Nærøysund kommunes støtteordninger

Nærøysund kommune tilbyr sine innbyggere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Nærøysund kommune.

Les mer om Nærøysund kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Nærøysund kommunevåpen er et symbol som definerer både fortid og framtid
Støtteordninger (6)
logo
Årets medmenneske

• Eldrerådet deler hvert år ut prisen til "Årets medmenneske" i Nærøysund kommune.

• Prisen tildeles en eller flere personer som på frivillig grunnlag har arbeidet aktivt med å vise omsorg for sine medmennesker i året som har gått.

• Prisen skal stimulere til økt frivillig omsorgsarbeid i Nærøysund kommune.

• Prisen består av en gave som representerer Nærøysund til en verdi av 1500.-.

• Den/de som blir foreslått må være bosatt i Nærøysund kommune.

• Alle kan fremme forslag til kandidater og forslaget må være underskrevet og begrunnet.

• Forslag til kandidater sendes Nærøysund kommune innen utlyst forslagsfrist. Eldrerådet tar deretter bestemmelse om årets kandidat på første møte etter fristens utløp.

• Ingen kan foreslå seg selv som kandidat, heller ikke familie.

• Informasjon om utmerkelsen med frist for å sende inn forslag blir kunngjort i lokalpressen og kommunens informasjonskanaler medio mars hvert år.

• Prisen utdeles av eldrerådet på et arrangement i samråd med den/de som mottar prisen.

Les mer på naroysund.kommune.no

Privatpersoner
logo
Spillemidler

Fylkeskommunen har ansvaret for fordeling av spillemidler til bygging av anlegg til idrett og friluftsliv. Idrettslag, lokale lag og foreninger, og kommunen kan søke på disse midlene.

Det kan søkes om tilskudd til nybygging og rehabilitering av:

• Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet
• Nærmiljøanlegg
• Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten
• Turstier

Frister:

• Før 1.april melder aktuelle søkere til - postmottak@naroysund.kommune.no om at ditt lag eller forening planlegger å levere spillemiddelsøknad 
• 15.oktober er fristen til å levere ferdig søknaden til kommunen https://www.anleggsregisteret.no
• 31.desember er fristen kommunen har til sende søknaden videre til Trøndelag fylkeskommune.

Før det kan søkes om tilskudd til anlegg, må søker:

• Opprette kontakt med kommunen og
• Sørge for at kommunen registrerer anlegget i Anleggsregistrert

Les mer på naroysund.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Østeviks Minnefond

1. Martin Østevik som døde i Canada 22.04.1977, skrev i sitt testamente: «Jeg testamenterer all min eiendom av eithvert slag i kongeriket Norge til Eldrehjemmet i Kolvereid. Jeg oppnevner lensmann BIRGER ØVERÅS, 7970 Kolvereid, Norge, som enetestamentfullbyrder til å avhende min eiendom i Norge». Midlene utgjorde pr. 01.01.1993 kr. 413.441,06 som ble satt inn på bankkonto 4467.65.90029. Fondsmidlene omtales heretter som: ØSTEVIKS MINNEFOND.

2. Kolvereid Aldersheim, som er nevnt i testamente, er nedlagt. Nærøy Eldresenter ble bygd for å overta – og beboerne på hjemmet ble flyttet, dels til Nærøy Bo- og behandlingssenter, dels til Bjørkåstunet. De testamenterte midler kan derfor anvendes til formål ved Nærøy Boog behandlingssenter, Bjørkåstunet, samt til trygdeboliger bygget i tilknytning til disse institusjoner.

3. Midlene skal nyttes til fellestiltak for beboerne ved institusjonene nevnt i punkt 2.

En kan særlig nevne:
• Utflukter og turer
• Velferdsarrangementer
• Tilleggsutstyr til normal innredning

Midlene skal ikke nyttes til bygningsmessige endringer eller andre formål som med rimelighet bør dekkes av huseier eller andre instanser. I særlige tilfeller kan støtte gis til tiltak for enkeltpersoner.

4. Både renter og innestående kapital kan nyttes ved de utbetalinger som skjer. Regnskap føres av Nærøysund kommune v/økonomiavdelingen. Revisjon av regnskapet foretas av Nærøysund kommunes revisor.

