Grane kommunes støtteordninger

Grane kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Grane kommune.

Les mer om Grane kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Grane kommune - Midt i blinken
Støtteordninger (6)
logo
Næringsfond

Det kommunale næringsfondet skal i første rekke benyttes til næringsformål som bedriftsutvikling, etableringstilskudd, investeringer i bedrifter og til kommunale næringstiltak.

Tilskudd fra Kommunalt næringsfond til bedriftsetablering eller bedriftsutvikling kan innvilges med 25 % av godkjente kostnader inntil en investeringsramme på kr. 300 000,- eks. moms. Investeringer inntil kr. 100 000,- ikke er tilskuddsberettiget.

Det er en forutsetning at søker er registrert i foretaksregisteret.

Teknisk / Næringsavdelingen eller Grane Næringsutvikling AS kan gi nærmere informasjon om tilskuddsordningen.

Målgruppe

Frivillige organisasjoner (stedsutvikling) og små og mellomstore bedrifter (bedriftsstøtte).

Små bedrifter har mindre enn 50 ansatte og enten

• en årlig omsetning på mindre enn 10 mill. euro eller
• en balanse på mindre enn 10 mill. euro

Mellomstore bedrifter har mindre enn 250 ansatte og enten

• en omsetning på mindre enn 50 mill. euro eller
• en balanse på mindre enn 43 mill. euro

Slik søker du

Søk om tilskudd fra næringsfondet via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmesider.

Eller:

Bedriften eller organisasjonen sender en elektronisk søknad:

• Gå inn på nettsiden www.regionalforvaltning.no
• Trykk på "Registrering". Lag et brukernavn og et passord
• Trykk på "Ny søknad"
• Velg fylke "Nordland"

Den skal inneholde:

• Presise og realistiske mål som kan etterprøves
• Prosjektplan med milepæler og aktivitets- og resultatmål
• Kostnadsoverslag og finansieringsplan

Hva må ligge ved søknaden

• Firmaattest fra Brønnøysundsregistrene
• Skatteattest (fra Grane kommune)
• Ligningsattest (for enkeltpersonforetak)
• Regnskapsresultat for siste 3 år (for etablert virksomhet)

Les mer og søk elektronisk på grane.kommune.no eller på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Vefsnafondet

Grane kommune fikk 60 millioner som kompensasjon da Vefsna ble vernet mot kraftutbygging i juni 2009.

Eksempler på prosjekter som kan støttes ved tilskudd:

• Fysisk infrastruktur for næringsutvikling. Eksempelvis planlegging- og tilrettelegging av kommunale næringsarealer, stedsutvikling, reiselivsmessig infrastruktur mv.

• Bedriftsutvikling for nye og eksisterende bedrifter. Eksempelvis etablererstøtte, opplæring, produktutvikling, markedsarbeid mv. (Bedriftsoverdragelser, rene kjøp og salg er ikke tilskuddsberettiget)

• Varige / aktiverbare investeringer i nye og eksisterende bedrifter som medfører nye virksomhetsområder.

Maks tilskuddssats er 20 % av total investering.

Støtteformer - Kriterier / Vilkår (Eksempler på formål)

• Fysisk infrastruktur for næringsutvikling

• Bedriftsutvikling for nye og eksisterende bedrifter (Bedriftsoverdragelser, rene kjøp og salg er ikke tilskuddsberettiget)

• Etablererstøtte

• Opplæring

• Markedsarbeid

• Varige / aktiverbare investeringer i nye og eksisterende bedrifter som medfører nye virksomhetsområder.

Maks tilskuddssats er 20 % av total investering.

Støttekriterier - Bedriftsrettede tiltak

• Bedriftsutvikling, eksempelvis etablererstipend, opplæring, produktutvikling, forskning og innovasjon

• Tilskudd til bedrifter ved oppstart, og til nye virksomhetsområder for eksisterende bedrifter

Kriterier for måloppnåelse

• Styrke sysselsetting

• Øke tilflytting

• Bidra til å etablere nye bedrifter

Søk om tilskudd fra Vefsnafondet i Grane via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmesider.

Les mer og søk elektronisk på grane.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturpris

Grane kommunes kulturpris deles hvert fjerde år ut til enkeltpersoner, lag og foreninger eller institusjoner som har markert seg innen kulturarbeidet i kommunen.

Prisen skal spesielt rette seg mot god innsats innen kultur og idrett, frivillig arbeid eller miljø og annen samfunnsnyttig arbeid. Lista skal ligge høyt og Komite for oppvekst og kultur som er jury, avgjør om prisen deles ut.  

Kulturprisen består av 6 000 kroner og et diplom og deles ut på et eget arrangement i samarbeid med prisvinner.

Les mer og foreslå kandidat på grane.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Pendlertilskudd

Pendlertilskudd er en av godene Grane kommune gir sine innbyggere. Om du er folkeregistrert som bosatt, og er skattepliktig til Grane kommune hele søknadsåret, vil denne ordningen gjelde for deg om du har ditt arbeidssted med reiseavstand på minst 20 km. en vei. Støtteordningen følger kalenderåret.

Regler for tildeling av tilskudd til pendlere i Grane kommune
 
• I den utstrekning kommunestyret bevilger penger til pendlertilskudd, yter Grane kommune tilskuddet til arbeidstakere bosatt i og skattepliktige til Grane kommune.
 
• Størrelsen på samlet tilskudd bestemmes for hvert år i kommunestyret i forbindelse med behandlingen av kommunebudsjettet. Kommunen foretar endelig fordeling av støtte innenfor den ramme som er satt i budsjettet.
 
