Salangen kommunes støtteordninger

Salangen kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Salangen kommune.

Les mer om Salangen kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Salangen kommune - sprenger grenser
Støtteordninger (8)
logo
Kommunalt næringsfond

Retningslinjer for tildeling av midler fra kommunalt næringsfond:

Næringsutvalget vil legge følgende prioriteringer til grunn for tildeling:

• Søknaden skal være forankret i Strategisk næringsplan for Salangen kommune
• Søknader som innebærer samarbeid mellom flere bedrifter.
• Søknader fra Elev og ungdomsbedrifter.
• Søknader som gir nye arbeidsplasser/ny sysselsetting.
• Søker skal ha vært i dialog med veileder hos Astafjord Utvikling AS før den behandles i næringsutvalget.
• Næringsutvalget ber kommunestyret tildele ressurser til kommunalt næringsfond i forbindelse med regnskapsavslutning 2018 eller fra havbruksfondet.

Næringsutvalget har vedtatt egne retningslinjer for nydyrking i Salangen kommune. Disse finner du på kommunes hjemmesider.

Om næringsutvalget

Salangen kommunes næringsutvalg er opprettet av kommunestyret i møte 29. april 1993, sak nr. 22/93. Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens § 10, nr. 1 om kommunestyrets rett til å etablere faste utvalg for kommunale formål eller avdelinger av kommunal virksomhet som ikke faller inn under særlovgivningen.

Les mer på salangen.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturmidler til idrettsaktivitet


Hvem kan søke
Kommunalt tilskudd til kulturarbeid kan gis til lag og foreninger innenfor kommunens grenser (dette gjelder ikke til kommersielle formål). I spesielle tilfeller kan også organisasjoner utenfor Salangen, som gir kulturtilbud til en del av kommunens innbyggere, kan bli tildelt midler. Organisasjoner, lag og foreninger som søker støtte må ha en demokratisk oppbygning, dvs. at medlemskapet skal være åpent for alle, og ledelsen skal være valgt av medlemmene på årsmøtet. Tiltak som kommunen gir tilskudd til etter andre regler, kommer ikke inn under disse retningslinjene. Eldre aktivitet, funksjonshemmede og ungdom skal prioriteres når det gjelder tilskudd til organisasjoner i kommunen.

Søknadsprosedyre
Salangen kommune tildeler hvert år midler etter søknad til lokale lag og foreninger. Det er fastsatt følgende søknadsprosedyre og krav til søknadene:

A. Søknaden fremmes til Salangen kommune, kulturkontoret på fastlagte søknadsskjema.

Alle lag og foreninger sender sine søknader med nødvendige vedlegg til Salangen kommune for registrering innen 15. Mai hvert år. Kommunen videresender søknadene til de respektive samordningsråd snarest mulig etter denne fristen.
Følgende skjema skal eller kan brukes;
• Søknad om kommunalt tilskudd (aktivitetsstøtte)
• Søknad om aktivitetstilskudd for idrettslagene.
• Søknad om driftstilskudd anlegg (sommer og vinter)
• Søknad om driftstilskudd tråkkemaskiner

Idrettsrådet har utarbeidet skjema for aktivitet med poengberegning, skjema for dokumentasjon av deltagere på stevner/renn/turneringer, som skal benyttes og vedlegges søknad. Samordningsrådene som idretts- og sang og musikkrådet sender på grunnlag av søknadsmassen sin innstilling til kulturadministrasjonen innen 15. mai hvert år for å få tildelt den økonomiske rammen. Når det gjelder søknader til utdanning og kurs, kan disse søknadene sendes hele året direkte til Salangen kommune.

B. Følgende krav til vedlegg stilles til søknadene for å komme i betraktning ved tildelingen:

• Revidert og godkjent regnskap og årsmelding for driften i lagets siste periode
• Vedtatt budsjett for søknadsåret
• Klar målsetting og handlingsplan over det videre arbeidet i laget
• Medlemstall totalt i klubben, og differensiert over og under 19 år
• Norges Idrettsforbunds rapportskjema ( for søknader innenfor idrett og friluftsliv )

Obs! Lag med undergrupper leverer regnskap, årsmeldinger og budsjett for hver av disse om det finnes. Nye lag og foreninger sender oversikt over styre og medlemstall pr. søknadsdato. Søknader som ikke har godkjente vedlegg, kan ikke regne med å bli behandlet. Dersom noe må ettersendes bemerkes dette i søknaden på eget ark. Søknadsskjemaet fylles ut så korrekt og så nøye som mulig.