5. Kommunestyret velger et styre på 3 personer til å forvalte fondet. Styrets funksjonstid følger valgperioden.

6. Styret avholdet årsmøtet i løpet av juni hvert år til godkjenning av regnskap og årsberetning. Eller innkalles styret når leder eller minst to styremedlemmer ber om det.

7. Endringer i disse statuttene kan gjøres når hele styret er enig. Endringer i punkt 2 kan imidlertid bare gjøres når nye institusjoner erstatter de som er nevnt, eller det på Kolvereid blir etablert nye institusjoner med samme formål.

Les mer på naroysund.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

Målsetting
Lag og foreninger er en bærebjelke i kommunens kulturliv. Nærøysund kommune ønsker gjennom tildeling av kulturmidler å stimulere til et mangfoldig kulturliv, der frivillighet og inkludering står i sentrum. Et rikt kulturliv er essensielt for bo- og blilyst.

Målgrupper
Alle aktive lag- og foreninger samt organisasjoner og private personer i Nærøysund kommune, som gjennom sitt arbeid utfører kulturell aktivitet for allmennheten. Lag og foreninger som systematisk arbeider med inkludering i alle aldre vil bli prioritert.

Søknad og vedlegg
• Søknad skal fremmes på eget digitalt søknadsskjema. Dette finnes på kommunens hjemmesider.

• Søker må ha eget organisasjonsnummer eller fødselsnummer til den som søker som privat person eller på vegne av laget/forening som ikke har organisasjonsnummer.

• Hovedlaget står som søker på ordinære kulturmidler, mens undergrupper kan søke på aktivitets- og prosjektmidlene.

• For søknad på ordinære kulturmidler må årsberetning og regnskap siste år vedlegges.

• For søknad på aktivitet- og prosjektmidler må budsjett for aktiviteten og prosjektet vedlegges.

• Ved manglende vedlegg eller uspesifisert søknadssum, vil søknaden ikke bli behandlet. Tildelte midler skal brukes i henhold til retningslinjer, og i henhold til opplysninger gitt i søknad.

Les mer og søk elektronisk naroysund.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Fritidskort

Alle barn og unge i Nærøysund skal få muligheten til å delta i fritidsaktiviteter om de ønsker det, økonomi skal ikke stå til hinder. Om du eller noen du kjenner kan tenke deg å drive med organiserte fritidsaktiviteter i Nærøysund, men tenker at dere ikke har råd så finnes det muligheter for å få hjelp med dette.

Fritidkortet innebærer at barn og unge med behov for det, kan få økonomisk støtte til å drive med organiserte fritidsaktiviteter uten at foreldrene er nødt til å måtte igjennom en lang søknadsprosess om dette.

Fritidskortet er en mulighet for at barn og unge kan få dekke utgifter til medlemskontingent, utstyr, reiser, cuper, turneringer og lignende, slik at det blir mulig for flere å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater. 

Dette er en ordning som gjelder alle barn og unge som er mellom 6 og 18 år. med bostedsadresse i Nærøysund kommune får dekket de utgifter som er i den aktiviteten de velger. Dekker kun en aktivitet i året, i særskilte tilfeller kan det gjøres individuelle vurderinger.

Fritidskortet er personlig.

Hvem kan få Fritidskortet? 

Fritidskortet er rettet mot barn og unge mellom 3 og 18 år i familier med økonomiske utfordringer som trenger støtte til å dekke utgifter knyttet til fritidsaktiviteten.

 

Hva kan Fritidskortet brukes til? 

Fritidskortet kan brukes til alle former for fritidsaktiviteter som er med i fritidskortordningen (merket med «Fritidskort» i Friskus-portalen), slik at hvert barn selv kan velge hva de ønsker å delta på.

• Fritidskortet dekker deltakeravgift, utstyr, cuper, reiser eller andre utgifter
• Treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen
• Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 10 ganger i halvåret.
• Fritidskortet kan brukes til betaling av elevkontingent i Kulturskolen

Fritidskortet er digitalt og hentes på naroysund.friskus.com. Les mer på naroysund.kommune.no.

