Harstad kommunes støtteordninger

Harstad kommune tilbyr sine innbyggere flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Harstad kommune.

Les mer om Harstad kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Harstad kommune - Attraktiv hele livet
Støtteordninger (4)
logo
Tilskudd til kunst og kultur

Formål

• å stimulere til at det blir skapt og/eller formidlet kunst- og kulturopplevelser for Harstad kommunes innbyggere.
• å legge til rette for bred deltakelse og mangfold i kulturlivet og sørge for et godt utgangspunkt for kulturell utvikling og innovasjon.

Hvem kan søke

Alle kan bortsett fra næringslivet kan søke på ordningen. Midlene skal ikke gå til ordinær drift av virksomheten. Minst ti prosent av den totale potten skal prioriteres prosjekter som er laget for eller av unge mennesker i målgruppen 13 til 25 år.

Søkere som allerede mottar offentlig støtte, kan ikke motta støtte til aktiviteter som ligger innenfor deres ordinære driftsområde. Søkere må være registrert i Brønnøysundregisteret.  Frivillige organisasjoner må være registrert med adresse i Harstad kommune.

Søknad

Søknaden leveres på eget elektronisk søknadsskjema. Dette finner du på harstad.kommune.no.

Søknaden skal inneholde:

• prosjektbeskrivelse (lengre prosjektbeskrivelse kan lastes opp som vedlegg)
• budsjett og finansieringsplan. (lastes opp som vedlegg i søknadsskjema)
• visnings-/forestillingsplan e.l. (lastes opp som vedlegg i søknadsskjema)

Kommunen kan ved behov etterspørre annen dokumentasjon som er relevant for behandling av søknaden.

Søknadsfrist

Første søknadsfrist for arrangementer/prosjekter i 2023: 15. oktober 2022.

Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Hva kan det gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til:

• Kulturarrangement som festivaler, konserter, forestillinger og utstillinger.
• Andre formidlingsprosjekter som produksjon av bøker og andre typer utgivelser.
• Andre kunst- og kulturprosjekter.

Aktiviteten skal foregå innenfor Harstad kommunes grenser og ha offentlig adgang / være tilgjengelig for offentligheten.

Aktiviteten må gjennomføres innen kalenderåret støtten er innvilget for.

Arrangøren må akseptere ledsagerbevis for funksjonshemmede. Dette bør synliggjøres gjennom symbolmerking.

Dersom det er innvilget støtte til en bok/medieutgivelse skal Harstad kommune v/biblioteket kostnadsfritt motta 5 eksemplarer til egen lokalsamling.

Les mer og søk elektronisk på harstad.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Driftstilskudd til lag og foreninger

Harstad kommunestyre vedtar at formannskapet i Harstad kan tildele budsjettposten driftstilskudd til lag og foreninger etter følgende kriterier:

• Alle som søker må være registrert i portalen «Ungfritid.no».

• Tilskuddet annonseres to ganger pr. år i lokalavisa samt på kommunens internettside.

• Organisasjonen må være i drift over tid, dvs at det ikke kan gis tilskudd til arrangement, men bare ordinært driftstilskudd.

• Organisasjonen må ha aktiviteter direkte rettet mot barn og unge.

• Ordningen gjelder også lag og foreninger som har aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelser i alle aldre.

• For lag og foreninger med aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelser regnes 1 som 2 i antall medlemmer.

• De som kan dokumentere at de har egne lag bestående av medlemmer med funksjonsnedsettelse, som driver egen aktivitet, gis et basistilskudd på kr. 10 000,-

• Tilskuddets størrelse avgjøres av organisasjonens aktivitets-/kostnadsnivå og da særlig den delen som er rettet mot barn og unge.

• Maks støtte sats vil variere fra år til år avhengig antall søknader, dette for å få en mest mulig rettferdig fordeling.

• Organisasjonen må ikke motta annen løpende støtte fra Harstad kommune.

• Alle søknader må være vedlagt årsrapport og regnskap fra året før samt budsjett og aktivitetsplan for inneværende år.

• Cirka 20% av tilskuddet fordeles til organisasjonene på grunnlag av aktivitetsnivå. Dvs at lagets driftsutgifter for barn og ungdommer i forhold til samlet driftsutgift for alle lagene gir fordelingsnøkkelen.

