Omasvuotna – Omasvuono – Storfjord kommunes støtteordninger

Storfjord kommune tilbyr sine innbyggere flere priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Storfjord kommune.

Les mer om Omasvuotna – Omasvuono – Storfjord kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Storfjord kommune
Støtteordninger (7)
logo
Driftstilskudd til lag og foreninger

Alle aktive lag og foreinger i Storfjord kan søke om driftstilskudd hvert år. Driftstilskuddene skal legge til rette for og fremme lag og foreningers arbeid for å tilby et bredt spekter av aktivitetstilbud for innbyggerne i Storfjord kommune.

Hvem kan søke?

Lokale og regionale lag og foreninger som driver aktivitet for innbyggerne i Storfjord kommune og som ledes av et valgt styre kan søke om driftstilskudd. Helt nye lag og foreninger kan søke om et oppstartstilskudd i sitt første driftsår. Det deles ut tilskudd i til sammen seks kategorier:

• Tilskudd til idrettslag (medlem av NIF)
• Tilskudd til skytterlag (medlem av DFS)
• Tilskudd til andre lag og foreninger
• Tilskudd til drift og leie av anlegg
• Tilskudd til trener- og lederutdanning (voksenopplæring)
• Tilskudd til oppstart av lag

Hvordan søkes det?

Søknaden skal leveres på et skjema tilpasset type forening. Skjema kan lastes ned på storfjord.kommune.no.

Alle søknader må vedlegges:

• Årsmelding for foregående driftsår
• Regnskap og revisjonsrapport for foregående driftsår
• Budsjett for inneværende driftsår

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 30. april hvert år.

Les mer på storfjord.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til anleggsutbygging

Lag og foreninger i Storfjord som skal bygge idrettsanlegg, og som søker om spillemidler, kan også søke om et kommunalt tilskudd. Ordninga er en del av Et friskt og aktivt Storfjord!
 

Hvem kan søke?

Det kan tildeles kommunale tilskudd til anlegg som er innvilget spillemidler (inntil 10 % av total godkjent anleggskostnad, maksimalt inntil 100.000,-). Det er søkerne som er prioritert som nummer 1 i hver spillemiddelkategori som ytes tilskudd hvert år.

Tilskuddsordninga kan ikke kombineres med andre kommunale tilskuddsordninger, og summen av offentlige tilskudd kan ikke overstige summen av kontantutgifter i prosjektet.

Hvordan søkes det?

Søknad skal fremmes på eget søknadsskjema. Dette kan du laste ned på kommunens hjemmesider.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mai hvert år.

Les mer på storfjord.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Spillemidler til nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsaklig i tilknytning til bo og/eller oppholdsområder. Nærmiljøanlegg er kun utendørsanlegg. Kostnadsramma må være mellom kr 50.000 - 600.000,-, og det kan søkes om 50 % tilskudd (maksimalt kr 300.000,-).

Anleggene må være med i kommunens delplan for idrett- og friluftsliv. Søkere kan være kommuner og lag og foreninger med ikke-kommersielle interesser.

Det som må klargjøres i prosessen før søknad kan leveres er i korte trekk følgende:
• hvilket anlegg som skal bygges
• totale kostnader
• finansiering (spillemidler + egenandel + sponsormidler + dugnad)
• at man eier grunnen anlegget bygges på, eller har en feste- eller leiekontrakt med grunneier på min. 20 år

Spillemidler til idrettsanlegg
Ordinære idrettsanlegg er anlegg ment for organisert idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til nybygg og/eller rehabilitering, og det kan oppnås inntil 1/3 av totalkostnadene i tilskudd, inntill maksbeløp for den enkelte anleggstypen. Søkere fra Storfjord kommune får i tillegg et Nord-Norge-tillegg på 25 % av tilskuddet

Spillemidlene bidrar til bygging og rehabilitering av anlegg og områder idrett og friluftsliv som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Det kan søkes om tilskudd til bygging av nye idrettsanlegg, klubbhus eller ulike typer friluftsanlegg, rehabilitering av tilsvarende eldre anlegg og nærmiljøanlegg.

Anleggene må være med i kommunens delplan for idrett- og friluftsliv. Søkere kan være kommuner og lag og foreninger med ikke-kommersielle interesser.

