Vadsø kommunes støtteordninger

Vadsø kommune tilbyr sine innbyggere ulike offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til  Vadsø kommune.

Les mer om Vadsø kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Vadsø kommune
Støtteordninger (4)
logo
Næringsfond

Vadsø kommune har i øyeblikket følgende tilskuddsordninger beregnet for nyetablerere og etablerte bedrifter:

1. Tilskudd til nyetablering og vekst i næringslivet
Ordningen skal legge til rette for utviklingstiltak på satsingsområdene infrastruktur, entreprenørskap og kompetanse. Prosjekter og tiltak som fremmer samarbeid, bærekraft og posisjonering innen disse satsingsområdene skal særlig tilgodesees.

I ordningen prioriteres tilskudd til følgende formål:

• Utredninger og tilrettelegging for nyetableringer.
• Nyskaping, idéutvikling og kompetanseoppbygging.
• Samarbeidstiltak innenfor etablert næringsliv.

Det gis ikke investeringsstøtte.

Inntil 80 % av godkjent prosjektkostnad, men maksimalt kr 100 000, kan gis som tilskudd. Søker må bidra med minst 20 % egenfinansiering, normalt med penger, men kan med særskilt begrunnelse anmode om å få godkjent eget arbeid som egenfinansiering.  

For bedrifter, unntatt enkeltpersonforetak, kan lønn til egne ansatte godkjennes som prosjektkostnad. Lønn beregnes ut fra den ansattes faktiske timelønn i bedriften.

Inntil 50 % av tilskuddet kan utbetales underveis i prosjektet, til dekning av dokumenterte utlegg. Resterende 50 % kan anmodes utbetalt ved innlevering av sluttrapport og godkjent prosjektregnskap. I særlige tilfeller kan inntil 50 % av tilskuddet forskutteres.

Søknad med evt. vedlegg skal som minimum inneholde:

• Beskrivelse av prosjektet/tiltaket og dets målsetting.
• Kostnadsplan og finansieringsplan.
• Framdriftsplan og aktivitetsplan som viser start- og sluttdato for prosjektet/tiltaket, hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, og omtrent når de planlegges gjennomført.

Søknader sendes via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no, og behandles løpende.

2. Tilskudd til nyetablering og vekst i primærnæringene
Ordningen skal gjennom investerings- og driftsstøtte stimulere til nyetableringer og vekst innenfor primærnæringene skogbruk, jordbruk og fiske.

Det kan gis investeringsstøtte til:

• Anskaffelse av eget/majoritetseid fartøy
• Erverv og/eller nydyrking av jord på minst 50 daa, som er i tråd med kommunens planverk
• Erverv av melkekvote.

Inntil 20 % av samlet kapitalbehov for investeringen/ervervet kan gis som tilskudd, men ikke mer enn kr 100 000, til samme tiltak eller aktør innenfor en investeringsperiode på 3 år. Ved anskaffelse av fartøy nr. 2 – som søker eier direkte eller indirekte i majoritet – er maksimal støtte kr 25 000.

Det kan gis driftstilskudd inntil kr 25 000 til tiltak som bidrar til effektivisering eller nyvinninger til beste for hele næringen.

Søker kan ikke til samme formål motta en samlet offentlig støtte på mer enn terskelen kr 400 000.

Søknader sendes via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no, og behandles løpende.

3. Tilskudd til klima- og miljøtiltak i næringslivet
Ordningen skal stimulere til grønn vekst i næringslivet, gjennom å støtte tiltak som bidrar til et mer bærekraftig forhold mellom bedriftenes verdiskaping og deres forbruk av ressurser.

Ordningen kan gi støtte til:

• Forprosjekter for å utrede bedriftens muligheter for å realisere grønn vekst, maksimalt kr 25 000 i tilskudd pr. søknad. 
• Hovedprosjekter til investering i utstyr, kompetansetjenester etc. som er nødvendig for å realisere grønn vekst, maksimal kr 50 000 i tilskudd pr. søknad.

Inntil 20 % av prosjektkostnaden kan gis som tilskudd, men ikke mer enn kr 75 000, til samme tiltak eller aktør innenfor en investeringsperiode på 3 år.