• Ca. 80% av tilskuddet fordeles til organisasjonene på grunnlag av antall medlemmer under 20 år for idrettsklubber og medlemmer under 25 år for andre klubber (Korps,fritidsklubber og andre som ikke er klassifisert som idrettsklubb). Dvs at antall medlemmer i laget under 20 år i forhold til samlet medlemstall idrettsklubber under 20 år for alle idrettslagene gir fordelingsnøkkelen. Og tilsvarende for de andre klubbene.

• Det gis ikke tilskudd ut over 10% av driftsutgiftene forrige år.

• Støttemedlemmer skal ikke føres opp da de ikke er tilskuddsberettigede

• Foreninger som har under 60 % av medlemmene hjemmehørende i Harstad Kommune, får støtte etter det antall medlemmer de har fra Harstad Kommune. Følgende foreninger er ikke berettiget til driftstilskudd: bedriftsidrettslag, bedriftsforeninger o.a. organisasjoner som primært skal ivareta medlemmenes eller utenforstående økonomiske og yrkesmessige eller kommersielle interesser, med formål i strid med lov eller politivedtekter.

• Det åpnes for at lag og foreninger som utfører oppgaver som kommer befolkningen generelt og barn og unge spesielt til gode og har særavtale for dette, også kan søke driftstilskudd.

Søknadsfrist er 1. mai.

Les mer og søk elektronisk på harstad.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunalt næringsfond

Harstad kommune får tildelt næringsfond-midler fra Troms fylkeskommune årlig.

Det er løpende søknadsfrist gjennom regionalforvaltning.no

Formålet med midlene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i kommunen. Dette vil kunne inkludere prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet, samt bidra til at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo i og flytte til. 

Søkere med virksomhet eller prosjekter som faller innenfor dette formål kan søke om tilskudd fra næringsfondet.

Behandling av søknader vil pågå fram til endelig vedtak i Formannskapet.

Tilskuddordningen det kan søkes på er «Kommunalt næringsfond 20xx». Alle punkter i søknadsmalen i regionalforvaltning må fylles ut. Ta gjerne kontakt med næringsavdelingen før søknaden skrives, for nyttige tips og råd for å skrive en «enkel og god» søknad. Ta også kontakte med næringsavdelingen ved andre relevante spørsmål.

Les mer på harstad.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Fritidskassen

Barn og unge som har behov få støtte til fritidsaktiviteter gjennom fritidskassen. Fritidskassen kan gi støtte til deltakeravgift i faste, organiserte fritidsaktiviteter. I tillegg støttes kostnader til utstyr, deltakerutgifter ved cup, leir, reise/transport, måltider og annet som er nødvendig for å delta på en fast, organisert fritidsaktivitet.

Hva støttes:
Fritidsaktiviteter for barn og unge i Harstad kommune mellom 6 og 19 år, med et reelt behov for støtte på grunn av vanskelig økonomi. Det stilles ikke krav til dokumentasjon av dette. Det kan søkes om alle typer organiserte fritidsaktiviteter som foregår regelmessig over en lengre periode.

Hvem kan søke:
En kontaktperson søker på vegne av barnet/ungdommen det gjelder.

Kontaktpersonen kan enten være

1. en ansatt i det offentlige som følger opp barnet/ungdommen/familien for eksempel gjennom Nav, barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, integreringsenheten, kulturskole, skoleverket, familievernkontor.

eller

2. være tilknyttet frivillig
 lag/forening, Røde Kors /annen ideell organisasjon.
 

Kontaktpersonen blir bindeleddet mellom fritidskassa, familien/barna og aktivitetstilbyder, og forplikter seg til å følge opp barnet/ungdommen som det søkes på vegne av. Privatpersoner kan ikke søke selv.

Behandling av søknaden
Innkomne søknader behandles fortløpende. Støttens varighet avhenger av barnas ønsker og av aktivitetens kostnadsnivå, da støtteordningen dekker utgifter for maksimalt kr 5 000 per barn per år. Støtte til innkjøp av utstyr må ses i sammenheng med utlånsordninger som finnes i kommunen. Støtten utbetales til organisasjonen som tilbyr aktiviteten.

Les mer og søk elektronisk på harstad.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post