Nordreisa kommunes støtteordninger

Nordreisa kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Nordreisa kommune.

Les mer om Nordreisa kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Nordreisa kommune
Støtteordninger (7)
logo
Fond til kultur og idrett for trivsel og vekst i Nordreisa

Nordreisa kommune har etablert et fond hvor frivillighet sektor kan søke støtte. Fondet har til hovedformål å fremme og styrke frivilligheten og deres arbeid. Fondet er begrenset til engangsbevilgning.

Retningslinjer for fond til kultur og idrett i Nordreisa:

1. Tiltaket må være rettet mot lokalsamfunnet i Nordreisa kommune.

2. Det legges vekt på at tiltaket bidrar til trivsel og vekst i Nordreisa. Tiltaket bør være tidsavgrenset og/eller benyttes til engangsutgifter til utstyr eller aktiviteter.

3. Tiltaket må ha en medfinansiering i form av egenkapital og/eller dugnadsinnsats, eller som tillegg til annen finansiering.

4. Søkeren må være registrert i Brønnøysundregisteret.

Hvem kan søke:
• Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret
• Frivilligsentralen
• Ideelle stiftelser

5. Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende, og alle vil få svar innen tre måneder. Søknadsskjema må benyttes.

6. Maks tilskudd per tiltak settes til kr 50 000.

Eksempler på hva som ikke støttes:
1. Ordinær drift.
2. Religiøst forkynnende virksomhet, partipolitisk virksomhet o.l.
3. Prosjekter, aktiviteter eller kostnader som allerede er ferdig eller startet.

Les mer og last ned søknadsskjema på nordreisa.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidler

Formål

Kulturmidlene skal stimulere til et mangfold av aktiviteter og bidra til å fremme kultur- og idrettslivet i alle deler av Nordreisa kommune. Det kan gis tilskudd til aktiviteter, anlegg, prosjekter og tiltak som kan ha betydning og nytte for kommunens innbyggere. Barn, ungdom, eldre og funksjonshemmede skal prioriteres. Overordna fordeling av kulturmidlene gjøres av Driftsutvalget i forbindelse med behandlingen av kommunens budsjett.

Hvem kan søke

Lag, foreninger og institusjoner i kommunen og regionen kan søke tilskudd. Enkeltpersoner er ikke i målgruppa, men kan i spesielle tilfelle tildeles tilskudd med begrunnelse i kommunens målsettinger.

Hvordan søke

• Elektroniske søknadsskjemaer finnes på kommunens hjemmeside: ”Kulturmidler” og ”Kulturarrangement – tilskudd”.
• Søknad må fylles ut i henhold til krav og bestemmelser i skjemaet.
• I Årsmelding skal søkeren redegjøre for forrige års tildelte kulturmidler: beløp og hvordan de er brukt.
• Søknader om tilskudd til bygging av lekeområder og friluftsanlegg må vedlegges tegning/beskrivelse, kostnadsoverslag og finansieringsplan.
• Søknader uten nødvendige vedlegg vil ikke bli behandlet.
• Servicetorget kan bistå søkere som trenger hjelp.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. april. Unntak er søknad om tilskudd til mindre arrangement som kan leveres hele året, før arrangementet avholdes, og tilskudd til oppstart av nye lag og foreninger.

Hvor mye

Det er ikke fastsatt noen øvre beløpsgrense for tilskudd til en enkeltsøknad. Størrelse på tilskudd avgjøres ut fra type tiltak og tilgjengelig beløp i kommunens budsjett. Unntak er tilskudd til mindre arrangement og oppstartstilskudd som vanligvis har øvre grense på kr 1000.

Behandling av søknadene

Idrettsrådet har anledning til å uttale seg om tildeling av kulturmidlene til idrettsformål. Søknadene behandles administrativt innen ca 1. juni.

Misbruk

Tildelte midler skal brukes i henhold til retningslinjene og opplysninger gitt i søknaden. Misbruk kan medføre at søkeren taper rett til å søke kulturmidler i ett år. Tilskudd kan også kreves tilbakebetalt.

Les mer og søk elektronisk på nordreisa.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Spillemidler til idrettsanlegg

Beskrivelse
Idrettslag kan søke om tilskudd for å bygge et idrettsanlegg eller for å rehabilitere eller innrede et eksisterende idrettsanlegg. Et anlegg kan være alt fra en klatrevegg til en alpinbakke.
 
Borettslag og foreninger kan også søke om tilskudd til å utvikle et nærmiljøanlegg, som er et utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet. For eksempel en trimpark eller en ballbinge.
 
Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor ordningen. Personlig utstyr og forbruksmateriell (baller, racketer osv.) er heller ikke tilskuddsberettiget. 

Målgruppe
Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. 

Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Kriterier/vilkår
Anlegget må være åpent for allmennheten.

Eierskapet skal ikke være basert på fortjeneste.

Kulturdepartementet har utformet retningslinjene for hvem som kan søke og hvordan å søke.

Skal du søke om tilskudd til et idrettsanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 2 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022.

Skal du søke om tilskudd til utvikling av et nærmiljøanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 3 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022.

Les mer på nordreisa.kommune.no og søk elektronisk på anleggsregisteret.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Støtte til store arrangementer

Nordreisa kommune bevilger hvert år et lite beløp til støtte for store arrangementer. 