Lag og organisasjoner utenfor kommunens grenser
I forbindelse med søknader fra lag og foreninger utenfor kommunens grenser, skal disse ikke prioriteres ved tildeling av kulturmidler. I visse tilfeller kan disse få tildelt midler forutsatt at de har styre- eller lagsmedlemmer fra Salangen, eller tilrettelegger aktivitet i Salangen kommune for mindre eller større deler av befolkningen. Disse lagene må også følge gjeldende prosedyre og retningslinjer for tildeling av tilskudd. Eldre aktivitet, funksjonshemmede og ungdom skal prioriteres når det gjelder tilskudd til organisasjoner utenfor kommunens grenser.

Les mer og last ned søknadsskjema på salangen.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler til sang- og musikkaktivitet


Hvem kan søke
Kommunalt tilskudd til kulturarbeid kan gis til lag og foreninger innenfor kommunens grenser (dette gjelder ikke til kommersielle formål). I spesielle tilfeller kan også organisasjoner utenfor Salangen, som gir kulturtilbud til en del av kommunens innbyggere, kan bli tildelt midler. Organisasjoner, lag og foreninger som søker støtte må ha en demokratisk oppbygning, dvs. at medlemskapet skal være åpent for alle, og ledelsen skal være valgt av medlemmene på årsmøtet. Tiltak som kommunen gir tilskudd til etter andre regler, kommer ikke inn under disse retningslinjene. Eldre aktivitet, funksjonshemmede og ungdom skal prioriteres når det gjelder tilskudd til organisasjoner i kommunen.


 

Søknadsprosedyre
Salangen kommune tildeler hvert år midler etter søknad til lokale lag og foreninger. Det er fastsatt følgende søknadsprosedyre og krav til søknadene:


A. Søknaden fremmes til Salangen kommune, kulturkontoret på fastlagte søknadsskjema.


Alle lag og foreninger sender sine søknader med nødvendige vedlegg til Salangen kommune for registrering innen 15. Mai hvert år. Kommunen videresender søknadene til de respektive samordningsråd snarest mulig etter denne fristen.
Følgende skjema skal eller kan brukes;
• Søknad om kommunalt tilskudd (aktivitetsstøtte)
• Søknad om aktivitetstilskudd for idrettslagene.
• Søknad om driftstilskudd anlegg (sommer og vinter)
• Søknad om driftstilskudd tråkkemaskiner


Idrettsrådet har utarbeidet skjema for aktivitet med poengberegning, skjema for dokumentasjon av deltagere på stevner/renn/turneringer, som skal benyttes og vedlegges søknad. Samordningsrådene som idretts- og sang og musikkrådet sender på grunnlag av søknadsmassen sin innstilling til kulturadministrasjonen innen 15. mai hvert år for å få tildelt den økonomiske rammen. Når det gjelder søknader til utdanning og kurs, kan disse søknadene sendes hele året direkte til Salangen kommune.


 

B. Følgende krav til vedlegg stilles til søknadene for å komme i betraktning ved tildelingen:


• Revidert og godkjent regnskap og årsmelding for driften i lagets siste periode
• Vedtatt budsjett for søknadsåret
• Klar målsetting og handlingsplan over det videre arbeidet i laget
• Medlemstall totalt i klubben, og differensiert over og under 19 år
• Norges Idrettsforbunds rapportskjema ( for søknader innenfor idrett og friluftsliv )


Obs! Lag med undergrupper leverer regnskap, årsmeldinger og budsjett for hver av disse om det finnes. Nye lag og foreninger sender oversikt over styre og medlemstall pr. søknadsdato. Søknader som ikke har godkjente vedlegg, kan ikke regne med å bli behandlet. Dersom noe må ettersendes bemerkes dette i søknaden på eget ark. Søknadsskjemaet fylles ut så korrekt og så nøye som mulig.


 

Lag og organisasjoner utenfor kommunens grenser
I forbindelse med søknader fra lag og foreninger utenfor kommunens grenser, skal disse ikke prioriteres ved tildeling av kulturmidler. I visse tilfeller kan disse få tildelt midler forutsatt at de har styre- eller lagsmedlemmer fra Salangen, eller tilrettelegger aktivitet i Salangen kommune for mindre eller større deler av befolkningen. Disse lagene må også følge gjeldende prosedyre og retningslinjer for tildeling av tilskudd. Eldre aktivitet, funksjonshemmede og ungdom skal prioriteres når det gjelder tilskudd til organisasjoner utenfor kommunens grenser.


