Sømna kommunes støtteordninger

Sømna kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Sømna kommune.

Les mer om Sømna kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Sømna - Den grønne Helgelandskommunen som leverer!
Støtteordninger (6)
logo
Frivillighetspris

Frivillighetsprisen deles ut årlig. Prisen er en del av kommunens arbeid for å stimulere til mangfold, bredde og en nyskapende frivillig sektor. Hensikten med prisen er å øke status og interesse for frivillig arbeid gjennom å gi pris til initiativrike personer, organisasjoner eller foreninger som gjør en stor innsats til det beste for medmennesker i Sømna.

Prisen er på 10.000 kr, blomster og et diplom. Prisen deles ut på Frivillighetens dag hvert år.

Målet

Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi for mennesker og samfunn gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

Kriterier for utvelgelse av kandidater

• Prisen kan gis til en initiativrik enkeltperson, organisasjon, forening el., som har utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker og samfunnet i Sømna.
• Prisen kan gis på grunnlag av frivillig innsats over lengre tid eller i en tidsavgrenset periode.
• Prisvinnerne skal over tid synliggjøre frivillighetens bredde og mangfold.
• Kommunale aktører kan ikke motta prisen.

Nominasjonsprosess og tildeling

• Helse, velferd og kultur har ansvar for utlysning, ta imot nominasjoner og vurdere de nominerte opp mot gitte kriterier i statuttene.
• Alle som er bosatt i Sømna har forslagsrett
•  Formannskapet er jury for prisen, og de nominerte legges frem uten innstilling for formannskapet i formannskapsmøtet før tildelingen.
• Saken unntas offentligheten til prisen deles ut.

Forslag sendes til postmottak@somna.kommune.no eller leveres på Frivilligsentrale.

Følg med på somna.kommune.no for nominasjonsfrist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spillemidler

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles av Kulturdepartementet til forskjellige allmennyttige formål innen idrett, friluftsliv, nærmiljø og kulturbygg.

Målgruppene barn og unge, personer med nedsatt funksjonsevne, inaktive og den økede andel eldre skal gis særlig prioritet i arbeidet.

Spillemidler til utbygging og rehabilitering av anlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet i regi av både frivillige medlemsbaserte organisasjoner og egenorganisert aktivitet. Søkere kan være kommuner, friluftslivorganisasjoner, idrettslag, beboerforeninger og andre nærmiljø-relaterte lag og foreninger.

Prosess og skjema
Det må søkes elektronisk på anleggsregisteret.no. Hver enkelt kommune har egne frister og i Sømna kommune er fristen satt til 1.oktober. Prioritering av søknaden vil vedtas politisk av kommunestyret i desember og kommunen søker Nordland fylkeskommune med frist 15. januar. Fylkeskommunen gjennomgår og behandler søknadene innen 15. mars. Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunen innen 15. mai og Fylket innvilger eller avslår søknader. De sender svar til søkeren, som regel innen 1. juli.

Krav til søknad
• Det må foreligge idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av de enkelte søknadene og de tekniske planene for å sikre utforminga i henhold til bestemmelsene. Byggestart før slik godkjenning er avslagsgrunn. Byggestart før fylkesrådets tilsagn om midler skjer på søkers egen risiko.
• Dokumentasjon av verdi på eventuell dugnad
• Dokumentasjon av de øvrige deler av finansieringsplan
• Plan for drift av anlegget
• Rett til bruk av grunn
• Det kan ikke søkes om tilskudd til drift og løpende vedlikehold.

Les mer på somna.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler

Kommunestyret har vedtatt kriterier for tildeling av kulturmidler i Sømna kommune. Det anbefales at denne leses før søknader fremmes. Det fordeles to typer kulturmidler fra to delpotter, og det er to ulike søknadsskjemaer som skal brukes.

Kulturmidler drift
Tilskudd kun til kulturelle lag og foreningers generelle drift. Vedlagt skal være årsmøtedokumenter og medlemsliste.

