Øksnes kommunes støtteordninger

Øksnes kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Øksnes kommune.

Les mer om Øksnes kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Øksnes kommune
Støtteordninger (5)
logo
Kulturmidler

De ordinære kulturmidlene fordeles innenfor kategoriene:

• Musikk
• Idrett
• Andre kulturformål
• Konkrete tiltak

Det gis i prinsippet ikke kulturmidler til:

• Lag/foreninger som får kommunalt tilskudd til drift over andre budsjettposter enn kulturbudsjettet.
• Lag/foreninger som har lukket medlemskap
• Voksenopplæringsorganisasjoner
• Politiske og religiøse hovedorganisasjoner, fagorganisasjoner og næringsorganisasjoner.

Hovedutvalget for skole og kultur fastsetter størrelsen opp hvert tilskudd etter at respektive fagutvalg/særutvalg har hatt anledning til å uttale seg.

Mer informasjon og lektronisk søknadsskjema med retningslinjer finner du på oksnes.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Lag, organisasjonsledd og sammenslutninger tilknyttet følgende organisasjoner kan søke om tilskudd til alle anleggstyper:

• Kommuner og fylkeskommuner
• Norges idrettsforbund
• Samenes Idrettsforbund-Norge
• Studentsamskipnader
• Norges Jeger- og Fiskerforbund
• Norges Bilsportforbund
• Det Frivillige Skyttervesen

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til friluftslivsanlegg:

• Den Norske Turistforening og sammenslutninger organisert under foreningen (56 medlemsforeninger)
• Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Friluftsliv og Oslofjordens Friluftsråd

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til hundesportanlegg:

• Norsk Kennel Klub

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til samiske anlegg:

• Samisk Reinkappkjørerforbund / Sami Heargevuodjin-lihttu

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til sykkelanlegg:

• Norsk Organisasjon for Terrengsykling

Følgende sammenslutninger kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg:

• Borettslag
• Velforeninger

Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene. I helt spesielle tilfeller kan departementet gi dispensasjon fra dette kravet.

Les mer på oksnes.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Næringsfond

Formål og føringer

Formålet med Kommunalt Næringsfond er å bidra til å styrke og videreutvikle næringslivet og arbeidsmarkedet i Øksnes kommune.

Lån fra Kommunalt næringsfond kan ytes til nye eller etablerte bedrifter i Øksnes. Lån skal finansiere investeringer som direkte eller indirekte kan skape nye arbeidsplasser, eller videreutvikle en eksisterende bedrift og dermed trygge denne. Prosjekter som i tillegg medfører miljøgevinst bør prioriteres.

Fiske og havbruk

Økonomisk bistand kan ytes til fiskere, fortrinnsvis unge fiskere med erfaring, som ønsker å anskaffe eller oppruste fiskefartøy med lengde over 10 meter. I tilfelle hvor andre forhold gjør det ønskelig, kan det dispenseres fra 10 meterskravet. Det kan gis lån til prosjekter med rettighet til fiske både innen Lukket gruppe (Båtkvote) og Åpen gruppe.

Søkere som satser på helårsdrift og med båten som sin hovedinntektskilde, skal prioriteres.

Søkere under 30 år kan prioriteres særskilt ved anskaffelse- eller opprusting av fiskefartøy. Søker bør dokumentere faglig kompetanse innen fiskerinæringen, for eksempel i form av fagbrev.

Lån ytes kun til fiskere bosatt i Øksnes kommune, eller til selskap registrert med adresse Øksnes. Ved flytting til annen kommune, skal lånet som hovedregel innfris.

Økonomisk bistand kan også ytes til prosjekter innen havbruk. Prosjekter som gir miljøgevinst kan også støttes

Skog og jordbruk

Det kan gis lån til jordbruksprosjekter som ved etablering, utvidelse eller effektivisering, for eksempel gjennom fellesanlegg, kan virke stimulerende på bosettingen, forbedre jordbruksmiljøet på bygdene og øke selvforsyningsgraden av jordbruksprodukter.

Følgende tiltak kan få støtte:

• lån ved eierskifte,

• investeringer som vil gi effektivitets- eller miljøgevinst,

• oppstart av tilleggsnæring i tilknytning til gårdsdriften,

• støtte til kjøp av jord.

Industri og service

Det kan gis lån til tiltak som ved etablering, utvidelse og omlegging av drift dekker offentlige og allmenne behov og er i tråd med den kommunale målsetting for utvikling av næringslivet. 

Det kan ytes lån til tiltak i bedriften som vil gi effektivitets- eller miljøgevinst.

