Heim kommunes støtteordninger

Heim kommune deler ut midler til blant annet kultur, idrett og frivillighet. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Heim kommune.

Les mer om Heim kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (6)
logo
Idrettsstipend

Kriterier for støtte:
• Idrettsstipendet skal være en anerkjennelse til yngre idrettsutøvere, og stimulere til
videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Stipendet blir gitt til ungdommer som
har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter.


Hvem kan søke:
• Søkere må være fylt 15 år utdelingsåret og være medlem i et idrettslag eller skytterlag
i Heim kommune.
• Søkere kan søke fram til det året de fyller 22 år.


Krav og betingelser for å motta idrettsstipendet:
• Heim kommune kan hvert år tildele idrettsstipend på kr. 7500,-pr utøver.
• Idrettsstipendet kan deles ut en gang pr år til en jenteutøver og en gutteutøver.
• Stipendet dekker alle typer idrettsgrener.
• Deltagelse på trening / treningssamlinger / konkurranser / treningshjelp.
• Søkeren skal som følge av tildelt stipend, være en ambassadør for Heim og profilere
Heim på en positiv måte, ha gode holdninger og være et godt forbilde.
• Søkeren må legge ved søknaden årsplan for trening, egen målsetting på kort og lang
sikt, og en plan for bruk av stipendet.
• En utøver kan kun motta stipendet en gang.


Frister og saksgang:
• Idrettsstipendet blir kunngjort i lokalpresse hvert år med frist senest 1. oktober.
• Søknaden sendes Heim kommune.
• Heim kommune sender søknaden til Idrettsrådet som bes om å komme med en
uttalelse.
• Formannskapet fatter vedtak om tildeling av stipendet.
• Dersom man ett år ikke finner frem til aktuelle kandidater, kan tildeling av stipend
utgå dette år.

Privatpersoner
logo
Kulturstipend for ungdom

RETNINGSLINJER 

1. Heim kommunes kulturstipend for ungdom skal inspirere til og legge til rette for utdanning og
videreutvikling for kulturutøvere i Heim kommune.
Stipendet blir gitt til ungdommer som viser gode prestasjoner, og som synes å ha gode
utviklingsmuligheter innenfor sitt felt.
2. Søkeren må være bosatt i Heim kommune eller på annen måte være tilknyttet kommunen.
Søkeren kan motta stipendet f.o.m det året de fyller 15 år og t.o.m det året de fyller 22 år.
Søkeren må legge ved søknaden en plan for videre utvikling, egen målsetting for kort og lang
sikt, samt en plan for bruk av stipendet. En person kan motta stipendet kun en gang.
3. Søkeren skal som følge av tildelt stipend, være en ambassadør for Heim og profilere Heim på
en positiv måte.
Søkeren skal vise gode holdninger og være et godt forbilde.
4. Stipendet består av et pengebeløp og en diplom.
Beløpets størrelse fastsettes av kommunestyret ved behandling av økonomiplan/årsbudsjett.
Beløpet pr i dag er 7 500,- pr stipend.
5. Frist for å søke på stipendet er 1. oktober, fristen annonseres på høvelig måte.
6. Stipendet deles i utgangspunktet ut hvert år, første gang i 2020
Heim Formannskap vedtar hvem som skal motta stipendet. Formannskapet kan velge å gi
stipendet til inntil to personer hvert år. Dersom Formannskapet ikke finner aktuelle
kandidater ett år, deles ikke stipendet ut.
7. Stipendet overrekkes av ordføreren, eller den han bestemmer skal gjøre det, ved en anledning
Formannskapet finner høvelig

Søk elektronisk på heim.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kulturpris

RETNINGSLINJER FOR HEIM KOMMUNES KULTURPRIS

1. Heim kommune kan hvert år dele ut kommunes kulturpris. Kulturprisen har som
formål å tjene som inspirasjon til kulturelt arbeid, og å styrke kulturlivet i kommunen.
Prisen tildeles personer, lag eller organisasjoner som har utmerket seg med kunstnerisk
eller kulturelt arbeid, bidratt til at kommunens innbyggere opplever at de har et godt
kulturtilbud, eller er med på å gjøre kommunen kjent utover landet.
2. Den kommunale kulturprisen i Heim kommune skal være på kr. 10 000,- og kan deles
ut hvert år. Prisen overrekkes sammen med blomster og diplom med begrunnelse for
tildelingen.
3. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, lag og organisasjoner eller andre sammenslutninger
bosatt i eller med annen tilknytning til Heim kommune. Forslag på kandidater kan
fremmes av de som måtte ønske det. Forslag med begrunnelse på kandidater fremmes
på fastsatt skjema til Heim formannskap. Formannskapet kan selv foreslå kandidater.
4. Prisen tildeles personer, lag og organisasjoner eller sammenslutninger som har gjort en
aktiv innsats for å styrke kulturlivet innen kommunen, eller som har bidratt til å gjøre
Heim kjent regionalt eller nasjonalt. Samme kandidat kan bare unntaksvis motta prisen
mer enn en gang.
5. Personer bosatt i og utenfor kommunen kan komme i betraktning ved tildeling av
prisen, og alle grener av kulturlivet regnes som likeverdige med sang, musikk,
diktning, drama, bildende kunst, kulturvern og annen kulturell aktivitet.
6. Prisen kan deles på flere likeverdige kandidater. Tildeles den lag eller
sammenslutninger, tilfaller prisen laget eller sammenslutningen som sådan. Rentene
av innestående beløp går inn i kommunekassen regnskap. Vedtaket er endelig, og er
ikke gjenstand for prøving.
7. Dersom formannskapet ikke finner aktuelle kandidater et år, kan prisutdelingen utstå
til senere. I slike tilfeller skal pengebeløpet behandles som overført, ubrukt bevilgning
i kommuneregnskapet som disponeres av formannskapet til kulturpris.
8. Nominering av kandidater til kulturpris annonseres på kommunens nettsider, og i lokal
presse med frist 1. oktober.
9. Utdeling av prisen skal legges til en passende kulturell anledning. Formannskapet bør
i sitt vedtak peke på hvordan utdelingen skal skje. Kulturprisen overrekkes av ordfører
eller den han/hun bemyndiger.