 

Les mer og last ned søknadsskjema på salangen.kommune.no

 

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler til andre lag og foreninger

For andre lag og foreninger som ikke faller inn under idrett eller sang- og musikkaktivitet


Hvem kan søke
Kommunalt tilskudd til kulturarbeid kan gis til lag og foreninger innenfor kommunens grenser (dette gjelder ikke til kommersielle formål). I spesielle tilfeller kan også organisasjoner utenfor Salangen, som gir kulturtilbud til en del av kommunens innbyggere, kan bli tildelt midler. Organisasjoner, lag og foreninger som søker støtte må ha en demokratisk oppbygning, dvs. at medlemskapet skal være åpent for alle, og ledelsen skal være valgt av medlemmene på årsmøtet. Tiltak som kommunen gir tilskudd til etter andre regler, kommer ikke inn under disse retningslinjene. Eldre aktivitet, funksjonshemmede og ungdom skal prioriteres når det gjelder tilskudd til organisasjoner i kommunen.


 

Søknadsprosedyre
Salangen kommune tildeler hvert år midler etter søknad til lokale lag og foreninger. Det er fastsatt følgende søknadsprosedyre og krav til søknadene:


A. Søknaden fremmes til Salangen kommune, kulturkontoret på fastlagte søknadsskjema.


Alle lag og foreninger sender sine søknader med nødvendige vedlegg til Salangen kommune for registrering innen 15. Mai hvert år. Kommunen videresender søknadene til de respektive samordningsråd snarest mulig etter denne fristen.
Følgende skjema skal eller kan brukes;
• Søknad om kommunalt tilskudd (aktivitetsstøtte)
• Søknad om aktivitetstilskudd for idrettslagene.
• Søknad om driftstilskudd anlegg (sommer og vinter)
• Søknad om driftstilskudd tråkkemaskiner


Idrettsrådet har utarbeidet skjema for aktivitet med poengberegning, skjema for dokumentasjon av deltagere på stevner/renn/turneringer, som skal benyttes og vedlegges søknad. Samordningsrådene som idretts- og sang og musikkrådet sender på grunnlag av søknadsmassen sin innstilling til kulturadministrasjonen innen 15. mai hvert år for å få tildelt den økonomiske rammen. Når det gjelder søknader til utdanning og kurs, kan disse søknadene sendes hele året direkte til Salangen kommune.


 

B. Følgende krav til vedlegg stilles til søknadene for å komme i betraktning ved tildelingen:


• Revidert og godkjent regnskap og årsmelding for driften i lagets siste periode
• Vedtatt budsjett for søknadsåret
• Klar målsetting og handlingsplan over det videre arbeidet i laget
• Medlemstall totalt i klubben, og differensiert over og under 19 år
• Norges Idrettsforbunds rapportskjema ( for søknader innenfor idrett og friluftsliv )


Obs! Lag med undergrupper leverer regnskap, årsmeldinger og budsjett for hver av disse om det finnes. Nye lag og foreninger sender oversikt over styre og medlemstall pr. søknadsdato. Søknader som ikke har godkjente vedlegg, kan ikke regne med å bli behandlet. Dersom noe må ettersendes bemerkes dette i søknaden på eget ark. Søknadsskjemaet fylles ut så korrekt og så nøye som mulig.


 

Lag og organisasjoner utenfor kommunens grenser
I forbindelse med søknader fra lag og foreninger utenfor kommunens grenser, skal disse ikke prioriteres ved tildeling av kulturmidler. I visse tilfeller kan disse få tildelt midler forutsatt at de har styre- eller lagsmedlemmer fra Salangen, eller tilrettelegger aktivitet i Salangen kommune for mindre eller større deler av befolkningen. Disse lagene må også følge gjeldende prosedyre og retningslinjer for tildeling av tilskudd. Eldre aktivitet, funksjonshemmede og ungdom skal prioriteres når det gjelder tilskudd til organisasjoner utenfor kommunens grenser.


 

Les mer og last ned søknadsskjema på salangen.kommune.no

 

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler til drift av idrettsanlegg

Lag og foreninger som drifter idrettsanlegg kan søke om støtte fra kommunens kulturmidler. Salangen idrettsråd har utarbeidet egne søknadsskjema og retningslinjer til fordeling av støtten. Idrettsrådet leverer på denne bakgrunn innstilling til fordeling av kulturmidlene til idretten. Det er også mulig for de som drifter tråkkemaskin som preparerer skiløyper i kommunen om å søke tilskudd til driften.

