Lyngen kommunes støtteordninger

Lyngen kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Lyngen kommune.

Les mer om Lyngen kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Lyngen - alpekommunen i nord!
Støtteordninger (5)
logo
Kulturpris

Statutter for tildeling av kulturpris i Lyngen kommune:

1. Lyngen kommune deler annet hvert år ut kulturpris til personer, lag og organisasjoner som driver omfattende kulturarbeid i Lyngen.

2. Kulturprisen har som formål å yte honnør til mottakere, samt å bidra til å stimulere til kulturell, kunstnerisk og idrettslig utfoldelse i Lyngen kommune.

3. Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet innen kommunen eller som har bidratt til å gjøre Lyngen kjent utover landet på det kulturelle plan.

4. Levekårsutvalget peker ut vinneren. Kommunen skal på forhånd invitere til forslag på kandidater. Levekårsutvalget er ikke bundet av disse forslagene, men kan selv fremme egne kandidater.

5. Prisen blir delt ut av Ordføreren i kommunestyremøtet før sommeren.

6. Kulturprisen er på kr 5000,-. I tillegg blir det gitt et innrammet diplom og medalje merket kulturpris og årstall.

7. Vinneren av kulturprisen kunngjøres i Framtid i Nord og på kommunens hjemmeside.

Følg med på lyngen.kommune.no for mer informasjon og nominasjonsfrist.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Tilskudd til idrettsanlegg

Vil du bygge en sandvolleyballbane, en ballbinge eller en klatrevegg? Du kan søke kommunen om tilskudd til å bygge et idrettsanlegg eller et uteområde beregnet for fysisk aktivitet.

Beskrivelse
Idrettslag kan søke om tilskudd for å bygge et idrettsanlegg eller for å rehabilitere eller innrede et eksisterende idrettsanlegg. Et anlegg kan være alt fra en klatrevegg til en alpinbakke.
 
Borettslag og foreninger kan også søke om tilskudd til å utvikle et nærmiljøanlegg, som er et utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet. For eksempel en trimpark eller en ballbinge.
 
Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor ordningen. Personlig utstyr og forbruksmateriell (baller, racketer osv.) er heller ikke tilskuddsberettiget. 
 

Målgruppe
Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. 

Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Kriterier/vilkår
Anlegget må være åpent for allmennheten.

Eierskapet skal ikke være basert på fortjeneste.

Kulturdepartementet har utformet retningslinjene for hvem som kan søke og hvordan å søke.

• Skal du søke om tilskudd til et idrettsanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 2 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022.
• Skal du søke om tilskudd til utvikling av et nærmiljøanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 3 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022.

Bestemmelsene finner du på lyngen.kommune.no.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
• Kontakt oss for å registrere anlegget i anleggsregisteret
• Vi gjør en vurdering og fører det eventuelt opp i kommuneplanen
• Nå kan du sende inn søknaden (www.anleggsregisteret.no)
• Vi gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen, innen 15. januar
• Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene, innen 15. april
• Departementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene, innen 15. mai
• 15. juli: Fylkeskommunens vedtak i de enkelte saker sendes søkerne. En oversikt over vedtatt fordeling av midler sendes departementet.
• Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd.

Les mer på lyngen.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler

Lag og foreninger i Lyngen kommune kan søke om kulturmidler. Søknadsfrist for 2022 var 30. april.

Søknaden skal inneholde:

• Søkers navn, kontaktinformasjon og kontonummer

• Lagets/foreningens formål

• Medlemsinformasjon

• Aktivitetsinformasjon

• Driftsregnskap

• Navn på anlegget/-ene

• Eventuelle tilleggsopplysninger

• Obligatoriske vedlegg er spesifisert i søknadsskjemaet

For mer informasjon, nedlastbart søknadsskjema og neste søknadsfrist, se lyngen.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Idretts- og kulturstipend

Er du mellom 15-22 år og er utøver i en eller annen kulturform? Spiller du trompet, synger, er akrobat, går på ski eller spiller fotball? Eller andre ting?

Kommunestyret vedtok i 2019 at det årlig skal lyses ut et kultur- og idrettsstipend med første utlysning i 2021. Formålet med et idretts- og kulturstipend er å stimulere unge talentfulle utøvere til å utvikle seg innenfor sine sjangre, for å heve nivået innenfor det utvidete kulturbegrepet i kommunen.