• Forutsetning for å motta pendlertilskudd er at arbeidstaker må ha vært registrert i Folkeregisteret som bosatt i Grane kommune hele søknadsåret.
 
• Forutsetning for å motta pendlertilskudd er at arbeidstaker har en reiseavstand mellom hjem og arbeidssted på minst 20 km. en vei.
 
• Forutsetning for å motta pendlertilskudd er at arbeidstaker har minst 1 års ansettelsestid på arbeidssted som er berettiget til støtte sett i relasjon til reiseavstand.
 
• Forutsetning for å motta pendlertilskudd er at arbeidstaker ikke får reise- og diettutgifter dekket av arbeidsgiver.
 
• Forutsetning for å motta pendlertilskudd er at arbeidstaker ikke pendler med firmabil.
 
• Siste lønnsslipp må vedlegges søknaden om pendlertilskudd.
 
• Søknad om pendlertilskudd leveres på elektronisk søknadsskjema via kommunens hjemmeside eller skrives på fastsatt skjema som fås i Servicetorget. Søknaden skal være kommunen i hende innen 1. desember hvert år. 
 
• Kommunen forbeholder seg retten til å ta stikkprøver mtp. bruk av firmabiler og andre vesentlige opplysninger som kan påvirke saksbehandlingen.
 
• Tilskuddsordningen følger kalenderåret. Ordningen gjelder inntil annet blir bestemt. Formannskapet kan fastsette nærmere detaljer.

Les mer og søk elektronisk på grane.kommune.no

Privatpersoner
logo
Spillemidler

Idretts- og nærmiljøanlegg
Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til:

• Nye idretts- og friluftsanlegg 
• Rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg 
• Nærmiljøanlegg
 

Målgruppe
Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger. 

Søkere om tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Vilkår
Nye ordinære anlegg må være med i gjeldende Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Det kan søkes om inntil 1/3 av bruttokostnad. Det må foreligge tinglyst skjøte eller leieavtale på minimum 30 år. Kravet gjelder både ved nybygg og rehabilitering.

Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettslek eksempelvis skileikanlegg, tursti/turløype lengre enn 500 m, ballbinge og liknende. Det gis ikke spillemidler til rene lekeplasser og lekeutstyr. 

Til nærmiljøanlegg kan det søkes om inntil 1/2 av bruttokostnad. Kostnadsrammen må være mellom 50.000 og 600.000. Det må foreligge tinglyst skjøte eller leieavtale på minimum 20 år. 

Det fins også andre vilkår, avhengig av hvilke type anlegg det søkes om støtte til. Gjeldende bestemmelser i sin helhet finner du på kommunens hjemmesider.

Forhåndsgodkjenning
Før det kan søkes om spillemidler må det søkes om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av anlegget fra kommunen. Søknadsfristen for forhåndsgodkjenning er 1. september. 

NB! Det er svært viktig at dere har fått forhåndsgodkjenning før byggestart, ellers vil søknad om spillemidler bli underkjent!  

Følgende må være med i søknaden om forhåndsgodkjenning/spillemidler:

• Behovsvurdering - hvorfor er anlegget nødvendig?
• Kostnadsoverslag
• Finansieringsplan
• Driftsplan for ferdig anlegg
• Redegjørelse for evt. dugnadsinnsats
• Kart over området
• Tegninger av anlegget
• Redegjørelse for universell utforming
• Utskrift av grunnbok (hvis egen eiendom) eller tinglyst disposisjonsavtale for eiendommen

Les mer på grane.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler

Lag, foreninger og organisasjoner med aktivitet i Grane kommune kan søke om kommunale kulturmidler.

Statutter for tildeling av kulturmidler

• Retningslinjene åpner for at det kan tildeles støtte i flg. kategorier:

- Byggetilskudd til anlegg for kultur- og fritidsvirksomheter.

- Driftstilskudd til samme type anlegg.

- Grunnstønad til organisasjoner.

- Husleiestønad.

- Deltakerstønad til tillitsmenn og ledere i forbindelse med kurs og konferanser utenfor kommunen.   

- Støtte til større arrangement som ikke tar sikte på politisk vinning.

- Støtte til administrasjonsutgifter.

- Støtte til reise ved deltakelse i større arrangement som Nord-Norske mesterskap, Norgesmesterskap, Ungdommens kulturmønstring, og lignende.

• Av budsjettposten for kulturmidler avsettes det årlig kr 100 000,-. Denne summen skal i gjennom året benyttes til søknader om støtte til større arrangement, større innkjøp, oppstarttilskudd og reisetilskudd.

•  Komite for oppvekst og kultur foretar den ordinære tildeling av kulturmidlene. Normalt
skal dette skje i komiteens junimøte.Administrasjonen behandler øvrige søknader oppad til kr 5.000,-, mens søknader som overstiger denne sum behandles av Formannskapet.

• Lag og foreninger som har barn og unge som eneste målgruppe, eller som også har disse aldersgruppene som målgruppe for sin aktivitet, gis en noe høyere prioritering enn andre søkere ved tildeling av midlene.

• Ved tildeling skal legges vekt på det aktivitetsnivå søker har i sin drift. I tillegg til regnskap for siste regnskapsår, skal søknad vedlegges siste årsberetning og aktivitetsplan for kommende år / sesong.

• Frist for å søke om ordinære kulturmidler ved ordinær tildeling settes til 1. mai. Øvrige søknader behandlet fortløpende gjennom året.

Les mer og søk elektronisk på grane.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post