Beiarn kommunes støtteordninger

Beiarn kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Beiarn kommune.

Les mer om Beiarn kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Beiarn kommune - nasjonalparkkommunen
Støtteordninger (5)
logo
Kulturstipend

Beiarn kommune ønsker gjennom kulturstipendet å stimulere til kulturell aktivitet.

I den utstrekning kommunestyret stiller midler til disposisjon, utdeler Driftsutvalget hvert tredje år inntil to kulturstipend, hvert på kr. 5000,-. 

Kulturstipend tildeles aktive eller ledere som har sitt virke innen kommunen, og som gjennom sitt virke har gjort seg bemerket på det kulturelle område. Stipendet skal kun tildeles enkeltpersoner. Enkeltpersoner kan søke om kulturstipend, eller lag og foreninger kan foreslå kandidater.

Les mer på beiarn.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturpris

Formålet med kulturprisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats på kulturfeltet i kommunen, samt stimulere til innsats. Kulturprisen skal ”henge høyt” og hedre personer som har bidratt med en god egeninnsats innen kulturarbeid utenom ordinært frivillighetsarbeid.

Driftsutvalget foretar utdeling av prisen til det tidspunkt man finner hensiktsmessig. Forslaget må inneholde en begrunnelse og beskrive kandidatens deltakelse og engasjement på kulturfeltet, herunder materiell og immateriell kultur.

Skulle man et år ikke ha forslag på verdig kandidat, vil utdeling ikke finne sted.

Prisen består av et pengebeløp på kr. 10.000,-. Prisen utdeles hvert tredje år. Den skal ledsages av et diplom som et varig tegn på og minne om at vedkommende er tildelt prisen.

Prisen gjøres kjent i kommunen og forslag på kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner, foreninger og andre.

Les mer på beiarn.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Frist for søknad om kulturmidler er 1. mars.


Du kan søke om tilskudd til:

• Drift av idrettsanlegg

• Drift av idrettslag

• Aktiviteter for lag og foreninger

• Aktiviteter for barn og unge

Aktivitetsbudsjett, søknadssum, samt fjorårets regnskap må vedlegges.

Last ned søknadsskjema på beiarn.kommune.no.

Søknadsskjemaet  leveres i servicetorget eller sendes på e-post til post@beiarn.kommune.no

Du kan også sende det i posten til:
Beiarn kommune 
Nedre Beiarveien 906 
8110 Moldjord

Les mer på beiarn.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet:

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.

Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg. Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene.

Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet.

Les mer på beiarn.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsfond

Formål
Retningslinjene for tildeling av lån og tilskudd fra Beiarn kommunes næringsfond skal følge de vedtektene som til enhver tid gjelder. Vedtektene finner du på beiarn.kommune.no.

Støttevilkår
Dersom det foreligger statlige eller fylkeskommunale finansierings- og/eller støtteordninger som kan nyttes til det aktuelle tiltaket, er det en forutsetning at disse nyttes fullt ut før søknad sendes til det kommunale næringsfondet. Kommunen skal gi veiledning om alternative ordninger.

Det gis ikke støtte til søknader med kostnader under kr 35.000 og minste tilskudd er på kr 10.000.

Investeringer eller prosjekter som er igangsatt før søknad eller informasjon om tiltaket er mottatt, er ikke støtteberettiget.

Samlet støtte fra fondet skal som hovedregel ikke overstige 35 % av kapitalbehovet i et prosjekt.

Prosjekter som gir økt sysselsetting for kvinner og ungdom, kan i spesielle tilfeller innvilges støtte inntil 50 %.

Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering og/eller løpende driftskostnader eller garantier for lån.

Det gis ikke støtte til investering i kjøretøy og maskinelt transportutstyr.

Tilskudd gis i hovedsak til bedriftsutvikling som; planlegging, prosjektering, produktutvikling, oppstartskostnader, markedsundersøkelse, markedsføring og opplæring – og kompetanseutvikling.

Lån gis i hovedsak til investeringer i produksjonsrelaterte maskiner, utstyr og bygninger, ved
oppstart og utvidelse av bedrift.

Det kan det tegnes andeler eller aksjer i bedrifter som har stor betydning for sysselsettingen i kommunen.

Den kommunale andel eller aksjeportefølje skal ikke overstige 30 % av totalkapitalen. Denne begrensning gjelder ikke utviklingsselskap, utleiebygg o.l., som kommunen etablerer i egen regi eller i samarbeid med private interesser.

Etableringstilskudd/oppstarthjelp kan innvilges med inntil kr 15.000. Enkeltpersoner kan ikke påregne å motta mange slike tilskudd innenfor en begrenset tidsperiode.

Uavhengig av øvrige regler gis det tilskudd på 35 % til kjøp av melkekvoter.

Søknad
Ved søknad om økonomisk støtte skal følgende opplysninger framgå:
• Personalia, navn, adresse, telefon, utdanning og yrkeserfaring
• Prosjektbeskrivelse – hva tiltaket går ut på og mål som skal nås
• Marked- og markedsutsikter samt konkurranseforhold
• Budsjett og investerings/finansieringsplan
• For allerede etablerte selskap skal regnskap vedlegges
• Skatteattest for bedriften og/eller eierne
• Opplysninger om det søkes andre offentlige midler

Bedrifter/virksomheter som skal søke støtte, skal være registrert i Brønnøysundregisteret og skal som hovedregel ha sin forretningsadresse i Beiarn.

Les mer på beiarn.kommune.no. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon om søknadsprosessen.

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post