Hvem kan søke
Kommunalt tilskudd til kulturarbeid kan gis til lag og foreninger innenfor kommunens grenser (dette gjelder ikke til kommersielle formål). I spesielle tilfeller kan også organisasjoner utenfor Salangen, som gir kulturtilbud til en del av kommunens innbyggere, kan bli tildelt midler. Organisasjoner, lag og foreninger som søker støtte må ha en demokratisk oppbygning, dvs. at medlemskapet skal være åpent for alle, og ledelsen skal være valgt av medlemmene på årsmøtet. Tiltak som kommunen gir tilskudd til etter andre regler, kommer ikke inn under disse retningslinjene. Eldre aktivitet, funksjonshemmede og ungdom skal prioriteres når det gjelder tilskudd til organisasjoner i kommunen.


 

Søknadsprosedyre
Salangen kommune tildeler hvert år midler etter søknad til lokale lag og foreninger. Det er fastsatt følgende søknadsprosedyre og krav til søknadene:


A. Søknaden fremmes til Salangen kommune, kulturkontoret på fastlagte søknadsskjema.


Alle lag og foreninger sender sine søknader med nødvendige vedlegg til Salangen kommune for registrering innen 15. Mai hvert år. Kommunen videresender søknadene til de respektive samordningsråd snarest mulig etter denne fristen.
Følgende skjema skal eller kan brukes;
• Søknad om kommunalt tilskudd (aktivitetsstøtte)
• Søknad om aktivitetstilskudd for idrettslagene.
• Søknad om driftstilskudd anlegg (sommer og vinter)
• Søknad om driftstilskudd tråkkemaskiner


Idrettsrådet har utarbeidet skjema for aktivitet med poengberegning, skjema for dokumentasjon av deltagere på stevner/renn/turneringer, som skal benyttes og vedlegges søknad. Samordningsrådene som idretts- og sang og musikkrådet sender på grunnlag av søknadsmassen sin innstilling til kulturadministrasjonen innen 15. mai hvert år for å få tildelt den økonomiske rammen. Når det gjelder søknader til utdanning og kurs, kan disse søknadene sendes hele året direkte til Salangen kommune.


 

B. Følgende krav til vedlegg stilles til søknadene for å komme i betraktning ved tildelingen:


• Revidert og godkjent regnskap og årsmelding for driften i lagets siste periode
• Vedtatt budsjett for søknadsåret
• Klar målsetting og handlingsplan over det videre arbeidet i laget
• Medlemstall totalt i klubben, og differensiert over og under 19 år
• Norges Idrettsforbunds rapportskjema ( for søknader innenfor idrett og friluftsliv )


Obs! Lag med undergrupper leverer regnskap, årsmeldinger og budsjett for hver av disse om det finnes. Nye lag og foreninger sender oversikt over styre og medlemstall pr. søknadsdato. Søknader som ikke har godkjente vedlegg, kan ikke regne med å bli behandlet. Dersom noe må ettersendes bemerkes dette i søknaden på eget ark. Søknadsskjemaet fylles ut så korrekt og så nøye som mulig.


 

Lag og organisasjoner utenfor kommunens grenser
I forbindelse med søknader fra lag og foreninger utenfor kommunens grenser, skal disse ikke prioriteres ved tildeling av kulturmidler. I visse tilfeller kan disse få tildelt midler forutsatt at de har styre- eller lagsmedlemmer fra Salangen, eller tilrettelegger aktivitet i Salangen kommune for mindre eller større deler av befolkningen. Disse lagene må også følge gjeldende prosedyre og retningslinjer for tildeling av tilskudd. Eldre aktivitet, funksjonshemmede og ungdom skal prioriteres når det gjelder tilskudd til organisasjoner utenfor kommunens grenser.


 

Les mer og last ned søknadsskjema på salangen.kommune.no

 

Organisasjoner og foreninger
logo
Støtte til kursvirksomhet/kursdeltakelse

Der er mulig å søke kursstøtte fra Salangen kommune til kompetansehevende tiltak. Forutsetning for støtte er at kursdeltakeren jobber som, eller kommer til å jobbe som instruktør i laget eller kommunen etter at kurset / kompetansehevingen er avsluttet. Søknad om støtten fremmes på søknadsskjemaet om aktivitetsstøtte, og det krysses av på kompetansehevende tiltak.

Hvem kan søke
Kommunalt tilskudd til kulturarbeid kan gis til lag og foreninger innenfor kommunens grenser (dette gjelder ikke til kommersielle formål). I spesielle tilfeller kan også organisasjoner utenfor Salangen, som gir kulturtilbud til en del av kommunens innbyggere, kan bli tildelt midler. Organisasjoner, lag og foreninger som søker støtte må ha en demokratisk oppbygning, dvs. at medlemskapet skal være åpent for alle, og ledelsen skal være valgt av medlemmene på årsmøtet. Tiltak som kommunen gir tilskudd til etter andre regler, kommer ikke inn under disse retningslinjene. Eldre aktivitet, funksjonshemmede og ungdom skal prioriteres når det gjelder tilskudd til organisasjoner i kommunen.


