Frøya kommunes støtteordninger

Frøya kommune deler blant annet ut midler til kultur og idrett. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Frøya kommune.

Les mer om Frøya kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Kulturmidler

Formål:

Formålet er å stimulere til aktivitet i de frivillige lag og organisasjonene innenfor kulturområdet Frøya kommune.

Hvem kan søke:

-Alle åpne organisasjoner som ikke utestenger personer eller grupper pga religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk syn.

-Organisasjoner må ha sin adresse og drive sin virksomhet i Frøya kommune.

-Bare hovedlaget i en organisasjon kan søke.

-Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer.

Hva kan det søkes tilskudd til?

-Tilskudd til organisasjonens drift og aktivitet.

Les mer om ordningen på kommunens nettsider:

https://www.froya.kommune.no/tjenester/kultur-og-idrett/tilskudd/kulturmidler/

Organisasjoner og foreninger
logo
Frøya ungdomsfond

Formål med ordningen er å initiere og støtte opp under kultur og aktivitetstilbud i kommunen med et særlig fokus på aktivitet til ungdom.

Ungdomsfondet skal gi mulighet til å iverksette tilbud/tiltak etter behov ungdommen selv mener de har, og som de selv mener vil bidra til å fremme inkludering og motvirker utenforskap.
Ungdomsfondet skal bidra til å stimulere til at ungdom i Frøya kommune blir gitt muligheter til å sette i gang med nye prosjekter og aktiviteter - av, med og for barn og unge.

Målgruppe
Barn og unge mellom 13 og 25 år i Frøya kommune.


Hvem kan søke
Både enkeltpersoner og grupper kan søke, men minimum ¾ av gruppa må være innafor målgruppa.
Andre kan søke, dersom tiltaket er direkte rettet mot ungdom i aldersgruppa.


Vilkår
Midlene kan benyttes til planlegging av tiltak samt kjøp av tjenester, utstyr og materiell til gjennomføring av tiltak. Midlene kan også benyttes til å opprette nye tiltak i eksisterende kultur- og fritidslokaler.
Tiltak som fremmer inkludering og motvirker utenforskap vil bli prioritert.
Tiltak som vil gi et tilbud som ikke eksisterer i kommunen fra før vil bli prioritert.
Mottakere av tildeling kan ikke søke på ny, før rapport fra forrige tildeling er levert.
Max støtte pr. tiltak er kr. 20.000,- 


Søknadskriterier
-Søker må ha tilhold i Frøya kommune, og søknaden skal være i tråd med aktiviteter/tiltak som beskrevet.
-Søkere under 18 år må ha en foresatt over 18 som medunderskriver.
-Søker må i søknaden opplyse når og hvordan tilskuddet skal utbetales, herunder kontonummer.
-Tilsagnet er gyldig 1 år fra tilsagnsdato. 
-Alle som har fått innvilget støtte skal levere rapport over hva midlene er brukt til.
-Ubenyttede midler blir krevd tilbakebetalt.


Søknad sendes postmottak@froya.kommune.no, og merkes «Frøya ungdomsfond».

Les mer om ordningen og finn årets søknadsfrist på kommunens nettsider.

Privatpersoner
logo
Utdanningsstipend

Retningslinjer for tildeling av utdanningsstipend i Frøya kommune


1. Formål
Frøya kommune ønsker å bruke utdanningsstipend som et ledd i vår arbeidsgiverstrategi. Være et virkemiddel i arbeidet med å rekruttere og beholde den til enhver tid nødvendige fagkompetansen i organisasjonen.

                 

2. Virkeområde
Utdanningsstipend kan tildeles a) personer utenfor kommuneorganisasjonen som et ledd i rekrutteringsarbeidet, b) ansatte som gjennomfører ny relevant grunnutdanning, eller c) ansatte som tar etter-/videreutdanning som et ledd i virksomhetens og dermed organisasjonens behov for kompetanseutvikling.

Den kompetansen som arbeidstaker tilegner seg, må den ansatte være villig til å benytte der det er behov i organisasjonen. Viser til HTA § 13.1 og AML § 1-8.

Ordningen gjelder ikke for ansatte som blir pålagt utdanning, hvor utdanningen i sin helhet dekkes av arbeidsgiver og det utbetales full lønn under utdanning.

 

3. Grunnutdanning
Stipendet tildeles etter en totalvurdering av kommunens fremtidige kompetansebehov.
Stipendet kan tildeles studenter ved ethvert års trinn i utdanningen. Likeledes kan stipendet tildeles hvert studieår inntil utdanningen er avsluttet.
Stipend til grunnutdanning utgjør kr. 30.000,- pr. studieår. Et studieår tilsvarer 60 studiepoeng. Totalt 90.000,-. Lektorutdanning/masterutdanning på 5 år utgjør kr. 150.000,-.
Frøya kommune dekker studieavgiften ved offentlige høyskoler og universitet, men ikke eksamensavgift dersom det foreligger.
Frøya kommune dekker ikke reise/oppholds utgifter i forbindelse med samlinger/eksamener. Opplæringsmidler dekkes ikke.
Det skal alltid inngås en avtale om stipend i forkant av studiestart, og avtalen må signeres av begge parter før oppstart av studiet. Studiet må samsvare med kommunens behov for kompetanse og godkjennes av nærmeste leder og HR sjef.
 

