Dønna kommunes støtteordninger

Dønna kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Dønna kommune.

Les mer om Dønna kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Dønna har alt!
Støtteordninger (4)
logo
Kommunalt næringsfond

For informasjon om ordningen, kontakt næringssjef Tor Henning Jørgensen.

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturmidler

Kulturmidler er penger som Dønna kommune setter av i budsjettet hvert år til å styrke kulturarbeidet i kommunen. Formålet med kulturmidlene er å bidra økonomisk til kulturarbeid i Dønna kommune i tråd med gjeldende planverk.

Det er satt av kr. 100 000 til søkbare kulturmidler. Kr.10 000 av disse tildeles av Dønna ungdomsråd. Midlene som tildeles av Dønna ungdomsråd er forbeholdt barne- og ungdomsaktiviteter.

Organisasjoner, lag, foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner som har sitt virke i Dønna kommune, kan søke om tilskudd.

Tilskudd gis ikke til organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og/eller økonomiske interesser, støtteforeninger og organisasjoner som ikke er åpne for alle. Rene kommersielle tiltak er ikke berettiget til tilskudd.

Det kan søkes tilskudd til:

• Idrett- og friluftsliv
• Barne- og ungdomsaktiviteter
• Tiltak til funksjonshemmede
• Historisk arbeid som lokalhistorie, dialekt, stedsnavn og lignende
• Allment kulturarbeid som sang, musikk, dans, teater, kino, kunst og husflid m.m.

Søknaden må inneholde:

• Søknaden må være levert på eget søknadsskjema og inneholde all obligatorisk informasjon det er bedt om i skjemaet.
• Søkers navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer og kontonummer.
• Beskrivelse av hva det søkes støtte til, inkludert budsjett og finansieringsplan.
• Organisasjoner som tidligere har søkt må også legge ved årsmelding og regnskap.

Kulturmidler deles ut fra følgende prinsipper:

• Føringer gitt i gjeldende planverk.
• Aktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede skal prioriteres.
• Forebyggende arbeid blir vektlagt i vurderingen.
• Folkehelsearbeid blir vektlagt i vurderingen.
• Gjennomført og planlagt aktivitet vektlegges.

Behandling:

Alle søkere blir gitt orientering med tilsagn eller avslag så snart søknaden er behandlet. Etter søknadsfristens utløp utarbeider administrasjonen en samlet saksfremstilling til politisk behandling. Det gis klageadgang på tildelingen, og formannskapet er klageinstans.

Les mer og søk elektronisk på donna.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til bygging av nye boliger

Formål
Kommunen vil stimulere til boligbygging gjennom å gi tilskudd til oppføring av boliger som en del av det boligpolitiske arbeidet.

Utlysning og søknad
Det er fortløpende behandling av søknadene. Tilskuddsordningen gjøres kjent på kommunens nettside. Tilskudd kan tildeles når det gjenstår midler til ordningen for det aktuelle året. Før søkere eventuelt får avslag på grunn av at det ikke gjenstår midler, skal kommunestyret gis mulighet til å tilføre midler.

Hva kan det gis tilskudd til
Tilskudd kan gis til oppføring av ny enebolig, eller til halvpart av tomannsbolig.

Hvem kan søke
Kun privatpersoner kan søke på tilskuddet. Foretak eller andre juridiske personer kan ikke søke.

Tilskuddets størrelse
Tilskuddets størrelse er på kr 150 000.

Tildeling og prioritering av søkere
Tildeling av tilskudd delegeres til kommunedirektøren innenfor rammen av dette reglementet. Det gis følgende retningslinjer for prioritering dersom det melder seg flere søkere enn det er tilskuddsmidler til. Dette er kun aktuelt dersom kommunestyret ikke tilfører mer midler etter at potten er brukt opp.

• Søkere som allerede er bosatt i kommunen prioriteres foran søkere som ikke er bosatt i kommunen. Med bosatt i kommunen menes at søkeren er folkeregisterregistrert i kommunen på søknadstidspunktet.
• Deretter prioriteres søkere med barn som er født på søknadstidspunktet, og som skal være bosatt i boligen.
• Deretter prioriteres søkere som har søkt tidligere, men som ikke oppnådde tilskudd ved forrige tildeling.
• Dersom de ovenstående kriteriene ikke er tilstrekkelig gjøres resterende prioritering etter formannskapets skjønn.

Tilsagn og vilkår for utbetaling
Søkere som tildeles tilskudd får et tilsagn som er gyldig i 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan utbetales når grunnmur/grunnarbeid er ferdig og arbeid over grunnmur er igangsatt. Dersom dette ikke er skjedd innen 2 år fra tilsagnsdato kan rådmannen etter søknad innvilge 6 måneders utsettelse dersom det legges fram en tilfredsstillende framdriftsplan. Søknaden må komme før 2-årsfristen er ute. Tilsagnet bortfaller automatisk dersom det ikke har kommet søknad om utbetaling innen fristen (eller den utsatte fristen, dersom dette er innvilget).

Øvrige vilkår for utbetaling
Byggesøknad/igangsettingstillatelse må være godkjent og bygget fullfinansiert.

Bostedskrav og krav om tilbakebetaling
Det er ikke krav om at søkere på tilskuddet skal være bosatt i kommunen på søknadstidspunktet, men de må melde flytting når boligen er ferdig. Det er krav om at boligen det gis tilskudd til skal brukes som bolig for søkeren, og at søkeren må være folkeregisterregistrert i boligen i 5 år etter utbetaling av tilskuddet. Dersom boligen selges eller tilskuddsmottakeren flytter skal en forholdsmessig andel av tilskuddet tilbakebetales. Tilskuddet nedskrives med 20% pr år. Det vil si at dersom mottakeren flytter etter 3 år er 60% av tilskuddet nedskrevet, og 40% skal tilbakebetales. Tilbakebetaling kan eventuelt skje gjennom at det resterende tilskuddet gjøres om til lån. Lånet vil da bli satt rentebærende med startlånsrente + 1 prosentpoeng.

Klage
Tildeling av tilskudd er å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Driftsutvalget er klageinstans.

Les mer og søk elektronisk på donna.kommune.no

Privatpersoner
logo
Spillemidler

Har dere planer om bygging, rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsanlegg eller lokale kulturbygg er det mye å hente gjennom statlige spillemidler. Frist for å sende inn søknad er 18. november. Følg med på kommunens hjemmesider for neste års frist.

Veien til en ny søknad
• Behov for et nytt anlegg eller rehabilitering av eksisterende anlegg
• Hvem skal stå som søker og eier av anlegget?
• Kontakt med kommunen
• Anlegget registreres i anleggsregisteret. Dette gjør ansvarlig i kommunen.
• Anlegget må inn på kommunal plan: Fysisk aktivitet og naturopplevelser. Denne rulleres hvert år. Benytt da muligheten til å melde inn anleggsbehov slik at dette kan legges inn i den kommunale planen.
• Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (tegninger, planer og behovsvurdering) må være godkjent. Disse planene må ha forhåndsgodkjenning av kommunen, med unntak av planer for enkelte typer mer kostnadskrevende idrettsanlegg. Disse må sendes departementet for forhåndsgodkjenning.
• Søknad utarbeides med alle vedlegg.

Hvem kan søke?
Søkere om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag, borettslag, velforeninger og andre sammenslutninger (stiftelser, aksjeselskap o.l). 

Et grunnleggende prinsipper at støtte i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. Den til enhver tid gjeldende liste over hvem som kan søke finnes på anleggsregisteret.no.

Les mer på donna.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post