 

Søknadsprosedyre
Salangen kommune tildeler hvert år midler etter søknad til lokale lag og foreninger. Det er fastsatt følgende søknadsprosedyre og krav til søknadene:


A. Søknaden fremmes til Salangen kommune, kulturkontoret på fastlagte søknadsskjema.


Alle lag og foreninger sender sine søknader med nødvendige vedlegg til Salangen kommune for registrering innen 15. Mai hvert år. Kommunen videresender søknadene til de respektive samordningsråd snarest mulig etter denne fristen.
Følgende skjema skal eller kan brukes;
• Søknad om kommunalt tilskudd (aktivitetsstøtte)
• Søknad om aktivitetstilskudd for idrettslagene.
• Søknad om driftstilskudd anlegg (sommer og vinter)
• Søknad om driftstilskudd tråkkemaskiner


Idrettsrådet har utarbeidet skjema for aktivitet med poengberegning, skjema for dokumentasjon av deltagere på stevner/renn/turneringer, som skal benyttes og vedlegges søknad. Samordningsrådene som idretts- og sang og musikkrådet sender på grunnlag av søknadsmassen sin innstilling til kulturadministrasjonen innen 15. mai hvert år for å få tildelt den økonomiske rammen. Når det gjelder søknader til utdanning og kurs, kan disse søknadene sendes hele året direkte til Salangen kommune.


 

B. Følgende krav til vedlegg stilles til søknadene for å komme i betraktning ved tildelingen:


• Revidert og godkjent regnskap og årsmelding for driften i lagets siste periode
• Vedtatt budsjett for søknadsåret
• Klar målsetting og handlingsplan over det videre arbeidet i laget
• Medlemstall totalt i klubben, og differensiert over og under 19 år
• Norges Idrettsforbunds rapportskjema ( for søknader innenfor idrett og friluftsliv )


Obs! Lag med undergrupper leverer regnskap, årsmeldinger og budsjett for hver av disse om det finnes. Nye lag og foreninger sender oversikt over styre og medlemstall pr. søknadsdato. Søknader som ikke har godkjente vedlegg, kan ikke regne med å bli behandlet. Dersom noe må ettersendes bemerkes dette i søknaden på eget ark. Søknadsskjemaet fylles ut så korrekt og så nøye som mulig.


 

Lag og organisasjoner utenfor kommunens grenser
I forbindelse med søknader fra lag og foreninger utenfor kommunens grenser, skal disse ikke prioriteres ved tildeling av kulturmidler. I visse tilfeller kan disse få tildelt midler forutsatt at de har styre- eller lagsmedlemmer fra Salangen, eller tilrettelegger aktivitet i Salangen kommune for mindre eller større deler av befolkningen. Disse lagene må også følge gjeldende prosedyre og retningslinjer for tildeling av tilskudd. Eldre aktivitet, funksjonshemmede og ungdom skal prioriteres når det gjelder tilskudd til organisasjoner utenfor kommunens grenser.


 

Les mer og last ned søknadsskjema på salangen.kommune.no

 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturpris

Aktuelle kandidater til prisen kan være, enkeltpersoner eller lag/foreninger som gjennom tid har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Salangen på det aktive og/eller på det administrative plan. Aktuelle kandidater er også de som på verdig måte har representert kommunen utad.

Prisen består av ett diplom, ett tinnfat, blomster og en sjekk fra DnB.

Begrunnede forslag på verdige kandidater til Salangen kommunes kulturprise sendes skriftlig, enten per brev eller per e-post til:

Salangen kommune, postboks 77 9350 SJØVEGAN
E-post postmottak@salangen.kommune.no

Følg med på salangen.kommune.no for nominasjonsfrist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ungdommens kulturpris

Aktuelle kandidater til prisen kan være ungdom mellom 13 og 25 år eller grupper, lag og foreninger som gjennom sitt engasjement har gjort en spesiell innsats på det aktive og/ eller det administrative plan i Salangen kommune. Aktuelle kandidater er også de ungdommene som på verdig måte har representert kommunen utad.

Prisen består av en pengegave, diplom og et prissymbol.

Begrunnede forslag på verdige kandidater til Salangen kommunes kulturpriser for 2022 sendes skriftlig, enten per brev eller per e-post til:

Salangen kommune, postboks 77 9350 SJØVEGAN
E-post postmottak@salangen.kommune.no

Følg med på salangen.kommune.no for nominasjonsfrist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post