Det som må klargjøres i prosessen før søknad kan leveres er i korte trekk følgende:

• hvilket anlegg som skal bygges
• totale kostnader
• finansiering (spillemidler + egenandel + sponsormidler + dugnad)
• at man eier grunnen anlegget bygges på, eller har en feste- eller leiekontrakt med grunneier på min. 30 år

Hvordan søker du?
Søknad leveres på elektroniske skjema, og sendes automatisk til den respektive kommune. Søknadsskjemaet finner du på anleggsregisteret.no. Her finner du også maler for driftsplan m.m.

Søknadsfrist
Innlevering av ferdig søknad til kommunen: 1. oktober

Kommunen må saksbehandle, behandle politisk og sende inn til Troms fylkeskommune innen 15. januar. Svar kan ventes i tidsrommet medio mai – medio juni, etter at fylkene har fått overført rammetilskudd fra departementet.

Les mer på storfjord.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Prøv sjøl! Kultur- og næringsfond for ungdom

Ungdom stimuleres til å iverksette egne ideer, gis mulighet til å starte egen virksomhet og utvikle kulturuttrykk, talent og handlekraft. Ungdom får erfaring med søknadsprosesser. De kommunale ungdomsrådene får en meningsfylt rolle i utvikling og markedsføring av Prøv sjøl-fondet til målgrupper i sine kommuner. Det regionale ungdomsrådet får viktig erfaring med saksbehandling og en rolle i kultur- og næringsutvikling i egen region.

Er du mellom 13 og 18 år? Vil du starte din egen bedrift? Skape din egen sommerjobb? Realisere et prosjekt? Arrangere et kurs? Lage et event? Nord-Troms ungdomsråd forvalter fondet og gir inntil 10 000 kr til prosjekter og aktiviteter innen kultur og næring til enkeltpersoner og til elev- og ungdomsbedrifter på skolene i Nord-Troms.

Ungdom 13-18 år
• Ingen søknadsfrist
• Enkeltpersoner må søke. Det gis ikke støtte til lag og foreninger
• Det gis støtte til innkjøp av utsyr hvis alle andre krav er oppfylt
• Søknadsskjema må fylles ut. Tips! Vær grundig når du svarer slik at de som behandler søknaden forstår prosjektet ditt. En god søknad kan gi mer støtte, så tenk gjennom alt!
• Prosjektet må gjennomføres innen to måneder fra du får svar på søknaden. Svaret er et tilsagnsbrev som må fylles ut og sendes tilbake til oss.
• Støtten betales ut når prosjektet er gjennomført og du har sendt inn rapport fra prosjektet

Elev- og ungdomsbedrifter
• Søknadsfrist 20. november
• En av bedriftens medlemmer er ansvarlig søker og må være bosatt i en av kommunene i Nord-Troms
• Søknadsskjema må fylles ut og sendes
• Gjennom for eksempel logo, navn, forretningside, produkt eller tjeneste, målgruppe eller design må bedriften vise at den kommer fra Nord-Troms. Beskriv hva og hvordan i søknaden.
• Når søknaden er behandlet får bedriften et tilsagnsbrev som må fylles ut og sendes inn så snart som mulig for at støtten skal betales ut
• Fyll ut og send inn årsrapport når bedriften legges ned

Les mer og søk elektronisk på storfjord.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Privatpersoner
logo
Storfjord kommunes kulturpris

Statutter for tildeling av Storfjord kommunes kulturpris

Formål
Storfjord kommunes kulturpris er ment som en støtte og motivasjon i det pågående kulturarbeidet i kommunen.

Utforming
Kulturprisen består av et diplom med kommunevåpen, mottakerens navn og prisens tildelingsår, samt et pengebeløp på kr. 5.000,-.

Mottakere
Kulturprisen kan tildeles lag og organisasjoner, eller privatpersoner som i kraft av å være aktive utøvere, ledere, trenere eller organisatorer har gjort seg spesielt positivt bemerket gjennom sitt frivillige virke innenfor kulturarbeidet i Storfjord. Kulturprisen kan ikke deles. Unntaket er dersom mottakerne jobber sammen for samme formål.

