

• Tilskudd til (strategisk) planlegging, undersøkelse, markedsføring og til produktutvikling. 
• Tilskudd til opplæring og kompetansegivende utdanning.
• Tilskudd til etablering av nytt firma eller til ny sidevirksomhet i eksisterende firma. 

2. Investeringstilskudd 

• Tilskudd knyttet til ulike små investeringsprosjekt. 

3. Lån 

• Lån knyttet til større investeringsprosjekt eller utbygginger.

Les mer og søk elektronisk på rindal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post