Privatpersoner
logo
Kommunalt næringsfond

Formålet med næringsfondet er å legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping, bidra til etablering av nye eller utvikle eksisterende arbeidsplasser og bidra til bo- og bli-lyst i kommunen. Det er Strategisk Næringsplan Ytre Namdal 2020-2030 som er retningsgivende for prioriteringene i fondet. Næringsfondets geografiske virkeområde er Nærøysund kommune. Tiltak av overordnet regional betydning lokalisert i kommunens umiddelbare nærhet kan også kvalifisere for støtte.

Primære støtteformål

De primære innsatsområdene som vil kunne være berettiget støtte er:

• Bærekraftig matproduksjon – fokus på havrommet samt bio- og sirkulærøkonomi

• Bærekraftig industri – 0-utslippsvisjon

• Bærekraftig service – fokus på opplevelsesnæring og TIFT

• Bærekraftig kunnskap – smarte samfunn

• Bærekraftig infrastruktur – 0-utslippsvisjon

• +1000 – en samskapende vekstregion med bo- og bli-lyst

Målgrupper

Næringsfondet er åpent for søknader fra alle aktørgrupper slik som gründere, sosiale entreprenører, næringsliv, osv. Søknader hvor aktørgrupper samarbeider vil bli prioritert.

Midler fra næringsfondet tildeles ikke foretak som søker tilskudd som er i strid med nasjonale eller internasjonale lover og regler, eller slik at det bidrar til konkurransevridning i disfavør til annen næringsvirksomhet i kommunen, jf. EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Støtteformer og vilkår

Næringsfondet kan tildele midler i form av direkte støtte. Tildelingen skal dekke kostnader i tilknytning til prosjektet, eller som en engangsstøtte i forbindelse med nyetableringer. Støtte kan ikke benyttes som garanti for lån (jf. kommunelovens § 51) eller gjeldssanering.

Prosjekter kan støttes med inntil 50 % av totale kostnader, begrenset oppad til kr 150 000,-. Det ytes som et engangstilskudd.

Næringsfondet kan støtte fysiske investeringskostnader med inntil 30 %, dersom det er sannsynliggjort at investeringen er nødvendig for å bidra til produktutvikling som kan utvikle arbeidsplasser hos en eksisterende næringsaktør. Støtten begrenser seg oppad til kr 90 000 kr pr bedrift. Dette må strengt vurderes i hver enkelt sak og etter hvor godt søknaden fyller øvrige kriterier for bruk av næringsfondet.

Dersom særlige forhold tilsier det, kan krav om prosentandel til egenkapital fravikes. Dette gjelder f.eks. i krisetider for næringslivet, ved bl.a. epidemiske utbrudd eller andre krisesituasjoner, og hvor støtten er kritisk for å berge arbeidsplasser.

Nystartede bedrifter i Nærøysund kommune kan tildeles en sum på inntil kr 50 000,- mot at de kan dokumentere investeringsbehov og budsjett. Tilskuddet skal ikke gå til investeringer av lettomsettelige varer og varer med sterkt begrenset levetid/forbruksvarer.

Krav til søknad

Søknader behandles fortløpende og må inneholde følgende opplysninger:

• Fullstendig informasjon om søkeren og medsøkere: Navn, rolle/tittel, kontaktinformasjon, kontonummer, organisasjonsnummer.

• Tittel på prosjektet.

• Prosjektets formål - en beskrivelse av utfordringen prosjektet skal løse.

• Prosjektbeskrivelse – hvordan man skal løse utfordringen som beskrevet ovenfor, milepæler.

• Målgruppe/kundegruppe.

• Hvordan prosjektet er koordinert med andre relevante aktører, prosjekter og planer, som f.eks. Strategisk Næringsplan.

• Hvordan prosjektets effekter/resultater skal evalueres.

• Hvordan prosjektet bidrar til å løse fellesskapets utfordringer i forhold til FNs bærekraftsmål

• Budsjett.

• Finansiering: Søknadsbeløp, egenkapital og økonomiske bidrag fra andre.

• Det skal også utarbeides en sluttrapport for aktivitetene der resultatene vurderes i forhold til målene i prosjektet.

Les mer på naroysund.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post