Kulturmidler arrangement og prosjekt
Tilskudd til spesielle kulturelle tiltak - investeringer, kurs, prosjekter, etc. Her kan både kulturelle og ikke- kulturelle lag og foreninger søke, likeså uorganiserte og enkeltstående aktører. Mens partipolitiske, yrkes- og næringsorganisasjoner, kommersielle virksomheter, samt organisasjoner som ikke er åpne for alle, ikke er tilskuddsberettiget. Vedlegg er i utgangspunktet unødvendig. Men for tiltak som allerede er gjennomført vil man, ved å legge ved kortfattet rapport i ord og tall, samt kopi av kvitteringer, få tilsagte midler utbetalt straks. Kulturmidler til prosjekt/kurs utbetales ikke før tiltaket er gjennomført. 

Søk om kulturmidler
Søknaden må leveres elektronisk dersom dette er mulig. Med utgangspunkt i utfylt søknadsskjema foretas fordelingen av disse midlene etter fastsatte kriterier. Kulturenheten fordeler både driftsstøtte og prosjekt/kursstøtte etter gitte retningslinjer som er politisk vedtatt av Sømna kommunestyre.

Les mer på somna.kommune.no. Ta kontakt med kommunen for spørsmål om søknad og søknadsprosess.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturpris/Kulturstipend

Frivillige lag og foreninger som driver aktivt kulturarbeid, utgjør en av Sømna kommunes viktigste ressurser for å nå kulturpolitiske mål. Historie, tradisjoner, kulturelt mangfold og folkehelse skal være basis for kommunens utvikling inn i fremtiden. For den enkelte innbygger gir frivilligheten rom for utvikling og utfoldelse, ut fra den enkeltes interesser, evner, forutsetninger og kreativitet. Enten på egen hånd eller sammen med andre. Frivillige lag og foreninger representerer et vell av møtearenaer og har derfor særdeles stor betydning med tanke på å skape tillit og gode relasjoner mellom mennesker, noe som er forutsetningen for gode lokalsamfunn.

Sømna kommune ønsker å støtte økonomisk det arbeid som frivillige lag og foreninger gjør. Kommunen ønsker også å støtte andre aktører som skaper kultur - det være seg skoler, institusjoner og enkeltpersoner.


Kulturpris
Sømna kommune deler ut en kulturpris annethvert år. Prisen tildeles en person eller flere, lag eller forening som har utmerket seg for kulturlivet i Sømna kommune. 

Kulturstipend
Sømna kommune deler ut et kulturstipend hvert år, så sant man finner en mottaker som oppfyller kriteriene. Stipendet er pålydende kr. 10.000,-. De nevnte kriterier er å finne her (link til hjemmeside) Forslag på egnede kandidater må være sendt inn til kommunen innen 1. mars.

Les mer på kommunens nettsider

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringspris

Næringsprisen i Sømna utdeles annet hvert år til en næringsaktør som gjennom sin virksomhet har skapt varige arbeidsplasser og på en god måte har fremmet næringsvirksomhet i Sømna kommune som grunnlag for en positiv samfunnsutvikling i kommunen og/eller regionen.
 

Statutter for prisen:

• Næringsvirksomheten/bedriftens lokalisering og adresse skal være Sømna kommune.

• Næringspirsen skal kunne utdeles til all type næringsvirksomhet; primærnæring, sekundærnæring og servicenæringen.

• Næringsstyret vedtar tildeling av prisen etter annonsenering/kunngjøring og innkomne forslag.

• Næringsprisen utdeles i forbindelse med et egnet arrangement.

• Næringsprisen utdeles av næringsstyret v/leder.

• Næringsprisens pengebeløp er kr 10.000,-.

Følg med på somna.kommune.no for å foreslå kandidat og forslagsfrist.

Bedrifter og næringsliv
logo
Næringsfond

Kommunale næringsfond er en tilskuddsordning som gir kommuner midler til lokale næringsutviklingstiltak. Gjennom næringsfondet vil kommunen kunne bidra med støtte til investeringer, samt å være behjelpelig med å innhente kapital til nyetableringer.

Kommunene kan gi tilskudd til følgende:

• Bedriftsutvikling
• Investeringer i bedrifter
• Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)
• Grunnlagsinvesteringer

Ta kontakt med fagleder for næring for ytterligere informasjon og eventuell hjelp til søknad.

Les mer og finn kontaktinformasjon på somna.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post