Forslag til kandidat sendes inn elektronisk på kommunens nettsider:

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=3534&externalId=5055&languageCode=nb

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spillemidler

Idrettslag, velforeninger og andre kan søke om støtte til å bygge ulike idretts- og nærmiljøanlegg og friluftsanlegg. Frist for innmelding av planalgte prosjekter for 2020 – 2024, er satt til 15. oktober.

Retningslinjer:

Retningslinjer for tildeling av spillemidler er regulert av Kulturdepartementet.  Fylkeskommunen har også utarbeidet en sjekkliste som skal fylles ut av søkere av nye ordinære anlegg: https://www.trondelagfylke.no/contentassets/f435a8e1f91e4cd6a9b7de73bc949881/retningslinjer-2020---2023-logo.pdf

Organisasjoner og foreninger
logo
Frivilligpris

RETNINGSLINJER FOR HEIM KOMMUNES FRIVILLIGPRIS

1. Heim kommunes frivilligpris har som formål å tjene som inspirasjon for alle som er
engasjert i frivillig arbeid i Heim kommune.
Prisen gis som honnør for fremragende eller oppofrende innsats innenfor frivillig
arbeid, også uten nødvendigvis å være så synlig eller fremhevende i lokalsamfunnet.
Prisen kan tildeles enkeltpersoner bosatt i Heim eller som på annen måte er tilknyttet
kommunen. Prisen kan også tildeles lag eller foreninger, ungdomsorganisasjoner eller
andre grupper av personer i Heim kommune.
2. Prisen består av pengesum, diplom og blomster.
Beløpets størrelse fastsettes av kommunestyret ved behandling av
økonomiplan/årsbudsjett.
3. Forslag med begrunnelse på kandidater til prisen fremmes til Heim formannskap.
Enkeltpersoner, organisasjoner, og andre grupper er forslagsberettiget.
4. Frist for å fremsette forslag på kandidater til prisen, fastsettes til 1. oktober.
Utlysing av innspill til kandidater til frivilligpris kunngjøres i aviser, hjemmeside og
facebook.
5. Frivilligprisen deles ut hvert år. Heim formannskap vedtar hvem som skal tildeles
prisen. Frivilligsentralene i Heim er høringspart i utvelgelsen av vinner/e.
Prisen kan deles mellom to likeverdige kandidater, eller den kan gis til andre enn de
som er foreslått. Dersom Formannskapet ikke finner aktuelle kandidater, deles ikke
prisen ut.
6. Frivilligprisen overrekkes av ordfører eller den han bemyndiger, ved en anledning
Formannskapet finner høvelig.

Forslag sendes inn elektronisk på kommunens nettsider:

https://www.heim.kommune.no/tilskudd-stoette-og-priser.510204.no.html

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturmidler

GENERELT
Heim kommune yter tilskudd til lag og foreninger i henhold til overordnede statlige føringer,
sektorplaner eller andre målsettinger som blir gjort gjeldende. Berettiget tilskudd er alle lag
og foreninger i Heim kommune.
Aktiviteter rettet mot barn og unge, og barne- og ungdomsorganisasjoner er prioritert.
Organisasjonen skal ha minst 10 medlemmer.
Tilskudd gis bare til hovedlag og disse må ta med eventuelle undergrupper i sin søknad.


FORMÅL
Formålet med tilskuddsordningene er å styrke arbeidet i de frivillige organisasjonene i
kommunen, slik at de kan få bedre arbeidsvilkår og bidra til å skape glede, engasjement,
trivsel og tilhørighet i kommunen.
Tilskudd kan også gis til enkeltpersoner og uformelle grupper i Heim når det gjelder
enkelttiltak med allmennkulturell interesse.
Tilskudd gis etter de økonomiske rammene og de prioriteringer som til enhver tid er vedtatt i
kommunen.
Dersom søker bryter forutsetningene for stønad etter disse retningslinjene, kan tilskuddet
kreves tilbakebetalt. Dersom dette ikke skjer, mister man rett til å søke om tilskudd innenfor
disse retningslinjene i ett år.

Det gis tilskudd til:

Drift av lag og organisasjoner
Drift av og investering i forsamlingshus

Les retningslinjer og finn søknadsfrist på kommunens nettsider:

https://www.heim.kommune.no/tilskudd-til-lag-og-foreninger-kulturmidler-2022.6509668-500317.html


 

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post