4. Etter-/videreutdanning
Stipend til etter-/videreutdanning kan tildeles ansatte som av egen interesse søker å utvide sin formalkompetanse i tråd med det til enhver tid gjeldende kompetansebehov ved virksomheten.
Stipend kan tildeles ved etter-/videreutdanningstiltak som gir formalkompetanse i form av studiepoeng. Søknad om stipend/støtte til opplæring/kurs som ikke gir formalkompetanse vil ikke omfattes av denne ordningen, og forutsettes behandlet ved den enkelte virksomhet.
Det gis kr. 3.000,- pr. 3 studiepoeng for videreutdanning. Dette gjelder også for ansatte som tar delutdanning frem mot en fremtidig master.

Stipend til etter-/videreutdanning på masternivå utgjør totalt kr. 90.000,-. Stipendet utbetales 2 ganger, ved studiestart og når eksamen er bestått.
Ellers kompenseres videreutdanning også etter kommunens fagstiger for ansatte i kap 4 som foreligger i den lokale lønnspolitikken vedlegg 4 og etter at utdanningen er gjennomført og dokumentasjon foreligger.
 

5. Eksamen
I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e) samt to lesedager, umiddelbart før og i tilknytning til hver eksamen. Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen (jfr. Hovedtariffavtalen § 14.4)

Dersom eksamen foregår over flere dager, dekkes lønn fullt ut og inntil 5 dager. Evt eksamener utover 5 arbeidsdager, søkes spesielt til HR.

 

6. Bindingstid
Tildeling av utdanningsstipend tilsvarende ½ studieår, 1 studieår eller 2 studieår medfører bindingstid på hhv. 12 måneder, 18 måneder eller 24 måneder til Frøya kommune etter endt utdannelse. Bindingstiden begrenses til maksimum to år, jfr. Hovedtariffavtalen § 14.3.
Presisering: Bindingstiden knyttes til kompetansehevingen, og dersom den ansatte sier opp sin stilling i bindingstiden med overgang til annen stilling i kommunen, må kompetansen kunne videreføres til ny stilling for at bindingstiden ikke anses som brutt. Vurderingene gjøres av HR.

Bindingstiden regnes fra den tid eksamen er bestått innen det kompetanseområdet stipendet er tildelt.
Ved avbrutt bindingstid som følge av oppsigelse, skal utdanningsstipendet tilbakebetales forholdsvis etter ansettelsesforholdets varighet fra eksamen ble bestått.
Permisjoner/sykefravær under utdanning og/eller bindingstid fører til midlertidig stopp i ordningen. Starter når den ansatte har igangsatt studiet/bindingstid.
 

7. Permisjoner i forbindelse med studier
7.1 Deltidstudier

I forbindelse med deltidstudier gis det permisjon med lønn i forbindelse med eksamener og 2 lesedager. I tillegg gis det 50% lønn i praksisperioder, samt i forbindelse med samlinger. Avtalen forutsetter at den ansatte stiller seg disponibelt minimum 4 uker i forbindelse med sommerferien. Det kan søkes om 50% lønn i forbindelse med ferdigstillelse av bachelor-/masteroppgaven. Søknad behandles av HR.

7.2 Heltidsstudier

Den ansatte gis permisjon uten lønn for hele utdanningsløpet og den ansatte beholder sitt tilsettingsforhold til Frøya kommune. Den ansatte stiller seg disponibel til å jobbe minimum 4 uker i forbindelse med sommerferien.

 

8. Søknadsrutiner
Søknadsfrist for utdanningsstipend, både grunnutdanning og etter/videreutdanning er 01.07 og 31.07. I søknaden må bekreftelse på studiesøknad legges ved og innvilges med forbehold om tilbudt studieplass.
I forkant av de halvårlige tildelinger skal stipendordningen gjøres kjent til samtlige virksomheter og på Frøya kommunes hjemmeside.
Virksomhetens evt. organisasjonens til enhver tid gjeldende behov for kompetanse vil være avgjørende ved tildeling av utdanningsstipend.
Ordningen med utdanningsstipend administreres av kommunedirektøren ved HR sjef og gjøres i dialog med nærmeste leder.
Utbetaling av stipend skjer med 50 % ved oppstart, og 50 % ved avsluttet/bestått studium. Men det kan avtales utbetaling ved oppstart av hvert semester, dersom det er ønskelig.
Ved avbrutt, eller ikke bestått studium, skal tildelt utdanningsstipend i sin helhet, og umiddelbart etter avbruddet, tilbakebetales Frøya kommune.
Utbetalingen skjer først når studenten har fremlagt bekreftelse på studieplass

Les mer på kommunens nettsider

Privatpersoner
logo
Kulturprisen

Frøya kommunes kulturpris deles ut annethvert år, under kommunens førjulsarrangement "Jul på Frøya".

Ønsker du å foreslå kandidat må du sende forslag til postmottak@froya.kommune.no.


Frøya kommunes kulturpris deles ut annet hvert år.

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Salmarfondet

Det søkes om tilskudd til:
 

-Grendeutvikling rettet mot barn og unge
-Kompetanseutvikling for ledere innen lag og organisasjoner
-Forebyggende ungdomsarbeid
-Videreutvikling av eksisterende allment kulturarbeid
-Nyskapende og kreative tiltak for allmennheten med spesielt fokus på integrering.

Les mer om ordningen på kommunens nettsider.
 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post