Retningslinjer for kultur- og idrettstipend

1. Lyngen kommunes kultur- og idrettsstipend har som formål å støtte aktive utøvere innenfor alle kategorier av kultursektoren i kommunen. Stipendet deles ut hvert år og etter søknad. Dersom det ett år ikke er aktuelle kandidater, benyttes stipendet til andre kulturformål. Det samlede stipendbeløp fastsettes hvert år av Lyngen kommunestyre.

2. Kultur- og idrettsstipend kan gis som tilskudd til utvikling av talent.

3. Levekårsutvalget i kommunen tildeler stipendet. Utdelinga foretas av ordfører i kommunestyrets julemøte (siste møte før jul).

4. Søknad på kultur- og idrettsstipend sendes Lyngen kommune ved Oppvekst og kultur innen 1. oktober hvert år.

5. Søknaden om kultur- og idrettsstipend skal inneholde opplysninger om følgende: Navn, adresse og alder. Medlemskap i organisasjon(er). Beskrivelse av hva stipendet skal brukes til-herunder økonomi, annen finansiering og lignende.

6. Mottakere av kultur- og idrettsstipend skal delta i profilering av kommunen. Mottakere av kultur- og idrettsstipend har rapporteringsplikt overfor Lyngen kommunestyre. Mislighold av rapporteringsplikten og eller stipendet, kan medføre tilbakebetalingsplikt av hele eller deler av stipendbeløpet.

7. Endringer i disse retningslinjer kan bare foretas ved vedtak i Lyngen kommunestyre.

Frist for å søke er i 2022 var 1. november. Følg med på lyngen.kommune.no for neste års frist.

Privatpersoner
logo
Kommunalt næringsfond

Formål
Næringsfondet skal styrke og stimulere næringsliv og bosettingen i Lyngen kommune. Fondets midler skal benyttes til nyetablering, bedriftsutvikling, tilrettelegging og samarbeidstiltak.

Hvem kan søke
Som hovedregel kan foretak og virksomheter med forretningsadresse i Lyngen søke. Søkere
med forretningsadresse utenfor Lyngen kommune kan vurderes dersom søknadstiltaket
omfatter næringsaktører eller næringsprosjekter i Lyngen kommune.

Bruk av fondet og prioriteringer
Tildelinger fra næringsfondet skal underlegges EUs- og nasjonale retningslinjer for
bagatellmessig støtte til bedrifter og tiltak. Søknader til næringsfondet skal være forankret i
kommuneplan og strategiske næringsplan.

Næringsfondet kan mer spesifikt også benyttes innenfor følgende områder:
1) Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid
2) Etablering av private/offentlige lokale nettverk og samarbeidstiltak
3) Konsulentbistand til utredning og rådgivning, hvis dette er del av komplett prosjekt
4) Etablereropplæring og støtte til inkubatorbistand
5) Etablering av virksomhet, tilskudd ved nyetablering av virksomhet og prosjekt
6) Bedriftsutvikling
7) Produktutvikling.
8) VA prosjekter ut fra hovedvannledning og hovedavløpsledning, samt til adkomstveier mellom offentlig vei og regulerte næringsarealer. VA prosjekter må være helt eller delvis næringsrettet.

Retningslinjer for tildeling
Kostnader som er påløpt prosjektet før vedtaksdato er i hovedsak ikke støtteberettiget, og skal derfor ikke tas med i søknaden. Kommunen tar ikke ansvar for investeringer og kostnader som påtas mellom søknadsdato og politisk vedtak i saken. Som regel gis det støtte til prosjekt/tiltak ën -1- gang. Det kan unntaksvis gis støtte i flere omganger dersom det skjer vesentlige endringer eller utvidelser i prosjektet. Det kan i søknadens finansieringsdel maksimalt budsjetteres med 50.000 i egeninnsats. Egeninnsatsen skal dokumenteres i eget bilag. Ved kjøp av eksterne konsulenttjenester skal disse anskaffes fra konsulenter uten bindinger til søker.


Alle søknader til Lyngen kommunes næringsfond leveres digitalt via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no. Ved behov kan veiledning til bruk av søknadsportalen gis av administrasjonen.

Les mer på lyngen.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post