Alle frivillige, næringslivsorganisasjoner og andre kan søke om midler fra støtteordningen. Med lag og foreninger menes også individuelle utøvere som deltar i nasjonale eller internasjonale konkurranser med tilhørighet til kommunen.

Midlene skal bidra til å fremme kommunens mål for Nordreisasamfunnet, beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel. Våre hovedsatsinger er attraktivitet, folkehelse og økonomi. Støtte kan blant annet gis til:

• Arrangementer som fremmer barn og unges aktivitetstilbud.
• Arrangementer som synliggjør kommunen og regionen i Nordkalotten, landet, landsdelen, fylket eller regionen, og på den måte bidrar til økt attraktivitet og bolyst.
• Arrangementer som fremmer næringsinteresser, som f.eks. handel, produksjon og tjenester.
• Arrangementer som bidrar til god folkehelse.

Slik søker dere:

Send søknad e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Søknad skal inneholde:

• Søknaden skal merkes med: "Støtte til store arrangementer 2022"
• Navn på organisasjon/ tiltak.
• Org. nr
• Kontaktperson med telefon nr.
• Konto nr.
• Hovedmålgruppe.
• Forventet antall deltakere
• Forventet antall besøkende
• Nordreisa kommune har i kommende kommuneplanperiode tre hovedsatsinger; attraktivitet, folkehelse og økonomi. Tiltaket må støtte opp om dette. Beskriv aktiviteten og forventet effekter.

Behandling

• Det er en søknadsrunde i året. Søknadsfristen i 2022 er 22. april.
• Tildeling og utbetaling av midler skjer cirka 3 uker etter søknadsfrist.

Les mer på nordreisa.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kommunalt næringsfond

Nordreisa kommune mottar årlig midler fra Troms Fylkeskommune til Kommunalt næringsfond. Midlene skal bidra til å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutviklingsarbeid, med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Midlene forvaltes i henhold til:

• Retningslinjer for distrikts og regionalpolitiske virkemidler

• Forskrift for for distrikts og regionalpolitiske virkemidler

• Forvaltningsloven

• Offentlighetsloven

• Regelverk for offentlige anskaffelser

• Statsstøtteregelverket.

Disse finner du link til på nordreisa.kommune.no. 

Kommunale planer og strategier for næring.

Før du sender inn din søknad, er det viktig at du setter deg inn i kommunens planer og tilhørende mål og strategier for næring:

• Kommuneplanens samfunnsdel

• Strategisk næringsplan

• Retningslinjer for bruk av Kommunalt næringsfond og Kommunalt utviklingsfond i Nordreisa kommune

Disse finner du på nordreisa.kommune.no.

 

Hvem kan motta støtte?

Midlene i Kommunalt næringsfond kan tildeles nyetablerere, etablert næringsliv, samt kommunale eller interkommunale prosjekter som skal stimulere til vekst og utvikling av næringslivet i Nordreisa kommune.

 

Hvordan søke?

Alle søknader må leveres elektronisk gjennom søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.

Link til søknadsskjema finner du på nordreisa.kommune.no.

Søknader skal normalt inneholde aktuelle kostnadsoverslag, budsjett, finansieringsplan, beskrivelse av forretningsideen, sysselsettingseffekt og markedsvurdering. Ta gjerne kontakt med næringsutvikler før du sender søknaden.

 

Behandling av søknader

Nordreisa kommune kan behandle søknader med tilskuddbeløp inntil kr 300 000. Større prosjekter og tilhørende søknader skal rettes til Sametinget eller Innovasjon Norge.

Det er Næringsutvalget som er fondsstyre og utvalget har møte 4-5 ganger i året. Behandlingstid avhenger av møtetidspunkt.

Søknader med tilskuddsbeløp under kr 100 000 behandles administrativt. Behandlingstid er 3-4 uker.

Les mer på nordreisa.kommune.no og søk elektronisk på regionalforvaltning.no

Bedrifter og næringsliv
logo
P.B. Lunds legat

Stipend til personer i Nordreisa kommune som tar utdanning innen helse- og sosialsektoren. Utdanning i samsvar med arbeidsgivers satsningsområder vil prioriteres.


Søknaden:

• Legg ved dokumentasjon på utdanning
• Oppgi konto nr. i din søknad
• Merk søknaden med: P.B. Lunds legat, ref. 2018/951
• Sendes inn elektronisk som e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no eller bruk e-dialog, eller som brevpost til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett, eller du leverer søknaden inn til servicetorget på rådhuset man-fre 8-15

Les mer på nordreisa.kommune.no

Privatpersoner
logo
Nordreisa kommunes IA pris

Nordreisa Arbeidsmiljøutvalg tildeler kr 20.000 til 3 tjenestested som fremmer arbeidsmiljørelaterte tiltak på arbeidsplassen sin, som bidrar til lavt sykefravær over tid eller som har stor nedgang i sykefravær siste år. Den årlige IA prisen overrekkes av ordfører i kommunestyremøte.

Vinnerarbeidsplassen mottar kr 10.000,- samt et diplom.  To andre arbeidsplasser mottar kr 5.000,- hver.

Les mer på nordreisa.kommune.no. Ta kontakt med kommunen for nominering og frist.

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post