Reiseliv

Det kan gis lån til følgende tiltak innenfor reiselivsnæringen:

• til prosjekter som bidrar til å forlenge sesongen (vinter - vår - høst) for reiselivsbedriftene,

• til prosjekter som styrker aktivitetstilbudet i Øksnes kommune og dermed bidrar til å forlenge oppholdstiden i kommunen,

• til prosjekter som hever kvaliteten på eksisterende anlegg,

• til prosjekter som gir miljøgevinst.

Vilkår ved kommunalt engasjement

A) Ved kommunale engasjementer bør det legges avgjørende vekt på at aktuelle offentlige og private finansieringsordninger er utnyttet.

B) Kommunale lån bør ikke overstige 20 % av samlet kapitalbehov, eller overstige prosjektets egenfinansiering. Det skal som hovedregel ikke innvilges et større låneengasjement enn kr. 3.000 000 til en enkelt bedrift. Ved lån til kjøp av fiskefartøy kan det gis lån på inntil kr. 3 mill pr. fartøy

C) Rentesats: Renten følger satsen for risikolån i Innovasjon Norge, med årlig justering pr. 01.01.

D) Nedbetaling: Lånene nedbetales med like store kvartalsvise avdrag normalt med 7 års nedbetalingstid. I avdragstiden betales rente av restgjeld til enhver tid. I særlige tilfeller kan det gis avdragsfrihet med inntil 3 år. I den avdragsfrie perioden betales bare renter, og den totale lånetid kan forlenges tilsvarende den avdragsfrie perioden.

E) Sikkerhet: For å sikre Kommunens engasjement, søker en å anskaffe best mulige prioritet på tilbudt sikkerhet. Dette kan være pant i: fast eiendom, båt, anlegg eller andre panteobjekter.

Krav til søknad

Søknaden sendes Øksnes kommune med flg. bilag:

1. Opplysninger/informasjon om søker

2. Beskrivelse av prosjektet/tiltaket – med målsetting og forventede resultater, herunder mulig økning av antall arbeidsplasser.

3. Plan for gjennomføring med tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.

4. Investerings- og finansieringsplan.

5. Driftsbudsjett for minimum 2 år.

6. Søknader fra virksomhet som er i drift, må ha siste års regnskap vedlagt.

7. Attest for skatt og merverdiavgift (som ikke viser restanser).

Før søknad om lån behandles, må søker ha ordnet eventuelle mislighold på løpende forpliktelser overfor Øksnes kommune.

Les mer på oksnes.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Bedriftsutviklingsfond
Formål

Formålet med bedriftsutviklingsfondet er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten:

a) bidrar til å styrke og videreutvikle næringslivet og arbeidsmarkedet i Øksnes kommune, eller

b) bidrar til at Øksnes kommune blir mer attraktiv å bo i og flytte til.

Bedriftsutviklingsfondet finansieres gjennom bevilgninger fra staten via Nordland Fylkeskommune, eller gjennom bevilgninger fra kommunestyret.

 

Målgruppe

Fondene skal benyttes til utvikling og styrking av nytt og eksisterende næringsliv hvor spesielt bransjene reiseliv, mat (herunder sjømat og matproduksjon knyttet til ulike kulturer), samt teknologi prioriteres. Gode prosjekter utenom disse bransjene kan også følges opp.

Alle offentlige og private aktører med konkrete prosjekt/tiltak som er i tråd med formålet, kan søke om tilskudd. Kvinner, ungdom (18-35 år) og innvandrere er prioriterte målgrupper.

 

Tildelingskriterier

For at tilskudd skal kunne innvilges, må følgende kriterier oppfylles:

1: Ved bruk av fondene er det krav om at den tjenesten/varen som det søkes om tilskudd for utvikling-, produksjon- og salg av, med sannsynlighet har et udekket marked.

2: Det må sannsynliggjøres at prosjektet/tiltaket har distriktspolitisk virkning.

3: Søker må som hovedregel ha bostedsadresse i Øksnes kommune, og bedriften det søkes om støtte til må som hovedregel være registrert med adresse i Øksnes kommune.

4: Tilskuddet må ha utløsende effekt – det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud. Støtte til nyskaping/ideutvikling samt prosjekter med utviklingspotensiale vil bli prioritert.

5: Kommunen bør ikke gi tilskudd som kan føre til konkurransevridning, og som kan oppfattes som en forfordeling av støtte i forhold til lignende virksomheter i det lokale marked.

 

Kostnader som tilskuddet kan dekke

Tilskudd fra bedriftsutviklingsfond kan dekke deler av kostnadene til kjøp av varer og tjenester som er direkte knyttet til realisering av prosjektet/tiltaket. Dette kan være kostnader knyttet til bedriftsutvikling, slik som opplæring, rådgiving, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging.