Søker kan ikke til samme formål motta en samlet offentlig støtte på mer enn terskelen kr 400 000.

Søknader sendes via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no, og behandles løpende.

Les mer på vadso.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Fritidsfondet

Formål
Fondet er et samarbeid mellom offentlig sektor, frivillig sektor og næringslivet i Vadsø kommune, og har som formål å bedre muligheten for at barn og unge fra familier med svak økonomi kan delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Målgruppe
Fondets målgruppe er barn og unge i alderen 6-18 år som bor i Vadsø kommune og lever i familier der økonomien er til hinder for deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Fondets forvaltning
Fondet forvaltes av fondsstyret, som har tre medlemmer. Styremedlemmene rulleres årlig ved at Vadsø idrettsråd, Vadsø næringsforening og Vadsø kommune velger ett styremedlem hver. Vadsø kommune stiller med sekretær til fondsstyret. Fondsstyret bestemmer selv prosedyrene for egen saksbehandling. Fondsstyret kan på eget initiativ fremme ønske om å endre fondets retningslinjer. Endringene behandles av Vadsø idrettsråd, Vadsø næringsforening og Vadsø kommune, og blir gjeldende hvis alle tre er enige om endringen.

Finansiering og administrering av fondet
Fondet finansieres gjennom pengeinnsamling én eller flere ganger pr. år. Sekretæren holder fondsstyret oppdatert om fondets økonomiske status og styret beslutter når innsamlingen av penger skal starte og stoppe, og hvordan pengene skal samles inn. Sekretæren gjennomfører pengeinnsamlingen etter bestilling fra styret.

Hvem kan søke (på vegne av barnet)?
Organisasjoner i Vadsø kommune som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om støtte. I tillegg kan Vadsø kulturskole søke om støtte.

Hva kan det gis støtte til og hvor mye?
Det gis støtte til medlemskontingent, lisenser, deltaker-/aktivitetsavgift og egenandel for turer. Det er ingen beløpsgrense, søknader vurderes individuelt og omsøkt beløp kan innvilges helt eller delvis. For søknader om støtte til turer vil turer innen Finnmark eller kretsen/regionen som søkeren tilhører ha prioritet, dette for å sikre at flest mulig får glede av fondet.

Søknaden
Søknader sendes elektronisk via skjema på fritidvadso.no. Det skal sendes egen søknad for hvert barn det skal søkes for. Én søknad kan ikke omfatte flere aktivitetsavgifter eller egenandeler for flere turer. Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles løpende.

Les mer på vadso.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til lag og foreninger

Trenger fotball-laget til poden nye drakter? Hvem gir støtte til utbedring av friluftsområder? Hvilke støtteordninger finnes innen kultur?

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Her finner du en oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner, og du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier. Kommunen  oppdaterer informasjon om tilskuddene automatisk og innholdet kontrolleres manuelt av kommunens team.

Slik gjør du

• Gå til www.tilskuddsportalen.no og søk etter din kommune i søkefeltet. Alle kontaktpersoner må registrere seg som brukere, og det gis tilgang til inntil tre brukere fra hver forening. Husk å registrere hvilken forening du representerer og hvilken rolle du har i denne.

• Når du har registrert deg, så skjer det en manuell sjekk av din tilknytning til organisasjonen. Det gis tilgang dersom du er et
styremedlem eller har en annen sentral tilknytning til foreningen, og foreningen er registrert med adresse i den kommunen det
søkes tilgang via. Dette blir gjort innen en arbeidsdag, men ofte raskere.

• Når du blir godkjent, så mottar du en e-post med bekreftelse på din registrering, og det er viktig at du klikker på aktiveringslenken i denne e-posten. Du kan da velge ønsket passord.

• Begynn jakten på tilskudd!

Les mer på vadso.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Utdanningsstipend

Dersom det er midler til det, utlyser Vadsø kommune utdanningsstipend.

Elektronisk søknadsskjema finner du på kommunens hjemmesider.

Følg med på vadso.kommune.no for med informasjon om aktuelle stipender.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post