Gloppen kommunes støtteordninger

Gloppen kommune deler ut flere priser og midler til kultur og idrett. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Gloppen kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Ungdomens kulturpris
Ungdomsrådet i Gloppen ønskjer å sette fokus på unge kulturformidlarar i kommunen.
Ein gong i året delar vi ut «Ungdommens kulturpris» for å inspirere og verdsetje unge i kulturlivet i Gloppen.
Gloppen har eit kulturliv vi kan vere stolte av, og som ungdom i stor grad deltar i. Mange unge glopparar hevdar seg til dømes innan idrett og musikk, og mange bruker fritida si på ein aktivitet som er til glede og inspirasjon for andre.


Kven kan få prisen?
Kulturprisen kan gis til ungdom eller ungdomsgrupper under 20 år, som høyrer heime i Gloppen og har vist vedvarande evne og vilje til aktiv kulturinnsats. Prisen kan også gis til ungdom som bur i Gloppen midlertidig, til dømes hybelbuarar, som har markert seg positivt i kulturmiljøet her.


Forslag til prisvinnarar?
Frist for å føreslå kven som skal få prisen er 1. november kvart år. Send grunngjeve forslag til post@gloppen.kommune.no og skriv «ungdommens kulturpris» i emnefeltet.

Les retningslinjer for ungdomens kulturpris på kommunens nettsider:
Privatpersoner
logo
Kulturprisen i Gloppen

Gloppen kommune har sidan 1991 delt ut ein kulturpris til folk som høyrer heime i kommunen. Kulturprisen kan delast ut til einskildpersonar eller grupper av personar, lag og organisasjonar med tilknytning til Gloppen kommune.

Kulturprisens hovudformål er å løfte fram eit rikt kulturliv i Gloppen gjennom å takke for varig, ueigennyttig innsats for kulturlivet i kommunen og heidre talentfulle utøvarar med tilknytning til Gloppen. Prisen skal dessutan vere til inspirasjon og motivasjon for vidare innsats eller virke for både prisvinnaren og andre. Sjå retningslinjer. 

Prisen har to målgrupper:

-Eldsjeler som har lagt ned ein varig ueigennyttig innsats for kulturlivet i Gloppen
-Utøvarar med eit dokumentert talent og tilknytting til kommunen


Kultur inkulderer alle typar kunstutrykk, samt litteratur, kulturvern og idrett.

Forslag til kandidatar
Alle som ønskjer står fritt til å nominere kandidatar, men ein kan ikkje nominere seg sjølv. Forslaga skal gjerast skriftleg, og innehalde ei grunngjeving. 

Nominer kandidatar på kommunens hjemmesider:

https://gloppen.kommune.no/sd/skjema/GKO066/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Anders Klaussen og Alffrida Egges Minnelegat

Minnelegat som skal brukast til å fremje og stimulere folkemusikkinteressa i Gloppen, med særleg vekt på fele- og hardingfelemusikken.

Gloppen kommune annonserar når det er mogleg å søkje på legatsmidlane, og gjeldande søknadsfrist.

Les meir på kommunens nettsider:

https://gloppen.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/utmerkingar-og-legat/legat/

Privatpersoner
logo
Spelemidlar idrett

drettslag m.fl. kan søkje om spelemidlar til bygging av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som er opne for allmenn bruk.

-Anlegg for idrett og friluftsliv kan få tildelt 1/3 av godkjent totalkostnad. 
-Nærmiljøanlegg kan få tildelt 1/2 av godkjent kostnad.


Maksimal tildeling varierer ut i frå type anlegg. Meir informasjon om ulike anlegg: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 

Det er som regel fleire års ventetid på tildeling av spelemidlar, men også dette kan variere etter type anlegg.


Søknadsfrist
Fristen for søknader er 15. oktober. Om de ser at de ikkje rekk fristen, ber vi om at de tek kontakt i god tid og melder at ein søknad er på veg. Dei som har søkt tidlegare og ventar på tildeling, må fornye søknaden kvart år

Les meir og søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://gloppen.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/spelemidlar-idrett/

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidlar og festivalstøtte

Gloppen kommune gir økonomisk støtte til kulturarbeidet i kommunen, både i form av årlege driftstilskot til lag og organisasjonar, støtte til festivalar og tilskot til særskilte kulturtiltak. Målet med ordningane er å fremje eit aktivt og allsidig kulturliv.

Fristen for å søkje om kulturmidlar er i april.

Søknad om tilskot til særskilde kulturtiltak har ingen søknadsfrist.

Les meir og søk elektronisk på kommunens hjemmesider:

https://gloppen.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/kulturmidlar-og-festivalstotte/

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post