Det kan også gis støtte til tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller organisasjoner, slik som omdømmearbeid, profilering, kompetanseheving, samarbeidstiltak og så videre.

Tilskuddsmottakere kan få tilskudd til et bestemt tiltak i maksimalt 5 år selv om tiltaket har lengre varighet.

 

Kostnader som tilskuddet ikke kan dekke

Tilskudd fra Bedriftsutviklingsfond kan ikke dekke:

1: Driftskostnader eller renter og avdrag på lån

2: Aksjetegning
 
3: Refinansiering av gjennomførte prosjekter

4: Kostnader som vil ansees som direkte eksportstøtte

5: Kostnader som vil fremme innenlandske produkter på bekostning av importerte produkter

6: Kostnader til innkjøp av kjøretøy.

 

Øvre grense for støtte

Øvre grense for støtte settes til kr. 150.000,-. Tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 % av totalkostnader.

 

Søknad

Søknad sendes til Øksnes kommune gjennom webportalen Regionalforvaltning.no. Følgende må blant annet framkomme i søknaden:

1: Opplysninger/informasjon om søker

2: Beskrivelse av prosjektet/tiltaket – med målsetting og forventede resultater, herunder mulig økning i antall arbeidsplasser.

3: Plan for gjennomføring med tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.

4: Budsjett

5: Finansiering: søknadsbeløp, egenkapital/egeninnsats og finansiering fra andre offentlige aktører eller banker.

6: Attest for skatt og merverdiavgift (som ikke viser restanser).

 

Les mer på oksnes.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

 

 
Bedrifter og næringsliv
logo
Gründerfond

Formål

Gründerfondet skal bidra til å realisere en satsing på ungdom i Øksnes, som har en konkret forretningside og ønske om å etablere egen virksomhet i Øksnes kommune.

Fondet finansieres gjennom bevilgninger fra staten via Nordland Fylkeskommune, eller gjennom bevilgninger fra kommunestyret.

Ved bruk av gründerfondet er det krav om at den tjenesten/varen som det søkes om tilskudd for utvikling-, produksjon- og salg av, med sannsynlighet har et udekket marked. Kommunen bør ikke gi tilskudd som kan føre til konkurransevridning, og som kan oppfattes som en forfordeling av støtte i forhold til lignende virksomheter i det lokale marked.

Type tiltak

1. Øksnes kommune skal vurdere hver enkelt forretningsidé ut fra flg. kriterier:

• Idéen må ha potensial til å gi en varig og lønnsom virksomhet med økt aktivitet

• Søker må ha personlige forutsetninger for å videreføre idéen.

• Søkeren må være i aldersgruppen 18 – 35 år.

2. Øksnes kommune skal ha skriftlig avtale med den enkelte gründer som mottar stipend.

3. Søkeren må ha en konkret bedrifts-/virksomhetsidé som utvikles gjennom en avtalt periode.

4. Stipendet skal kunne brukes til å konkretisere en forretningsidé eller en skisse for å utvikle et fysisk produkt eller tjeneste.

5. Stipendet kan brukes til innkjøp av tjenester/konsulenthjelp, delvis livsopphold (dersom søker slutter i / har permisjon fra jobb) og andre definerte kostnader ved idéutviklingen.

6. Dersom stipendet brukes til livsopphold/lønn må søker selv besørge nødvendig informasjon til Likningsmyndighetene.

7. Gründerstipendet kan kombineres med andre virkemidler som ”sammensatte pakker”.

8. Stipendet kan høyst utgjøre kr 30.000,-.

Søknad

Søknad sendes til Øksnes kommune gjennom portalen Regionalforvaltning.no. Følgende må framkomme i søknaden:

• Opplysninger /informasjon om søker

• Beskrivelse av prosjektet/tiltaket – med målsetting og forventede resultater, herunder mulig økning i antall arbeidsplasser.

• Plan for gjennomføring med tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.

• Investerings- og finansieringsplan.

Vilkår, utbetaling og dokumentasjon

• Har ikke Øksnes Kommune mottatt anmodning om utbetaling i løpet av tilsagnsåret og det påfølgende år, bortfaller tilsagnet.

• Tilskuddet bes utbetalt via webportalen Regionalforvaltning.no.

• Dersom tilskuddet ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt helt eller delvis.
 
• Tildelingen av tilskudd skjer i hht. reglene for bagatellmessig støtte hvor samlet støtte overfor bedriften ikke kan overstige 200.000 € over en 3 årsperiode. Det vises til statsstøtteregelverket i EØS-avtalen.

• Kommunal- og regionaldepartementet, samt Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet nyttes etter forutsetningene.

Les mer på oksnes.kommune.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post