Utlysning og nominering
Storfjord kommunes kulturpris tildeles annethvert år i partallsår. Kulturprisen utlyses etter første kvartal av tildelingsåret, med forslagsfrist 1. november. Alle innbyggere og organisasjoner i Storfjord har forslagsrett.

Tildeling
Det er det til enhver tid sittende politiske fagstyre for kultur i Storfjord som gjør vedtak om hvem som skal tildeles kulturprisen. Kulturprisen tildeles fortrinnsvis i forbindelse med et kulturarrangement i kommunal regi, eller ved en annen passende anledning.

Les mer på storfjord.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Ungdommens kulturpris

Statutter Ungdommens kulturpris

Formål
Storfjord kommunes kulturpris for unge - Ungdommens kulturpris - er ment som en støtte og motivasjon for unge kulturarbeidere i kommunen.

Utforming
Kulturprisen består av et diplom med kommunevåpen, mottakerens navn og prisens tildelingsår, samt et pengebeløp på kr 5.000,-.

Mottakere
Ungdommens kulturpris kan tildeles utøvere, en gruppe av utøvere (inkl. lag/foreninger), eller ungdomsledere som gjennom sitt frivillige virke har oppnådd en prestasjon, et resultat eller et nivå som er utenom det vanlige innen kulturlivet i kommunen. Kandidater til Ungdommen kulturpris må være under 25 år. For grupper må gjennomsnittsalderen ikke være over 25 år. Kulturprisen kan ikke deles. Unntaket er dersom mottakerne jobber sammen for samme formål.

Utlysning og nominasjon
Ungdommens kulturpris tildeles annethvert år i oddetallsår. Kulturprisen utlyses etter første kvartal av tildelingsåret, med forslagsfrist 1. november. Alle innbyggere og organisasjoner i Storfjord har forslagsrett.

Tildeling
Det er det til enhver tid sittende politiske fagstyre for kultur i Storfjord som gjør vedtak om hvem som skal tildeles Ungdommens kulturpris. Kulturprisen tildeles fortrinnsvis i forbindelse med et kulturarrangement i kommunal regi, eller ved en annen passende anledning. Inntil prisen er tildelt er forslag og vedtak unntatt offentlighet i hht. off.l.

Les mer på storfjord.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Næringsfondet

Storfjord kommune har et næringsfond der bedrifter, etablerere og organisasjoner kan søke om tilskudd. Fondets vedtekter skal sikre en strategisk bruk av fondsmidlene hvor hoved målet er å støtte tiltak i Storfjord kommune som øker antall nyetableringer, arbeidsplasser, bosettinger eller turister.

Det kan gis tilskudd på inntil 25% av totale kostnader og maksimalt 150 000 kr. Søknader om støtte som vil gi utbetalinger på under 5000 kr vil ikke bli behandlet. Næringsfondet skal først og fremst være et toppfinansieringsorgan. Det betyr at andre finansieringsinstitusjoner skal søkes samtidig der det er relevant og dette må komme frem av søknaden. Søker må også selv bidra med egne midler, egeninnsats, eller en kombinasjon av disse to.  

Søknader med søkesum inntil 20 000 kr behandles løpende administrativ og søknader med søkesum over 20 000 kr behandles i formannskapet iht. oppsatt møteplan.

Næringsfondets satsningsområder er:

• Nyetablering
• Bedriftsutvikling
• Stedsutvikling
• Jordbruk/nydyrking

Næringsfondet gir ikke støtte til:

• Tiltak som er iverksatt før søknaden er fremmet
• Driftskostnader
• Sanering av gjeld, aksjekjøp, kausjon eller økonomisk garanti, direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital. • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
• Tiltak som fører til uheldig konkurransevridning.

For å lese mer om satsningsområder, krav til søknad m.m, les igjennom vedtektene som du på storfjord.kommune.no.

Søknader til næringsfondet i Storfjord kommune skal fremmes gjennom det elektroniske søknadssystemet på regionalforvaltning.no. Det er ikke anledning til å levere inn søknader utenfor dette systemet. Behov for støtte fra næringsfondet skal dokumenteres grundig.

Les mer på storfjord.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Omasvuotna – Omasvuono – Storfjord kommunes støtteordninger